343ste Staatsloterij. Gemeenteraad van Zaamsiag. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. Prijzen van 100 en daarboven. slaagde Zaterdag jl. te Breda voor de hoofdacte. CJit Sas van Gent schrijft men aan De Tijd Onze vioede mannen zitten inzak en asch. Onverwachts is onze gemeente verbaliseeid door den Waterstaat. De zaak is dezeaan de Westsluis ligt tus- scben de kanaalkom en de fabriek dor heeren Picha—Stevens een weg, dio wel een alouden weg voor algemeen ver keer mag genoemd worden. Wij! ech ter bedoelde fabriek voordeeJcn voor de gemeente afwerpt, werd het verzoek in gewilligd den weg meer biuik'oaar te maken. Dat de Waterstaat er aanspia ken op kon hebben, viel niemand in, en toch op den kadasiruien legger werd de ze straat aio eigendom vaD het rijk aan gemerkt. Bij de eeiste opbreking kreeg men var den ingenieur te Terneuzen een waarschuwend bericht, tevens een mo gelijk accoord in uil zicht stellende. De gemeenteraad, behalve een lid, nad daar echter geen ooren naar en men besloot door te gaan en niet eens te antwoorden. Men zag geen bezwaren. De Water staat zat evenwel niet stil. Nu de weg gereed is, komt de verbaliseering. De commissaris der Koningin geeft daatvan aan den raad die onlangs zitting had, officieel bericht met verzoek om ant woord en de raad zal antwoorden De gemeente vermeent, dat de weg haar eigendom ismeent de Waterstaat het tegendeel, dat hij bewijs levere. Een procedure is dus in zicht. Zaterdag zijn diie ingezetenen van Pbilippine, de heeren Voerman, Dhooge en Wijne, op audiëntie geweest bij den minister van waterstaat, om te spreken over den aanleg van een kanaal van hier naar de Wester-Schelde Naar men aan de Ct. meldt, mocht deze commissie van, den minister de ver zekering ontvangen, dat van regeerings wege al liet mogelijke zai gedaan wor den, om aan het billijk verlangen der Philippiensche visscbers te voldoen. Zitting van 28 Juli 1893. Voorzitter dhr de Bokx. Tegenwoordig alle leden benevens de secretaris. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en goedgekeurd. De voorz. deelt mede dat het reparee- ren der gemeenteschuur is aangenomen voor ƒ60, hetgeen met de jaming, die 50 was, vrij wel overeenkomt. Hij meent dat het geen der heeren zal te genvallen, als zij daarvoor in orde ge bracht wordt. Dhr De Kraker vraagt wie aannemer is, waarop de voorz. antwoordt Wisse, die het laagst is wint natuurlijk. Mededeeling van ingekomen stukken Waren ingekomen drie gelijklui dende belichten van de hh. Kraker, Rie- mens en Geellioeül, dat zij hunne be noeming tot lid van den gemeenteraad aannemen benevens de goioofsb) ieven met de bij de wet gevorderde stukken. Proces verbaal van kasopneming. II. Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden van den gemeen teraad. Terwijl deze werden onderzocht ver laten de hh. Kraker en Riemens de ver gadering. Na lezing der geloofsbrieven zegt de voorz. dat voorloopig reed.