Krantenbank Zeeland

HomeSearch

113 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Opgelegde schepen in Nederlandse havens weinig gewaardeerd ... (Van een onzer redacteuren.) In de Rotterdamse haven liggen vijf enveertig schepen werkeloos, in Am sterdam zes, m Dordrecht vier, in Vlissingen drie en in Middelburg twee. In Vlaardingen en Schiedam

| de Stem | pagina 2

De Zandkreek ligplaats voor opgelegde schepen ... „Er is contact opgenomen met de Rijkswaterstaat en daarbij is naar vo ren gekomen, dat wellicht in de Zand kreek ligplaats gevonden kan worden voor een aantal opgelegde schepen. Deze mogelijkheid

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

WEER DRIE SCHEPEN UIT DE ZANDKREEK ... VLISSINGEN. Het ziet er naar uit dat de „mottenballenvloot" in de Zand- kreek binnen afzienbare tyd tot het ver leden gaat behoren. Nadat in de afgelo pen weken reeds twee schepen naar el ders waren

| de Stem | pagina 2

hoed doorzette bleken echter de voor delen van de „goedkope" vlaggen niet zo groot, Onder de opgelegde schepen bevinden zich, zoals uit officiële cij fers blijkt, zeer veel goedkope vlag- schepen. De ... Nederlandse bemanningen op Liberiaanse schepen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Eerste - verdiende - nederlaag van EMM Middelburg ... KOUDEKERKE. De stichting ver pleeg- en rusthuizen Midden-Zeeland hield weer een zgn. Ter Poortemiddag. Een welkomstwoord sprak dokter J. Z. S. Pel uit Middelburg, waarin hij spe ciaal de wijkzusters

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

In afwachting van deze toestem ming zal het een plaats krijgen naast de andere opgelegde schepen, zodat het aantal dezer schepen dan is ge- gegroeid tot 10, waarvan er twee in Middelburg liggen. ... Middelburg onder slopershamer

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

verdwijnen. De „Carlshamn" is verkocht naar België en zal worden gesloopt. Vandaag of morgen zal het schip Middelburg ver laten. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten, dat, nu er aan de Loskade geen opgelegde ... schepen meer liggen, het in het Veersegat liggende schip in ver band met de afsluiting van dit water naar Middelburg zaü verhuizen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Nog drie opgelegde schepen in Zeeland ... Het aantal sche de afgelopen jaren in Zeeland is opgelegd, is de laatste weken drastisch verminderd. In de Zandkreek liggen nu nog twee vracht schepen, het s.s. ..Rabelais" (4999 brt.) vin de Cie

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Eén van de drie sedert augustus-sep- tember 1957 in de Vlïssingse binnen haven opgelegde Llberty-schepen, do „Margo", is dezer dagen naar Ant werpen gesleept, waar het mogelijk weer in de vaart wordt ... geval de reden dat woensdag of donderdag a.s. ook het tweede schip, de „Rio Mar", Vlissin gen zal verlaten om naar Gent te worden gebracht. De tarieven voor opgelegde schepen blijken namelijk in België

| de Stem | pagina 3

Abdij spel te Middelburg ... Uit recente cijfers blijkt, dat het aantal opgelegde tankers weer aan merkelijk toeneemt. Momenteel zijn er over de gehele wereld meer dan 350 opgelegd met een tonnage van bijna zes miljoen, een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Er is contact opgenomen met de Rijkswaterstaat en daarbij is naar voren gekomen, dat wellicht in de Zandkreek ligplaats gevonden kan worden voor een aantal opgelegde schepen. Deze mogelijkheid wordt ... Op dit ogenblik is er bij de Kon. Mij. „De Schelde" geen enkel verzoek van haar relaties in behandeling om ad vies bij het zoeken naar ligplaats voor opgelegde schepen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Naar uit recente cijfers blijkt neemt het aantal opgelegde tankschepen eer toe dan af. Op het ogenblik zijn over de gehele wereld reeds meer dan 350 van deze schepen opgelegd. Dat bete kent een ... Aantal opgelegde tankschepen neemt weer sterk toe

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

DE OPGELEGDE SCHEPEN ... Het aantal opgelegde schepen is gering, voornamelijk omdat de Nederlandse rederijen zich hoofd zakelijk met lijndiensten bezig houden. Dit neemt niet weg, dat het grote overschot aan tonnage

| de Stem | pagina 3

Drie opgelegde schepen herbergt de Zandkreek thans. Deze schepen hebben hun tegenwoordige ligplaats via het Veerse Gat kunnen bereiken. Het laat zich niet aanzien, dat zij op korte termijn weer het ... Wordt Zandkreek kerkhof voor schepen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

