Antirevolutionaire Kiezers QEEAEB WEIJNS. Medekiezers Medekiezers van Axel. VEBBR11GG1N. GSRARD "WEIJNS. Wtljas GERARD WiJNS Eea ernstig woord aan onze meieltiezers. Gemaakte Kleederen ITmM-Yan Dixhoorn Medskiszsrs! Jk Kiezers van Axel. Yerbruggen, Yerbruggen Yerbruggen, TOMEN. ruiming Drie werken van Ds DETMAR KIEZERS. «BRUGGEN. Ingezonden. Mverteiitien. Verbriiggen Met den meestest ernst en de zuiverst© bedoelingen noo digen wij beleefd uit, trouw ter stembus te komen en met ons Dinsdag Uwe stem uit tc brengen op EENIGE KIEZERS. Ontvangen: 20 °jo minder Vier werken van lolin Newton w&y Een Ant. Kiezer. VELE KIEZERS Aan onze Medebiezers Eenige landbouwende kiezers. Axel VV1ELAND, rer. ruim 20 jaar drankvrij to zijn nu op mjj oude dag wo»M ik in ollonde gebragt daar jk geen Raad weet van de Rook van de Schoorsteen en in donker zit wegen die boogo muur nu moet ik de uitbouw verplaatse om Ligt ce krijgen de water good hep ik ook een boel on kosten aan gemaakt alles is verzakt door bet grafen van de vondeering nu is m[ju verzoek vriendelijk zoo ik niet in mag binten om schade vergoeding van van de gemeenschap muur want ik moet nu andes niet noodig nu kosten maken en op m|jn oude dag daar 45 jaar ge trouwd Ben en zoo vlijg niet meer ben in de ellende zitten nu WE achtbaare Heeren Burgervader en Raad op UE Deelneming in mijn toestand wagtende noem/ik mij "UWE dienst waardigge Dienaar, Spaan timmerman Bleekerlaan No. Ingezonden Stukken worden in geen geval teruggezonden. TOLHEFFING. In de laatste vergadering der Provin ciale slaien van Zeeland had ik het ge noegen mijn voorstelom Gedeputeerde staten uit te noodigen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om in deze Provincie te komen tot afschaffing van alle tolheffingen op de wegen, met 23 tegen 14 stemmen te zien aangeno men. In afwachting van het daaromtrent door heeren Gedeputeerde staten uit te brengen verslag en naar aanleiding van het gesprokene in genoemde zitting door het lid der Staten, den heer Fruy- tier, betrekkelijk den afkoop der tollen in Zuid-BevelandSchouwen en Duiveland neem ik de vrijheid het navolgende nog ter overwëging on bespreking hier neer te schrijven. De wegen GoesGravenpolder en Zierikzee- Zijpe zijn respectievelijk lang 5000 en 13628 meter, te zamen alzoo 18628 en waarvoor voor afkoop van tol jaarlijks betaald wordt 800 en 400 of ƒ2200, alzoo per strekkenden meter lengte weg ongeveer 0.12. De laatste tolvorpachtiDgop de pro vinciale wegen in het 5e district, Ter- neuzen Axel 9398 en alzoorden Hulst 12050 meier of samen 2V448 meter, bracht op ƒ7940, alzoo per strekkenden meter lengte weg ruim 37 cent ot door een 25 cent meer .per meter dan de af koop in genoemde/ districten bedraagt. Sinds 1857, dat de tollen pp de Pro vinciale wegen in het 5e district: Ter neuzen Axel en Walzóordèn—Hulst, sa men lang 21.448 meter, verpacht wor den, hebben deze verpachtingen, de thans nog loCj'jnde,/termijn inbegrepen, opge bracht voor de piovinciale kas ƒ225.859.80 of ruim 10.53 per strekkenden meter wegrekent men nu daarbij lp voor onkosten op de verpachting, 2o voor on derhond der tolhuizen, 3o voorde winst der pachters 25%, dan krijgt raen een totaal bedrag van 282,324 75 of