van Overheeke Binnenland. Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand, flandelsbericlitcn. Advertentieu. 6.75 7.35 25 7.00 6.30 50 7.50 7.75 8.50 6.00 7.00 uitschold, protesteerde het gemeenteraads lid Picardet en riep: „Ik protesteer te- gen deze beschimping der arbeidersklasse Deze manheer liegtik wil hem ant woorden De geestelijke antwoordde „Gij moogt hier niet sprekenwanneer gij iets te zeggen hebt kunt gij dit schrif telijk doen ik zal dan antwoorden." Daarop ging hij met preeken voort. „Ja, riep hij met luider stemme de biecht verheft den mensch, het atheïsme verlaagt hem". Daarop viel het raadslid Pillot hem in de rede en wenschte hem op deze nieuwe leugen te antwoorden. De priester Iteney, die van groote gema tigdheid gedurende dit geheelo voorval blijk gaf. zocht Pillot en zijn vrienden te kalmeeren. Onderwiji had het ge meenteraadslid Picardet het te kwaad met de kerkdienaren, die hem met hulp van eenige geloovigeiri rfetir*dè detirörón gen en hem slagen toedienden. Burgei Henn, een revolutionair soci alist wilde hern te hulp komen plotse-j ling viel een stoel op hem neer en ver- "wondde hem aan het voorhoofd. Toen 'Picardet hem zag bloeden riep hij zijn vrienden te hulp met de woorden„Niet genoeg dat men ons hoont,, men wii ons vermoorden." Nu grepen allen wat hun onder de handen Kwam, stoelen, banken stokken en rukten op de geloovigen los. Een algemeen gevecht ontstond, dat duur- de tot de politie en gendarmerie ce strij denden scheidde. De socialïsteti hadden Vier gekwéfsl'ende geloovigen moeten er een dertig meer of minder ernstig ge- wond hebben gehad. Een streng onderzoek is ingesteld öra de schuldigen te straffen. Terloops zij hier nog meegedeeld, dat Frankrijk in het nieuwe ministerie Du puy sinds don val van het tweede kei zerrijk in 1870 aan zijn dertigste stel ministers is geholpen. de Koningin-Regentes heeft het verzoek om gratie van hoofd der school te Jubbega (Fr.) die wegens be leeoigiDg en mishandeling der politie tot maanden gevangenisstraf werd veroor deeld, afgewezen. AXEL, den April 1893 Bij kon. besluit is met ingang van Mei benoemd tot ontvanger der dir. 'bel invoerr. en acc alhier, de heer Claessens,thans te Leende Met de werkzaamheden voor den aanleg eenc-r telefonische verbinding van hier naar Zuiddorpe is reeds een aan vang gemaakt. Met het plaatsen der pa- leB is men ree is gevorderd tot voorbij de Drie Schouwen. Aan baion Collot d'Escury is, bij gelegenheid van zijn 25jaiig jubilé als rentmeester van het kroondomein in bet rentambt Hulst, door de pacbteis van genoemd kioondomein een bewijs van waardeering aangeboden. Eene zinne- beeUige groep met het koninklijke wapen, kunstig bewerkt in massief' zilvei. brengt hulde aan de verdienste van jden rent meester, wiens familiowapen, dat op het voetstuk is aangebiacht, door;eene kin derfiguur woidl gekroond dooi- den lau wer der erkentelijkheid. Een lijk met zilver gemonteerd album bevat de gocalligrapheerde namen dei- schenkers, door eene verdienstelijk ge- teekende opdracht als titelplaat vooral gegaan. EeD en ander is in de fabriek dei hee ren Van Kempen Zonen te Voorscho ten ontworpen en uitgevoerd. Woensdag werd door burg. en weth. var. Sl. Jansteen t>m raadnnizo al daar in het openbaar bt| enkele insein ii ving aanbosteedhet maken van een keiweg ter