De Grenskwestie. Buitenland. tabel voer van de verdeeling en bena-- rning der groote wegen van het rijk en vindt men daarop aangegeven (de ver binding van Zierikzee met den vasten wai) onder Weg van Zierikzee naar Rocroy (Belgische Ardennen) over Goes, Hulst, Sfc Nikolaas, Dendermonde, Brussel Gemappe, Charleroi, Phflippeville, Marien- botirg en Couvin. Het is dus een groote rijksweg op een gedeelte waarvan Hulst tol heft. In 1825 heeft Hulst bijgedragen voor den primitieven aanleg van dien weg nage noeg 9000 en hooft daarvoor concessie gekregen tot tolheffing onder de ver plichting gedurende die concessie dien rijksweg van Hulst tot de Belgische grons te onderhouden. Nu is in den iaatsten tijd sterk aangedrongen op ver betering van dien weg, en Hulst ver plicht tot de laatste cent toe, die de tol opbrengt, aan den weg te verwerken. Hulst heeft bij dien tol dus gesn belang, daar de geheels opbrengst der tolheffing aan den weg wordt verwerkt. In een andere vergadering, in de ver gadering, van de Maatschappij tot bevor- dering van landbouw en veeteelt in Zeeland te Tbolen in Juni 11. heeft de voorzitter, de heer Hennequin, een rede gehouden, die zeer is toegejuicht geworden. Ook de heer Heijse, het lid van ieputeer- de staten was daarbij er yoordig Aan het slot van die redi ^eide de heer Hennequin »en moge de ontwikkeling van het patteland en de bedrijven, daar uitgeoefend, spoedig en kiachtig woiden hervat aoor: lo. den aanleg en de verbetering van de middelen van verkeer, zoo te wat«r als te land (tiamwegen); 2o. wegneming der belemmeringen van den veehandel over de grenzen opbeffiDg van alle onnoodige belem meringen voor het verkeer op de bestaan de wegen en vaarten." Deze rede werd met applaus bezegeld. Moge ook deze vergadering blijk van instemming geven met deze conclusie van de Maatsshappij van landbouw. heb gezegd. De heer Fi uijtier. Ik wenscb mij met een enkel woord aan te sluiten bij het geen de heer Van Waesberghe Janssens in het midden heeft gebracht, ten einde is het nu niet dan later afschaf fing van tolheffing op de bij de provin cie in onderhoud zijnde wegen te ver krijgen. Wanneer men het oog laat gaan over de kaart der provincie Zeeland, dan ziet men dal in de verschillende deelen der provincie provinciale en rijkswegen onge veer gelijkmatig verdeeld zijn, hier meer rijkswegen, daar meer provinciale wegen. In Zuid-Beveland, waar hoofdzakelijk rijkswegen zijn, zijn de tollen afgekocht. Men betaalt daarvoor een retributie var. 30 ets per hectare. De gemeenten hebben voor 8000 den tol op den pro vincialen weg Goes—'s Gravenpolder af- merde er zich weinig over, hoe zij den dag doorbracht, als die slechts .verliep zon der klachten. Hij had een oog voor ha re schoonheid, een oor voor haar helde ren lach en voor hare zoete plagerijen, maar hem ontbiak belangstelling in haar jeugdig streven naar het idealehij zou dezen trek tot een hooger streven als dweperij hebben bespot. En Magdalena gevoelde dit spoedig, zij schuwde niets zoozeer, als spot van Herberts lippen en een valsche, kinderachtige schaamte, on klaarheid van eigen oordeel, deed haar het hooge doel uit het oog verliezen, dat doel. hetwelk zij zichzelve had gesteld. Steeds echter was zij gelukkig, immer was de verwachting haar zoet en zijn1! komst als een geschenk. Tot in het begin van bet nieuwe jaar had zij gelegenheid genoeg, hierover dank baar te zijntoen veranderden de ge woonten, die tot dusverre gevolgd waieu. Hel seizoen begon in Londen