nage noeg 13.15 per strekkenden meter weg dut zijdie tolboomen passeeren „anders betaalt men niet voor het ge bruik van den weg" hebben moeten betalen De kosten van aanleg 7an keiwegen op gewone breedte worden bier in het 5e district begroot op gemiddeld per strekkenden meter stelt men nu hier tegenover do 13.15, hierboven genoemd, zelfs de ƒ10.53, dan ziet men dat de kosten van 'aanleg van de hierbedoelde wegen in het 5e district, waarvan nog 10.000 niet bekeid zijn, ruim schoots zijn terugbetaald geworden en wel alleen door die enkelen, die tolboo men/passeeren. Hoeveel eenige jaren geleden de ver- kooping der beplanting van 2000 stuks boomen langs deze wegen heeft ppgebracht, is mij nu niet bekend, even tain., als waarde der tegenwoordige .-beplanting- Mij dunkt dut een en ander wol eoni- ge overweging verdient; voor mogelijke terechtwijzingen in deze houd ik mij zeer aanbevolen en de redactie zij dank voor do opneming. Het lid der Staten van Zeeland, Ls. Van WAESBERGHE-J ANSSENS, Hulst, den 21 Juli 1893. Aanstaande Dinsdag moet een raads lid gekozen woiden. Ge hebt te kiezen tusschen een liberaal en een antirevolu tionair [beide volbloed]. Antjrev. Vrienden! Wat gaat ge doen? De een tehuis blijven, omdat hij geen tijd heeft. De ander niet stemmen om dat indertijd een cloor hem en vrienden gewild kadidaat er niet door kwam, de derde onverschilligheid betoono enz. Een ieder wete dit voor zich zelf maar weet <lit allen, van al die besluiten zal de tegenparty partij trekken en hun kan didaat doen zegevieren en dan ja dar. zullen de vrienden aan klagen gaan en Jeremiades aanheffen/ maar weet ook dit, dan zal het te laat zijn; daarom ant. Vrienden, opgepast en alle bijzaken op zyde gezet en Dinsdag gestemd op den heer Wij zijn er van overtuigd dat beter met de belangen van de gemeente bekend is dan WEIJNS, daarom is ons voornemen onze stemmen uit te brengen op Axel, Juli '93. VELE KIEZERS. Komt Dinsdag en stemt met ons EENIGE KIEZERS. Aanstaande Dinsdag is on- JJjMSSf ze keuze Eenige landbouwers. Gerefremeeide kiezes lk en nie veel verstand, maar cog wel zooveel om te begriepen datas Judiier Diesendag nie oppassen, clan komt de lieberrale kan didaat er deur Den eenen za weer zeg gejh en geen tied, want m'en oest moe binnen den ander zal zeggen ik stemmen pp dien afgescbeijenen nie, want toen as t'er een dolleerenden, mocht gestemd worden, toen wouen zudder ook nie'en een ander za weer zeggen is men on verschillig wien dat er inkomt maar ast gedaah\,is dan oor je praten van is spietig en we raken d'er eolemaal on- fder en zulke praatjes Daarom wou ik je maareos waarschouwen en gaat een voudig stemmen op baas Dan heb je as ie er dan niet deur- komt toch geen zelfverwiet Stemt dus Dinsdag aanstaande worden wij weder geroepen onzen burgerplicht te vervullen voor het verkiezen van een raadslid. De uitslag der vorige verkiezing heeft her stemming noodig gemaakt tusschen de heeren WEIJNS en VERBRTJG- GEN. Bij gemeenteraadsverkiezingen wordt ge woonlijk met twee zaken rekening gehou den nl. met den persoon en met zijn begin sel. Acht men een persoon geschikt om de belangen der gemeente in de raad zaal naar behooren te behartigen, dan wordt het met zijn beginsel