Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.317 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 1

(Jopgegeven lieefl. Dc ua tnsschcn dc lucii Kometen op le meden zigtbaar waren was J; dan die van voorgaande zijn. In bet jaar 1765. ft, is de bitte grooler dienen zijn. In het bitte grooler dan in i ... Irenlegen in bel jaar 17I ekenmerkt was, nog lio; trekking tusschen de lurk or den lieer M. Arago grot dc algomeenc luchlsgoleld- ngste koude, v jaren, wanneer de (aangewezen, dat de overem Ibbcn

| Vlissingse Courant | pagina 1

r'o/w/i 11. Niejahr, r.aar' raJ'cnde een jaar 1200 pond sterling; 2 Brigadier-Generaals, ellandscbe Zee; Caiharina Mi* a 800 pond 1600 pond sterling 10 Kolonels, a 500 pond „ia, J. II. Krannen; Rv ... Onzen verdienstelijken Landgenoot en Kunstschilder J. du \11rckte Middelburg, wiens heerlijk talent wij reeds bij eene ofgere tenloonstelling van eenige door hem vervaardigde Schil— 'rslukken in de

| Vlissingse Courant | pagina 1

Art. 1. Ter kennis van de belanghebbenden te brengendat de alpbabetische naamlijst van alle de personendie aan de ligling van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal lig gen ... Ten gevolge van een Vonnisdoor de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Middelburg op den zestienden De cember laatstleden contradictoir geslagen(geregistreerd) en ge gaan in kracht van

| Vlissingse Courant | pagina 1

Staten van Zeeland, in de Vergaderzaal der Provinci ale Staten, 111 de Abdij te Middelburg, in bet openbaar zal wor den overgegaan tot de uitloling der Obligatien van de Provinciale Negotiatie van 290 ... Middelburg, den 22 Augustus 1830.

| Vlissingse Courant | pagina 1

Nieuwe dito 6,50- ,80 Walchcrsche onen f0,50 Paardcboo •ten 0,00 Boekweit fï 8,00 Raapolie f 47,50 ieƒ47,00 per vat. - R ai ƒ9,00 per stuks. Is. Maslcluiubrood 11 ... Bergplaats voor Met' Broodwagens en r >g van dat bedrijf te Vlissingeq. Te li nse le Middelburg,

| Vlissingse Courant | pagina 1

Onder-Koning van Egvp deze zich rustiger gcdrai) te geven zullen er ga :n. Ons leger bestaat an 7 a 800 man, 4 batiij escadrons Kavaleric. troepen laat veel le ... Gezien het Besluit van Hceren Gedeputeerde Staten dezer Pro- jncicvan den G April 11.No. 7, (Provinciaal blad No. 3U) Geleien'de Missive van den Arrondisseraenls-ijkcr le Middelburg ito 28 Mei 11

| Vlissingse Courant | pagina 1

;ehoudcn; wanneer i men deze woon jnis toepassen dit al tlergenen wiet erwonilcren want Middelburg en de roole schaar loege. die plaatsen zijne ... Dat de wetten van den 8. Januarij 1817 cn 27 April 1820, het begin der werkzaamheden voor de Nationale Militie op den 1. Januarij van elk jaar hebbende bepaald diensvolgens de Jig- ting voor den jarc

| Vlissingse Courant | pagina 1

PRIJZEN, clcn te MIDDELBURG, ... Wen meldt uit Dresden, dd. 19 deier: Voor ige weken kwam de Baron van Busekritmees- hij de garde-ruiterij alhier, naar huis en vond en secretaire opengebroken en 800 rth. daaruit olen. De dief was

| Vlissingse Courant | pagina 1

MIDDELBURG ... Sedert een jaar te Glasgow wonende, leefden de chtgenooten erop de zonderlingste wijs. Deko- ossale Betsey had, door gedurige mishandelingen ndelijk haren man er toe gebragt, dat hij hare nsre