en daai mede dat woelen en drijven, zooals alleen de Engelsche aristocratie dit kent. H^t was de eerste winter, die Herbert in Lon den beleefde; zijne bet»ekkingalleen zou- gekocht. In Schouwen is dat ook geschied door enkele gemeenten met den tol op den weg Zierikzee—Zij pe, waar voor jaarlijks 1400 aan de provincie betaald wordt. Rijkstollen vindt men in Tholen, Walcheren on het 4e district, provinciale tollen in het 4e en het 5e district. Mijnheer de voorzitter, ik acht het voor deze vergadering cerbodig, be wijzen aan te voeren om aan te uuiden dat tolheffing een belemmering is voor het verkeerdat zij het totstandkomen van verkeersmiddelen bijna onmogelijk maakt. Dit bewijst de wagendienst Wal- zoorden Hulst, die 2277.60 voor tol gelden betaalt, en die zeker niet in stand zou kunnen blijven zonder het belang rijke subsidie der provincie. Wordt vervolgd). Den 23sten Juli is te Breskens eene gewichtige bijeenkomst gehouden. Hot Nieuwsblad voor VI. en de Gas. Nerloo vermelden omtrent deze-vergade ring in hoofdzaak he* volgende heer mr Hennequin, voor zitter der Zeeuwsche Landbouwmaat- Gchappij en lid der Tweede kamer leidde de bijeenkomsttegenwoordig waren ver der de heeren van Weel, penning meester der Teeuwscho Landbouwmaat- schappij, de beide ondervoorzitters van het Landbouw comité Eecloo de heeren De Scheppere en Dhanens en nog een vijftal heeren. Nog zij vermeld, dat de heer mr Fokker, lid der Eerste Kamer voor Zeeland, die toevallig tegen woordig kon zijn, deze gelegenheid aan greep om zijne belangstelling te toonen in deze voor onze boeren zoo gewichtige zaak. Het doel der vergadering wasbe spreken en overwegen orn tot wegne ming te geraken van de bezwarende bepalingen tegen den invoer van mest op de grenslanderijen en van sommig© beperkingen nog bestaande in de ver gunningen toi bftwe:ding wederzijds de grenzen. Onmiddellijk daarmede in velband wei den de middelen besproken om de wil lekeurige sluiting van Belgie voor den invoer van ons rundvee en onze varkens in het vervolg te beletten. Algemeen was men er van overtuigd, dat een vaste schikking, waardoor de belangen van beide partijen niet langer dreigen te woiden geschaad, zeer wen» scbelijk is. Van de gehouden besprekingen zal een rapport worden samengesteld, dat nader geresumeerd, tot basis dienen zal voor een adres, gezamenlijk door de bei de landbouwmaatschappijen te richten tot de betrokken regeeringen. Dit adres zal in eene tweede verga dering worden vastgesteld. De Belgische afgevaardigden waren vol lot over de de hem reeds gedrongen hebben eene plaats in te nemen in het gezelschap, al had ook zijne begeerte en de bekoorlijk heid van het nieuwe dit niet gebiedend geëisebt. De talrijke diners eu bals. de opera, het verkeer in de clubs, de water tochtjes en de ritjes in bet park namen zijnen tijd in beslag bij dag en bij nacht; onophoudelijk werd hij medegesleept in den maalstroom der genoegens. Hij ken de nog zoo weinig van Londen, zoomin van het openbare, als van het bijzondere leven, want het eerste gedeelte van zijn eerste oponthoud was voorbijgegaan met het maken der noodige toebereidselen voor zijn huwelijk en oai een geschikt ooid te zoeken, waar hij het huiselijk ne&t je zou kunnen bouwen. De eerste weken na Magdaiena's aankomst behoorden haar toe nu alle banden geslaakt waren, waarin zijn koel berekend verstand zijn woest opvlam mendeD hartstocht voor de schoone vrouw wist beklemd te houden, dronk hij jd volle dorstige teugen het