BOLDOOÏ s AU DE COLOGNE- EEP 334ste Staatsloterij. Advertentiën. OPENBARE AANBESTEDING. Handelsberichten. Axel, 30 Aug. besteden: Het aanleggen van een GRINDBAAN loopende van de hofstede bewoond door J. F. de Maat, tot aan den Provincialen weg bij Spui. Het bestek ligt ter inzage ten kantore van den waavn1 Ontvanger-Griffier des polders te Axel, ter- wijl afschriften er van verkrijgbaar ziin tegen be taling van 50 cents. Openbare Verknoping. Een Woonhuisje en Erf, grijs haar meer De nieuwe London n' IS BIJZONDER VERFRISSCHEND. Elk stukje is gestempeldJ. C. II0 li 1) 0 0 T. Toen nu de kinderen Woensdag-voormiddag te tien De gevolgen dier ramp zullen en: zijn. Meer dan uur, na de groote morgen pauze, weer in het school 6000 werklieden zullen een heelen tijd zonder weik lokaal, Friedenstrasse, teruggekeerd waren en de zijn, daar verscheidene fabrieken geheel ingestort les weer begonnen was, ontstond er plotseling in de tweede meisjesklasse eene paniék. Nauwelijks was de onderwijzer begonnen te spreken, toeif plot seling een twaalfjarig meisje, dat voor een open venster zat, begon te gillen. Met de woorden „hulp, hulp, men wurgt mij," sprong de leerlinge zijn. - Dinsdag is op den Old Colony spoorweg nabij Quincy, Massachusset, een vreeselijk ongeluk ge beurd. Een expresstrein, uit 7 rijtuigen bestaande, waar 400 reizigers inzaten, werd van de rails ge worpen, door een stuk ijzer, dat door zorgeloozo varkens 27 25 22 alles per kilo. Antwerpen, 1 Sept. Veemarkt. Verkochte dieren. Centimes betaald per kilo. kw. 96 2e kw. 86 3e kw. 76 van hare bank op en er ontstond eene groote ver- werklieden op de sporen was achtergelaten. Een warring. Zonder op de vermaningen van den on-1 der rijtuigen, waarin 70 reizigers zaten, werd met derwijzer te letten, liepen de verschrikte meisjes j geweld op de omvergeslagen locomotief geworpen, allen uit de klas en toen waren ook de leerlingen I waaruit de stoom fluitend ontsnapte. Door den der meeste overige meisjes- en jongens klassen niet schok werd in het rijtuig een gat geslagen en de meer te houden. Als wilden vlogen of vielen bon- hulpelooze reizigers, geheel dooreengeworpen, waren derden kinderen de trap af. en eerst aan de be- aldus aan den brandenden stoom blootgesteld, daar moeiingen van de gezamenlijke onderwijzers geluk- Zij tengevolge der stukken hout noch voor- noch te het de massa in de vestibule eenigszins tot be-achteruit konden. daren te brengen. Als een gelnk kan het beschouwd En geen middel om aan dien vreeselijken dood worden, dat niemand ernstig gewond werd, maar te ontsnappende kreten van hen, die het dichtst eenige kinderen, die bewusteloos waren geworden, bij het vuur lagen, hielden spoedig op, daar de In de buurt veroorzaakte het voorval groote opschud- dood spoedig intrad. De anderen, die het verst er ding, met name bij de moeders. van verwijderd warenwerden nog levend boven Door de politie werd geconstateerd, dat het spook gehaald, maar allen waren vreeselijk gebrand. 105 ossen 100 koeien 77 vaarzen 35 stieren 58 kalvers schapen le 85 75 65 .90 80 70 80 70 60 112 100 90 GENT, 29 Aug. Roode en wintertarwe fr. 22,00 Rogge 17,25 Gerst 15,75 Haver 17,75 Boekweit 17,75 Paardeboonen 18.00 Koolzaad 33,50 Lijnzaad 26,— Lijnkoeken 17,50 Koers van Belgisch geld. ƒ47,75 a ƒ47,80 per 100 frs. ontstaan was, doordien de kleine, die het eerst hu 1 had geroepen, in 't gezicht was geslagen door het door den tocht in beweging gebracht venster gordijn. Door de in de pauze gehoorde spookge schiedenissen was het kind in angstige spanning gebracht. De school werd dien dag gesloten. Elf lijken werden uit het rijtuig gehaald, en een veertigtal gewonden, waaronder er waren die tot op de beenen verbrand waren, zoodat de stukken er afvielen. Men kon de ongelukkigen bijna niet meer herkennen. Drie van hen stierven kort daar na. Met den stoker van den trein, die onder de! Over de Jura, voornamelijk over St.-Claude, is een hevige cycloon uitgebarsten. In eenige mi nuten lijds waren de daken der onderprefectuur, het stadhuis en het station afgerukt en ten gron de geworpen. De bekende hangende brug, die 2 bergen verbindt, is opgegeven en onbruikbaar ge maakt. Verscheidene huizen en fabrieken zijn in gestort. De schade is onberekenbaar. Daarenboven zijn verscheidene persoonlijke ongelukken te be treuren men telt reeds vijf dooden en vele ge kwetsten. De storm woedde over heel de streek, St.