| Vlissingse Courant | pagina 1

Dezen nacht verlaat een schip met 800 landvprhui- *»ws waar Australië bestemd de haven van Allona. Het zijn grootendcels Meekelenburgsche hbcreii die ondpr rle hiding van hunnen landheer hun g ... .MIDDELBURG, den 8. Mei. Zoo als wij vroeger onzen lezcren aankondigden is op den 3. en k. de/er maand voor het provinciaal geregtslinf alhier behandeld de zaak ten laste van liendrika van Peynum

| Vlissingse Courant | pagina 1

winning aan ren krijgslist hebben te danken. Hun leger van 10.000 man met 20 kanonnen stond onder hevel van Hairrddin-facha eu de/e rukte den 20, Mei tegen hel leger van 800 man Albanezen hetwelk tusschen ... Deze rups vertoonde zich dit jaar uit hoofde va» liet koude weder eerst half Junij is amen va» kleur doch niet gront e» spint zich in liet laatst van Augustus in om tot haren vcranderings-staat over

| Vlissingse Courant | pagina 1

is op groole gebeurtenissen voorbereid. Het budget van voorleden jaar levert een deficit op van 38,800,000 taels (een tael is on geveer 4 neder), guldens). Die te-kort zal moeijelijk te dekken zijn ... Junij 1845 en de Iden vyftig cents. ;derland staat open bij vers den Heer J. I' lamzwaanlebij Hulst deszelfs Correspondent GU en te Middelburg

| Vlissingse Courant | pagina 1

Geleren eene Missive van den Heer Airondissemenls- Directeur der Directie Belastingen In- en Uitgaande Re.'ten en Accijnsen. te Middelburg dato 18. .lerer maand; ... Brengen hjj deze ter kemys van de Belanghebbenden dat door Zijne Excellentie den Minister van Financiën, bij resolutie van den 8. dezer maand, N°. 231, voor de sleden Middelburg Vere en Vlissingen

| Vlissingse Courant | pagina 1

MIDDELBURG i ... Te Thenezay Dpp. Deus-Sèvres, is eene naaister gestorven, in den ouderdom van 115 jaren, met name JIJuric Mallei. Eerst op haar 110° jaar is zij stil gaan le ven. Zij was zeer werkzaam en had

| Vlissingse Courant | pagina 1

MIDDELBURG den 2. December. Op den 27 28. en t 30. november II.. alsmede op gifteren i? voor hel Proviu- f Haal Geregtshof alhier behandeld geworden de zaak len laste van Jcremias Laurel en twintig ... opmerken dat het nu 1G5 jaar geleden is namelijk in het jaar der ge nade 1CS3, det de eroot-vizier Kara-Muslapha met een leger van 200,000 Turken Weenen belegerde. De Oos— tpnrijksche gezant vïpI toen J an

| Vlissingse Courant | pagina 1

Middelburg tegen haar gewezen en welke zaak door den Hoogen Raad naar dal hof was verweien. Het Op. Min. heeft tol bekrachtiging van het vonnis geconcludeerd namelijk tol pene boete van f 150 en in de kosten ... Den 24. February jl. heeft de Airondissements Regt- bank te Middelburg uitspraak gedaan in de zaak van den heer Franfies IJuygheook wel genaamd Huyghe Tho- maes zaakwaarnemer te Sint Laurens, (Oost

| Vlissingse Courant | pagina 1

zich ongeveer 800 schepen, meestallen met graan in, voor d« Straat van Gibraltar, w.ikc op gunstige Keicl wachten om di« straat door to stevenen. ... MIDDELBURG den 31. Mei. Laatstleden vrijdag en za- turdag is bij h.t Provinciaal Gercgtshof alhier behandeld de zaak ten laste van Abraham'van Halen Sr. Felix Schuil- flot, Janis Jonkman. Jacob

