Weïjus Vcrbrwrarcn 140. 110 343ste Staatsloterij. No. 731. Woensdag Augustus 1893. Jaarg. Al zoo is gekozen de heer iiirgerlijke Stand. DrukkerUit gever DIELEMAN te De UITSLAG van de gisteren alhier plaats gehad hebbende herstemming voor EEN LID van den Gemeenteraad is als volgt Aantal kiezers 321 Waarvan stemden 262 Blanco en van Onwaarde 12 Blijft geldig 250 Stemmen bekwamen de iieeren slaagde Zaterdag jl. te Breda voor de hoofdacte. Uit Sas van Gent scnrijft men aan De Tijd: Onze vioede mannen zitten inzak en asch. Onverwachts is onze gemeente verbaliseei door den "Waterstaat. De zaak is deze aan de Westsluis ligt tus- schen de kanaalkom en de labriek der heeren Picba—Stevens een weg, die wel een alouden weg voor algemeen ver keer mag genoemd worden. Wijl ech ter bedoelde fabnek voordeelen voor de gemeente afwerpt, werd het verzoek in gewilligd den weg meer biuikbaar te maken. Dat de Waterstaat er aanspia ken op kon hebben, viel niemand in, en hh. Kraker en Van JeKee. Genoemde heeren woidt geviaagd of ze er genoe gen mede nemen. Dhr Van ch Ree mei kt aan dat wel moeilijk zal vallen omdat het tegen woni dig zoo druk is. «De heer Kraker be vestigt dit. De voorz. vraagt of die drukte »hei tarwe mennen" betreft Dhr Kraker zegt neen, dat zal zoo lang niet duren als een beetje droog wee1 is. Da voorz. zegt dat ze het op hun ge mak mogen doen. Beiden besluiten de opdracht te aan vaaiden. IV. Vaststelling van het suppl. ko verstand, maar der viouwen uiterlijke schoonheid vaak het succes bezoigt! Eene pijnlijke en geheel onvei- diendê dieienrnishan leling is het snijden van den tongriem van vogels, als raven spieouwen, eksters enz. Men doet dit in de meening, dat zij dan betei leeren „spreken." Het bleek dat uit een dwaas vooroordeel is vogels, die deze operatie niet ondergingen, kunnen het evengoed leeien. Het is te hopen, dat dit voor ooi dool spoedig zal uitgeroeid zijn. Een veenarbeider ie Munstersohe veld is gevankelijk door de maréchaussee woggevoeid. beschuldigd zijnen kameraad de polsader doorgesneden 011 hem daar r»*l «on nalr Ig VAN DE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. "brd Worde in banden gesteld eener com missie tot onderzoek bestaande uit do aan lijstje komt, blijkt er alweder dat in deze booze wereld niet hefc hart en Mieren. Bekend dat het verzamelen 56 Is ik la ri jn tb 10 er 'tr id. f'd, er toe le en ra- en ig. Jk As ee ■en leg bn ijn .an oe is tegenwoordig, van voedsel door de mieren (hymen opteravliesvleugeligen) tegen den wintertijd, eene dwaling is. Zij brengen toch dat jaargetijde in eenen staat van verdooviog door en hebber, dan geen voedsel noourg. In bet Uortirul tural Times werd echter de vraag gesteld, in hoeverre de mier eene bordgenoote kan worden van den mensch ter bestrij ding van vruchten vernielende insecten. In Engeland beschouwen tuinlieden en boom kweekers de mier nog als een scha delijk dier. Zij trachten met tabaksrook, arsenicum, kokend water dit insect te verdelgen. De zwarte mier wordt door de eigenaars van boomgaarden in Zuid Duitschlaod en Noord-Itaiie hoog geacht. Deze eigenaars leggen daar zelfs mierenhoopen aan, en zij bevinden er zich goed bij. De mier zal nooit eene goede vrucht aantasten. Alleen in die appels en peren, waarin een insect gedrongen is, vin it men soms mieren. Zij dringen eehter alleen in de vrucht, om het insect, dat zjj achtervol gen, meeste»- te worden. In China weet. men, volgens bovengenoemd tijdschrift, ïveds sedert eeuwen, welke groole dien sten de mieren bewijzen. In de boom gaarden aldaar hangen van boom tot boom bamboesstokkon, om den mie ren het overkruipen gemakkelijk te maken. Zekei eigenaar van een boomgaard in Florida (Vereenigde Staten) heeft in eenen tijd, dat de vruchten van alle omliggende boomgaarden dooi insecten vernield wer den, zijnen oogst behouden, door den mieren gelegenheid te geven, overal vrij rond te wandelen. Hij bevestigde tus- schen de verschillende boomeo touwen met stroop bevochtigd. De insecten kwa men op de stroop af en werden een ge makkelijke buit van de mieren, die ook de zoetigheid kwamen opsporen. Prijzen van 100 en daarboven. Trekking van Maandag 31 Juli. 2e kl. 5000 no 20916 1500 1000 400 200 100 155 6191 17320 18046 18910 16368 18973 4553 5526 10358 11911 13255 16139 20035 Van 16 tot en met 31 .Juli. Axel. Huwelijks voltrekkingen. 20 Wil» jm. en Debora 3em Vercouteren, 20 Krina Smies, 21 jd. Geboorten. 17 Debora, van Coruelis van Oort en Catharina Gilde. 16 Jan Nicolaas, van Adriaan BolPnun enJa- coba Pieternella van de Velde. 18 Adn ana Janneke, cl van Anthunjj Oor» lis Versehelling en Snzanna Ollebek. 27 Cor- nelis, van Levinus Verbiuggeen Adri- ana Dieleman. 28 Georga Johannes en Leonie Marie, en van Louiens van de Casteel en Leonie Marie van Hulle. Su- zanna, van Hendrik Sinies en Jozina de Zeeuw. 28 Francois, van Jaeobus Dek ker en Janna Ebrina Dieleman. 28 Rei ner eu Huig, zonen van Marmus de Fouw en Maatje Jongejan. 31 Janneke, van Marinus Jaeobus Witte en Cornelia Jan sen van Rosendaal. Overlijden. 16 Jacob Meeusen, van Daniël en Maria Barbara Ortpleo. Adriaan Dieleman, 18 van Jan en Susanna Mechielsen. 15 Sara de Visser, van Levinus en Jozina Helena Mechielsen (overleden). 20 Frederik Ze geis, van Willem en Pieternella de Bruijne. Jaeobus Rottier, 17 van .Adriaan en Blazina van den Berge (oveiledeu.) 21 Geuit Pietei Vlaander, mnd. van Jan en Thona Christofieli- na de Graaff. 23 Pieternella Dieleman, van Herin anus en Pleunl je Jansen van Rosendaal. 27 Abraham Jan deSnndt, van Coruelis Levinus en Suzanua Moes. 19 Pleuntje de Bruijne, 16 mnd. van Pïoter en Suzan na de Regt. 31 Johanna Platteeuw, 32 eehtg. van An dries Johanne-. Comelisse. Zuiddorpe. Geboorten. 17 Magdalona Julie, van Petrus Vei biest en Delpbiua bijvoegsel' Axelsclie Courant WEurs. UVWi HUL JUtUil JiUt/tJi et ijf in og kt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3