OpenHare Yerkooping Ganadaboomen, Openbare Verknoping 100 zware Olmen BOOMEN Haiirïelsheriditeii. 212 Wilgenboomen, Gemengd 'Nieuws. 7.50 8.25 7,00 7.70 9.25 8:25 12.25 .80 Advertenties). 6,75 6,50 A1EL (Armendijk.) 7,30 •AXEL (Sassing.) bet gedwongen stilliggen van den handel reeds duizenden guldens schade geleden. Wil een koopman een wagon hebben om aardappelen te laden .dan moet hij daar om nog meer bedelen dan een schooier om een stuk brood. Het rekwest heeft tot heden toe nog geen uitwerking gehad of zou moeten zijn, dat de' toest.nd nog verergerd is. Wanneer de maatschappij van den spoor wég eens gedwongen werd tot het aan schaffen van een flinke hoeveelheid wa gons en dekkleeden, dan waren we holpen, want de groote fout schuilt hier in, dat de maatschappij niet voldoende moet voorzien zijn van rollend materi eek Het vervoer op den spoorweg is Ver bazend toegenomen, bijgevolg diende het vermeerderen van wagons daarmede ge lijken- tred te houden. Is dit niet het geval, dan ontstaat natuurlijk gebrek aan het noodige. Het is met dat al voor de kooplui een ellendige boel. Waarvoor hebben we een spoorweg, zoo vragen ze, wanneer we daarvan geen gebruik kunnen maken Een koopman verklaarde ons dat ze voor •zijn part den spoorweg gerust konden op breken. Een landbouwer/wiens bietenland te gen de statie 'hgt, heeft zijne beeten naar de Sassing laten voeren, omdat ze -hier op het station veel te lang zouden moeten blijven liggen. Dit geval teekent zoo duidelijk den toestand, dat verder gepraat overbodig Reeds lang roepen velen dan ook vol verlangen uit Zuster Anna, ziet ge nog niets komen? De loting voor de Nationale Militie is heden alhier in de boste orde afge- loo{.©nt danK zij een sterke politiemacht. De vrijwillige oefeningen in den wapenhandel, waaraan door negen per sonen woult deelgenomen, zullen Vrij dag een aanvang nemen. Zaterdag had ten overstaan van den notaris Dregmans, te Zuidiorpe de instel plaats van kcopen bouwland, gelegen in de gemeente Westdorpe. De koopen werden achtereenvolgens op 1560, 1600, 4310, 2925 en 1650 gul den of te zamen op 12045 ingesteld. Tot politieagent te Hert ogen bosch is aangesteld Beefnaert te Koewacht. In plaats van den heer mr. Snouck Hurgronje is de beer Gerritsente Breskens benoemd tot pre sident-commissaris van de tramweg- maatschappij Breskens Maldegbem, ter wijl de heer Hennequin te Sluis benoemd is tot vice-president. Naar men v(erneemt, worden plan nen voor eene belangrijke verbetering der haven te Breskens voorbereid, om eerlang te worden uitgevoerd. Vroeger kochten de menschen een nieuw kleed, als het oude versleten was, nu wordt het geheele huisgezin in nieuw gestoken telkens als de mode ver andert.dat wil zeggen: in elk jaargetijde.. Vroeger gaven d6 ouders huD kinderen een opvoeding volgens staat en vermogen, nu worden de kinderen opgevoed bo ven hun staat en boven het vermogen der ouders. Vroeger leerde de zoon vak van zijn vader, nu moet hij dokteradvocaat, ambtenaar, apotheker, in elk geval een heer worden, en later wellicht ge brek lijden. Vioeger leerde de moeder haar doch ter huishouden, koken, wasschen er, st rij ken, stoppen en naaien, nu maakt zij .er een modepop van. Vroeger droeg vader op Zon- en feest dagen een zilveren zakuurwerk, nu hebben de kinderen een zakuurwerk en dragen de jongelieden gouden .das-, en hianchetknoopen, maar staat vaders tior loge'' al van over onheugelijke tijd in den lommerd. /Vroeger dronk men bier, nu bij de minste gelegenheid champagne. Vroeger rookten de groote menschen op tijd een pijpje, uu rooken de kin deren sigaren en de jonge dames siga retten. Vroeger speelden de kinderen met hoe pel of kaatsbal, nu spelen zij met een rijwiel van twee tot vijfhonderd gulden* Vioeger was de kamer eenvoudig en netjes opgeschikt, nu vindt men er tapijten, pendules, kandelabresgroote spiegels, vazen, piano en een ovenscnot van kostbare en nutielooze prullen. Vroeger betaalde men met .gereed geld nu vraag het maar aan den win keiier, slager, kleermaker, schoenmaker, bakker, enz. enz. Vroeger