Binnenland. Gemengd Nieuws. Landbouw. maatschappij heeft verlangd om militairs geheimen van een vijandig tegen Frank rijk gezinden staat aan te koopen Andere bladen verklaren dit beweren voor onjuist en meenen, dat de Freycinet de Panama gelden heeft laten glijden in den zak van een invloedrijk diplomaat eener gioote mogendheid. Sommigen gaan zelf* zoo ver in dezen diplomaat den Russischen gezant Mohreoheim te herkennen. Floquet ondergiDg Zondag eveneens een verboor voor den rechter van instructie en Clemeuceau Maandag. Deze drie ver hooren waren het gevolg van de door Charles de Lesseps Zaterdag afgelegde verklaringen. Men verwachtte gisteren nieu we stormen in de Panama zaak. De politfe deed een huiszoeking by den ban kier Propper, bij wien baron deReinach zijn bureau's had. Zij vond evenwel niet wat zij zochthel dossier van Ar ton. Nadat Propper door den rechter van instructie de duimschroeven waren aangelegd en hij met arrestatie werd bedreigd kwam hij met Aitons veelge zocbte papieren uit de nalatenschap van de Reiuach voor den dag. Volgens de Cocarde begint de naam van genoemden diplomaat met oen doch het is noch baron Monrenheim noch graaf Munster: de Duitsche gezant, naar een gezant, die in den laatsten tijd een minder bevriende mogendheid ver tegenwoordigt. Nu Ronvier, Floquet en de Freycinet van de baan zijn, begint de campagne tegen den premier Ribot, den minister van justitie Bourgeois en het hoofd van den staat Oarnot zeiven. Aan Ribot legt men ten laste dat hij, evenals Rouvier, van Vlasto voorschotten heeft aangencmeD, die later uit de ge heime fondsenwerden terugbetaald. Men beschuldigt Bourgeois dat hij als onder-staatssecretaris in het kabinet Floquet deel heeft genomen aan de peraties, welke Floquet zijn ambt als voorzitter heeft gekost. Aan Carnot verwijt men, dat hij in 1886 als minister van financien, de be kendmaking van het verslag van den in genieur Rcs&eau over het Panama-kanaal heeft verhinderd. Een aantal senatoren vervoegden zich bij den minister president Ribot, om hem te ondervragen of er geen maatregelen zijn te nemen tegen de voortdurende aanvallen, waaraan president Carnot bloot staat. Ribot antwoordde, dat de regoering* zoodra zij tot de overtuiging kwam dat haar geen voldoende wettelijke middelen tot het tegengaan dier misbruiken ten dienste staan, zich tot het parlement zal rjcliten, daar zij weet, dat kamer en se naat deze campagne, die overigens van zelf zal ophouden, afkeuren. Dnifóbhland beeft ook zijn Panama schandaal in verschiet. Ofschoon op niet zoo groote schaal als in Frankrijk zijn er toch ook aanzienlijke personen bij betrokken. Ziehier een kijkje in de zaak. De Berlijnscbe cöj respondent van de New York Herald deelt tbn opzichte van het Welfenfonds aan zijp blad" mede, dat er groote schandalen met betrekking tot dit fonds zijn gepleegd, al zijn bet ook andere dan door de Vorwdrts vermeld. Twee personen stellen alles in het werk om de waarheid te verbergen. De eene heeft er alle belang bij zich stil te houden en de bewijzen te vernietigen, die in zijn bezit zijn gebleven. De andere heeft zijn bewijzen aan koningin Victoria ter beooideeling voorgelegd, waarop hem bezworen heeft het stizwijgeu te bewaren, ten ein de niet den keizer te iriteeren. heeft zijn bewijzen nog fn handen, die waar schijnlijk zulien vernietigd worden als het Welfenfonds is teruggegeven. Van een intiem vriend van wijlen Windthorst vernam genoemde conespon- dent dat de lijst met namen in het bezit van den Vorwdrts eene inventie is, maar dat er authentieke documenten besraau, door een