vei binding van do hoot'dkom dergemeente met den „wog naar Zuiddor pe", nabij de hootdkom der gemeente Koewacht, voor wat aangaat het gedeelte in de gemeente St. Jansteen, ter lengte van 4610 Ba,mug ƒ37455' Hiervoor werd mmst ingeschieven door den heer illems, teSelzaete voor 34750. Koewacht. De jammarkt alhier was druk. Aangevoerd waren 15 paarden en veulens, 165 stuks hoornvee 50 var kens en schapen. Prijzen werden behaald Valcnt te Koewacht voor het meest in waarde zijnd werkpaardWed. Yer straete te St Jansteen voor het schoon ste veulen vau Acker te St. Jansteen voor de schoonste baatgevende of kalfdra gende vaais of koe Flor. Dierick te Koewacht voor den vetsteos of vaars Eraile Broecke te Koewacht voor den schoonsten dienstdoenden .stier Bnijze te Koewacht voor de schoonste serie van vijf schapenvan Boxelaar te klein Sinay voor bet grootste getal hoornvee; de Mey te Zuiddorpe voor het grootste getal varkens; Van Lam biecht te Everghera als hebbende het grootste' getal vee gekocht. Aan de ijverige bemoeiingen van den "Bóifgeeestèf 'Is het danken, dat het Belgisch tolkantoor voor invoer van Hol landsch vee was opengesteld- Daardoor was de handel vooral met Belgische kooplieden levendig. Over het algemeen werden flinke prijzen besteed en ging (het hoornvee vooral) vlug van de hand. Ds. Fregres te Groede heeft be dankt, voor het beroep naar Doesburg. Dinsdagnamiddig zou de lljarige Hen drik ten zijn 4jarig, broertje, met wien hij in de ouderlijke woning aan den Zwaanshals 161 te Rotterdam aan het spelen was, eens voordoen hoe men iemand ophangt. Aan een touw, boven in eene bedstede bevestigd, werd eene lus gemaakt, waarop Hendrik, na in de bedstede geklommen te zijn, zijn hoofd daarin stak. Vermoedelijk doordien hij vooroverviel, kneep de strik hem den keel dicht. Het 4jarig broertje liep naar builen om ie vei tellen dat Hendrik al hing. Men ging daarop terstond naar binnen en sneed het knaapje at. Het was echter reeds te laatde geneesheer die te hulp geroepen werd, kon slechts den dood constateeien. Gisterenmiddag bracht een 4-tal knapen een bezoek in het bierhuis van in <ie Weteringstraat te Kralingen, Nadat zij eenige vertering hadden ge maakt eo vertiekken wilden zonder be taling en de bierhuishouder betaling ver zocht, gingen zij hem te lijf. brachten hem eenige slagen en stompen toe, en verlieten daarop het bierhuis. Zij wier pen vervolgens met steenen de spiegel ruiten stuk, en vei wondden den bierhuis houder. De vrouw en kinderen van den bierhuishouder namen de vlucht. De po litie inmiddels ontboden, verscheen spoe dig en kon eenen der belhajuels grijpen, die zwaar geboeid naar hei politiebureau in de Waterloos!raat werd oveigebracht. De schade aan de woning en den inven taris toegebiacht, beloopt ruim 300, Inbrekershrutaliteit. Op den hoek van de Posiboornsleeg en Wijnstraat te Rotterdam is in het benedenhuis geves tigd het café van den heer vau Meeteren, hetwelk des nachts onbewoond is. Blijkbaar dit wetende, hebben een paar personen des nachts zich tot den kelder van die inrichting, welke aan de Posthooi nsteeg uitkomt toegang ver schaft door een houten bint te verwij deren- Eenmaal in den kelder, is men van daa; door het openmaken van oen luik binnenshuis gekomen en heeft men toen allos nagesnuffeld. Gelukkig was niet veel waarde