Binnenland. Gemengd Nieuws. Volgens een berk ft In een Engelsoh ftjjad sou'aan de keizerlijke Russische fa milie in de Krim eou ongeluk zijn over- komen. Het rijtuig, waarin de czaar, de czarlna en grootvorstin Xenla zaten, stort te om, toen het over eene brug reed, en allen werde in den vloed geslingerd. Met grooto moeite werden zij gered. Dit origeluk, evenals een onlangs uitgebroken opstand onder do kozakken in het gebied van den Don, wordt zooveel mogelijk ge helm gehouden. Dat gaat natuurlijk toch niet.' Een bericht uit Panama meidfc, dat generaal Vasquez eene volkomen over winning behaald heeft over de opstar.dé llngen in Honduras. Ui) heeft het voor- loopig bewind aanvaard. Uit Valparaiso verneemt men, dat vol gens bericht uit Montevideo de Brozlli- aansche «kolonel" Araaru op het gebied -van Uruguay nabi) Revera gekomen was om paarden te rooven. Een geveo.ht ont stónd fcusscben de Brazilianen en de in- iwoners van Uruguay onder generaal Gercia. Van de Brazilianen werden 43, van die van Uruguay 12 gedood. Men vreest voor het afbreken van de diplo matieke betrekkingen tisschen de beide dunden. Een opstand op Cuba is geëindigd, doordat de opstandelingen zich hebben onderworpen. De uitslag der gehouden verkiezing voor een lid van de provinciale Staten van Zeeland in het district Middelburg, is,als volgt: Aantal kiezers 4453; waaïvan stem den 3846 van onwaarde 55volstrekte 'meerderheid 1656. Gekozen is.de beer VAN DER MEER (a.-jr.) met 1678 stemmen. Op den heer Verkuil Quakkelaar waven 1581 stemmen uitgebracht. Voorts waven nog 52 verspreide stem toon uitgebracht, waarvan op den heer van der Veer. AXEL, de» Mei 1898. Ze hadden onze gemeente, wel te ver staan de kom daarvan, afgeleurd met Jacoba-pannetjes tegen drie cent per stuk of twee voor een stuiverft Waren arie kooplui, ook al van de soort zooais er zooveel de menschen lastig vallen, twee Rotterdammers en een Utrechte- naarhoe ze bij elkaar kwamen, meldt de historie met, dat volkje schijnt een hondenneus te bezitten. Nadat alhier de een en ander van een of meer pannetjes voorzien was, werd de tocht der kooplui bet Zuiden in voort gezet. Even over de groote brug ge komen ontmoetten zij vrouw die hare koeien in de weide had gemolken en met twee emmers melk huiswaai ts keerde. Een der pannetjesmannen scheen bij- tigden, dat Theresa van boven nederge- stort en met de hand in een sikkel ge vallen was, die nalatige arbeiders metan dere tuingereedschappen op het gras had oen "laten liggen. Een omgevallen ladder die niemand den vorigen dag gebruikt had versterkte ons vermoeden, en ik bracht dit op eene of andere wjjze en wel met een duister gevoel van verwjjt, met niy zelve in betrekking. Ik had destemeer reden daarvoor, toen The»esa's oude bediende, die den volgenden morgen van het klous ter naar beneden kwam, in de eerste ver twijfeling uitriep: Haar bloed koroe over want om is het vergoterIk ge voelde diep berouw, dat ik niet lang leeds was heengegaan, mij brandde de grond onder do voeten. Een onbeschrijfelijk ver- langen maakte zich van mij meestei, een verlangen naar huis en naar Magdalena naar bet hart, waaraan ik mag rusten, naar de zoete rust en het reed/ar,.ge luk, dat hare nabijheid schenkt. Maar men liet mij niet heengaan dokter Wangen tn de goede signor Tommaso, die zich ten eersten male hulde in eene doktorale waar dijgheid, die hem zeer grappig stoud, pro zonder door het witte vocht te worden aangetrokken, ton minste hjj nam een pannetje van de