BEESTIML. Ba Huishoudelijke Goederen. iroote sorteering Openbare Verkuoping Landbouw-, Stal- en Melkgereedschappen Landbouw. HandeLsbericlitesi. Advertentie». Dames- en Hinderschoentjes 7.50 7.50 6.50 7.75 ssin ijlt is, maar de belangen der ge meente evenmin uit het oog verliest, fpltitbewyzen ss\jn bondige redevoeringen die ter snede zijn en zyc collega's vaak met bewondering vervullen. Toch moet hy vallen, want hy is arm geworden, De zes jaar zijn om en krijgt door de kuiperyen zyner ambtgonooten de nederlaag, hy komt niet eens'in herstemming, Valt den man bard dat hy uitgeworpen wordt, maar zyn boerderij, die erg belast is den iaat sten tijd, neemt zyn geheel Ik in beslag Daar sterft plotseling een onge huwde broer en laat don armen tobber zyn geheel vermogen na. Dries lost de hypotheek af en wordt weer een geze ten man. Een afgeleefd raadslid bedankt en door de edele bemoeiingen der raads leden komt Dries weer op kussen. Op den bepaalden dag is hy ter zit ting maar vraagt r.a de installatie het woord. »Hier is Dries, juist geiyk hy vroeger was, hij is niet wijzer geworden; toen moest hy er uit, nu er weer in. Zit het hem hier en meteen neemt bij iets uit dea zak, dat h\j op tafel plaats, opent en dat blijkt een geldbuil te zyn »spreekt zegt hy tot den buidel, want l.at schynt by de heeren, dat het ve, stand in geld zit. »Zyt gij stom, geldbuil, spreekt gij dan raads leden, waarom zit ik nu weer hier en moest ik voor een paar jaar schuiven; ik bon niets wijzer, enkel wat ouder en zwakker geworden. Maar dit zeg ik ik ben weer door uw toedoen gekozen, maar ik bedank met zulke lieden om te gaan en te werkenschrijf maar eeu nieuwe verkiezing uitIk groet Dries nam stok en buidei, verwyderde zich en liet de raadsheoren verbluft zit ten. Uit Andelst wordt geschreven aan de AT. Ct. Verleden Zaterdagochtend, terwijl de moeder buiten met een buurvrouw stond te praten, kroop een knaapje van jaar uit zijn bedje en ging bij de brandende kachel zitten. Hij viel voorover, zijne onderkleeren geraakten in brand, en eer hem hulp verleend kon wordeö was bij zoodanig met brandwonden overdekt, dat hy aan de gevolgen er van is overleden. Eerst des Zondagsmiddags liep men de hulp van eenen dokter in, en deze verklaarde, dat zulke teere deelen waren gewond, dat hij het ergste vreesde. De bijgeloovige ouders hebben nog ge tracht het leven van het kind te redden door het te laten bespreken," zooais men dat hier noemt, maar het heeft niet mogen helpen. Van ^bespreken" gesproken, moeten we ook nog melding maken van een ernstig geval van beheksen". Men kan niet geioQven, dat we hier, in het bart 'vah de Betuwe, opliet einde van de 19e eeuw nog heksen hebben, en toch schynt uet zoo, Éen arbeider, die sinds geruimen tijd aaD eene lastige ziekte leed werd ver voevd naar het ziekenhuis te Arnhem, middelerwijl werd zyn bed schoon ge maakt en daarin Vond men iets heel vreemds. Terstond werd uitgemaakt, dat del man behekst wasmen ging daar om naar eerien beksehzïener te Èymegen en nu krijgt eene vrouw var, het dorp, die verleden jaar een varken aan hem verkocht, de schuld Te Vierlingsbeek heeft zich een geval van nona voorgedaan hij een dienst meisje, dat reeds sinds dagen en nach ten onafgebroken doorslaapt zonder dat. het gelukt is haar wakker te krijgen. Maandag ochtend vroeg is er in de fabriek van de firma De Co. te Leiden een ongeluk gebeurd. Een aldaar weikzaara lojarig meisje wilde een voorwerp, tot haar gei eedschap behoorendevan eene plank nemen waartoe zij, in stede van om te loopen, zooals behoort, over eerien bak met ko kende' olie reikte. Vermoedelijk door de gladheid var. den vloer, gleed zij ondeV uit vlei in den bak, welko slechts métei hoog is. Onmiddellijk daaruit gehaald Is zij naar het academisch ziekenhuis vei voerd. Kort verslag van de algemeens