Opgelegde schepén van de maatschap pij, die niet meer aan de te stellen eisen voldoen, zullen dan ook voor de sloop worden verkocht. De positie van Müller in het scheepvaartbedrijf is van dien aard ... Schepen voor de sloop

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 9

STORMWIND SLOEG SCHEPEN LOS ... MIDDELBURG. Bij de Nutsspaar- bank werd in december 'in totaal inge legd 9.420.557.37 en terugbetaald 7.708.394,37. Voor het kantoor Middel burg waren deze cijfers 8.003.130,81 en 6.741.776,86; voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

MR. P. C. DE JONGE MAANDAG TE MIDDELBURG OVERLEDEN ... thuiswedstrijden, gemiste kansen en opgelegde dito. Het is bo vendien oppassen geblazen, want maar. al te gemakkelijk wordt ge Ui het vuur van dergelijke gesprekken meegesleept. Persoonlijk moesten wij ons althans

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Begin dezer week zullen twee van de vier in de Zandkreek opgelegde jnse schepen naar Franse havens worden versleept. Het betreft hiel de „Oyonnax" en de „Les Glieres", die door de rederij, de Comp ... REGIONALE CONFERENTIE VAN N.Z.V. ZEELAND TE MIDDELBURG

| de Stem | pagina 2

Zeer waarschijnlijk is een van de te Vlissingen opgelegde schepen uit de Carras-serie verkocht aan Polen. De ge hele serie bestaande uit tien schepen werd destijds in opdracht genomen voor de Griekse ... MIDDELBURG

| de Stem | pagina 2

Het in Middelburg opgelegde Franse Liberty-schip Lorient van de Société Na vale Caennaise zal, zodra de weersom standigheden dit toestaan, vertrekken De Franse zeesleper Hardi is al in Mid delburg ... „Lorient" gaat Middelburg verlaten

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

KANTONGERECHT MIDDELBURG ... MIDDELBURG „Ik had een vrolijke avond gehad", veront schuldigde de landarbeider Chr. S. uit Nieuwdorp zich voor de Middelburgse kantonrechter mr, J. Moolenburgh, toen hij terecht stond voor openbare

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

MIDDELBURG. Gistermorgen om half negen vertrok ook het tweede aan de Loskade opgelegde zeeschip, de Zweedse tanker „Carlshamn". Na onge veer voor een anderhalf jaar voor de Middelburgers een ... BEFAAMD NEDERLANDS TRIO IN MIDDELBURG

| de Stem | pagina 2

MIDDELBURG ... Zeeland. Er zijn 280 hoofd twee gulden is Laat het Zeeland, d pende veranderingen zorgen voor zijn ge zoals het altijd heefl culier initiatief zal c door overheid, prov Middelburg. Ik wil het rollen brengen...

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

OPGELEGDE SCHEPEN i ... •e landen waren de de opgelegde sche le bruto-tonnage 32 tankschepen 64 schepen voor ig (368.090) Libe- nkschepen (965.445) jen voor droge la- 0), Panamese 35 (362.478) en 61 or droge lading

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Bij de opgelegde schepen van begin december waren 69 Engelse tank schepen (587.332 bruto ton) en 65 Engelse schepen voor droge lading (403046 bruto ton). Het aantal op gelegde Griekse schepen voor ... Voor andere landen waren de cijfers voor de opgelegde schepen en de bruto-tonnage: Italiaanse 32 tank schepen (290.907) en 64 schepen voor droge lading (368.090), Liberiaanse 74 tankschepen (965

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 7

Aantal opgelegde schepen blijft dalen ... Uit gegevens van do Engelse Kamer voor de scheepvaart blijkt dat het aantal opgelegde schepen blijft afne men. Op 1 februari waren in totaal 791 schepen opgelegd, waarvan 312 tankschepen. Een maand

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Deze werkzaamheden op zich zelf zijn geen zeldzaam verschijn sel in Terneuzen, maar voor de Fosfaatfabriek komen zelden zulke grote schepen. Deze la ding komt uit Port Sulphur in de verenigde Staten ... In het kantoor van de directie- Zeeland van de Rijkswaterstaat te Middelburg is gisteren het leggen van een zeekerende dijk voor de Boulevard van Vlissin gen aanbesteed. Deze verbete ring der