| Vlissingse Courant | pagina 1

Benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de arron- dissements rechtbank te Middelburg, mr. A. J. van Deinse, advokaat aldaar. ... De wed. Suikerbuik, eene vrouw van 82 jaren, bezit te Nieuw Vossemeer eene smederij, die door inwonende knechts gedreven wordt. De knecht, die 't vorige jaar in dienst der weduwe was, een zekere G

| Vlissingse Courant | pagina 1

ben Middelburg en jien liggende plaatsen. ... r. ZIERIKZ. N. M1DDEI/B.: Vrijdag 14 Niet varen, Zaterdag 15 's midd. 3.— Kondog 16 3,— |p en van het spoorwegstation voor de reizen van Middelburg jde reizen van Zierikzee.

| Vlissingse Courant | pagina 1

m Middelburg en m liggende i ... Van 1618 April zijn te Middelburg geëxa lteerd 8 adspiraoten voor hoofdonderwijzer, ^arvan toegelaten 6, t. w. de heeren G. Baar- olf van Goes, J. Keijzer van Hoofdplaat, P. J. |kloppers van

| Vlissingse Courant | pagina 1

ïeii ^Middelburg Qn ... dit jaar zal aanvangen op Maautlag den 31 Julij en eindigen op Zatur- dag 26 Jixlij daaraanvolgende; en dat aanvragen om standplaatsen kunnen worden gerigt tot den Marktmeester. Vlissingen, den 20

| Vlissingse Courant | pagina 1

Herziening lijsten der hiesbevoegden. Dü Burgemeester en Wethouders van Vlissingen; brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de herziening heeft plaats gehad van de in het vorige jaar ... De gezamenlijke werken zijn begroot op ƒ191,800 en moeten geheel voltooid opgeleverd worden 1 Juli 1875.

| Vlissingse Courant | pagina 1

het ministerie van koloniën vóór of op 15 Augustus, Aan genoemde betrekking is verbonden eene jaar- lijksche toelage van ƒ800, benevens vrije woning in bet gesticht. ... Men schrijft uit Veere: Zondag middag omstreeks 12 ure is het bijna löjarig zoontje van L. van Molenbroek, koopmansbode van hier op Middelburg v. v., zich in de nabijheid van de Oost-Watering in

| Vlissingse Courant | pagina 1

3° 13e levering van School boeken, benoodigd op de openbare Scholen in deze Gemeente, alles voor het jaar 1875. ... Zondag middag arriveerde alhier per stoombarge het muziekgezelschap Accelerando, van Middelburg, terwijl het muziekgezelschap Ons Genoegen, van hier met dezelfde gelegenheid om 2 uur naar Mid delburg

| Vlissingse Courant | pagina 1

Middelburg en iclaen liggende plaatsen van Rotterdam: ... Tor provinciale griffie van Zeeland, in de abdij te Middelburg, liggen ter lezing, de voorwaarden waarop door bet Departement van Binnenlandsche Zaken, op den 22sten Juli a. s.zal worden aanbesteed:

| Vlissingse Courant | pagina 1

Het vorige jaar was hij verpacht voor f 800. ... dat do patenten over het 2e kwartaal van het dienst jaar 1873/yg, verkrijgbaar zijn gesteld ter Gemeente- Secretarie, waar zij kunnen worden afgehaald van den 29 November tot on met den 13 December a

| Vlissingse Courant | pagina 1

hunne, geachte uithoofde den nen uitstal» etc.) dit jaar nemen hebben Zaterdag ... Ter provinciale griffie van Zeeland, in 3e abdij te Middelburg, liggen ter lezing, de voorwaarden waarop zal worden aanbesteed:

| Vlissingse Courant | pagina 1

Middelburg en liggende plaatse* AN ROTTERDAM: «lag 21 's morg, p ... Ter provinciale griffie van Zeeland, in de abdij te Middelburg, liggen ter lezing de voorwaarden, waarop door den Directeur der Artillerie-, Stapel- en C011- structiemagazijnen te Delft op den ön

| Vlissingse Courant | pagina 1

irbaix, te Antwcrpeu. Sc producten, Zfcp en Oliën jij JOH AN CEliLEN, Gtz. Te Middelburg bij ... IR Voorstel om Burg. en Wctli. te machtigen tot uitbetaling van de pretentie van mr. van Hoek te Middelburg wegens een rechtskundig advies.