geëmployeerde gestolen, die Bis marck's waakzaamheid wist te bedriegen. Ook deze ingewijde verwachtte bin nen langer of korten tijd een groot schan daal. Ondervraagd aau wien een ge ëmployeerde ontvreemde documenten had ter hand gesteld, weigerde de vriend van Windhorst namen te noemen. De cor respondent van de Herald gelooft dat bedoeld is de hertog van Cumberland. In het Saargebied waren Donderdag weer 16.047 man aan het werk, 2731 meer dan den vorigen dag. Sedert Maandag zijn de inspecties der mijnen begonnen met het ontslaan van een aantal mijnwerkers, die hun als onrus tige elementen zijn afgeschilderd. Daar onder bevinden zich arbeiders, die 35 jaar en langer daar gewerkt hebben. Er heerseht een verbitteide stemming ondei de mijnwerkers. Dat eerst de op- perpresident een deputatie van mijnwer kers naar Koblenz ontbood en daarna weigerde haar te ontvangen op grond dat advocaat Heyden uit Metz haar ver gezelde, heeft nieuwe stof tot ontevreden heid gegeven. Deze is nog toegenomen doordien de mijnwerkers tengevolge van de tusschenkomst der overheid geen ver gaderlokaal te St. Johann. konden krijgen, terwijl het den anti-semietischen agitator dr Förster niet moeilijk viel een zaal tot het houden van een bijeenkomst te vinden, In bet Rubrgebied draagt de werksta king nog üiet het karakter van een al- gemeene. Het aantal werkstakers in het mijn- djstrict Dortmund bedroeg Donderdag 18.000. Zij zijn verdoold over 25 mij nen. Maandag moet op bet hofbal te Wee- nen een „vreemd" incident zijn voorge vallen, zoo bericht althans een Hon- gaarscb blad. Na afloop van den eersten dans, waar aan door de geheele keizerlijke familie was deelgenomen, begaven de verschil lende gezanten zich naar den keizer. De Fransche gezapt, do oudste der aan wezigen, maakte zich gereed den keizer te begroeten, maar hoewel deze vlak tegenover den gezant stond, sprak hij hem niet toe en keerde zich tot den op- perceremoniemeester, met wien de keizer een lang gesprek aanknoopte. Het corps diplomatique was zeer ver baasd over deze houding des keizers, welke allen onverklaarbaar voorkwam. De Fransche gezant heeftom zekerheid te hebben, gezorgd later nog eens den keizer tegemoet te treden, maar ook toen sprak de keizer hem niet aan. de Koningin-regentes bezocht Zaterdagavond de Fransche opera in Den Haag. De zaal was natuurlijk eivol. verscheen in de pauze tusschen het eerste en tweede bedrijf van Lohengrin Bij- haar komst. nadat door den directeur der ope'*a, den heer Jozef Mer tens, was verwelkomd in het salon ach ter de hooge stonden alle aanwezi gen van hunne zitplaatsen op en groe tende nam de Regentes den vergulden met de koninklijke kroon gedekten zetel in, naast dien welke voor haar dochter bestemd blyft. Nauwelijks was zij ge zeten toen de directeui Mertens,die zich inmiddels naar het orkest begeven had, door de orkestleden bet Wilhelmus deed aanheffen, dat bij zelf dirigeerde met het gelaat naar de koninklijke loge gewend. en alle aanwezigen hoorden staan de het volkslied aan. Te kwart voor elven, in bet groote duo tusschen JElsa en Lohengrinverliet de loge, na minzaam naar alle zijden ge groet te hebben, terwijl het publiek bij haar vertrek opstoad. was In het zwart gekleed en zal Vrijdag eene voorstelling van Het Ne- derlandsch Tooneel bijwonen. AA EL, den 17 Januari 1833. De heer Smies, sedert verscheidene jaren lid en voorzitter van het algemeen burgerlijk anntestuur alhier, heeft als zoodanig ontslag genomen. Naar wij vernemen, zal door een ondernemend landbouwer alhier, op zijne hofstede) de Deeusche wijze van boter- bereiding