Buitenland. Gemengd Nieuws. de kieswet Tak zou kunnen handelen, zooals bet tegenwoordige kabinet heeft gehandeld met da legerwet Bergansius. In hst tegenwoordig geval zal de Kamer dus bet geduld van h8t land op de proef kunnen stellen, maar aan de noodzake lijkheid eener beslissing hetzy voor of tegen de kieswet, kan zij niet ontkomen. Ook is de verhouding der tegenwoor dige regeoring tot de kieswet niet ge heel dezelfde als die der vorige regee- iing tot de legerwet. Zonder te kunnen wijzen op bepaalde feiten tot staving van dit gevoelen, twijfelde men toch ta melijk algemeen aan de homogeniteit van het ministerie Maekay ten aanzien der legerwet. Het stond niet vast, noch bij de Kamer, noch bij bet land, dat alle leden van het ministerie sympathiseerden met de regeling onzer weerbaarheid, zoo als die door den minister van oorlog voorgesteld werd. Aan de eensgezind heid'der tegenwoordige regeering ten aan zien der kieswet van den minister van binnenlandsche zaken kan en mag daar entegen door niemand getwijfeld worden. Bij bet algemeen debat der staatsbe groting over 1893 hebben de ministers van buitenlandscbe zaken en van finan ciën met zooveel woorden hun zegel ge hecht aan de regeling van het kiesrecht, zooals die door den minister Tak wordt voorgesteld, en bij de algemeene beraad slagingen over deze wet is de homoge niteit van het geheele ministerie in de zen opnieuw gebleken. Met deze wet staat of valt dus niet enkel de minister Tak, maar het geheele ministerie. Ook verdient het opmerking, dat de oppositie, welke thans in de Kamer te gen de kieswet gevoerd wordt, een ander kaïakter heeft dan die, welke indertijd gevoerd weid tegen de legerwet. Het valt niet te ontkennen, dat er tusscben toen en nu eenige overeenkomst bestaat. Evenals de legerwet, heeft ook de kies wet de politieke partijen, zooals die in de Kamer zijn opgetreden, gesplitst. De liberalen zijn verdeeld, maar ook de ka tholieken en de antirevolutionairen zijn het onderling niet eensaan beide kan ten der Kamer zijn er zoowel voorstan ders als bestrijders der wet. De bestrij ding der wet raakte echter aan de hoofd zrak, aan bet beginsel der wetde voor standers en de tegenstanders stondcr tot twee partijen vereeoigd, in gesloten gelederen tegen elkaar over. Dit is met de oppositie tegen de kieswet niet het geval. Hier verklaren alle bestrijders als uit mond, dat zij het beginsel der wet willen aannemen en dat zij voor minst eene krachtige uitbreiding van het kiesrecht even wenschelijk en nood zakelijk achten als de rsgeering zelf. Men wil, naar het schijnt, allen hetzelfde, maar men wil het niet op dezelfde wijze Men zegt te streven naar hetzelfde doel, welk de regeering beoogt maar men wil dit doel bereiken langs anderen weg en niet sturen in denzelfden koers. Maar zelve vol misleiding wijs, eene verhevene daad te verrichten en nadat zij de eer van haren man als echtgenoot besmet had, beschimpte zij zijne e«r als officier. Zij nam, door middel van een valschen sleu tel, het geschrift uit de schrijftafel van den overste. Ik was toen nog een bind en kan niet nauwkeurig zeggen wat toen is voorge vallen, ik weet alleen, dat het van de erg ste gevolgen was voor Catbarina's vader. Het ontbreken van het geschrift werd ontdekt, eer de verblinde vrouw het op zijn plaats had kunnen terugleggen. Al leen gelukte üet haar, het tusschen an dere openliggende papieren in te smok kelen en daarmede was het. verdoomings- oordeel van haren man beslist. Een diefstal had wellicht eene in schik keijjke beoordeeling gevonden, waar in dit geval werd strafbare nalatigheid van