liet vader nogal een aardig stuivertje aan zijn kinderen na, nu wordt,hij voor zijn tijd uitgespannen. De eenvoud van vroeger, het kentee- kon van ons ras, verdwijnt van liever lede, dank aan het domme stelsel, dat het kind boven den stand der ouders verheft. Ieder wil giootzijn en den »jan" uithangen, al moest bij er dwaasheden voor begaan. Men wil schijnen wat men werkelijk niet is. Is een algemeene ziekte, die een staat van achteruitgang' verraadt,, het ge volg van verkeerde opvoeding, die meer waarae hecht aan schijn dan aan blijk. Vioeger wees men op èen man van verdienste, nu op een grappenmaker, een halsbreker of een bedrieger en men aapt den grappenmaker, den halsbreker, den bedriegei na. omdat de mode het wil en omdat men liever met de mode op iets verderfelijks gelijkt, dan buiteD de mode op iets goeds.' Is treurig Maar wat verrichten dan toch de op voeders der jeugd, dat de slechte neiging van dag tot dag dieper inkankert? There is something rottenzei Hamlet. Ja. er is verrotting en is alsof wij het verval eener samenleving bijwonen, die giegelend. springend en onbe wust naar den afgrond loopt. (De Controleur.) Bij eene gerechtelijke verknoping van een in beslag genomen inboedel van de wed> te Hilvarenbeek onder Til burg deed volgens daar heerschend ge bruik, niemand eenig bod, en werden de verschillende goederen door de familie leden teruggekocht Twee paarden brach ten te zamen 16 op, oen tweejarige stier enz., zoodat de onkosten op verre na niet werden goedgemaakt. Nog altijd wordt door een twin tigta.1 personèn, meest allen rijks enge meentepolitie dagelijks in de'f hosschen te Dorenweord gezocht naar hel lijk van Sarah Juett. Het onderzoek zal in deze maand afloopen, en mocht het lijk dan niet gevonden zijn, dan is men voorne mens aldaar den noorder Rijnoever en alle daaraan gelegen kribben geheel at te dreggen Eenige dagen geleden hadden sa menscholingen plaats voor do woning van eenen ingezetene op Steendijk te Assen, naar aanleiding van de meening van het publiek, dat bedoelde persoon in eene al 'te intieme betrekking tot zij ne dienstbode had gestaan en niet ge negen was haar te huwen. Bij die ge legenheid beloofde de man aan het ver zamelde publiek aan den wensch te voldoen, hem kenbaar gemaakt door eenige afgevaardigden, welke zich daar toe binnenshuis hadden begeven. Van voorbereidende maatregelen voor een hu welijk vernarm men sedert echter niets, en het gevolg was, dat er Donderdaga vond voor bedoeld huis weder «-ene groo te volksverzameling plaats had, die al zingende en loeiende pressie op 'sinans gevoelens trachtte uit te oefenen. We derom gingen een achtta' afgevaardigden naar binnen. Een dezer bedankte ten slotte namens den man -in quaestie, Jiet publiek voor het gezellig'-gezang,/met verzoek, "Woensdag over acht dagen rug te komen, op welken dag de brui loft gevierd zoude worden en,allen 9en borrel zonden ontvangen. Intnsschen wa ren een tweetal kleine ruiten ingegooid en was de marechaussee ontboden, ten einde meer wanordelijkheden; te' voor komen. In de Vecnehtraat te Gravenha- g'e ontving een persoonZondagavond onverwacht eenen klap op het hoofd. In woe«!e ontstoken.trok de aangevallene een scheermes, en bracht daarmedezij nen aanrander eene snede in den buik toe, welke de opname van den verwon de in het Ziekenhuis noodig maakte. Zaterdagmorgen omstreeks half elf had te Hansweeri een ernstig ongeluk plaats. De, winkelier aldaar op zijn land bezig zijnde met aardappelen rooien werd door een duizeling bevangen waar door hij viel, met dit gevolg dat hij met het hoofd op een steen terecht kwamen zoodoende in een greppel met warer. Door den val niet bij machte zich uit het water op ie nchteo is hij al zoo ver dronken. Inmiddels toegescnoten genees kundige hulp mocht het niet baten de levensgeesten weder op te wekken. De ongelukkige was een vlijtig oppas send huisvader. Hij laat eene weduwe met vijf kinderen achter. Zondag avond is door de politie;: naar het Ziekenhuis gebracht