-Claude, Moiy en Joux vallei, in Zwitserland. De telegraaf was op verscheidene plaatsen verbroken. De cycloon duurde omtrent drie minuten. De prefect van de Jura heeft aanstonds aan het ministerie van buitenlandsche zaken hulp gevraagd. In de omstreken van Morez zijn duizfe'nden hoo rnen uitgerukt. Te Rousses, Bois d'Amont, Pre- manon en Lamonra zijn honderden daken afgerukt, onder anderen dat van het klooster en de kerk Rousses, waar de grafteekens op het kerkhof allen omgeworpen zijn. Te Longchaumois zijn negen huizen ingestort; het vee is onder het puin begra ven. Vier huizen zijn te Bois d'Amont vernield. De „Lyon républicain" beschrijft de ramp te St.- Claude als volgt In minder dan twee minuten waren straten en pleinen bedekt met stukken van daken en steenen De huizen, die onbeschadigd zijn gebleven, zijn zeldzaam. Geen daken, geene biinden, geen ruiten meer in de vensters Alle oogenblikken ontstaat er ergens brand. Wij dooiioopen de verschillende straten en krijgen overal droevige tooneelen te zien; de verschrikte vrouwen nemen kermend de vlucht met hare kinderen. De torentjes van de hoofdkerk zijn ingestort de hangende brug is half vernield het hotel l'Eo.u de France dreigt in te storten. In de voorstad Maurel was de schade minder groot. In de rue Poyat echter had de cycloon allerhe vigst gewoedeene vrouw is in de straat verplet terd paarden en rijtuigen -liggen door elkander ge worpen. Eerst na middernacht is het verkeer ee nigszins hersteld. Maar het gymnasium is ingestort, de boomen der wandelingen zjjn gebroken, het huis Dalloz Grappin is gedeeltelijk verwoest, verscheidene huizen op 't instorten, enz. enz. Aan den kant van het station hetzelfde schouw spel, van onder de puinen van het huis Chann worden verscheidene dooden en gekwetsten opge haald. Gendarmen en pompiers werken nog altijd voort om menschen van onder het puin te halen. Er zijn reeds 5 dooden maar er worden nog vele personen vermist; en wat men al niet veronder stellen mag, wanneer men in het station geladen spoorwegrijtuigen heeft zien oplichten en eenige meters verder werpen, wanneer men eene kraan van 4000 kilo's ziet omverwerpen locomotief verpletterd werd, zijn er 15 dooden. Prijzen van ƒ100 en daarboven Trekking van Maandag 1 Sept. 4de klasse. 2000 no 19250 1000 19589 400 15060 200 1820 14039 15140 20212 100 3117 3447 7717 12409 14934 18576 Oude Tarwe Nieuwe Tarwe Rogge Wintergerst Zomergerst Havex Erwten Paardeboonen Koolzaad O Het BESTUUR van den polder COEGORS c. a i zal op Donderdag 4 September 1890, dos namid dags 2 ure, in het logement bewoond door Mej. Wed. Rolff te Axel. trachten te Het Bestuur voorn4, F. DEKKER, Dijkgraaf. P. DREGMANS, Waarn" Ontv.-Griff. 11,00 a ƒ11,25 '*00,00 ƒ00,00 ƒ6,00 ƒ0,00 ƒ6,10 fOjjO ƒ7,75 ƒ8,- ƒ7,25 ƒ8,- ƒ10,- -,- Hulst 1 Sept. Tarwe oude ƒ11,75 a ƒ12,00 Rogge oude ƒ6,25 a 6,00 Kookerwten ƒ7,00 a 7,25 Paardeboonen 7,25 a 7,40 Rotterdam, 1 Sept. Tarwe Z. en VI p. ƒ8,50 a j 9,00 m. ƒ7,00 a ƒ7,50 p. ƒ4,00 a f 760 p. ƒ7,30 a 7,60 p. ƒ3,50 a 4,50 p. ƒ3,00 a 3,76 n. f8,00 a 8,50 Rotterdam, 1 Sept. Op de veemarkt waren he den aangebracht: 188 runderen, 82 vette kalve ren, 0 nuchtere kalveren, 32 schapen of lam meren, 411 varkens, 000 biggen, 000 bok. De prijzen waren als volgt le kw. 2e kw. runderen 80 74 ct. kalveren 00 90 a 85 schapen 65 60 De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal krachtens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek op Woensdag 4 September 1890, des namiddags 3 ure, in de herberg bij G. J. Goethals, te Ter Neuzen, (Driewegen), verkoopen in de gemeente Ter Neuzen, kadaster sectie E nummer 599, groet 2 aren 68 centiaren. Bewoond door Adriaan de Ridder Jz en te aan vaarden 1 November a. s. Gerst W. Gerst Z. Haver Bruineboonen 3e kw. TCftl is de beste van alle bestaande parfumeriën, om het grijze baar binnen enkele dagen te doen verdwijnen, maakt het glans rijk en zacht, is geen verfstof en is zeer gemakkelijk in het gebruik Prijs 85 ceilts per flacon en ƒ1,50 per dubbele flacon 70 ct. I bij F. DIELEMAN te Axel,' JULES BAVIÈRE te - 'Ter Neuzen, J. W. WARNIER te Hulst (Hout markt) en A. MOERDIJK te Zuiddorpe. E z

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1890 | | pagina 3