dikwijls niet zoo nauw genomen een dergelijk kan didaat wordt in vele gevallen niet fel bestreden, wanneer hij zich niet reeds vroeger door partijzucht gehaat heeft ge maakt:; Is een kandidaat van een zekere kleur, clan achten wij het plicht' van; allen die de beginselen van dien kandidaat zijn toegedaan, zijne kandidatuur te steunen, in elk geval niet tegen te werken, om welke reden ook. Welnu geachte medekiezers, zijn ge met ons overtuigd, dat voor groot en klein. Keuze uit meer dan 130 stalen 560- iilÉRSTOFFKN* De Coupeur is aan huis te ontbieden oi des Woensdags te spreken te Terneuzen b[j WlEMEERSCH. Wilt gij een man in den Raad, die rond voor zijn gevoelen durft uitkomen, laat dan door niets weerhouden om met ons te stemmen op £3)5 Een groot aantal kiezers. Ieder weldenkende kiezer brenge met ons zijn stem uit op Komt Dinsdag Augustus trouw op' en kiest als man den heer die naar onze meening het meest aan beveling verdient. van de beide in herstemming komende kandidaten de voorkeur verdient, brengt dan met ons op hem uwe stem uit. Behoort Ge, evenals wij, tot degenen die op maatschappelijk gebied van de zelfde gevoelens zijt als de heer komt dan Dinsdag als éen man ter stembus en vult uw briefje in met den naam van Eenige kiézers, die personen van za ken weten te onderscheiden, Palmetine- zeep, Cocos-Rozenz6ep, Teer- zeep, Zomersproetenzeep, Amandelzeep, Muskuszeep, Scheerzeep, WindsorzeepEau de Colognezeep, en meer dan 20 andere soorten. Tabak, Sigaren, Sigaretten, Cavendisch, Thee, Proef kistjes van 100 Sigaren ad 0,90 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30 1,50, 1,90, 2,00, 2,10, 2,30, 2,40, 2,50, 3,00 enz. Kistjes en luxe Doozen van 25 en 50 Sigaren in soorten. Tabak-, en Sigareüpijpen, Zakjes en Doo zen, Portemonnaies, enz. van eenige lappen BUKSKINS, KAMGARENS, afgepaste PAN TALONS, enz. enz. aan dan de gewone prijzen. Stalen zijn voorhanden. bij elkander voor slechts negen tij»' ets. Ie. Het aar geloof' in Jezus Christus, werkzaam in de liefde tot God eu den naaste. Tweede druk. Prijs 40 cent, voor 15 ets. 2e. Dergodvruchtigen eenige troost in leven en sterven. Tweede druk. Prijs 40 cent, voor 25 ets. Be. Eenige brieven. Prijs 90 cent, voor 60 ets. Wanneer men wil overhalen om VERBRUGGEN niet te stemmen, be loof het dan maar om van bet gezanik af te wezen. Doet nochtans uw eigeu zin en stemt Een, kiezer die niet te overhalen is. bij elkander voor slechts, 25. Leerrede over den Lofzang der Gezaiig- den, uit Openb. 5:9. 2e druk. rijs 30 cent, voor 10 ets. Het begin en den vooruitgang van wa re genade <in het hart van den mensch. 3e dr. Prijs 30 ct.. voor 10 ct. Briefwisseling met Hanoa More. Uit het Engelsch door Lootnan. Prijs 1.20, voor 80 cent. Levensbijzonderheden/ Na deszelfs dood uitgegeven door Riehaid Cecil. Prijs 90 cent, voor 50 cent.. TÜI7C Mll PAPH ^en kan ieder werk- LMiO bUlilj, je afzonderlijk beko. men voor den achter gevoegden prijs. Al de werkjes van Detmar in eens 90 ct. Newton» ƒ1.25. Detmar en Newton in eens Franco toezending op. ontvangs! van postwissel waarbij het verlangde ver meld staat, door den Uitgever SLAG TER' te Kollum. i'-vi III mm mm.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3