Gemaakte Kleerieren EEN WOONHUIS, PERU-GUANO Ingezonden. Openbare Verknoping. The Continental Boiega Company. Handelsberichten. Anglo-Continentaie (vorm. OMendorfFsche) Hxuano-Werke voor tuin ander dhr. Kegelaat uit Hulst te kiezen, als die dan maar in do gemeente komt wonen. Hierop wordt tot stemming overgegaan met gesloten briefjes (de heer Dieleman wilde hem maar zoo aannomen) Inge leverd briefjes. Gekozen werd de héérBauwens met stemmen, briefjes waren blanco. IV. Rekwest van den heer Staal houdende verzoek om ondersteuning van het adies aan de Provinciale Staten van Zeeland tot opheffing van de tollen op de provinciale wegen. De voorzitter stelt voor om aan het verzoek van den boer Staal te vol doen, en vraagt of iemand genoemd dies nog wil hooien lezen. Niemand ech ter verlangt dit, waarop de voorz. viaagt of iemand er soms iets tegen heeft. De heer Jansen neemt het woord en zegt beslist tegen de afschaffing van tol len te zijn. moeten juist diegenen, die de wegen gebruiken dezelve onder houden. Spr. zou ten minste gaarne tol geld betalen, als hij een steenweg naar zijne hofstede had. Hij kan noch zal er zijne stem aan geven. Dhr. Van de Ree zegt vroeger ook in een groolen slijkpoel te hebben gewoond terwijl hij bovendien nog veel geld aan den tol moest uitgeven, en nij zeer wei nig'genot had van den steenweg. Hy vraagt evenwel naar den oorsprong waarop de voorzitter antwoordt, dat ee inige landbouwers de grondleggers zijn. Bovendien heeft hij enkele leden der Provinciale Staten gesproken en gemerkt dat ook zij voor de afschaffing waren. Voorts, zegt de voorzitter zal de Maat schappij van Landbouw en Veeteelt er zich', ook wel voorspannen. Dhr. Wolfert zegt, dat iD land van Goes de tollen er al lang af zijn. Dhr. Van de Ree zegt dat het hier een algemeene zaak geldt, de tollen moe ten er af,"de boeren moeten hunne vrij heid hebben. Dhr. Jansen zegt gaarne te willen be talen, als hij den weg gebruikt. De voorzzegt in den beginné ook den indruk te hebber, ontvangen, die het op den hr. Jansen heeft gemaakt maar is bij goed doordenken tot andere inzichten gekomen. Natuurlijk zullen bij afschaffing der tollen de wegen moeten worden on derhouden door iedereen, die belasting betaalt. Spr had in eerst ook de gedachte, dat nu een arbeider ook voor een boer, die denweg gebruikt moet betalènrmaaf dat is niet want rijdt dielarbeider met paard en wageD van den boer,- om een voer hout oi iets der gelijks, dan behoeft ook hij niet te be talen, dus ieder profiteert er van. Wordt tot stemming ^overgegaan over bet voorstel om adhaesié te verleenen aan in punt IV genoemd adres. Alle leden stemden, voor. behalve de hr. Jansen. De voorz. deelt nog mede dat de be noeming en her. tractement van den hr. J.Bauwens zullen ingaan (JApril e.k. De voorziter vraagt of een der leden nog iets in midden heeft te brengen. Dhr Lamaitre zegt vroeger gesproken te hebben over den toestand der brand weer. De voorzitter zegt een en ander te heb ben onderzocht, maar dat het gebleken is, dat de karretjes te zwak zijn, wat de wielen betreft om in siijkwegen door' paarden te worden getrokken. Dhr. Lamaitre zegt ook gezegd te heb ben dat aan; iemand die 60 jaien was,, ontslag moést gegeven worden. voorzitter zegt dat het alleen dhr. Raijmond is, die dien ouderdom heeft verschreden, en hij oordeelt, dat, daar die man reeds jaren lang de gemeente met ijver heeft gediend, het nog al erg zou zijn hem als wave op stal te zet ten. Bovendien is hij een man van den dag,/die Wel is waar den dienst des nachts nietr meer 'kan waarnemen, maar dhr. Smies, dié ook brandmeester geworden is, zai wél voor hem willen optreden, en ook de voorzis bereid mede Ie gaan Evenwel, willen de heeren er een voor. stel van maken tot wijziging der verorde ning op de brandweer, dan zul dit in de volgende vergadering ter tafel woiden gebracht, hetgeen door dhr. T/i mail re dan ook wordt gedaan. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzde vergadering, Baiton vorantwooi'deHJkliokl dor Itodactio, Ingezonden Stukken worden in geen geval teruggezonden Mijnheer de Redacteur In de openbare vergadering van de al- deeling Zeeland der vereeniging het, Ne- deilandsch Rundvee stamboek in de Prins van Oranje te Goes gehouden, werd in het midden gebracht, dat met het oog op de veeziekte, ongetwijfeld het mond en klauwzeer, want er zijn zoo vele veeziekten, wenschelijk is, de kooplieden van de stalien te weren ter voorkoming van het voortplanten dei- besmetting. Tengevolge van bet sluiten der Bel gische grenzen voor Zeeuwsch vee, zullen de heeren voorloopig van de vreemde kooplui niet veel last hebben, zeker tot groeten spyt van vele landbouwers, die in den tegenwoordigen slechten tijd eeD koopman op hun erf als een zegenaan- breugend wezen beschouwen. Nu rijst de vraag: Is het mond- en klauwzeer wel zoo besmettelijk als de heeren beweren en waar hebben ze die groote geleerdheid en ondervinding van daan gehaald In de gemeente Stekene,Moerbeke, Wachtebeke, klein Sinay heeft overal mond en klauwzeer geheerscht. De kooplui van die streken, en die zijn er velen, hebben aldoor onze veestallen be zocht en geen onkeie„maal is door een koopman het mopen klauwzeer naar Staats Vlaanderen overgebracht, Maar nu zou ik van de heeren wel eens willen weten, als er geen kooplui op de stallen mogen komen, hoe men dan zijn vee moet verkoopen. De landbou wers zijn tegenwoordig toch geen Crae- sussen, dat ze zooveel geld .zouden heb ben, om te wachten tot moed en klauw zeer overal verdwenen is. De onzin van geen veekoopers op de.stallen toe te la ten is reeds voor zes maanden gedebi teerd, zelfs van hoogerband. De eene boer moet vee verkoopen om zijn pacht te betalen, een tweede door plaatsgebrek wegens het kalven van koei en of het veulonen van paaiden, een derde wegens gebrek aan eten, enz. enz. Voor v-.'ilke boeren is een koopman een reddende engel en hij denkt er in de verste verte niet aan zoo'n man van zijn err te weren. Ik weet er echter een loopje op. La ten de boeren hun vee verkoopen per te lefoon, of wel door een verrekijker be zien, dan heeft men zeker geen gevaar voor besmetting. Wij landbouwers zagen liever de hee ren bezig aan de oplossing der grenskwés tie, want: Liever eens mond- en klauwzeer, Dau op hof'geen kooplui meer. Een Landbouwer.' Onderlinge. Verzekerings-Maat- Gpe 11 bare Verknoping. schappij tegen hagelschade in het voormalig Ve district Van Zeeland. Degenen, die nog tot deze Maatschappij wenschen t.,e te treden, worden verzocht daarvan aangifte te doen vóól* April eerstkomende, bij de bestuursleden of de Commissarissen. Het entreegeld voor nieuwe leden is vastgesteld op zeven en veertig cents per ü'cuibt. eeusgevend geld; bic: door worden zjj deel gerechtigd in de bezittingen der vereeniging, thans ruim 5300 bedragende. Namens het Bestuur der Onderl. Vérz. My. Hagelsqh. inliet voorin. district van Zeeland, baron COLLOT u'ESCURY, Voorzitter. FRANCOIS VAN WAESBERGHE, Secretaris Penningmeester. ;De Notarjs MtEGHANS. te Axel. zal ten verzoekè van VAN HIJFTE land bouwer te Koewacht (Zand), op door hém bewoonde hofstede, op Donderdag den Maart 1803, des namiddagéten ure verkoopen. Omtren30,000 ilogratïimen VOEDERBEETEN, en omtrent 60 voer MEST, alles1-' aanwezig- op voormelde- hof*- stede, alwaar te vergaderen.. voor groot en klein. Keuze uit meer dan 120 stalen WIN TKRSTOFFEN. De Coupeurjsaan huis te ontbieden of spreken te Terneuzen bij Wiemeersoh. De Notaiiö Ihciiiuans, to Axel, zal ten verzoeke van MATTHIJS VAN DER WELLE eti