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

besloten in verzet te komen tegen de door de polder Walcheren opgelegde aanslag dijkgeschot 1959. Het geschil zal aanhangig worden gemaakt bij de ar rondissementsrechtbank te Middelburg. Het gaat hier om een ... In Zeeland opgelegde schepen weer in de vaart

| de Stem | pagina 7

weinig water, dat de elektrische centrales niet voldoende energie kunnen pro duceren. Met dit probleem zaten de Noren, maar ze zaten ook nog met een ander probleem: een flink aan tal opgelegde tankers ... . Deze tankers waren opgelegd wegens de malaise in de scheepvaart. De oplossing, welke de Noren toen vonden, was eigenlijk een „Ei van Columbus". Een deel van de opgelegde tankers werd in bedrijf gesteld

| Scheldebode | pagina 4

diepte bereikt, waarbij het mannen koor zich prachtig aansloot. De twee liederen, speciaal voor man nenkoor, waren uitstekend van klankgehalte. Vier solisten vervulden hun opgelegde taak op vakkundige ... Te koop: een eiken Schrijfbureau i.z.g.st. Adres bureau v. d. blad. Belangrijke partij Munten of be tere losse stukken tegen goede prijs te koop gevraagd. Tevens gevraagd: verzameling Schepen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

MIDDELBURG - 1758. OPA WEERTS- MAN ïs dood. Jawel, opa Weertsman, de Brandeburger. Honderd jaar is-ie gewor den en meer dan de helft daarvan heeft hij binnen de Middelburgse wallen gewoond. Een ... Overigens: gebrek aan gesprek stof heeft men in Middelburg niet. Hélemaal niet! Daar is bijvoorbeeld dat geval van Betje Bekker uit Vlissingen. Kent ge die zaak niet? Zijt ge dan een vreemdeling in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

fediend, maar die op grond van de oor de begroting 1959 opgelegde be perking niet meer voor afdoening in dat jaar in aanmerking kwamen. Bij de honorering van aanvragen op voet van de nieuwe ... Aanzienlijk was deze materiële scha de bij de botsing, die 's middags om twaalf uur bij Middelburg op de Nieuwlandseweg ontstond tussen een vrachtauto uit Oud-Vossemeer be stuurd door M. van B. en

| de Stem | pagina 15

weinig water, dat de elektrische centrales niet voldoende energie kunnen pro duceren. Met dit probleem zaten de Noren, maar ze zaten ook nog met een ander probleem: een flink aan tal opgelegde tankers ... . Deze tankers waren opgelegd wegens de malaise in de scheepvaart. De oplossing, welke de Noren toen vonden, was eigenlijk een „Ei van Columbus". Een deel van de opgelegde tankers werd in bedrijf gesteld

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

„Commissie tekort geschoten in haar door gemeenteraad opgelegde taak" ... gebeurtenissen vastgebeten en is daarmee tekort geschoten in iiaar door de raad opgelegde taak, schrijft hij verder. Wethou der Roose noemt het rapport van de commissie „klungelwerk". Hij verwerpt de

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

Intuusen is nog niet zeker of Wijsmuller de „Noord-Holland" de finitief verloren heeft, want kapi tein en stuurman hebben in het proces tegen de opgelegde ver beurdverklaring hoger beroep aan ... Enkele grote koopvaardijschepen overwinterden in de Nieuwe Haven en men gebruikte die tijd om de schepen uit te rusten voor nieuwe tochten. Die schepen droegen na men als de „Haamstede", de „Ma ria

| de Vrije Zeeuw | pagina 4

de wereklvloot en ten- .o'to cie opgelegde tonnage, ter root te van ongeveer zeven mil- jcen b.\ reg. ton. ... tot 30 miljoen ton in 1958. hetgeen cp basis van Liber ty schepen van 10.000 ton een vermindering van ongeveer 1500 rondreizen per jaar betekent of wel een verlies van jaaremplooi voor ongeveer 150

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In vergelijking met 1 maart jl. betekent dit een stijging van de to tale opgelegde scheepsruimte met 164.799 brt. Op 1 maart jL waren er in Engelse havens in totaal 182 schepen van tezamen 967 ... LONDEN, 24-4. Op 1 april waren in Engelse havens 156 Engelse schepen van tezamen 729.028 bruto registerton en 62 schepen uit ande re landen van tezamen 403.426 brt. „om andere dan reparatie