| Vlissingse Courant | pagina 1

stembriefjes ter verkiezing van de leden, die dit jaar aan de beurt van aftreding zijn, namelijk de heeren W. DE KRUIJFF, TH. VAN UIJE PIETERSE, J. G. HECTOR, J. P. LAERNOES en J. J. P. IIECTOR (wit stembriefje ... Heden morgen arriveerden alhier per mailboot ti Stad Middelburg114 passagiers, die per trein van 9,20 ure vertrokken zijn. Dit is de eerste maal, dat zulk een eijfer is bereikt geworden. Naar men

| Vlissingse Courant | pagina 1

La st not least wijzen wij op de sterkste personen van Europa, eene vrouwelijko herculesMathilda, oud 18 jaar, die gewichten van 800 ponden als vee- ren behandelt, terwijl bovendien ©ene premie van ... den Iloofdclijteen Omstag voor het jaar 18177. Ue BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IVlissingen, maken bekend:

| Vlissingse Courant | pagina 1

De gewone tijd van aftreding is den 1 Julij van ieder jaar. ... Te beginnen met den eersten September van dit jaar, zal voor het ouderwijs op de burgeravondschool betaald worden vier gulden, voor de acht Hermaanden terwijl aan onvormogenden op vertoon van een

| Vlissingse Courant | pagina 1

hen Middelburg ... A. s. Donderdag zal volgens de hierachter geplaat ste advertentie te Middelburg bij de boekhandelaars, heeren J. G. W. Al tor ff er en A. Wedding, de 'genheid opengesteld worden zich van toegangs

| Vlissingse Courant | pagina 1

in de maand Januari] van alle mannelijke inge zetenen die op den lsten Januarij van dit jaar hun 19de jaar zijn ingetreden en dus in het jaar 1859 zijn geboren. ... Als een bewijs, dat Floralia te dezer stede burger recht heeft verkregen, diene dat in 1877 door 181 personen 889 en voor dit jaar door 213 personen 1066 planten zijn aangevraagd.

| Vlissingse Courant | pagina 1

brengen bij deze ter konnis van de belanghebben den dat de herziening heeft plaats gehad van de in bet vorige jaar vastgestelde lijsten der kiesbevoegdeu voor "de leden der Tweede Kamer van de Staten ... Zooals men zich herinneren zal, werd J. v. D., die hier valsch Engelsch geld had in omloop gebracht te dier zake door de rechtbank te Middelburg bij von nis van 25 Januari veroordeeld tot een

| Vlissingse Courant | pagina 1

ffien Middelburg 1 v. v. ... Middelburg en Rot- iggende plaatsen. VAN VLISSINGEN: •dag 23 's midd. 12.! •nsdaq 24 12.! der dag 25 n 12.30 dag 26 n 12,! rdag 27 1230 ■singen B/s uur vdór g. Jfrid bij den Uttt

| Vlissingse Courant | pagina 1

tusschen Middelburg ingen v. V. ... laatstgemeld jaar belmoren, alsmede van hen, die, injde'vorige jaren ge boren zijndo, sedert de laatst vorige inschrijving, hunne woonplaats alhier hebben gevestigd, waaronder ook begrepen zijn de militairen

| Vlissingse Courant | pagina 1

serie 800 ... van 15 Dec. a. s., tot commissaris des konings I in die. provincie benoemd jkr. mr. J. W. M, Scliorer, burgemeester der gemeente Middelburg, uit welke betrekking hem met dien dag tevens eer vol ontslag