eene vi;ouw die in de echtelijke woDing in de Zand straat no. te Rotterdam «door haren man met een mes in de rechterzijde yvas gestoken. In het Ziekenhuis bleek, dat de wonde niet levensgevaarlijk was. Twee officieren der mariniers, die jl. Zaterdag te Nieuwediep met, een klein bootje waren uitgegaan om te jagen, wérden door den stroom medegevoerd. Zij keenlen des avonds niet terug, nachts werden zij echter gelukkig in de Balg drijvende aangetroffen door de naar Wieringen bestemde blazerschuit 123, schipper Bakker, die hen aan boord van zijn vaartuig nam en behouden te Nieuwediep teiugbracht. Gisteren ochtend omstreeks 772 uur is de werkman in de bo- ei fabriek van de heeren Laming Sons Maaskade 47, in de lift staande met een vvagen inet circa 600 Kg. ijs, door hét breken van het staaldraad met, de lift naar beneden gestort/. De man ge raakte met de beenen tusschen de lift en den. wagen beklemd, waardoor eene breuk van beide onderbeenen ontstond. Hij werd naar het Ziekenhuis gebracht. 'Door kwaadwilligen is de dam,die. in den Sloterd.warstocht te Haarlemmëf- moer ligt, doorgestoken, waardoor een gedeelte der ger.iewerken te Haarlem uier meer'1 is or/ergeloopen. Van volkomen betrouwbare zijde ontvangt het Soer. Hb. de mededeeling dat in een cholerageval, waarin de pa tiënte reeds in het uiterste verkeerde, genezing intrad door het toedienen van fijn gestampt verkoold leder met water vermeng-!. Volgens den regent van Sid hoardjo wordt dit middel op zijnen last in de kampongs dadelijk toegediend aan alle inlanders, die door deze ziekte wor den aangetast en herstellen dan ook meest alle lijders. Haver Erwten Paardenboonen lüuivenboonen !V7itteboonen Bruineboonen Boekweit Lijnzaad Aardappels Koolzaad van 106 Boter per kilo 1.10 Eieren per 26 stuks 1,35 Er waren ter markt te koop gesteld 87? stuks hoornveeverkocht 59 78 varkens; verkocht 47 paaiden verkocht ROTTERDAM, 23 Oct. Tarwe, 5,00 5.70 Rogge 4,20 4,80 Wintergerst 3,60 4,60 Zomergerst. 3,60 4,1 Haver WW 2,253,75 Paardeboonen 5,25 5,60 Bruineboonen 7,25. 8,50 Gent, 20 Óct. Graanmarkt. De prij zen zijn opgegeven in tranken en per 100 kilo. Tarwe 14,25 rogge 12 25, gerst 16.25 haver 17 tot 17.50, koolzaad 26, lijnzaad 25 tot 28,;lijnzaadkoekeD 20 tot 21, kool zaadkoeken. 14 tot 16. Veemarkt van heden. Goede sfcalbees- ten fr. 20 tot fr. 45varkens levend gewogen 90 tot 98 Middenprijzèn van de'vette slachtbeos ten de voornaamste markten van Belgie gedurende de week van 16 tot 21 October 1893: ossen 66 tot 94, stieren, koeien en runder 60 tot 80, kalvers 80 tot 1,00, varkens 84 tot 92 centimen, ailès per kilo levend gewicht, geene ver andering; markten sterk bezet. Nitraat 21,25, op Febr. Maart 21.50. St. NICOLAAS. Granen per 106 liters- 12 Oct. 19 Oct. Witte tarwe fr. 13.50 13.50 Rogge 10.- 9.75 Boekweit 16.- 45.50 Haver (159 liters) tl'.- 11.—- W.intergerst 10.- 10.50 Duivenboonen 18.50 20.50 Lijnzaad 25.50 25. Aardappelen 100 4.25 4.25 Vlas-per kilos 4.40 4.46 AXEL. 21 Oct. Oude' Tarwe Nieuwe Tarwe Rogge Wintergerst- Zomergerst klaver Erwten Paard ebooner/-. Koolzaad Boter per kilo 6,50 4,60 7,25 7.20 Q,00 1,20 7,25 8,^5 0,00 Eieren per 100 stuks 4,20 HULST, 23 Oct. Middenpifjs per 100 kilo. Tarwe 6.75 Rogge 5.50 Wintergerst 7,75 Zomergerst ;.TB De Notaris;P^Drefmanl, te Axel, zal ten vei zoeke'van"WelÉdheer AN ROMPU. 'grondeigenaar enz. te Ter neuzen,/op Vrljdns: J7 November 1893, des voor middags 10 ure verkoopen waaronder ter dikte van 1.50 tot 1,80 en alles staande onder den Armendijk, gemeente Axel. Te vergaderen bij van Laere aan de kerk te Axel .te De Notaris Drejrmans, te Axel, zal ten vefzoekevan, .het BESTUUR van don polder-; Beoosten en Bewestenblij (Dijkgraaf dhr van Haelst) op Oinsdak 38 November 1893, des voor middags 11 ure verkoopen staande aan den Sasdjjk, tegen de Axelsche Sassing, gemeente Axel Te vergaderen bij auó. VAN JDEN AliEELÉ aan SaSSilig. ■jgBüfittgs sittaü 4,75 7,50 6,75 7.50 7,50 sbbas ag .r—ZT. «■nMnamam

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3