achtergelaten, zoodat de in brekers zich hebben moeten vergenoegen roet bet medenamen van eene beelen en eene halven-liter's maat, wat sigaren en 277* cent, die men in de lade had ach tergelaten. Eer.e flcscli, die op de toon bank gestaan had, dronken zij leeg. De dadeizijn onbekend. De ontvreemde maten zijn door eenet. bcwonei van de JviRkeisteeg uit den Coolsingel gevischt en bij do politie in de Pauwensteeg ge deponeerd. In de Griendsveen, beboerende tot de Peel, is door 156 Fric-sche veen,bei ders eene werkstaking op bet touw ge zet. Om op alle gebeurlijkheden voor bereid te zijn, heeft de burgemeester van Deurne, tot wiens gemeente ook Griendsveen behoort, de hulp ontboden van de brigade-marechaussee, gevestigd te Asten, terwijl oo,c andere brigaden ge waarschuwd zijn. alsmede de bezetting te Venloo. Maandagmiddag te ongeveer vijf uur had op den Buiten-Amstel een droevig ongeluk plaats. De heer Volck, wonende Koningsplein no. te Amsterdam, keer de met een gioot gezelschap dames en heeren van een tochtje met zijn boeier de Annie terug. Bij het laveeren van den Amsteldijk naar den overkant weid de boeier echter aangevaren door een dei- booten der Maatschappij de Volharding De boeier sloeg om en de 16 opvai enden geraakten te water. Onmiddellijk stelde het personeel van de Volharding pogin gen tot redding in het werk, en het ge lukte een 6tai op de boot te brengen, terwijl een 6tal anderen zelf aan wal wisten te komen. De vier overige leden van het gezelschap echter verkronken. De inspecteurs van politie te N.Amstei de heer Boeklage, de brigadier Stam en eenige agenten waren spoedig ter plaatse. Zij gaven bevel tot dreggen en intusscben nam de inspecteur den kapitein der Vol hardingden heer Corn. Zekveld, den stuurman, den heer Alb. Ankeren en de overige bemanning in verhoor. Na eenigen tijd verscueen ook de heer Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel die het verhoor voortzette. Na onderzoek bleken te zijn vermistmevrouw Marie Nopper, eene dame op leeftijd, wonende Marnixkade 96 te Amsterdam Haar lijk werd omstreeks 10 uur avonds opge haald en naai de dier.kehngenkamer onder het raadhuis van Nieuwer-Amstel gebracht,. Hier werd ook gebracht het lijk van den heer Jan Donderdaal, wo nende in de Reestraat. Dr. Hk. de Vries constateerde van bei den den dood. Het lijk van mrs. Stokes, een Engel- sche loge van den heer Volck, werd naar het bureau onder Ouder-Amstel vervoerd. Het was onder den boeier gevonden. Gmstieeks tien uur in den avond ar riveerde uit Amsterdam een tjalk om den boeier op sleeptouw te nemen. Men was toen nog aan het dreggen naar het lijk der laatste vermiste, me vrouw Anna Volck. Dit werd eveneens onder den boeier gevonden omstreeks half een, en neergelegd in de tjalk. Een groot aantal belangstellenden stond toen nog geschaard langs den Ainsteloe- ver, om het treurig schouwspel gade te slaan. De deelneming is algemeen. Dinsdagavond werd op het Delft sehevaart ten 7jarig meisje door het werpen van slangetjes van jongens zoo danig verwondt dat zij eerst- in een na burig café moest worden 'verbonden. De politie, die inmiddels aan het opsporen was, is bet gelukt een der jongens in handen te krijgen, waartegen procesver baal werd opgemaakt. Van 16 tot en met 31 Maait. Axel, Huwelijks-Aangiften. 