LAER te XollumT Drie werken van Ds DETMAR Priscilk aan Sabina. PASSET GMEOT SLAGTER, 3.S. LM3S0VW3SS. Wagen- en Ledersmeer, mm BRANDSMA, Handelsberichten» Advertentien. Vier werkeïi van John Newton DIMM te Axel, Christelijke Gedichten 50 ct. Aan de Velde. 19 Anna Maria, van Tbeodoor Moerdijk er» Leonia Pierets. Overlijden. 21 Carolus Ludovicus D'hert, 76 eerst wedn. van Sophia Ongbena, laatst van Prudentia IJsebaert'j1 23 Al' phonsus Schaut, van Josephusen Leonie van Gremberghe. AXEL, 29 Juli. Oude Tarwe 8,25 Nieuwe Tarwe Kogge 5,25 Wintergerst 7,50 7,75 Zomergerst 6,25 Haver 8rii 8.25 Erwten 8.25 8,50 paardeboonen 8,00 8,25 Koolzaad 9,50 9,75 Boter per kilo 1,20 Eieren per 100 stuks 2,80 lt HULST, 31 Juli. Middenprys per 100 kilo. Tarwe 7.35 Kogge 6.00 Wintergerst 7,50 Zomergerst Haver Erwten 10.— Paardenboonen Duivenboonen Wifcteboonen Bruineboonen Boekweit Lijnzaad Aardappels Koolzaad van 106 13,75 Boter per kilo 1.10 Eieren per 26 stuks1 0.85 Er Waren ter markt te' koop gesteld 59 stuks hoornvee; verkocht 36 40 varkens; verkocht 22 ROTTERDAM, 31 Juli.' Tarwe 6.60 Kogge 4,40 Wintergerst 4,00 4,75 Zomergerst 4,75 Haver 3,50 4,50 Paardeboonen 0,00 0,00 Bruineboonen Gent, 28 Juli. Graanmarkt. De prij zen zijn opgegeven in iranken en pei iookilo. Tarwe 16.25, rogge 13.75, gerst 16.— haver 19.50 tot 20, koolzaad 00, lijnzaad 26 tot 29, lijnzaadkoeken 21 tot 22, kool zaadkoeken 14 tot 16. Boter per kilo 40 fr. Eieren de 26 1.90 fr. Tot onze diepe droefheid over leed heden avond omstreeks acht ure, mijn innig geliefde echtgenoote en onze zorgvolle moeder JGHAMA PLATTEEUW, in den ouderdom van 82 jaar en maan den. Axel, den 31 Juli 1893. CORNELISSE en Kinderen. bij elkander voor slechts negentig ets. le. Het waar geloof in Jezus Christus, werkzaam in de liefde tot God en den naaste. Tweede druk. Prijs 40 cent, voor 15 ets. 2e. Der godvruchtigen eenige troost in leven en sterven Tweede druk. Prijs 40 cent, voor 25 ets. 3e. Eenige brieven. Prijs 90 cent, voor 60 ets. debiteert met succes Brieven van eene Romemsche vrouw aanhare vriendin uit de jaren 29-33 na Christus, dóór Prescel, deelen. Prijs 1,90, in drie elegante égale praent banden ƒ2,90.' Deze brieven geven ee ne getrouwe beschrijving van het leven v&o den Heere Jezus hier op aarde. Vroeger kistte dit werk ƒ4,50, maar door aankoop uit het fond van de beeren Hoveker Zoon tot dien lagen ongelooflijken prijs. samen f5.00, tijdelijk voor den spotprijs van f2. van der Hoop zn. Verspreide Ge dichten. Prijs ƒ2.50 gebonden, 168 bladzijden. Huet. Verspreide Gedichten. Prijs 1,25, 132 bladzijden. Esser. Dichterlijke toespraken op de straat. Prijs 35 cent, 68 bladzijden. de Mol Moncourt. De Jongelings vriend met platen. Prijs ƒ1,50, 160 bladzijden^ Wie DE MOL MONCOURT gecart. verlangt zende 25 cent meer. Gedichten of 2,25 schrijve men op den postwissel, om al deze fraaie uitmuntende gedichten franco thuis te ontvangen, aan Bazar van goedkoope Christelijke boeken te Kollum. bij elkander voor slechts 1.25, Leerrede over den Lofzang der Gezalig- den, uit Openb. 