de zijde des oversten aangenomen zijne vijanden maakten de zaak ruchtbaar, vei dachtmakingen van alle soort hadden plaats en hij werd uit den dienst ontslagen. Nu eeist bekende de schuldige viouw hare daad, te laat om haren inaii nog te terwijl de voorstanders der wet zich ten üaastobij bewegen langs dezelfde lijn, is dit niet het geval met de tegenstanders. De oppositie is verdeeld in verschillende groepen, die nauwelijks of in geheel geen verband met elkaar houden en elk voor zich haar eigen weg willen gaan; de onderlinge gemeenschap is van zuiver negatieven aard en bestaat enkel in den gezamenlijken wil, om niet te willen wat de regeering wil. Deze innerlijke zwakheid der oppositie rechtvaardigt twijfel aan haar succes, en al is het haar ook mogen gelukken door haar besluit, om het bedoelde onderzoek der amende menten in de afdeelingen te verschuiven tot het volgend zittingjaar, de afdoening der groote zaak te vertragen en de in voering der wet, indien zij ten slotte toch mocht worden aangenomen, vaD Januari 1894 te verdagen tot Januari 1895, toch is het daarom nog niet zeker, dat de tegewoordige Kamer het registei der wetten, welke door haar behandeld en met hare medewerking tot stand ge komen zijn, niet zal kunnen sluiten met de wet tot nadere regeling van het kies recht." Het blijkt meer en meer dat de be richten over het gevecht tusschen de stakende en niet stakende mijnwerkers in Je Ebbw-vallei zeer overdreven zijn. "Wel is men slaags geweest, maar een bloedige veldslag was het in ieder geval niet. Iutusschen duurt de strike nog maar altijd voort en het einde laat zich niet vocizien. Merkbaar bestaat het plan, de mijnbesturen door gebrek aan kolenvoor raad tot loonsverhooging te dwingen. Tot nog toe zou het ontbrekende voedsel voorde talrijke fabrieken uit Duitschland en Belgie kunnen worden aangevoerd. Maar de broederlijke geest der mijnwer kers komt daar reeds legen op. Id Duitschland staakt men reeds en in Bel gie begint het te gisten. De Belgische mijnwerkersbond heeft een manifest uitgegeven waarin cfè oor zaken van de werkstaking in Engeland worden uiteengezet. De Belgische mijn werkers worden aangespoord geen over werk te doen dan wordt er wel minder verdiend, maar er wordt ook door voor komen, dat de mijneigenaars groote steen kolen voorraden krijgen, die ze tegen hoo- gen prijs naar Engeland zouden kunnen verkoopen. In het bekken van Charleroi wordt zelfs een beweging op touw gezet om 10 percent loonsverhooging te krijgen, met doel namelijk, om de geheele ver hooging naar de Engelsche werkstaken- de kameraden te sturen. Uit de Pransche kolenmijnen zullen de Engelsche fabrikanten ook niet veel krijgen, want, zooals vanzelf spreekt, trekken de Pransche mijnwerkers éen lijntje met de overige broeders. helpen en de bekentenis, welke ook hare straf baarheid als gade bewees, veroor zaakte eene volledige breuk. Zij bad den naam van haren medeplichtige niet ge noemd nochtans wendde hij, minder groot moedig dan zij, zich van haar af, de we reld keerde haar met verachting den rug toe en zoo trok zij zich terug naar Ro me, waar hare familie hare daad zocht te hullen in den glans eener vaderlands lievende opoffering. De beide zonen gingen naar Milaan in een instituut, terwijl Catharina met hare moeder medeging, want zjj had nog vrou welijke verpleging en vrouwelijk toezicht nöodig en de overste, zonder middelen, mei verwoeste vooruitzichten en verbit tprd gemoed, was niet in staat, noch in eene stemming, om zijne dochter bij zich te houdt Maar hoe jong zij ook was. do teedfre liefde van het kind tot den \ader