Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Reeds lang, voor dat de wereldoorlog uit brak, waarden er geesten rond, die gelegenheid zochten om door te breken. De oorlog heeft de gelegenheid geopend voor die geesteD, om hun doel te bereiken ... Dit tweede conservatisme is onschuldig in zjjn aard, doch lastig en hinderlijk. Er zit gewoonlijk een gezond conservatisme achter. Alleen is het bang voor het nieuwe, omdat de vrees niet onderdrukt

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Een van de meest ontroerende verhalen die na den Grooten Wereldoorlog openbaar zijn geworden, is wel dat van het eenvoudige boerenmeisje, Yashka, wier naam destijds in menig oorlogsbericht genoemd ... en zij trekt met haar man naar de onmetelijke sneeuwvelden en oerwouden van Noord- Siberië. De schandelijke toestanden daar brengen haar nabij de wanhoop. Dan breekt Augustus 1914 de Wereldoorlog uit

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

handhaving van vrijheid en recht. Moet de nameloze el lende van de laatste wereldoorlog niet, althans voor een deel, geweten worden aan de geest van het pacifisme, waardoor het aanvankelijk aan een behoorlijke ... ter In de tweede plaats heeft de com missie bezwaar tegen de bedekte beschul diging aan het adres van onze regering en volksvertegenwoordiging, dat deze tot nu toe te weinig hebben geijverd voor het

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Louwerse werden dieper. Er moest baar geld komen, om schulden te betalen en het was er niet. Hy had er met z'n vrouw reeds over gesproken om een hypotheek te nemen. Maar het zou een tweede moeten ... was het dan, met Gods hulp. altijd nog gelukt. En wie zou op dit „gedoetje" een tweede hypotheek nemen. Gauw werd er dan ook maar over heen gepraat. Dat ging toch niet. Andere maatregelen werdén

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

Een enkele maal raakt de situatie als zodanig ons nauwelijks, doordat ze veraf ligt in de tijd (Tweede Wereldoorlog) of een vaag gehouden burgeroorlog betreft. De schrijver laat ons dan, ondanks de ... Twee keer voelen we ons zelf in de situatie betrokken, doordat we dan lezen van de Tweede Wereldoorlog en de Duit sers. Maar ook in deze gevallen worden we weinig gewaar van de uiterste crisis die

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

schaduw van deze derde wereldoorlog zijn stakingen, corruptie, ambtenarij en egoïsme even zoveel barricaden op de weg naar de vooruit gang, blijven honger en armoede ons aangrijnzen met starre ogen, en zit ... verschillen hierin wel heel erg van het geslacht, dat de eerste wereldoorlog overleefde. Vooral van het jongere geslacht van toen. Zij zouden een betere wereld bouwen. Wat er gebeurd was aan

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

II. ONS RECITEERBOEK. Tweede Bundel. Een greep uit den inhoud: Op de levenszee Kleine Hein De Doodgraver De strooper Kreupele Dorus Het Kerstfeest der Weduwe De oude zeeman De atheïst Vader waakt ... III. DE OORLOG IN HET WESTEN, door I. Samson. De schrijver heeft persoonlijk den strijd in het Westen meegemaakt. Levendig vertelt hjj zijn avon turen uit den grooten wereldoorlog. Een greep uit den

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

Na de Tweede Wereldoorlog is de situatie ingrijpend gewijzigd. Atoom bommen en vergelijkbare moordwape nen deden hun intrede. En daarmee is het motief „naastenliefde" wel in een vreemd licht komen te ... Prof. Verkuyl vertelt ergens, dat toen de bommen op Hiroshima en Na gasaki een einde maakten aan de Twee de Wereldoorlog in het Verre Oosten hij in een Japans gevangenkamp ver bleef. Op de

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

daarvan ligt in 't feit, dat voor velen, jongeren, maar óók ouderen, de zo juist genoemde tweede wereldoorlog, een dermate grote incisie in de tijd bete kent, dat 't hun eenvoudig onmogelijk is over ... Nederland, in de jaren na de laatste wereldoorlog aan de gang is, onder de loupe neemt. Hij schrijft (pg 42): „Het jongere geslacht heeft er de grootste moeite mee, zich z'n afkomst uit Afscheiding en

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

tijdens het „duizend jarig rijk", om dan, als ze den proeftijd van dit aardsche leven niet goed doorstaan heeft, nogmaals gelouterd te worden. Deze tweede beproeving en loutering is Reel wat lichter dan de ... eerste, hier op aarde, want in het „duizendjarig rijk" is de duivel aan banden gelegd. Zoo komt de ziel dan zeer gemakkelijk in den hemel. De zeer weinige zielen die ook deze tweede beproeving niet goed