vurig verlangde geluk. Nu was hij verzadigd, hii keek om en bedacht zich. gulhartige en minzame bejegening, die hun op Nederlandsen grondgebied was te beurt gevallen. Waar zoo ijverig aan de oplossing eener kwestie gewerkt wordt, daar is een goed einde te verwachten. Wij wenschen de heeren, in het bij zonder den heer Hennequin, veidergoed succes In het Engelsche lagerhuis is Donder dag de artikelsgewijze behandeling van het Horne-Rule- ontwerp afgeloopen. In de zitting van dien dag had een tooneel plaats zooals er nog nooit is voor gekomen. Toen de heer Chamberlain bij de dis* cussie over het Home-Rule ontwerp de politiek van Gladstone aanviel, werd van de banken der nationalisten „Judas!" ge roepen. De conservatieven verlangden dat dit woord zou teruggenomen wor den, maar door het hevige rumoer schijnt de vice-voorzitter dit verlangen niet ge hoord te hebben. Plotseling ontstond er een vechtpartij tusschen eenige con servatieven en nationalisten, die elkan der met de gesloten vuist toetakelden. De vechtenden werden evenwel spoedig gescheiden, en de voorzitter eischte, dat de beleedigende uitdrukking »Judas" te ruggenomen zou woiden. Dit werd ge' daan door den nationalist O'Con- nor, die zijn leedwezen betuigde dat hij de aanleidende oorzaak was geweest van het rumoer. De vooizitter deed oen be roep op het Huis om het betreurenswaar dige incident te vergeten en bij de ver dere beraadslagingen de eer en de tra- ditien van het Huis niet uit het oog te verliezen. Daarmede was de rust her steld. De Siameesche regeering heeft alle voorwaarden van het Fransche ultimatum aangenomen. Of daarmee de zaak uit de wereld is zal te bezien staan. De Contemporary Review bevat een op stel van een journalist, die kort geleden in Siam was en, naar hij zegt, dikwijls in aanraking gekomen is met den koning- Kij noemt dezen een hoogst aangenaam man, goed ontwikkeld, goedhartig, stand vastig en waardig in zijn optreden. Hij is iemand van een flink voorkomen en zeer beschaafd, Hiermee is alles gezegd wat in zijn voordeel kan gezegd worden. Overigens is zijn leven een leven van uitspattingen, Vóór zijn 15 de jaar had hij al twee dochters, zijn voornaamste vrouw is zijn haif-zuster. Het aantal zijner andere vrouwen is onbekend. Alles, wat daar op betrekking heeft, wordt als „Kang nac", dat is het inwendige, aangeduid en daarover te spreken is streng verboden. Hij heeft meer dan 100 kinderen. Ie dere vrouw bezit juweelen in overvloed. Van den toestand van zijn land weet de koning niets, zelfs niet van dien zijnei hoofdstad. Zoodra het bekend wordt, dat hij een wandeling wil maken, wor den de straten geveegd, de soldaten en Hij had, naar het hem toescheen, haar een ontzachlijk offer gebracht, toen hij haai bezit kocht op gevaar af van alle aanspraken op een schitterende en zekere toekomst te verliezen en al was dit ge vaar onbetwistbaar, toch dwaalde hij in de oorzaak, die hem daartoe had aan ge spoord, Want niet haar geluk had hij op het oog gehad, alleen zijn eigen rus teloos verlangen had hij bevredigd, alleen zijn gloeiende hartstocht leidde hem op den weg, die tot het doel voerde' Maar dat dit de eenige weg was, dat Magdale na hem bovendien gesteld had voor de keuze tusschen een Huwelijk of haar ver lies, dat beschouwde hij nu menigmaal al» een hem aangedaan onrecht. Zijne liefde vergat dit nog wel, want nog oefende Magdalena hare betoovering op hem uit en hield zij zijne gevoelens geketend. Muar zijne gedachten wareu weder vrij gewor