steekkar en wilde zich even aan de melk te goed doen, Daarop wos de vrouw niet gesteld, en om den liefhebber het scheppen uit hare emmers te beletten, zette zdj die neer en weer de hem af. Dit beviel den koopman weer niet, hl). was daarover zoo boos, dat h(j, toén Vrouw hare emmers» weer op nam om haren weg te vervolgen, haar een duw tegen den rug caf, waardoor zij) vooróver viel, wat tengevolge bad, dat ook de emmers omvielen en de melk over den weg liep, Daarop gingen de kooplui verder, Maar- het geval werd ter kennis van de politie gebracht, Twee marechaussees te paard hadden spoedig de mannen ingehaald en pikten den dorstigen kwam op, bon den hem aan een tounagestrlk en namen hem mee naar de kazerne. Daar werd van een en ander aanteekening gemaakt om tot stof voor een proces-ver baal te dienen. De koopman werd daarna weer vrijgelaten. Had hy maar liever een paar pintjes bier gekocht om zyn dorst te lesschen. Daar was in die buurt ge legenheid genoeg voor. Het voortdurend en veelvuldig ge bruik van water uit in weiden en ak kers gelegen putten, doet ons er nog maals op wijzen hoe voorzichtig het is, dit water vóór het gebruik eerst flink te koken, vooral wanneer het als drink water dienst doet, Pogingen, door het bestuur onzer ge meente aangewend, om van de spoorweg maatschappij Meehelen Tei neuzen water te kr\jgen, zjjn mislukt, daar de maat schappij op bet oogenblik zelf gebrek heeft en haar water moet koopen. Men schrijft het volgende Een tweetal landbouwers te Overslag Zeeuwsch en Belgisch deel, waren van gedachten dat het loon van den boe renarbeider, dat thans 15 Vlaamsche stuivers of nagenoeg 65 Holl centen per dag bedraagt, wel wat hoog was, Zjj besloten daarom voortaan den man oen éeo frank, de vrouwen 36 cent per dag te betalen. Dat een werkman met zulk een daggeld honger lijdt, kan een leder begrypen. De werklieden van verslag besloten dan ook eene vergade ring te beleggen, ten eiüde onderling af te spreken voor zulk hongerloon niét te arbeiden. Op de meeting, die des avonds op Belgisch gebied plaats had, voerde een werkman het woord om zijne collega's tot eendracht aan te sporen. Hij maan de hen aan kalm en rustig huiswaarts te keeren, vooral zich niet schuldig te maken aan straatschenderijen. Verder kwam men overeen Donder dag 10 Mei weer samen te komen om middelen te beramen ten einde te voor koir dat ook andere landbouwers vergaan tot verlaging van hot reeds zoo lage loon. testeerden erusfcig daartegen en signora Lorenza verpleegde mij zoo vol geestdrift om mijne zoogenaamd verloren krachten weder te doen terugkomen, dat Wangen vaak paal en perk daaraan moest stellen. Men had Theresa's vader, den heer Stein, van wie tot dusverre opvallend weinig sprake geweest was, per telegram het on geluk bericht en den vijfden dag kwam hij uit Frankrijk aan. Nooit zal ik den indruk vergeten, dien deze man op mij maakle, toen hjj, vijf dagen gefolterd door den doodsangst dat hj} zijn kind wellicht reeds verloren had, verlost werd door het woord Gered Ik weet niet, wat hji tot mij zeide, in allen gevalle iets, dat ik niet verdiende, want bij weende aan myn borst als een kind. Ma-rr dit alleen was mij duidelijk; had ik werkelijk iets duartoe bijgedragen om Theresa's leven te behouden, dan ver Ioor deze daad hare waarde, als ik haar ook niet den vrede teruggaf en dat was alleen mogelijk, als ik spoedig heenging en wel zoo ver, dat zij mij uit hei oog verloor en daardoor, zooals dit bij kinde ren altijd het