-, een onder zoek is geschied door Burg. en Weth., weshalve dit lichaam adviseert tot toe lating. Wordt aldus door den Raad met algemeene stemmen besloten- De hh. Kraker en Riemens komen weer ter vergadering. Tot punt 111 willende overgaan brengt de secretaris den vooiz. in herinnering den benoemde heeren kennis te geven van hunne toelating. De. voorz. wenscht hun hierop nog maals proficiat, terwijl hij hun mede deelt dat zij toegelaten ziji. III. Aanbieding der gemeentel ekening over het jaar 1892. Wordt in handen gesteld eener com missie tot onderzoek bestaande uit do hh. Kraker en Van de Ree. Genoemde heuien woidt gevraagd of ze er genue gen mede nemen. Dhr Van de Ree melkt aan dat wel moeilijk zal valien omdat het tegenwooi- dig zoo druk is. «De heer Kraker be vestigt dit. De voorz. vraagt of die drukte »het tarwe mennbn" betreft Dhr Kraker zegt neen, dat zal zoo lang niet duren als een beetje droog wee»' is. De voorz. zegt dat ze het op hun ge mak mogen doen. Beiden besluiten de opdracht te aan vaaiden. IV. Vaststelling van het suppi. ko hier schoolgelden 2e kwartaal 1893. Wordt vastgesteld ten bedrage van 23,40. Af- en overschrijving van en op posten der begrooting voor 1893. Wordt besloten over te schrijven een som van 70, noodig zijnde tengevolge van door de gemeente gedane onvoor ziene uitgaven ais para tien 15.25, brand bij Van Tatenhove 61,55 en oo- feningskosten 20,50 samen 97,30. De voorz. vraagt of nog iemand iets in midden heeft te brengen. Dhr Van de Ree vraagt of in de veer- stiaat ook een klinkerpad komt. De voorz. zegt dit in de begrooting te zullen brengen, waarvoor dhr Van de Ree den voorzitter dank zegt. Nog spieekt de voorz. over de schuur van de Vries en de Blaaij. Spreker zegt dat, wanneer het hard regent, het water allemaal in de wagenmakerij van de Biaaij loopt. Hij zou daar gaarne een zinken goot zien, die evenwel nog al solied zal megen zijn daar twee schu ren hun water daar in éene goot storten Zoover heeft hij thet al met de men- schen bepraat, dat de wagenmaker zelf de piank zal zetten, waar de goot tegen aan komt. Hij heeft Knijf er over ge- spioken on deze zeide dat die goot nog geen 25 zou kosten. Dhr Van de Ree vraagt hoeveel die goot lang moet zijn. De voorz. zegt dat hij dit op oogen- blik niet zeggen kan. De veldwachter zegt 10 Dhr Dekker houdt ,het er ook voor dat het noodig is, dat het gedaan wordt, want ais je bij regenachtig weer in de wagenmaker ij komt is er ijselijk ge steld. Wordt met algemeene stemmen be sloten die goot te doen aanbrengen. Niemand het woord meer vei langen de wordt de veigadering gesloten. Een aardig heilsoldaatje, wier groote tuithoed een wat al te sombere omhui ving was vanlevenslustig gelaat kwam Zaterdagavond met trippelpasjes een café op Rokin te Amsterdam binnen waar vele jonge en oudere heeren rond de tafeltjes, zich het koude bier wei lieten smaken. Ze bood de Oorlogskreet te koop aan en zij die weten welk een eer de wede bevende krijgslieden van geestelijk bloed en vuurieger er in stellen, boven aan lijstje te komen der verkochte exemplaren, zullen zich kunnen voorstel len met hoeveel aandrang de jonge sol date het best geredigeerde geestelijk blad van Nederland aan de bierhefhebbers aanbood. Aan een der tafeltjes, waar een groep je jongelui zat, met snorretjes donzig ais katjes der bloeiende 'ooomen, ver- Kocht zij drie bladen. rik wil nog tien kranten van je koo pen" zei een der -jonge mannen, ais jij me hier, en bij wees op een plaatsje van zijn linkerwang bij den neus, een flinken zoen geeft." „Top", antwoordde de colportrice in dienst van generaal Booth, en zij vol bracht de opofferende heldendaad, die door een luid hoerab der gasten gevolgd werd De jonge man hield zijn belofto. Als straks onze jonge deerne boven aan lijstje komt, blijkt er alweder dat in deze booze wereld met het hart en verstand, maar der vi ouwen uiterlijke schoonheid vaak het