gadoring der vereeniging „Hel, derlandsch Rundvee-Stamboek, houden te Zwolle Woensdag ver- No- Mei. De groote fcieun, door de geheeie pro. vinciale pers aan de zaak van het Ned. Rundvee Stamboek verleend door de op name der verschillende Rapporten over de .Stierenkeuringen, waarbij deze telkens opnieuw onder de aandacht onzer land- bouwers gobracht wordt, doet mij vrij heid vinden ook over de dezer dagen gehouden algemeene vergadering eene beknopte mededeeling te doen. Uit het verslag van den staat der ver eeniging over het jaar 1892 door den voorzitter, den heer Breebaart Kz, uitgebracht stippen wy aan, dat het aan tal leden en ingeschreven (lieren als volgt over de provincies verdeeld ie. eden In^Q£c^revene <Ji©r®n. -Holland Groningen Z.-Holland -Brabant Drente Friesland Overijsel Gelderland Zeeland Utreen Limburg 510 175 88 78 74 102 60 52 139 49 60 Stieren. 118 55 11 13 62 11 Koeien. 62 57 16 10 28 26 11 85 10 Nam Zeeland over 1890 de achtste en over 1891 de vierde plaats in, thans overvleugelde het ledental ook dat van Zuid Holland en staat onze provincie no. het aantal hier ingeschreven dieren samen 46 stuks toont mede een belang rijken vooruitgang en zal in 1893 nog aanzienlijk toenemen. De rekening over 1892 aangevangen met een goed slot van ƒ866 18* be aan totale ontvangsten uitgaven ƒ4897.086 366L986 ƒ1235.05 Goed s'ot alzoo Een voor de vierde maal ingekomen voorstel der afdeeling Friesland om de nschrijvingskosten van terug te brengen op ƒ2,50 per dier, gaf aanlei ding tot uitvoerige gedachtenwisseling en leidde ten slotte tot het belangrijke be sluit, dat voortaan die kosten slechts zul len bedragen 2,50 per dier, wanneer op dezelfde hoeve minstens dieren worden opgenomenonverschillig van hoeveel eige naars of wel minstens dieren van den- zelfden Eigenaar. Byde aanstaande keuringen te Middel hui Oostbuig, IJzendijke, Heerenhoek, Oudelande, Kloetinge, Heer Arends- kerke en Zierikzee zal van dit besluit zonder twijfel ruimschoots gebruik ge maakt kunnen worden, mits de land bouwers vooiaf zich van de deelname van anderen verzekeren. Al? toewijzing acht ik het noodig er op te wijzen, dat bij dat geta! van min stens resp. dieren bedoeld is, niet dat zij gepresenteerd maar ook opgeno. men wordend, aoedgekenrd worden ter opname in het St. Het belang der landbouweis die dieren ter inschrij ving wenschen aantebieden, brengt dus mede, dat zij zich met ander en in hunne nabijheid verstaan, en liefst zelf de die ren hunner buren bezien om te beoor- deelen in hoe verre die volgens hunne meening in aanmerking zouden kunnen komen om te worden ingeschreven, want wanneer er acht worden aangebo den van verschillende eigenaars waarvan de Inspecteur er slechts kan aanne men moet de prijs per dier blijven. De landbouwers moeten dus onderling overleg plegen, om van de goedkoops inschrijving to kunnen profiteeren; waar het de beurs geldt is ieder gaarne inde weer en ik stel my van dier, maatregel eene toename van leden van rn- schiijvingen voor in geheel Nederland, kosten der heeren Inspecteurs zullen verminderen en de algemeene kas zal gebaat worden als compensatie voor den minderen ontvang san inschrljvingsgel den per hoofd. Wie dus dieren aan te melden heeft voor het Stamboekdoe dit ten spoedigstewant bij te lang uitstel sou men allicht bij zijne buren het ontbrekende getal niet meer kun nen vinden en dus moeten betalen In verband met het vorenstaande zal de ableeiing Zeeland, die tot heden per dier aan de leden van de door hen betaalde vergoedde dut besluit kunuen wyzigeri, hetzelve alleen van toepassing verklarende voor dieren waarvan nog moet worden betaald, welk voorstel op de zomervergadering aan de orde zal komen. Nog acht ik het zeer belangryk dat met het oog op het straks genoemde besluit, wat tot een vermeerderd getal in schrjjvingen aanleiding