kinderen, enkrachtens ver leend Rechterlijk, bevel, het logement „het Gulden Vlies"'bij mejuffrouw de we duwe Rolfk aldaar, op Vrijdag den Maart 1803, des namiddags ton ure, in liet openbaar verkoopen veidere AANHOORIGI1EDEN en ERF, in de gemeente Axel, kadastraal bekend in sectie nummer 121. groot are 30 centiaren. Bewoond door genoemden van der Welle en te aanvaarden 15 Mei. De Notaris Dregniaus, te Axel, zal ten verzoeke van D'HOOGE, koop man in hoornvee te St. Jansteen, op Za terdag den Maart 18f>3, des namiddags ton ure,in het openbaar verkoopen Rninpaarden oud en jaar, jaar linghengstveulen 'gekalfde Koeien, Kalfkoeien, Kalfvaarzen, vette Vaarzen, jonge puifee'Stieren(Hollandsch as), tweejarige Ossen tweejarige Ru der Hok ei genKalvers, Varkens dik van biggen, Loop- varkins,Biggfen zvyare Kar, eer.e partij Sparrentakken, Tuin en Boonkodden. "Grootste specialiteiten en Wereldhan<iel in Spaaiisclie en Poftugeesche WIJNEN. Levert ook gegarandeerd zuivere BORDEAUX-WIJNEN. Onppielp flffprtp' Julien (rood) ƒ0,85 perfl. ÖJJBGldlB ÜDÖIIB. Qraves (wit) „0,80 inclusief flesch. Per Anker (45 flesch) resp.36,— en 34,--. Verkrijgbaar bij elke hoe- ivëelheid in de Bodega. Hoofdsteeg Rotterdam. DORDRECHT, 16 Fobr. Tarwe ver ra. Rogge Overmaassche Gerst Haver Paardenboonen Duiven boon en Witte Boonen Bruine Boonen 6,00. 5.30 5,50 4,50 3,00 6,00 6,00 8,0C 6,50 Rechtszaken. ArrondissementS'Rechtbank te Middelburg. Dinsdag 14 Febr. zijn veroordeeld oud 26 oud 29 werklieden te Axel, wegens beleerliging van ambtenaren, ieder tot dagen ge vangenisstraf en boete of dagen hechtenis. Naamlooze Vennootschap met gestoft kapitaal van fr. 20,000,000 VLCü ,',plë"ifj/LAih/b- Émgè: '-conc'esdQiiarissetï.: 'der 'JPei'u-Gi.iano voor de geheéle wereld. Uitsluitende fabrikanten der echte opgeloste' Fëïiï Guano van Ohlendorff met gewaarborgd gehalte en onder toezicht- der Rijkslandbouwproefstations. Groote voorraad der rijke Gluaitos, Waarvan de invoer de algemeene opmerkzaamheid heeft gewekt. De Peru. Guauo alléén heeft sedert meer dan veertig jaren altijd dezelfde voor treffelijke resultaten opgeleverd, zij verarmt den bodem nietgelijk de Chili salpeter, de Thomaöslakken, enz. dit doen. maar geeft aan den grond weder, wat de oogst hem aan vruchtbaarmaker.de besfanddeelen ontnam. Tengevolge der vele misbruiken, sedert geruimeu tijd in den Guano handel voor gekomen, moeten wij meer dan ooit bij Heeren koopers er op aandringen, dat zij hij hunne bestellingen van de voortverkoopers bewijs vragen, dat de Guano vanowa "afkomstig is, de ééuige Importen reu zonder dit loopen zij gevaar eene minder wdcüedige meststof of de eene ot andere mengeling aan den prijs der Guano te ontvangen. Voor de Heeren koopers van opgeloste Guano kan alléén ons gedeponeerd fa brieksmerk, een hoorn van overvloed ih ropde kleur, dat op de zakken geteekend is, zoomede het loodèn zegel onzen naam dragende, den waarborg geven de echte opgeloste Feru Guano van Ohlendorff te ontvangen. Wacht voor namaaksels, dié de groote voortreffelijkheid onzer opgeloste i'cril Guano beeft doen ontstaan. Daar de verkoop der ruwe Peru Guano is ingericht, dat de koopers daarvan niet aan diegenen mogen afleveren, die zich bezig houden niet de sameristejling eener zoogenaamde opgeloste Guano, is het gevolg er van dat de aanbiedingen van dit laatste.artikel .de niêi echtePeru Guano als grondstof van het aangeboden fabrikaat tot grondslag kunnen hebben. Onze opgeloste Peru Guano is ook zeer aanbevelenswaard veld- en groente bouw. Chemische vetten, superphosphatenondstoffen voor vetten, enz., enz. PRUÏNENSWtAT. Anglo-Continentale (tóm: OBeiiiorffsche) Qnaiiü-WerSe. ANÏWEUrEN, UNüAltl 1893. cri--' 'ri',--ri; A/'vA riffri

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 3