5:9. 2e druk. Prijs 30 cent, voor 10 ets. Het begin en den vooruitgang van wa re genade in het hart van den menscb. 3e dr. Prijs 30 et., voor 10 ct. Briefwisseling met Hanna More. Uit het Engelsch door Looman. Prijs 1.20, voor 80 cent. Levensbijzonderheden. Na deszelfs dood uitgegeven door Richard Cecil. Prijs 90 cent, voor 50 cent. flflQ £AEn Men kan ieder werk- riU UbliJJ. je afzonderlijk beko- meD voor den achter gevoegden prijs. Al de werkjes van Detmar in eens 90 ct. Newton 1.25. Detmar en Newton in eens Franco toezending op ontvangst vaD postwissel waarbij het verlangde ver meld staat, door den Uitgever SLAG TER te Kollum. verzekert als agent der Zeeuwsc.be Brandwaarborg- Maatschappfo, gevestigd te Zieïukzek, Roerende en Onroe rende Goederen, tegen vaste premio of on derling naar begeerte der deelnemers. SLAGTFK te Kollum debiteert met succes, de navolgende serie den Boer. Nieuwe Keurgarve, 2e druk. Anonymus. Verspreide Gedichten, Verzamelde Gedichten. l,os en Vast. Rhyming Fancy. Heesteitakjes. Maandroosjes, bijeenverz. uit de Veiza- melaar. Buet. Verspreide Gedichten. Tot dusverre zijn verschenen 40 sa menspraken voor Chr. Jongel.-, Jonged.- en Knapenvereenigingen. Bij alJe soJiede Boekhandelaren te be komen. Het beroemde uit de fabriek van Burgers, is steeds voorhanden bij OIELEMAN te Axei. Tra.dsma.ris: AMSTERDAM alleen in verzegelde pakjes voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk, in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, MIELEMAN, Wed. HARINCK, Wed. BLANKERTAardenburg, CRANSBERG, AALBREGT- SE; Breskens, YAN DE ANDE; Groede, PETERS, JAC. KENSE Oost burg, CATSMANSluis. Mej, JOH. WALE, CROIN-Noest, DU BURCK, PETILLON Zn,Ter neuzen, BURM, DE PAUW— Meijer, LEUNIS Rz,; Hulst WANT; WILLEMS; Goes, EMANUEL, IZA- AK RIET, Gebr. MULDER; SPRANG, HOPMANS; Hansweerd, ENDE, ROOM IJzendijke, BRUGGIIEMAN, JOH. JANSEN Zaamslag, DE VOS. In het bijzonder wórdt de aandacht gevestigd op SOUCHON no. ƒ1,30 per Va BRVOEHMIDDELBN. Greenwich ijd. Spoorweg Ter Neuzen Stechelen* Ter Neuzen 6,25 9.50 1,35 4,50') 5,50f 7,50 8,00* Sluiskil 6,32 9,57 1,42 5,03 5,57 7,57 6,40 10,05 1,50 5,20 6,05 8,05 6,48 10,13 1,57 -5,83 6,12 8,13 6,58 10,23 2,06 5,56 6,22 8,22 8,24 7,20 10,40 2,21 6,30 6,43 8,40 8.38 CI1 7,37 10,55 2,37 7,05 8,56 8,50 St. Nicolaas( ^28 10,57 3,05 7,15 8,52 Mechelen A.9,24 11,52 4,03 8,14 9,509,45 Axel Kijkuit Hulst Clinge Olinge Hulst Kijkuit Axei Sluiskil Mechelen 6,41 7,43* 10,28 1,25 4,15,53 XT 7,40 8,27 11,22 2,35 6,52 9,55 St. Nicolaas{V< 7^0 ^3o 35 15 7^0 8,10 8,52 11,55 3,35 8,02 8,32 9,07 12,17 3,57 8,28 8,40 12,25 4,05 8,36 8,49 12,34 4,14 8,44 8,57 12,42 4,22 8,52 Ter Neuzen 9,05 9,35 12,50 4,30 Alle Zondagen begrepen tusschen 21 Mei en 27 Augustus, alsopk op 15 Augustus. Uitgenomen des Zondags, Alleen des Zondags. Correspondentie, ff) St. Nic. Anttv. 