344ste Staatsloterij „Zoetend EpIÈiq" te te Openbare Verknoping 200 Kanada hoornen Ned. Herv. Kerk. Openbare Verkooping 100 zware Olmen BOOMEN, Openbare Verkooping Verkrijgbaar bij SLIJPEN te Axel Hand- en Trap- NaaimacWnes Sïöill te Sliti ROLFF ts Axel Landbouwwerktuigenenz. Engelsche Slijpsteenen Miapmiiel Ser Ooien es Tastest! HOMBI'S OAIEAL. YRIELM-¥an Dixhoorn, Axel. Voor let St Maasfeest Ki derspe elgoederen. BRANDSMA Gemaakte Kleederen dverteniieii. Hebitant VINK te Axel: Hemcngd Nieuws. Benige zware Kaïiaila-, Eiken- en Essehen hoornen, Verkrijgbaar Zwcedsche Sclioltbrckers of Püardenbcsckermers. Ijzerwaren. Handelsberichten, TE BEKOMEN ZUIDDORPE. Levering franco. bij GAST, te Axei BUISKACHELS, KOLENBAK- KEN, en. ^.^ATTEïi^ïtóccïTCTT. 41 paarden, 67 stuKs hoornvee en 130 varkens. De volgende premien werden uitge reikt Voor den schoonsten dekhengst aan Goethals te Westdorps. Voor het schoonste ruinpaard le pra mie aan de Feijter Jacz. te Ter neuzen en 2e premie aan Cort- vriendt te Hoek. Voor het schoonste merriepaard le premie aan de wed. Begheijn te Ter neuzen en 2e premie aan dezelfde. Voor het schoonste jongpaard le pre mie aan de Vleeschouwer te Terneuzen en 2e premie aan van Cadzand te Terneuzen. Voor het schoonste veulen aan de wed Begheijn te Terneuzen. Voor het grootste getal paarden stuks) aan CortvrieDdt te Hoek. Vcor den schoonsten springstier aan Geel hoedt te Hoek. Voor het schoonste stuk rundvee uit de kantons Hulst en Terneuzen le pre mie en 2e premie aan de wed Begheijn te Terneuzen. Idem buiten de kantons Hulst en Ter neuzen le premie en 2e premie aan van Boven te Goes. Voor de beste baatgevende koe le premie en 2e premie aan Aarn. de Feijter te Terneuzen. Voor het schoonste rund aan Hartog te Terneuzen. Voor het schoonste kalf niet uit gereikt. Voor het vetste stuk rundvee aan Hartog te Terneuzen. Voor het grootste getal runderen (14 stuks) aan Baeke te Assenede. Idem schapen niet uitgereikt. Idem varkens boven stuks aan de Jaeger te Hoofdplaat. Idem varkens boven 25 stuks (51 stuks) aan Aug. de Meij te Zuiddorpe. Terneuzen, Nov. Heden middag werd de nieuwe kerk der Gereformeerde ge- meen te geopend. Een stroom van menschen spoedde [zich reeds ten een ure naar bet kerkge bouw, waarin ten ure de plechtigheid [begon om ongeveer ten ure te eindigen. Niet minder dan predikanten beklom Smen achtereenvolgens den kansel, nadat Ds Bouma zijne gemeente had toegespro ken naar aanleiding van Corintbe [veis Terneuzen. Door het bestuur der IJs- Sclub alhier werd Woensdag aan den heer Scheele opgedragen het leveren van leen tent met buffet, kleerkasten, bestuurs Ikamer en gemakken, benevens wacht (huisjes, tafels, banken, enz. voor 860, tonder verplichting van opruiming en op- [berging van het genoemde na eindiging jvan het winterseizoen. Woensdag trachtten drie kwartjes (vinders te Terneuzen hun slag te slaan |De inspecteur KlaasSen kreeg er de lucht ivan en zocht de beéren te snappen, doch pezen roken lont en giugen aan den haal, (bewijs genoeg, dat hef niet zuiver met Ihen stond. Het aantal sollicitanten naar de (betrekking'van hoofd dei school te Hon jtenisse (Molenstraat) is nu gestegen tot 118. deelte van de spinnerij van Van den Bulcke Co. in, door het los raken van een ijzeren balk, op het oog<?nblik dat 15 meisjes daar aan het werk waren. Een der werk&teis. een meisje van 14 jaar, is dood onder het puin te voorschijn gehaaldal de andere waren zwaar ge wond, meest aan hoofd en hals, maar geen harer verkeert in levensgevaar. De justitie slelde onmiddellijk een on derzoek in. DORDE ECHT, Nov. Overm. en 5,70 Rogge 4,80 Overmaassche 4,50 Gerst 4,50 Haver 2,50 Paardenboonen 6,00 Duivenboonen 6,50 Witte Boo.nen 7,5G Bruine Boonen 7,50 6,20 5,20 5,20 5,10 4,00 6,50 6,80 ƒ10,- 9,50 Ondertrouwd JAC. DREGMANS EN VAN GREUNINGEN. Axel, Oudewetering, Nov. '93. BIJ DEN VOOR DE waarvan de trekking begint op Maandag 13 dezer. KOLENBOND Predikbeurten te Axel. Zondag 12 November. Ned. Herv. Kerk foorm. Va uurLezing eener Leerrede Üam. uurDs Hugenboltz. Gereformeerde Kerken Kerk 'oorm. uurDs Linden. uurDs Linden. Kerk [mm. uurDs Wolf. Sant. uurDs Wolf. Maandag stortte te Gent een ge- Rekening en