l\o. 079. Zaterdag 28 Janua1895. 8e aarg. DE ZANGERES. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch Vlaanderen. DIELEMAN, AXEL. 12. FEUILLETON. Kwaltzalverij. kinkhoest, korte adem (asthma), long- Dit Blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: per Maanden 50 centfranco per post 60 cent België 80 cent. Afzondert, numm. ct. voor DRUKKER UITGEVER Advertentie van tot regels 25 oent voor eiken regel meer cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. ontsteking, tering, luchtgezwel en koob In het begin der vorige week is onder belgezwei. Deskundigen mogen beoor de bevolking onzer plaats een boekje deelen of de verschijnselen der onder- verspreid, getiteld „Wonderbare gene- scheiden© ziekten juist zijn weergegeven zing der 'borstziekten en der adem-orga- wij wei het nietdoch dit weten wij nen met certifikaten erbij door den Borst wel balsem en de Elektrieke Zalf van Martin dat het lijstje geschreven is, dat Torns, Apotheker-Specialist, Avenue elke Dorstlijder er het een of ander vei des Arts, Brussel." Enkele ingezetenen schijnsel zijner ziekte in vinden zal ontvingen het werkje. 94 pag. groot, per dat de kwakzalver volstrekt niet po«t, anderen werd het door hunne kin- noodig heeft te weten, welke borstziekte deren, die het op straat bij hun spel ont- den patiënt plaagttering, zoowel als vangen hadden, ter band gesteld. Het gevaar voor de groote massa des volks, door de verspreiding van dergelijke werk jes ontstaande, acht schrijver dezes groot, dat hij gemeend heeft er hier op patiënt plaagt lichte verkoudheid alles geneest dooi den onovertroffen borst balsem en de wereldberoemde zalf. En wat nog het mooiste is, lezers, bij het gebruik dier medicamenten behoeft te moeten wijzen. Tevens wil hij een en ge doodeenvoudig niets te doen, als alle andere geneesmiddelen aan kant te zetten. blz. waar de schrijver over de voeding spreekt, wordt verteld, dat de patiënt alles eten en drinken ,men ander over de Kwakzalverij in het alge meen in het midden brengen. Reeds een eerste blik op of in het boekje geeft de overtuiging, dat we met de aanprijzing van een kwakzalversmid del te doen hebben Hoort slechts de allereerste woorden op den omslag „Eendracht maakt macht Gezondheid geeft krachtLet slechts op het wonderbaregenezing, op do eer- noemd, waarvoor die heilzaam heeten te 30 elektrieke '7Qlf on ziin en na andermaal de voordeelen van mag, wat hij verkiest, want mag de natuur nooit dwingen." Na deze menschlievende mededeeling komt de schrijver op „zijne remediën." Na nogmaals do ziekten te hebben ge het die tifikaten", do elektrieke zalf en Apothek&v-SpeciaUstWaartoe al kransen, ais de wijn goed is? Het boekje doorbladerende vindt men allereerst eene.lijst van eere-diploma's en gouden medalies en daaronder het gewone schermen met „de Wet." Hierop volgt de opnoeming van borstziekten en hunne herkenningsteekens, als daar zijn: keelontsteking (Laryngite)chronische bronchiet, hoest., zinking ol onlangscbe en zijn en na andermaal de voordeelen van den balsem in een lijstje bijeengebracht te hebben komt de gebruiksaanwijzing. Deze neemt een drietal bladzijden in en wordt gevolgd door zes bladzijden „on misbare opmerkingen.""' Eene illustratie, nl. de voorstalling van een man met ge opende borstholte, waarboven de onzin te lezen staat„de voornaamste zintui geD onzer borst of schouwpijp des levens," moet zeker den indruk bij den verwaarloosde verkoudhedenpleurisgoedgeloovigen lezer verhoogen, of dooi de doodskleur en de roode en blauwe tinten schrik aaüjagen. Het boekje eindigt met eenige bewijs schriften van genezingen onder duizen den genomen, bewijsschriften, die na tuurlijk niets bewijzen. Doch voor de lezer hierop wordt vergast wordt hij nog eerst edelmoedig er op attent gemaakt, dat hij zich hoeden moet;voor namaak sels en wordt hem ook medegedeeld, dat