den en bij Herbert had het verstand meer rechten dan het gevoel. (Wordt vervolgd.) politie agenten halen hun beste pak en gorden de wapens aaD, die alleen bij zulke gelegenheden dienst doen in woord, Bangkok in feestgewaad, Is de koning in zijn paleis terug, dan is alles weer even vuil en onverschillig. Gaat bij naar zijn paleis op het land, dan bestaat zijn stoet uit 1000 personen, wat enorme kosten veroorzaak!De verwan ten des konings worden na hun dood verbrand. De cieinatie van bet tlaalste vorstelijk lijk kostte 960.000. AXEL, tien Augustus 1803. Aan de heden alhier gehouden her stemming vooreen lid van den gemeen teraad is door 262 van de 821 kiezers deelgenomen. Aan de verkiezing op Dinsdag 18 Juli jl. namen 208 van de 321 kiezers deel, Vrijdagavond is nabij Axel door den Iaatsten trein die van Hulst komt een rund overredeu, toebehooiende aan de Weezen Verbruggen. De wielen sneden een achterpoot en den staart af. De reizigers hebben er niemendal van gemerkt. Morgen viert de Koningin- Regentes haar 35sten geboortedag. We hopen, cLf onze ingezetenen door het uitsteken der vlag van hunne deelne ming zullen blijk geven. Het muziekgezelschap is voornemens des avonds eene uitvoering te geven op de muziektent. Onder de uit te voeren stukken komt voor het Wilhelmus vol gens de oude zetting, dat overal zooveel bijval vindt. Voorts zullen nog andere nationale liederen worden uitgevoerd benevens enkele gewone muzieknummers Het fraaie gebouwtje dat ons markt plein siert, voorziet waarlijk in eene behoefte. Behalve dat de muziek, die te gecwoordig, we mogen het gerust zeggen, flink wordt uitgevoerd, beter tot haar recht komt, is het ook veel aangenamer voor de executanten nu ze niet meer zoo als vroeger tusschen de luidruchtig spe lende jeugd staan en hunne aandacht geheel aan de uit te voeren stukken kunnen wijden. Zaterdag had alhier in Het gulden Vlies door den notaris Dregmans en ten verzoeke van het bestuur der Godshui zen te Gent, de openbare verpachting plaats van het volgende..: Eene partij bouwland groot 90 19 gelegen te Sas van Gent, gepacht door Aug. Hamelink aldaar voor 200 jaars36 40 land en uitweg onder Sas van Gent, door Gustaf de Pauw te Selzaete voor 455 90 58 bouwland, gemeente Sas van Gent, door Pieter de Windt aldaar voor ƒ195; 49 70 land en weide, gemeente Sas van Gent, door Frederik Vermoet aldaar voor 218 12 91 80 land en aanwas, gemeent6 Axel, door Jan Verpoorte aldaar voor 55009 70 bouwland, gemeente Overslag, door de kinderen D'hert te Zuiddorpe, voor 56564 90 bouwland, gemeente Overslag, door de Wed. Fr. Poppe te Moerbeke voor 34512 87 10 land, weide, aanwas en weg, gemeente Zaamslag, door Corn. de Putter aldaar voor 76048 60 bouw land, gemeente Zaamslag, door Dan. van de Wege aldaar voor 17036 80 bouwland, gemeente Stoppeldijk, door Alf. van Esbroeck aldaar voor ƒ210; 08 30 bouwland,' gemeente Stop peldijk, door Adr. P^rm aldaar voor ƒ36 14 51 50 bouwland, gemeente Bosch- kapelle en Stoppeldijk, doorVictor Boe- ding te Stoppeldijk voor 750; 57 50 bouwland te Boschkapelle door van der Wiele aldaar voor 52013 15 10 lancl en weide te Boschkapelle, door Herin, de Zeeuw aldaar voor ƒ834. De hofstede groot 50 34 50 te Boschkapelle, in paebt bij Pieter Zegers, werd niet opgeroepen. In de maand Juli werden door het Rijkstelephocnkantoor alhier behandeld 2^6 telegrammen, waarvan 109 veizon- den en 137 ontvangen. Do heer ae Groot te Terneuzen,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2