weid nimmer uitg-'blnsoht en de eeltige troost, die hem res'.te, was het vootuitzicht dit zij hem later mocht be '/neken. (Wordt vervolgd.) Deze werkstaking is dus eene zeer ge wichtige en dreigt een algemeene steen kolencrisis te doen ontstaan. Uit vroegere mededeelingen weten we reeds, dat er tusschen Fransche er Iia- liaanscbe werklui treurige dingen zijn voorgevallen. De gevolgen daarvan zijn geweest, en zijn nog dagelijks, anti- Franschgezinde manifestaties in geheel Italië, waarbij natuurlijk wederom veel onstichtelijks voorvalt. Naar luid der berichten worden dooi de Italiaansche regeering alle telegram men onderscheptdie melding maken van oproerige betoogingon. Niettemin komen we toch haast alles te weten. Er zijn nog meer middelen dan de te legraaf om berichten over te brengen. In Napels hebben bloedige botsingen plaats gehad. De gendarmes werden van boven uit de vensters met kokend water begoten. Een gendarme werd gedood, van de betoogers ondergingen eenigen hetzelfde lot. Gewond werden zoovelen, dat de gasthuizen vol zijn. .Men had de lantarens vernield, zoodat de heele stad in duisternis was gedompeld. Dit geschiedde Donderdag en den vol genden dag werd liet bijna nog slimmer. Het volk jouwde de politie en de solda ten uit. Talrijk waren de versterkingen der gewapende macht en toch vreesde men. Er werden meer dan 200 perso nen in hechtenis genomen. Zooals in Napels ging het in bijna alle groote steden. Turijn, Milaan, Genua en de hoofdstad Rome zijn in staat van beleg. Het gebouw van het Fransche gezantschap te Rome is als ware in eene kazerne herschapen. Nacht en dag wordt het door eene flinke bezetting be waakt. Evenals elk jaar zijn de Russische geheime politie-agenten eenige dagen vóór de komst van den czaar te Ko penhagen gearriveerd en namen dadelijk hun gewonen post in bij hst tolhuis, waar zij alle schepen die komen en gaan, nauwkeurig onderzoeken. Ook staan al le aankomende vreemdelingen onder stren ge controle. De chef der geheime Rus sische politie, die gewoonlijk te Parijs vei blijf houdt, is eveneens te Kopen hagen aangekomen om persoonlijk ie waken voor het scherp toezicht op de vreemdelingen, want, wanneer do Polar stem met de keizerlijke familie aan boord op de reede het anker werpt, moet Ko penhagen en de geheele omtrek gezui verd zijn van alles wat verdacht is. Het getal vorstelijke gasti op Fre- densborg belooft dit jaar zoo talrijk te worden, dat er plaats is gemaakt voor 300 personen. Het oude Deensche ko ningspaar verlaat slechts ongaarne zijne gewone residentie, kasteel Bernstorff, maar dat is te klein om zooveel gasten te ontvangen. Misschien zal dit veran deren, daar een onlangs ovei leden ver mogend particulier zijne aan het park van Bernstorff fjolegen groote en fraaie villa aan koningin Louise heeft vermaakt. AXEL. den 31) Augustus 181)3. Van gemeentewege is bij den brandput aan den noorddam een bord geplaatst met het opschrift: Streng verboden in dezen put vuilnis te werpen. Bij gunstig weder hoopt Concordia Donderdagavond een concert te geven op ue kiosk bij gelegenheid van den 13 den jaardag van Koningin Wiihei- roina. Zaterdagavond na sluitingsuur heb ben eenige baldadige jongens onder het huiswaarts keeren vrij wat akeligheid uitgehaald. Nabij het spoor is een bordje, waai op het woord Halt half afgerukt, den paal waaraan het bevestigd was heeft men gepoogd uit te rukken, wat niet gelukt is. Van den landbouwer Riemons is een afsluithek vermeld, een gedeelte van dat hek heeft men over den telefbondi aad gewoipen, zoodanig, dat het or op is blijven hangen, een paar witte potjes