geval is, ook uit het liart. Do toestand der arbeiders In deze treken Is zoo slecht mogelijk. De mennen hebben acht hoogstens negen maanden van het jaar werk tegen 65 cent. Waar Ie ven dio menachen van? Ja lezer, hun voedsel is brood met of zonder boter of vet, middags aardappel» met water saus, avonds aardappels met karne melkspap, Fabrieksarbeiders, die soms meer dan een guldon daags verdienen, staken het werk wegens te laag loon. En de boerenarbeiders! Hl) werkt 12 uur daags en ve» 'ent dus en een hal ve cent per uur, En dat achten som migen dan nog te veel, Is liet wonder dat ook zy meer en meer luisteren gaan naar verkeerde raad gevers Te Hontenisse is eene afdeeling van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap opgericht, die aanvankelijk tien leden telt. Het bestuur bestaat uit de heeren Jansen, hoofd der school te Graauw, Kokkeel, hoofd der school te Osse nisse en Spinnewijn, onderwyzer te Hontenisse (Molenstraat). Door den minister van financiën zijn bij de administratie der air. belas tingen, invoerr. en accljnsen bevoiderd tot de derde klasse de kommiezen der vierde klasse Hart te Axel en Rernery te Aardenburgtot de tweede klasse de kommies der derde klasse de Meulemeester te Aardenbuig. Gisteren werd door den notaris Dregmans alhier en in voordeel van de kinderen De Schepper te Rapenburg ee ne verkooping gehouden van eene hof stede, bouwland en vischwater. De hof stede, zijnde woonhuis, schuur, verdere gehouwen en bybehoevende gronden, groot HA. 10 cA, werd toegewezen aan den heer Alphonse de Schepper te Stop peldijk voor ƒ2900. Het vischwatei, genaamd het Koegat, g'oot HA. 84 80 cA, toegewezen aan den heer Rottier te St. Jansteen voor 280. Een stuk bouwland, groot HA. 10 20 cA., toegewezen voor ƒ2710 aan den beer Willems te Sas van Gent. Vier per ceelen bouwland, samen groot HA. 26 70 cA. toegewezen voor 7980 aan den beer Verwecken te Rapenburg Twee perceelen bouwland samen groot HA. 54 40 cA. voor 8450 loege wezen aan den heer Wilking te Hulst, boomprys 40. Vier perceelen grond samen groot 31 58 cA. voor 190 aan de Schepper te Stoppeldijk. Ton verzoeke van Alph. de Schepper werd nog geveild een dyk, groot HA. 76 50 cA,t welke werd toege wezen aan den neer Jac. van Leuven te Boschkapelle voor 1510, boomprijs ƒ250. Men schrijft uit Biezelinge aan de Nb. Men moge zeggen, wat men wil, maar Ik zou dit aan niemand kunnen zeggen, dan aan daar gij weet, dat ik geen ij- dele dwaas ben. Nu eenige dagen hield Wangen mij niet mepr terug, hij vond het zeer natuurlijk, dat ik heenging, maar hij veibood rnjj, afscheid te nemen, dan voor korten tyd, om iedere aandoening te voorkomen Wat Theresa betrof, kon ik gerust gaan, zjj was buiten alle gevaar en bis».1de zichtbaar. Voor ik vertrok, ging ik ook naar ba ren vader om afscheid te nemen. Hij is een indruk wekker de persoonlijkheid, wien men met groote achting behandelt. Waar om by, uitschei' en protestant, zjjn kind in een Italiaanse!) klooster laat opvoeden, my niet duidelijk, terwijl bovendien ook zijne persoonlijkheid omgeven is door iets geheimzinnigs, hoezeer ook signora Lorenza dat zoekt te loochenen. Mij boezemde hij nog meer belangstel ling in door de omstandigheid, dat ook hij Tannensee kent. Want toen ik, om afscheid te necuen, zijne kamer binnentrad, zag ik op zijne tafel eene brievertporte- feuille, op wier omslag zich van binnen eene nette aquarel bevond, waai onder te waar is dat Sequah genezingen be werkt, De ÖÜjarige werkman WYG.te