hji de remediën krijgen kan voor den fabelachtig lagen prijs van 1.50 fr. fr. per doos of per pot en, let wel, bij grootere afname met de belangrijke kor ting van fiDat is wat anders dan eene doktersrekening! Wie daarop kor ting krijgt is een knap man. Doch scherts ter zijde. Het boekje bevat ook een paar regels, welke door geen der lezers, die het boekje aoorbla deren, mogen worden overgeslagen Het zijn deze „Hoedt voor de leugenaars." „Zieken, overweegt en oordeelt, wat al middelen men hedendaags(ch) inspant om te misleiden." Wij voegen er dit aan toe „Past op uwe beurzen, laat uw lichaam niet ver knoeien door gewetenlooze kwakzalvers en koopt nooit of nimmer Borstbalsem of electrieke zalf. Wij hebben het boekje van Toms ee- nigszins breedvoerig besproken, omdat het ons op zoo eigenaardige wijze in han den kwam. Tot nog toe hoorden we er nergens van, dat de jeugd werd gebe zigd om kwakzalvers bij hün ai beid be hulpzaam te zijn. Wij kozen evenwel dit boekje niet, omdat het het ergste is in zijne soort. Neen, zelfs weinig scherp zinnige lezers zullen bij het doorlezen NOVELLE DIT HET DUIÏSCH. Ik eer, ik bewonder uw gevoel, gij zij een goed kind. Geloof mij, het doet een ouden man goed, zulke gevoelens uit den ouden tijd aan te treffen want tegenwoor dig geldt het vooi goeden toon, zich ver zulke dingen heen te zetten. Maar gij hebt rnij nog niet alles verteld. Dien avond op het gemaskerd bal, dien scbrik- kelijken nacht? Dat is waar, ik moet nog tneer zeggen Ik heb, zoo vaak ik in de eenzaamheid over mijne redding nadacht, de Voorzie nigheid geprezen, omdat men in het be wuste huis meende, dat ik mijzelven om het leven had gebracht, want ik was er maar al te zeker van, dat, als de ver schrikkelijke man slecht» in de verste ver te had kunnen denken dat ik leefde, hij dan gekomen zou zijn, om zijn slachtof- fen/terug te halen of om het,ten verderve te/voeren. Want hij had ménig vijffrank stuk voor mii betaald. Daarom heb ik, gedurende mijn verblijf te Piacenza, roe- /nig goed engagement aan een theater at- geslagen, omdat ik. bevreesd was in het openbaar op te treden. Toen ik echter ongeveer anderhalf jaar; daar woonde, bracht Seraphine mij op eeu morgen eene Parijsche courant, waarin de dood was aangekondigd van den chevalier De Planto Chevalier De Planto viel de dokter haar in de reden. Is dat de naam van hem, die uit hét huis van uwen stiet vader voerde Ja, zoo was zyn naam. Ik was innig verheugd, mijne laatste vrees was verdwe nen en niets stond mii meer in den weg om mijne weldoenster niet meer tot last te zijn, Reeds eenige weken daarna ging ik naar Eergisteravond ging ik naaf het gemaskerd bal en ik wij wel be kennen, dat ik vroolijk gëstemd was';-»Bo lani mocht niet weten in welk costüum ik komen zou. Mijn plan was hem eerst te plagen en vervolgens te verrassen. Maar pp eens, terwijl ik alleen de zaal doorging fluisterde eene stem mij in het oor Schep peil hoe is het met uw oom Ik stond als van den donder getroffen. Dezen naam had ik niet meer gehoord, sedert ik aan de" handen van dat vreeselijke menscK.oht komen was. Mijn oom ik had geen oom en slechts éen had geleefd, die zich voél de wereld daarvoor uitgaf, ,'de chevalier De Planto. Ik had nauwelijks de tegen woordigheid van geest, om hem te ant woorden Gij vergist masker Ik wilde wegijlen, mij in het gewoel der menigte verbergen, maar het masker schoof zijn arm onder den mijne en hield mij vast. Scliepperlsprak de onbekende, ik raad aan. bedaard naast mij voort to gaan,an ders zal ik den menschen eens vertellen, in welk gezelschap gij vroeger hebt ver keerd. Ik was vernietigd, het werd nacht in mijne ziel, slochts éene gedachte was levendig in mij, de vrees voor schande. Wat kon ik arm, hulpeloos meisje doen als dit mensch, wie hij ook mocht zijn, zulke dingen van mij vertelde De we reld zoude hem geloofd