van telefoonpalen zijn veibiijzeld en het pasgeverfde bord aan den tol is mot een stuk hout beschadigd. De daders van deze dolzinnige,. doch niet minder laffe heldenfeiten zijn geluk kig bekend, Is te hopen, dat ze eens goed getrakteeid worden. Voor de vrijwillige oefeningen in den wapenhandel hebben zich alhier slechts jongelieden aangemeld. Dat is zeer weinig Belanghebbenden raden wij ten zeeiste aan zich alsnog aan te gevenhet is nog tijd tot September. Dat ze niet wachten, tot ze in de loting gevallen zijn, zooals sommigen het vori ge jaar deden, want dan is het te laat en worden ze beslist afgewezen. Graauw, 29 Aug. Gisteren had te Hulst door de vereeniging Landbouzo-Belang te Graauw aanbesteding plaats van 68600 KG. Supcrphosphaat, waarvoor werd in geschreven door de heeren Joh. de Jonghe te Dordrecht voor 3,38 Staal te St. Jansteen voor ƒ3,36; Rottier te St Jansteen voor 3,34BVlaeminck te St. Jansteen voor 3,31®Coenen Schoenmaker te Uden voor 3,31; Adriaansens te Hontenisse voor 3,275Pateer te Hontenisse voor 17, en Vercauteren- de Clerck te Gent voor ƒ3,09, alles per 100 KG. Tenieuzen. Zondagmorgen is de knecht van een kaasschipper uit Oud-Beijerland onder verdachte verschijnselen naar de barak voor besmettelijke ziekten over gebracht. De man is namiddags reeds overleden. Het schuitje kwam laatste lijk van Hansweeit. De Inspecteur van bet geneeskundig staatstoezicht is Maandagmiddag alhier gearriveerd. Maandagmiddag werd een wei man van het spoorweg-emplacement aan het werk onder hevige krampen huiswaarts gebiacbt. Hij was heden iets beter. Of-choon deze beide gevallen niet of ficieel als cholera zijn geconstateerd, blij ven zij toch verdacht. Mej. de Le Lijs, onderwijze res te Sint Jansteen. heeft voor de be noeming te Willige Langerak bedankt en die te Sluis, wijk Heille, aangenomen. De heer van 'tLindenhout, direc teur der Weesinrichting te Neerbosch, meldt, dat het bezoek aan de inrichting te druk begint te worden, zoodat hij heeft besloten, dat de inrichting vooitaan al leen open zal zijn van morgens 11 en middags van 2-6 uur, terwijl des Zaterdags en Zondags de inrichting voor alle bezoekers zal gesloten zijn. De stoker van de sleepboot Raaf, die Zaterdagmorgen in barak te Hans weert weid opgenomen, is nog dienzeif- den dag overleden. Het kind van den schipper Schot, dat hier aan den wal bij een ingezetene werd verzorgd, overleed Zondag. Omtrent den toestand der nog in baiak bevindende personen, kan worden medegedeeld, dat die vrijwel is. De sleepboot Raaf is Zondag geheel ontsmet geworden. In Kanton Oostburg doen zich twee gevallen van choleia voor: éen te Hoofdplaat en éen te Zuidzande, het laat- ste bij eenen vreemdeling. De lijder te Hoofdplaat schijnt aan de beterhand te zijn Zooals blijkt uit de officieele kennis geving van den burgemeester van Rot terdam, zijn sedeit de vorige kennisge ving van Zaterdag 26 Augustus, aange geven personen als overleden aan Aziatische cholera en persoon als daar aan lijdende. Deze persoon is eene 22 jarige vrouw, te Charlois woonachtig, bij wie zich de ziekte open baai de tgdens haar verblijf bij hare ouders aan den Schiemond no. 46 (Delftshaven), waar zij verpleegd wordt. In het geheel hebben zich dus nu 10 gevallen van cholera aldaar vooi gedaan, waarvan met doodelijken afloop, ter wijl nog lijders in behandeling blijven. Te Leerdam zijn Zaterdag opnieuw gevallen van Aziatische cholera gecon stateerd, en wel bij twee desinfecteurs. Officieel is de Benoden-Linge besmet verklaard, daar uitwerpselen van een aan

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2