Biezelinge, Ulo voor acht dagen door Ohar les Davenport, werd behandeld, heek dert dien tyd geen hinder van zijn kwaal gehad. Moest hy voorheen steeds zijn kamer houden en was ny krom van rhu matiok, thans is hl) In staat om van liter eiken dag uren vice versa naar Goe» te wandelen en verklaart, dat hy vol strekt geen pijn in zijne ledematen waarneemt. Voor menigeen is het de vraag of het de olie, dan wei de hand is of beide In vereeniging, die geneest. Voor velen evenwel is bet uitgemaakt met de woorden suggestiebiologie, enz.maar een feit is het dat in alle oorden mannen en vrouwen zyn,die door bewerking niet de hand genezen en ook meestal olie gebruiken. Doch dan dient dio alleeu om lenigheid te gevön en de bewerking gemakkelijk te maken. De zeer fijne Sequah-olie is van Ame rikaanschen oorsprong en tot op heden is het voor de wereld onbekend, wie er de uitvinder van is. Voor eenige jaren zag Charles Davenport in Londen den wagen met de Sequah-olie verschijnen en nam waar, dat wie er lam en kreu pel ingedragen werden, er genezen uit stapten. Hij kocht ook olie en nam zelf een proefneming met iemand, die pyn leed, door zijn ledematen te wrijven en met goed gevolg. Door herhaalde proefneming bi) andere patiënten die meestal met goed succes werden uitge voerd, aangemoedigd, sloot hy zich bij de Sequah-rnaatschappij aan zoo vaak hy kon. /•yn vader, wien dit alles onbekend was, betrapte hem onder het wrijven en gaf hem zijn ongenoegen te kennen. «Mijnheer", zeide hij, *wat doet gjj hier'r" «Mijnheer", antwoordde hy, eer biedig zijn vader een stoei gevende. Hji moest zich nu verantwoorden, Door zijn groot succes, dat hy als ge nezer had, bewogen, belemmerde zijn vader hem niet in zijn zucht om onge- lukkigen te helpen en zoo sloot hy einde lyk 9en contract met de Sequah vereeni ging en voorwaar, zij heeft zeker wel geen geschikter agent kuönen vinden. Ondanks allen smaad wordt hij door het volk letterlijk vergood en opdehan den gedragen en geen wonder. Bij me nigeen zal de edelmoedige man, die zijn kracht, tyd en geld zoo voor ai-men over heeft, in blijde herinnering blijven, voor- ai by de ariue kinderen en de ongeluk kigen, die hij verlichting geeft. Uit Helmond schrijft men het vol gende aan de lArnh. Koerier als waar gebeurd op een der naburige dorpen. Boer Dries was voor een paar jaren sedert geruitnen tijd lid van den raad en zelfs wethouder. Door ziekte, sterfgevallen en tegenspoed van allerlei aard raakt hy deerlijk op ft achteischip, wordt een man die erg sukkelen en tobben moet om de oude knecht te blij ven. Zijn collega's in den raad zien ook dat,hij ft hard te verantwoorden heeft en dat zijn jasje erg kaal is als hij met hen aan de'gioene tafel zit. Zyn sjofele kleeding doet hen den neus optrekken en men laai hem vaak een eind ver alleen zitten. Dit verdriet den tobber niet, die met hart en ziel voor zjjn ge lezen stond Tannensee. Ik beschouwde de teekening oogeoschyn* Rik slechts met een kunstenaarsblik, n>a„.\ inderdaad hoe gespannenAch. geen kunststuk had rnjj meer belang kunnen inboezemen, dan het stukje grond, waar op zij leeft. Ik vroeg hem, ot hy Tannensee kende en hij bevestigde dit kortaf en onverschillig en deed mij nu van zijn kant vragen, die mij beletten terug te Jkooieii op de be trekking, die hij wellicht op dit oord heett des te minder daar hy, in den loop van het gesprek, opzettelijk, of toevallig de portefeuille gesloten had. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2