succes bezoigt! Enne pijnlijke en geheel onvei- diende dieienmislian leling is het snijden van den tongriem van vogels, als raven spi eeuwen, eksters enz. Men doet dit in de meening, dat zij dan betei leeren „spieken." Hat bleek dat dit een dwaas voorooi deel is; vogels, die deze operatie niet ondergingen, kunnen het evengoed leeien. liet is te hopen, dat dit voor- ooi doel spoedig zal uitgeroeid zijn. Een veenarbeider te Munstersclie veld is gevankelijk door de maréchaussee weggevocud. beschuldigd zijnen kameraad de polsader doorgesneden on hem daar na een steek in den nek toegebracht te hebben. Te Stadskanaal is een scheepsjager gevat, die eenen schipper heeft doodge stoken. Dit zijn nu binnen eene enkele week vier gevallen van dezen aard, tus schen Stadskanaal en Emmer-Compas- cuum. Met het stoomschip Dubbeldam kwam de vorige week uit New-York te Rotterdam aan een jarige ouderlooze knaap. Dit kind kwam uit eene plaats, 250 uren ten westen van New-York ge legen en maakte de reis, voorzien van eene kaïtonnen kaait, welke mee hem om den hals had gehangen en waarop stond Lipto, Ungarn. Bij aankomst te Rotterdam stond de jongen schreiend op den wal. Naar men vernam, wonen zijn grootoudeis te Lipto Vrijdag avond is de arbeider bezig zijnde met het mennen van erwten bij den landbouwer KI. den te Zuid-Beierland, van den wagen ge vallen, met het noodlottig gevolg dat hij den nek brak en onmiddellijk dood was. In een koffiehuis aan de Roertgen straat hadden Vrijdagavond eenige schip pers twist. Men besloot op straat den twist uit te vechten. Terwijl men aan den gang, was. kwamen juist de inspec teur van politie, chef van dienst aan den Linker Maasoever, voorbijdeze wierp zich tus^chen de bakkeleiers en tiachtte hen te scheiden. Dit viel niet in den smaak van de omstanders, die gezamenlijk den inspecteur te lijf gingen, hem sloegen en stompten, en in het gelaat verwonden. Toen politiehulp op daagde. gelukte het een der belhamels te arresteeren. Zaterdagmorgen ten vijf ure brak in een houtzagerij aan den Quai de la Rapte te. Parijs een brand uit, dieinon- geloof'elLjk korten tijd een verbazenuen omvang aannam. Verschillende omlig gende bergplaatsen vatten vuur, de loodsen van een handelaar in absinth, waarin een zwaie ontploffing plaat- hul. Behalve grootere gebouwen zijn een 30 tal werkmanswoningen een prooi der vlammen geworden. Over een opper vlakte van tien hectaren is alles ver woest en men schatte, dat ei wel twee dagen noodig zijn om het vuur, dat nog steeds voortwoedde, te blusschen. Een brand van dezen omvang heeft sedert vele jaren in Parijs niet plaats gehad. Een honderdtal werklieden-familien zijn door deze lamp van hun dak beroofd, en de aangerichte schade wordt op meer dere millioenen geschat. Aan bet Bat, JNbld. is uil Batoe Djadjar een treurig ongeval gemeld. De zer dagen is namelijk bij het proefvuren met een 12 achterlaad, een gra naat in dien vuurmond gesprongen, ten gevolge waarvan de geheele bediening, bestaande uit vier Europeesche kanon niers en een Inlaodschen kanonnier on der een Europeesehen korporaal deerlijk werden verwond. Een der kanonöieis werden de handen afgeslagen, een twee de werd blind en door granaatscherven inet wonden oveidekt, een derde kreeg een granaatscherf tegen don aim on daardoor een groote woud en allen zijn onkenbaar gemaakt door de verschiikke lijk© uitwerking van het kruit. Aan eeistgenoemde heeft men de armen