worden ingevoerd. Door het ingevallen dooi weder stond er Zaterdag reeds heel wat water op het ijs. Toch had op de Axelsche Sassing nog eene ringrijderij plaats, waai aan door 18 liefhebbeis werd deelgenomen. Een hevige sneeuwvlaag maakte het rilden over het met een waterlaagje bedekte ijs nog minder aanlokkelijk. De eerste prijs, we meenen gehoord te hebben dat deze bestond in twintig sigaren, werd ge wonnen door de Blaaij. De laatste prijs, zoo verleide men ons, was een ge rookte bokking Wien deze hartelijke belooning ten deel viel, hebben W6 niet vernomen. Wel weten we, dat er.twee vlaggen op de ijsvlakte wapperden, dat de wedstrijd door muziek op de harmo nica werd opgeluisterd en dat de pret tot avonds laat werd voortgezet, maai toen niet meer op het waterige ijs. Hulst, 17 Januari. De raad heeft in zijne zitting van Zaterdag tot teekenon derwijzer aangesteld, den in zijne voor laatste zitting benoemden onderwijzer al- bier, den heer Opheij, op oene jaar wedde van ƒ200. Door gedeouteerde Staten van Zee land is de jaarwedde van den opzichter van den provincialen waterstaat, de heer Eijke te Temeuzen, ingegaan Jan. 11. verhoogd en gebracht op ƒ1400. Verder is de jaarwedde van den klerk van den teekenaar schrijver, de heer Hollestelle, te Terneuzen, verhoogd tot ƒ550. Zniddorpe. De loop der bevolking was over 1892 als volgt Geboren 16 14 vr. totaal 30. Overleden 10 13 vr. totaal 23 Levenloos aangegeven Gevestigd 26 83 vr. totaal 59. Vertrokken 21 17 vr. totaal 38 Er werden huwelijken voltrokken. De bevolking bedraagt thans 987. Bloedbrood. Te Odessa heeft men in navolging van het Sint Petersburgsche slachthuis eene bloedbroodbakkei ij ge sticht. Het bloedbrood bestaat uit dee len roggemeel en deelen runderbloed en bestemd om als een zeer voedzaam en goed volksvoedingsmiddel te dienen. Kunstboter. Het gebruik van kunst boter neemt steeds toe. In Duitschland produceeren 52 fabrieken jaarlijks 15 millioen kilogram. Nederland voert jaar lijks 25 millioen kilogram uit. Eene fa briek te New York maakt wekelijks 100.000 kilogram. De dagelijksche pro ductie van den staat New York van kunst boter, staat gelijk met de productie van natuurboter van 300.000 koeien. Hooggeleerde wreedheid. De Duit- sche geneeskundige courant No. 79, jaar gang 1892 bevat do mededeeling „dat professor Vitzou in April van het vori ge jaar, bij een hond van 37s maand oud met eene enkele snede bijna het ge heele linkerhalfrond der groote hersenen uitgenomen en daarop onmiddellijk de rest verwijderd heeft. Toen het dier den volgenden dag recht stond, bemerkte men, dat de ledematen ter rechterzijde slap en gevoelloos waron Bij het loopen merkt men op, dat bet dier vaak den grond aanraakt met de uiterste leden der rechterpooten en dat het neiging heeft, zich van rechts naar links te keeren. Na do volkomen gene zing, welke 10 dagen duurde, was het dier vroolijkmen bemerkte echter, dat het de rechterpooten niet zoo goed ge bruiken kan als de linker. Vitzou wil later bij den nog levenden hond de an dere helft verwijderen. Bij den hond heeft zich ettèrafscheiding vertoond," Wij gekioven, dat de wetenschap hier weder in plaats van oen schrede voor waarts, een sprong achteruit is gegaan. Wie toch kan respect hebben voor de wetenschap van een man, die eerst een jong hondje vastbindt, daarna het dier den schedel opent, vervolgens de teeder ste deekn van het lichaam, de hersenen gedeeltelijk verwijdertom ten s'otte evenals hadde hij met eon doos te doen den schedel weder op zijne plaats te bren gen. Het dier werd toen geobserveerd en de geleerde