geven zal, eerst na September de tusschentydsche keu ringen zullen gehouden worden voor dit jaar in te gaan en verder dat thans ook tot de uitgave van Kal vei boeken is be sloten waarvan de eerste band de kalve ren geboren in 1892 en 1893 en in het kalverboek ingeschreven zal bevatten, en zoowel in de Nederlandsche als in de Duitsche taal zal worden gedrut Wijders werd nog besloten tot het richten van een adres aan de Koningin Regentes om ter bevordering van de belangen der Nederlandsche rund veefokkers eene rijkssubsidie te verlee- nen van 10,000 en tot eereieden der Vei eeniging benoemd de heeren Herman Bultman te Haarlemmermeer, her haaldelijk haar voorzitter en een der op richters derzelve, en de heer Dr. Haven stein algemeen secretaris van het Land* wirtscbaftlicne Verein in Rheinpreussen te Bonn, voorden grooten steuD aan het bestuur verleend by de uitgave der on langs verschenen Duitsche Broohure over den werkkring van het St. De begrooting van 1893 wore conform het voorstel van de financieele Commis sie vastgesteld. In ontvang en in uitgaaf 4964.75 met een post voor onvoorziene uitgaven ten bedrage van ƒ224.75. Eindelijk werd bepaald de algemeene vergadering in 1894 in de maand Mei in Zeeland en wel te Goos te houden, waar de afdeeling Heinkenszand den leden een rijtoer zal aanbieden. GoevS, Mei 1893 VAN DEN BOSCH. Tarwe Rogge Wintergerst Zoraergorat Haver Paardeboonen Bruineboonen ROTTERDAM, Mei. 6,75 7,25 4,50 4,80 3,00 6,00 9.70 7,85 5,10 5,80 4,00 7,50 /li,(JU 13,76 Ondertrouwd LE FEBER EN CATH. VAN HOUTE. Axel, Breskens, Mei '93. ONTVANGEN: in verschillende soorten DOORN te Axel. De Notaris Drogmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Kinderen DE SCHEP PER, op de door hen bewoonde hofstede in den polder Stoppeldijkgemeente Stop- peidyk, op DINSDAG ld HEI' des voormiddags ure, precies, ver- koopen AXEL, Oude Tarwe Nieuwe Tarwe Rogge Wintergerst Zomergerst Haver Erwten paardeboonen Koolzaad Boter Eieren Mei. 7,50 7,75 Ruinpaarden oud en jaar, Meniepaarden oud en jaaiv ff 6,50 4,50 6,75 5,50 6,75 6,75 6,75 8,00 1,20 2,90 7,50 4,60 HULST, Mei. Middenprys per 100 kilo. Tarwe Rogge Wintergerst Zomergeist Haver Erwten Paardenboonen Duivenboonen Witteboonen Bruineboonen Boekweit Lijnzaad Aardappels Koolzaad Boter per kilo Eierén per 26 6.70 van stuks 12,- 0,80 106 0.75 8.25 7.50 8.25 0,80 Er waren ter markt te koop gesteld: inzonderheid in onze provincie torwijl aan 33 stuks hoornveeverkocht 20 de andere zijde de combinatie de reis- 72 vaikons; verkocht 25, Merriepaard dik van veulen, oud 13 jaar, een dito met veulen, oud 14 jaar, een tweejarig Ruinpaard, eenjarig Merriepaard. 10 baatge vende KOEIEN, bebalfde Vaarzen, vette Stieren, Hokkelingen, Kalvers, Varkens met biggen, dito dik van biggen, Loopvarken, 100 Hoenders en Hanen, Eenden, Karnhonden. Men wagens, zware .Kar, Chaig, Ploegen, 'bonten Eggen, ijzeren 'Eggen, Rolbiok, Mol bord ketting, Beerbak met rolsle©6» Sleden, Windmolens, Geese'steen, Ziften, Graan maten* Rieken, Vorken, Mestbaken Menreepeneen KaarnBoom- kuipen, een Waschkuip, een Ge weer (achterlaad) Stelsels, Netten Graanzakken, Zaadzeii. Tarwe, Rog ge en Boor.stroo, Aardappelen, Koe beeten, het Mest in den put, 1500 wilgen Mutsaards, eene partij Spar ren en Kodden, Kabinetten, Kleerkasten, gla zen Kast, Linnenkast, Hoekkas ten, kleine Kasten, Bureau, Ledikanten, pluimen Bed den, Uittrektafel ronde Tafels, 'Tafels. 36 Stoelen,-' Ze te 1,-2 Kachels, Hanglampen, Klokken, mul Porcelein als Por den, Koppen en Schotels. Koper, Tin, Blik, Glas, Geleierd en Aarde werk enz. enz. De koopers tot en met kontant met 10%, Het overige op tijd van be taling met 12V./Aonkosten. Vreemde koopers moeten zicli voor ^ies van inlandscbe borgen. ten, KF 5,60 7.00 7,00 8,25

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3