moe ten afzetten. Mieren. Bekend is tegenwoordig, dat het verzamelen van voedsel door de mieren hymen oplerariiesvleugeligen) legenden wintertijd, eene dwaling is. Zij brengen toch dat jaargetijde in eenen staat van verdonviog door en hebber, dan geen voedsel noodig. In het Horticul twal Times werd echter de vraag gesteld, in hoeverre de mier eene bondgenoot© kan worden van den mensch ter bestrij ding van vruchten vernielende insecten. In Engeland beschouwen tuinlieden en boomkweekers de mier nog als een scha delijk dier. Zij trachten met tabaksrook, arsenicum, kokend water dit insect te verdelgen. De zwarte mier wordt door de eigenaars van boomgaarden in Zuid Duitschlaud en Noord-Italie hoog geacht. Deze eigenaars leggen daar zelfs mierenhoopen aan, en zij bevinden er zich goed bij. De mier zal nooit eene goede vrucht aantasten. Alleen in die appels en peren, waarin een insect gedrongen is, vin It men soms mieren. Zij dringen eehter aiieen in de vrucht, om het insect, dat zij achtervol gen, meeste'- te worden. In China weet men, volgens bovengenoemd rijdschrift, reeds sedert eeuwen, welke groote dien sten de mieren bewijzen. In de boom gaarden aldaar hangen van boom tot boom barnboesstokken, om den mie ren het overkruipen gemakkelijk te maken. Zekei eigenaar van een boomgaard in Florida (Yereenigde Staten) heeft in eenen tijd, dat de vruchten van alle omliggende boomgaarden dooi insecten vernield wer den, zijnen oogst behouden, door den mieren gelegenheid te geven, overal vrij rond te wandelen. Hij bevestigde tus- schen de verschillende boomen touwen met stroop bevochtigd. De insecten kwa men op de stroop af en werden een ge makkelijke buit van de mieren, die ook de zoetigheid kwamen opsporen. Trekking van Maandag 31 Juli. 2e kl. 5000 no 20916 1500 155 6191 1000 17320 400 13046 18910 200 16368 18973 100 4553 5526 10858 11911 13255 16139 20035 Van 16 tot en met 31 Juli. Axel. Huwelijks voltrekkingen. 20 Wil lem Vercouteren, 20 jm. en Debora Erina Smies, 21 jd. Geboorten. 17 Debora, van CornelH van Oort en Catbarina Gilde. Jan Ni colaas, van Adriaan FGlPman en Ja- coba Pieteruella van de Velde. 18 Adii ana Janneke, van Anthonij Gormlih Verschelling en Snzanna Ollebek. 27 Cor- nelis, van Levinus Verbiuggeen Adiï- ana Dieleman. 28 George Johannes en Leonie Marie, en van Louvens van de Gasteel en Leonie Marie van Hulle. Su zanna, van Hendrik Sinies en Jozina de Zeeuw. 28 Franeois, van Jaeobus Dek ker en Jaona Ebrina Dieleman. 28 Rei- nier en Huig, zonen van Marinusde Fouw en Maatje Jongejan. 31 Janneke, v.ni Marinus Jaeobus Witte en Cornelia Jan sen van Rosendaal. Overlijden. 16 Jacob Mnou-en, van Daniël en Maria Barbara Ortelee. Adriaan Dieleman, 18 van Jan en Susanna Mechielsen. 15 Sara de Viseer, van Levinus en Jozina Helena Mechielsen (overleden). 20 Frederik Ze gers, van Willem en Pieteruella de Bruijue, Jaeobus Rottier, 17 van Adriaan en Blazina van den Berge (oveiledeu.) 21 Geuit Pietei Vlaander, mnd. van Jan en Thona Cliristoiïeli- ua de Graait'. 23 Pieteruella Dieleman, van Heruianus en Pleuntje Jansen van Rosendaal. 27 Abraham Jan de Smult, van Cornelis Levinus en Suzanua Moes. 19 Pleuntje de Bruijne, 16 rand. var. Pieter en Snzanna de Regt. 31 Johanna Platteeaw, 32 eclitg. van An dries Johannes Coiuelisse. Zuitlrtorpe. Geboorten. 17 Magdalena Julie, van Petrus Vei biest en Delphiua

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4