28 Jo- hannes Engels, (van Gilze Reijen), 30 jm. en Cornelia Jaooba Schieman, 26 jd. Geboorten. 20 Jacob, van Abraham Rouw en Cornelia Andriessen. 21 Ma rinus Jan Cornelis, van Hendrik Man gold on Anna Cornelia Moens. 21 Coen raad Aibertus Johannes, van Johannes Bernardus Theodoms Hugenboltz en Hermina Ottolina Mathilda Maria Sophia Geesink. 25 Pieternella, van Adriaan Jansen en Elisabeth Maria van den Berge. 28 Dina Cornelia, vat: Cornelis Wie mes en Maria Cornelia Koekkoek. Jo- sephina Maria. van Edmond Aibertus Juhanneb van den Berg en Anna Maria de Meijer. Overlijden. 17 Cornelis Wijna, mnd. van Absaion en Dubora Jansen van Ro&endaal. 29 Aaltje Elisabeth Dieleman cl van Willem en Sap Verplante, Ter Neuzen. Huwelijks Aungilten. 23 Francois Harnis, oud 20 jm. en Ho- norioa Maria Clemmink, oud 17 jd. Pieter Dirk Kaijser, oud 22 jra. en Jacomientje Deesoud 22 jd. 30 Willem Dieleman. oud 22 jm, en lisabeth van de Wege, oud 21 id. Johannes Wieles, oud 23 jm. en Ca- tharina de Sinit, oud 19 jd. Fieter Cornelis Maat, oud 22 jm. en Pieter nella Elisabeth Sas, oud 23 jd. el ij oltrek kin gen28 Godef ried us Josephus Koevoels, oud 24 jm. en Maria van Aalst; oud 19 jd. Geboorten 18 Adriaan, van Anthonie Eggebeen en van Maria Josina Faasse. Daniël Johannes, van Jaeobus de Doel- der en van Maria Lansen. 21 Artbur Franciscus, van Augustus van Oote- ghem en van 'Mathilda de Maat. 22'Adfi- ana Elisabeth, van Jan Simons en van Magdalena Maria Verhage. EduavdusFran ciscus Dominicusvan Augusfcinus Audenaeid en van Prudence Daelman. 28 Jan, van Cornelis Lauwerens van der Bent en van Elisabeth Bruggeman. 25 Cornelis, van Willem Fmderik Kaijser en van Tona Frederiksen. Anthonie Cor nelis, van Cornelis Hendrik Meeusen en van Maria Heirebout. 28 Gijsbertha Cornelia. van Pieter Jacob van de San de en van Margaretha Cornelia Pothoven. 29 Johanna Addana Maria, van Jo hannes Jacobus Dekker en van Maria van de Wege. Jan Jaeobus, van Jaeobus Leun is Michielsen en van Dina Maria Deij 30 Maria, van Pieter Marinus Geel- hoedt en van Janneke van Wijck. 31 Maiinus, van Jacob Deij en van Jan neke Herreboufc Overlijden. 23 Marinus de Ruijter, mnd., van Jaeobus en van Sara Mar- tina van de Vrede. 28 Johanna Catha- rina Meijer, 17 van Frans en van Catharina Dieleman. AdriaaD Beaufort, van Cent en van Sara de Zeeuw. Zuiddorpe. Huwelijks-Aangiften. 20 Livinus Bernardus Bonte 31 jm. en Leonia Maria Goossens 26 jd. Geboorten. 22 Augustus van Vir- ginie Roelandt 30 Philemon van Eulo- die Steel. HULST, April. Middenprijs per 100 kilo. Tarwe Rogge Win ter gerst Zomergeist Haver Erwten Paardeuboonen Duivenboonen Witteboonen Bruineboonen Boekweit Lijnzaad Aardappels 5.50 6.50 6.00 7-25 7.50 6.75 ft' 14.00 ƒ12.50 0.90 Koolzaad, van 106 Boter per kilo 1.20 Eieren per 26 stuks 0.75 Er waren ter markt te koop gesteld 25 stuks hoornvee; verkocht 14 varkensverkocht Tot diepe droefheid van mij, van de Familie en van de trouwe verzorg ster overleed heden avond mijn innig ge liefd Dochtertje Dit ANA MARIA JOHANNA, bijna veertien maanden oud. De Heere trooste ons in dezen weg. Goes 31 Maart 1893. HARINCK. fotograaf te Ter Neuzen, zal aanstaanden Maandag 10 April te AXEL werkzaam zijn, ten huize van DIELEMAN, Ook aau kuis te ontbieden. 1lll1"ll lllll II II NIH .11! II II' II

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2