Verantwoording. Besprekingen Reglementen. Tevens opgaaf van kolen, waarbij al le leden beleefdelijk, doch dringend wor den uitgenoodigd tegen Zaterdag 18 No vember 1893, namiddags ten half re in de herberg bij Pieter Dieleman te Axei. Namens het Bestuur. Be Secretaris BAKKER. De Notaris Dregmans, te Axel, zal ton verzoeke van het Bestuur van den polder MOERSPUI, (Dijkgraaf den heer van Haelst), op Donderdag 16 November 181)3, des voormiddags 10 ure precies, verkoopen Geheel of gedeeltelijk, in onderbuur gevraagd eené VItOÏ WKNPLAATS. Opgave van bank en nummer' aan het bureau dezer courant. TE AXEL (Sassing.) De Notaris Oregiiiaus, te Axei, zal tón' verzoeke van het BESTUUR van dón polder Beoosten en Bewesten blij (Dijkgraaf dhr van Haelsti op Dinsdag* 28 November 1803, des voor middags 11 ure verkoopen staande aan dón Sasdijk, tegen de Axeische Sassing, gemeente Axel Te vergaderen bij Aug. van den Abeele aan de Sassing. TE De Notaris Van der Moer, te Terneu zen, zal op Dinsdag 14 November 1893, des voormiddags te ll1/» uur, in het penbaar verkoopen I.Ten verzoeke van denWelEdelG. «heer FERCKEN, oud nota ris en grondeigenaar- te Gravenhage, staande op het hoef ie, bewoond door Fr de Munck, in den Zuiddorpepol- der Noorddee). Ten verzoeke van den heer DO» •MINICUS DE MUNCK, grondeige naar te Zuiddorpe, als 60000 gezuiverde STEEN, PANNEN, PLAVUIZEN, GORDIN GEN, KEPERS, GEBINTEN, eiken ZOLDERBALKEN, PLANKEN, BIN NEN. en BUITENDEUREN, KO ZIJNEN, IJZERWERK, enz., aan wezig op het hoefje, vroeger be woond door wijlen de wed. Rrüijcker, in denzelfden polder. Koopen tot en met kontant. zeer geschikt voor wagenmakers, timmermans en klompenmakers, staande op de plaan van genoemden polder nabij het Moerspuifort, ge meente Zuiddorpe, alwaar te ver gaderen. aan goedkoope prijzen, met een jaar ga rantie en gratis onderricht. BUISKACHELS ƒ10,50. 3,00. 15,00. 18,00. 20,50. 26,00. 29,00. Keuken, Kantoor en Vulkachels. Open Haarden, geëmailleerde, gebronsde en ijzeren Kolenbakken, Kolenschoppen. Basculen en gewichten. VEEVOEDERKOOKTOESTELLEN. Stalsckoppen en Beeteiirieken. Hang, Staande, Muur en Looplampen Lantaarns, Waschbakken, Wiegen en Ledikanten, Emmers, en verdei alle keukengerief, alles aan zeer concurree rende prijzen. IN voor groot en klein. Keuze uit meer dan 120 stalen ZO MEKSTOFFEN. De Coupeurisaan huis te ontbieden ot des Woensdags te spreke te Terneuzen bij WlEMEERSCH. .IN Veevoederkooktoestelleu Neemt ook bestellingen aan op prima kwaliteit van af 25 tot 142 cM. diameter. Geen plantensoort voedt zoo krachtig hersenen 3n spieren. HÖRNBY'S OATMEAL is onovertroffen in smaak, komt in voedingswaarde best nmdvleeseh nabij. HÖRNBY'S OATMEAL bevordert geregel de, natuurlijke spijsvertering. De beste voeding voor zwakken en herstellenden. HÖRNBY'S OATMEAL (verdund) aanbe volen voor zuigelingen en kinderen, be reidt men in enkele minuten en zet nooit aan.; Vodral niet te verwarren met Iiiluutlsch en Sehotsch Havermeel, dat altijd bitter gebrand smaakt. DöNSZELMANN Cie. Dordrecht. Gedeponeerde merken. Jn doozen van pond 0.521/,, Q-27ljz 72 0.15 Verkrijgbaar bij SCHEELE Jz. Azel. Ontvangen: Tabak en Sigarenpijpen, Tabakzabjes en Doozen, Sigarenkokers, Vuurmakers, Machinen om Sigaretten te rr.aken. PORTEMONNAIES. Japansche Weikdoozen, Handschoenen- Tabak en Zakdoekdoozen. Thee- en Lepelkistjes Schenk en Presenteerbladen. TABAK en SIGAREN in kistjes en Luxe doozen, enz. Tr^iemark AMSTERDAM, alleen in verzegelde pakjes voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk, in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te: Axel, DIELEMAN, Wed. HA- RINCK, BLANKERT; Aardenburg, CRANSBERG, AALBREGT- SE; Breskens, VAN DE SANDE; Groede, PETERS, JAC. KENSEOost burg, CATSMAN, ANDRIESEN; Sluis, Mej. JOH. WALE, CROIN- Noest, J.DU BURCK,M. PETILLQN Zn.Terneuzen, BURM, DE PAUW—Meijer, LEUNIS Rz.; Hulst, WANT WILLEMSGoes, EMA- NUEL, IZAAK RIET, Gebv. MUL- DER; SPRANG, HOPMANS; Hansweerd, ENDE, ROOM; IJzendijke, BRUGGHEMAN, JOH. JANSEN';- Zaamslag, Wed. DE VOS en VAN PIENBKOEK, Axeische straat. In het. bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHÖN no. 5,a ƒ1,30 per Va

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3