Krantenbank Zeeland

HomeColofon

Colofon

Digitalisering van de Zeeuwse kranten door ZB Bibliotheek van Zeeland en de deelnemende gemeentelijke instellingen heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot de bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse erfgoed en het Zeeuwse erfgoed. ZB en de gemeentelijke instellingen hebben van de uitgevers toestemming gekregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met ZB en/of de uitgever.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de deelnemende gemeentelijke instellingen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van ZB en deelnemende gemeenten is ontstaan.

ZB en de deelnemende gemeentelijke instellingen hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van Krantenbank Zeeland te schenden. Meent u echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van de Krantenbank of op andere wijze rechthebbende te zijn op door ZB, deelnemende gemeentelijke instellingen of uitgevers geclaimde rechten, dan kunt u zich melden bij deze rechtspersonen.