hebben en Carlo ach, Carlo zou niet de laatste geweest zijn, die mij zou gevloekt hebben. Ik volgde willoos den man aan mijne zijde. Hij fluisterde mij de verschrikkelijkste din gen toe. Ik had mijn oom, zooals hij den chevalier noemde, ongelukkig gemaakt mijn vader, mijne familie in het verderf gestort. Ik kon het niet meer uithouden ik rukte mij los en vroeg om een rijtuig Toen ik echter op de trappen was en om keek, zag ik, dat de verschrikkelijke stalte mij gevolgd was. Ik rijd met naar huis Schepperl!, zeide hij met een afschuwelijken lach, ik heb nog een paar woordjes met- te praten. Mijn zinnen waren beneveld, ik gevoelde, dat ik in onmacht zou vallen. Eerst in het rijtuig van het Vlaamsch werkje bespeuren, dat er hier en daar een adder onder het gras schuilt. Wie daarentegen Richters werkjes leest heeft veel gevaar er door gewonnen te worden; ons zijn althans-' wel personen bekend, die daarmee dwe pen. Sommige geschriften in zuiver Hol landse!! en sierlijken stijl, die bovendien een geest van geleerdheid ademen, zijn daartoe dan ook wel geschikt Het aantal van dergelijke werkjes wordt met den dag grooter, de couranten en tijdschriften worden meer en moer met kwakzalversadvertentien gevuld, waarin de schandelijkste middelen (ook zeer lage en onzedelijke boeken) met lawaai en blut worden aanbevolen. Enkele dier middelen zijn vergiftig en gevaarlijk, als het bekende Pain expeller en de Haar lemmerolie, thans ook al in den handel onder don naam van Universal-Tropfen, Andere middelen kunnen gevaarlijk wor den bij veelvuldig gebruik, als de Pas tilles Geraudel of de Urbanus- en Hollo way*pillen. Weer andere zyn wel? on-s schuldig, doch brengen ook volstrekt geen genezing aan, als daar zijn Alewijns Ha- verstroopastilles, Weizmans Beroertèwa ter/ Drop uit den blikken trommel enz. Bepaald onzedelijk en gevaarlijk in handen van onze jongens (die ze vaak in stilte bestellen) zijn werkjes als die1 van Retau, Muller enz. Het ergste van alles is echter nog, dat personen, die zich van kwakzalversmid delen bedienen, daardoor de gelegenheid om te genezeD laten voorbijgaan en eerst* inijn wil in dat huis. Ik verliet het, toen ik zag wat mij wachtte. Maak maar geen complimenten, Schepperl! er zijn voor slechts twee wegen mogelijk otn te redden. Ot ge betaalt op het oo- genblik tienduizend francs, hetzij in ju- weelen of in goud, ge volgt mij naar Parijsanders weet morgen de geheele stad meer van dan liet is. Ik was ten einde raad. Wie geeft het recht! mij zulke eischen te stellen? riep ik uit Welnu! vertel wat ge wilt, maar verlaat oogenblikkelijk dit huis, of ik roep de biu en. Terwijl ik dit zeide. richtte ik mijne schreden naar het vensier, maar hij liep mij na en greep mij bij den arm. Wie mij dat recht geeft, sprak hij. Uw vader Tnijn duifje, uw vader. Een duivelsche lach weerklonk en het licht der kaars viel op een paar valsche grauwe oogén, die mij maar al te goed bekend waren. In hetzelfde oogeubiïk werd hel my duide lijk, wien ik voorhadik wist nu, dat zyn dood slechts een bedrog geweest was hetwelk hy met een of ander doel had gepleegd. De vertwijfeling gaf mij boven menschelyke kracht, ik werkte my los en wilde hem; het masker atrukken. Ik her ken chevalier De Planto riep ik uit kwam ik weer tot mijzelven, bet monster zat naast mij. Ik steeg uit en ging naar maar'gij zult het gerecht rekenschap van mijne kamer, hij volgde, Kij begon.opnieuw tnij geven. Zoover zijn we nog niet, te praten. Inden doodsangst verraden myn duifje zeide en op hetzelfde oo-, te zullen worden, zond ik Babtete weg. genblik voelde ik, dat zyn staal mij in de Wat wilt ge hier, ellendeling riep ik uit borst drongik dacht niet anders dan woedend over zulk eene beleediging. Wat sterven. kunt ge van mij zeggen Ik kwam tegen (Wordt vervolgd.). AXELSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 1