7,42 11,27 3,04 7,52 Antw. St.Nic. 6,53 9,04 10,36 1,55 6,21 St. Gillis naar Moerbeke 8,01 11,51 7,41 Moerbeke naar St. Gilles 6,48 9,46 1,15 6.14 Mechelen naar Brussel 9,80 11,55* 4,13 8,20 8,24 Brussel naar Mechelen 6,10* 9,42 12,43 5,24* Mechelen naarLeuven 9,30* 1,23* 1,26 4,14 9,35 Leuven naar Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,26l) Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse, Deze uren geven de directe correspondentie Spoorweg Ter Neuzen Gent Ter Neuzen 5,33 8,40 12,03t Sluiskil 5,41 8,46 12,12 Sluiskil (brug) 5,43 8,48 12,15 Philippine 5,48 8,52 12,20 Sas van Gent 12,29 Selzaete 6,20 9,15 12,51 Gent 7,10 10,01 1.34 5,13 8,08 5,21 8,15 5,24 8,18 5.28 8,23 5.37 8,30 5.52 8,50 6.38 9,30 Deze trein vertrekt des Woensdag om 12,15 Gent Selzaete Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Ter Neuzen 5,15 8,20 11,56 5,02 8,07 6,21 9,10 12,50 5,66 8,55 6,36 9,21 1,02 6,23 9,10 6.45 9,30 1,12 6,35 9,18 6,50 9,34 1,16 6,45 9,23 6,53 9,36 1,20 6,50 9,27 7,01 9,48 1,33 7,02 9,35 CORRESPONDENTIE, Selzaete Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 Eecloo Selzaete 5,15 7,05 11,53 4,43 7,46 Selzaete Moerbeke en Lokeren 6,18 9,05 12.52 5,47 8,58 Lokeren Moerbeke en Selzaete 5,81 7,14 9,24 12,05 3,44 6,50 8,08 Gent Brussel 7,19* 9,21 10,53 1,37 6,50 9,37* Brussel Gent 7,01* 9,16 2,38* 5,41 Puers 7,17 1,55 6,62 Ter Neuzen 9,05 4,30 9,05 Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen 12,03 5,03 Selzaete 12,52 5,47 Brussel Brussel Selzaete 3.12 9,24 Ter Neuzen 5,40 10,19 2,16 6,85 9,05 12,58 5,52 8,55 9,43 1,43 6,31 9,35 Gent Ostende 8,21* 8,24 10,49 4,02 6,439 Ostende Gent 5,03 6,05* 8,53 2,44* 5,42 Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse. Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. Ter Neuzen Antwerpen over Puers. Ter Neuzen 6,25 9,50 5,50 Puers 8,55 11,51 8,47 Antwerpen 9,31 12.25 9,31 Anfcwornim 6,35 12,57 4,24 Stoomtram Ylissingen —Middelburg. ij Ylissingen: vm. 4,55 9,30 11,— nm. 12,30 1,15 2,00 8,30 4,15 5,00 5,55 C,55 7,45 8,30 9,15 10,15 Middelburg: vm. 5.25 6,30 8,45 10,15 11,45 nm. 12,30 1,15 2,45 3.30 4,15 5,55 6,55 7,45 8,80 9,51 10,15 Stoombootdienst Middelburg—Ylissingen. Stadstijd. Middelburgvm. *6,10 10,— ***12,— nm. 2,30 5,45 7,2 8,45 Ylisgingen vm. *7,15 9,10 **11,10 nm. ***1,00 3,15 4,45 6,30 9,30 De met gemerkte reizen hebben alleen op werk dagen plaats; **Zondags via Buitensluis; ***Zondags 12.30 van Middelburg en 1.15 van Ylissingen. Spoorbootdienst Walsoorden Yiake. Van Walsoorden naar Vlake vm. 4,60, 8.50, nm. 12,50 en 3,25 uur. Yan Ylake naar Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7.42, nm. 11.44, 2,17 en 5,14 uur. Wagendienst HulstWalsoorden. Yan Hulst naar Walsoorden vm. 7,00 11,00 ra. 1,55 en 8,05 uur. Van Walsoorden onmiddellijk na aankomst der Boot, ongeveer vm. 8,5u en nam. 12,50, 3,25 en 6,15. Thee, FM

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 5