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

vooruit. De evangelisatie zou in het ker kelijk huisgezin nog lang, tientallen jaren, „een thuisliggertje" blijven, een kerkelijke verschoppeling. Daaraan is na de tweede wereldoorlog veel ten goede ... Vriendelijk verzoek derhalve vanaf heden niet meer te gireren. En, zou U ons het genoegen willen doen de kwitantie bij eerste aanbieding te willen voldoen. Het kan zijn, dat U bij een tweede

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft het Nederlandsche Roode Kruis zijn aantal vredestaken enorm uitge breid. Een greep hieruitde opleiding van helpers en helpsters, de stichting van het ... willen we graag doen Boeren oorlog (1899-1902), Balkanoorlog (1912-1913), Wereldoorlog (1914- 1918), Typhusepidemie op Urk (1918), Hongersnood in Duitsland (1923-1924), Italiaans- Abessijnse Oorlog (1935

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

boekje uit met den vlammenden titel: „De Dagon onzer dagen (de afgod van Asdot waaraan de Evangelische Gezangen niet ongelijk zijn), gevallen voor de ark des Heeren, en weder opgericht, valt voor de tweede ... „Men heeft gepoogd de oorzaken en de aan leiding van dezen wereldoorlog duidelijk te maken. De Duitsehe godgeleerden en zendings mannen hebben gepoogd de Engelsche broeders daarvan te overtuigen, dat

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

ik echter nog wel te doen. Het gebeurde meermalen dat een tweede of derde spreker na de rede van zijn voorganger begon met„Ik dacht daar even onder de woorden van ds. A." en dan volgde een tamelijk ... Dit is een verhaal uit den grooten wereldoorlog. Het berust op gegevens den schrijver verstrekt door een vriend in Duitschland, die de meeste, in het boek geteckende, figuren gekend heeft. Ondanks

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

menige pikante uitlating gedu rende den wereldoorlog. In een volgend num mer zal de schrgver ons nader in aanraking breDgen met dien gecompliceerden geest, en van Christ, standpunt critiek leveren. Dan ... ," behandel! door M. Linde- born, waarin aangetoond wordt welke nood lottige gevolgen voor den zendingsarbeid gehad heeft de wereldoorlog. De Zending moet volgens den schrijver losgemaakt worden uit de nati

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

Uit de notulen blijkt, dat er vóór 1914 een „Zeeuwsch Kerkblad" heeft bestaan èn een „Zuider Kerkbode". Deze zijn in het beginjaar van de eerste wereldoorlog samengesmolten in een uitgave: „de ... Dat de gevolgen van de eerste wereldoorlog zich ook deden gelden in deze uitgave, blijkt uit de klacht, dat er te weinig advertenties binnenkwamen, daar de winkeliers hun artikelen toch wel kwijt

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 2

Weliswaar is het beter dat de landen elkaar daar ontmoeten in een Olym pische strijd om tiende seconden dan in een wereldoorlog, en willen we de waar de van het onderling .contact, eerste voorwaarde ... In de tweede plaats komen deze spelen op een moment in de geschiede nis, dat we meer dan ooit tevoren ge confronteerd zijn met ellende. Door Biafra. Door Praag. Door Vietnam.

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

toe geeft, het volgend jaar samen te komen te Leeuwarden. We ver trouwen wel dat het niet gaan zal, als hier in Zeeland waar op de eerste, welke reeds voor enkele jaren gehouden is, nog geen tweede is ... Sedert den aanvang van den wereldoorlog wordt de territoriale grens op de Wester- Schelde bewaakt door enkele onderzoekinga- vaartuigen. Eén dezer schepen, Hr. Mr. „Loods boot no. 14" liep 15

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

Wat dat betreft is er na de tweede wereldoorlog wel wat veranderd. De z.g.n. leerdiensten genieten nu niet be paald aller belangstelling en interesse. In plaatsen waar de Catechismus per manent in de ... tweede plaats en dat speelt een kwalijke rol bij de naoorlogse genera tie worden leer en leven tegen elkaar uitgespeeld. In een preek van Ds. Toornvliet las ik eens, dat we vroeger tegenover de

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 1

Het is begrijpelijk, dat onze Kerken zich met deze vragen moeten bezig hou den. Wij kunnen wel zeggen, dat sinds de tweede wereldoorlog heel dit pro bleem naar voren komt en ook om een beantwoording ... eerste be weging sluit volstrekt allen uit, die bij de wereldraad behoren, en is niet uit sluitend kerkelijk. De tweede beweging laat vrijzinnigen in volle rechten toe, zodat deze aansluiting niet zonder

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 3

Ieder, die al een tijdje meeloopt, weet, hoe er na de tweede wereldoorlog en na de kerkscheuring een schrijnend tekort aan predikanten bestond. Het diepte punt werd wel bereikt in de jaren 1948 tot ... In de tweede plaats zijn er de emeri- teringen. Die zijn er in de komende 10 jaren in stijgend aantal te verwachten. Immers was er omstreeks het jaar 1930 een grote toeloop van kandidaten, en de