wreedaard zag toen, wat bij reeds lang wist. Ongelukkig genoeg voor het arme dier, w«s het te taai om dood te g*mn, zoodat de nieuwsgierige professor de andere helft van de groote hersenen later ook zal vrrwijderen. Als dan de hond onder de verschrikkelijke bewerking bezwijkt, dit kan men zoo nagaan, dan neemt de geleerde heer een voudig een ander dier om er, evenals ware het een stuk hout, in te zagen en te snijden. Zou men niet denker., dat de man zelf een groot deel van zijne hersenen kwijt is? Op de harddraver'# te Langweer (Fr.) bood een nel gekleed lieer zich aan als voorrijder voor eer.e dame, die dat aannam. Toen de lijderij was atgeloo pen, zou hij haar huiswaarts brengen, doch toen zij op eene eenzame plaats waren, wilde hij haar bet gouden oor. ijzer van het hoofd te rukken. Ge lukkig werd haar angstgesohroi gehoord door personen, die toesnelden, waarop de man het hazepad koos, zonder het oorijzer machtig te worden. ZUIVELBEREIDING. Men schrijft uit Zuid-Limburg aan de JRott. Courant: Indien onze Liraburgsche landbouwers nog welvai end waren als 15 of 20 jaren geleden, dan zoudeD denkelijk de meesten hunne melk thans centriiugeeren, voor zoover zij zich niet konden aansluiten aan kleine „coöperatieven" voor gemeen schappelijke zuivelbereiding. Een twaalf tal centrifuges werden sedert de drie laatste maanden aangekocht en velen wachten daarmee tot in het voorjaar, omdat hiei verreweg de meeste koeien in het voorjaar afkalven, en er op dit oogenblik weinig melkende gevonden worden. Waar samenmelkerijen opge richt worden, komt daarin ook wel ver andering, en wordt allengs moer winter- melkvee gehouden.. Wat sommigen nog terughoudt is de twijfel of de kalveren wel flink met de gecentrifugeerde melk gefokt kunnen worden. Men heeft daar van nog niet veel. ondei vinding. De meeste centrifuges werden pas na het voorjaar '92 aangekocht. Enkelen hebben het vorige jaar daarmee kalvers gefokt. Voor zoover schrijver dezes het koude nagaan staat er siechts groot land bouwer en groot grondbezitter met een beslistongunstig rapport tegenover de zeer gunstige mededeelingen van al de ande- ren. Het is jammei dat liet vei moeite kost om eene alleszins vertrouwbaie vei- gelijkende proef te nemen met het fok ken der kalveren met deze melk of mot de melk op de oude manier onlioomi, zonder afkoeling, in veuten, waarin niet zeiden, wegens het vroeg dik en zuur worden, eene belangrijke hoeveel heichbo- tervet ovei blijft. In het kleine Tungehoij, waar de „sa menmeikerij" zooais de Belgen het noe men uitstekend werkt, heeft een lid een kalf met centiitugemelk vetgemesthij was zeer voldaan ow-r den groei en de dagelijksche gewichtsvermeerdering van het dier en de slager berichtte later, dat het vleeseh heerlijk Mank was maai* wei nig vet had aangezet. Wat-, dit daaicrn meer of mindei waard Aan dat .van met volle melk gemeste kalveren? Het-kalf had overigens do centrifugemelk Onver mengd en zonder andere voedings'hiidde len gekregen. Wij merken hierbij op, dat men in het zg Land van Weert, (Tungehoij is eene kleine buurtschap van Weert) van oudsher kalveis vetmestte, welke industrie echte1* in den laatsten tijd per liter melk nauwelijks cent gaf Te Tungehoij er. omstreken houdt men er heel andei dan hier baast meer winter dan zomermelkbeesten op na en werd ook reeds veel gefokt. Naar men ons schriftelijk verzekeit, met best ge volg. En wij houden ons overtuigd dat dit spoedig overal zal blijken. Men is er bij wijze „van proefneming begonnen met het bereiden van magere

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 2