Krantenbank Zeeland

HomeSearch

479 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 39

Prestigieuze prijs voor Ad van 't Veer ... MIDDELBURG - Ruim 35 jaar lang bood Ad van 't Veer 'afwij kende geluiden' in de muziek een waardig podium. Op die ma nier heeft hij voor - gezonde - 'onrust' gezorgd. „En daarmee heeft hij de kunst

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Onderscheiding voor Ad van 't Veer ... VEERE - Lekker weer eens een concertje meemaken, dacht Ad van 't Veer toen hij gisteravond de Grote Kerk in Veere betrad. Het concert begon al meteen een kwar tier te laat. Omdat hij eerst een

| de Stem | pagina 21

Ad Van 't Veer: Japans Festival gegroeid uit vorige festivals' ... Ad van 't Veer, manager van Jeugd en Muziek Zeeland weet waarover hij praat. In het najaar '78 reisde hij met de musicus Geoffrey Madge naar Japan om het vierde Festival Nieuwe Muziek in Middelburg

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 32

Onderscheiding voor Ad van 't Veer ... VEERE - Lekker weer eens een concertje meemaken, dacht Ad van 't Veer toen hij gisteravond de Grote Kerk in Veere betrad. Het concert begon al meteen een kwartier te laat. Omdat hij eerst een

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 42

Onderscheiding voor Ad van 't Veer ... VEERE - Lekker weer eens een concertje meemaken, dacht Ad van 't Veer toen hij gisteravond de Grote Kerk in Veere betrad. Het concert begon al meteen een kwartier te laat. Omdat hij eerst een

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 8

Onder de noemer 'Nieuwe Muziek Leeft' heeft Nieuwe Muziek Zeeland vorige week haar nieuwe programma gepre senteerd. Door ziekte van directeur Ad van 't Veer is het een tijd lang stil geweest rondom ... reden dat we vrijdag de optredens in de Grote Kerk van Veere houden", vertelt directeur Ad van 't Veer. „Er komt altijd nogal wat pu bliek op af en daar is de ruimte in de Kloveniersdoelen te klein voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 43

de echte zwanenzang. Maar daar op ligt niet de nadruk. De veer tien musici beklimmen het po dium in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg om de 75ste ver jaardag van Ad van 't Veer luister bij te zetten ... naar Middelburg komen om daar belangeloos een compleet concert voor Van 't Veer te spelen, is voor hem geen vraag: „Dat we een ode moeten brengen is zo duidelijk als wat. Ad van 't Veer was vele ja

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 50

daarbij te helpen. Hoe meer ik me, toen ik sol liciteerde, verdiepte in het verleden van de Vleeshal, hoe enthousiaster ik werd. Forum in de jaren zeventig en tachtig, Stichting Nieuwe Mu ziek van Ad van 't ... Veer, John Cage die hier heeft opgetreden. Ik sprak laatst Lex ter Braak, een van mijn voorgangers hier, en hij zei dat de Vleeshal ook een te grote jas kan zijn voor kunstenaars. Je moet het wel

| Scheldebode | pagina 15

Voor de organisatie en programmering van het festival is één man verantwoordelijk: Ad van 't Veer, manager van de Stich ting Nieuwe Muziek Zeeland. Hoe stelt hij het programma sa men „Omdat ik een ... „Nieuwe muziek kun je in drie categorieën onderverde len", legt Ad van 't Veer uit. „Je hebt gecomponeerde mu ziek, vastgelegd in partituren, geïmproviseerde muziek en popmuziek. Op het festival

| Scheldebode | pagina 1

wordt in Rotterdam het jaarlijkse Internationale Gaudeamus Concours ge houden. Dit jaar zullen daar eenenvijftig musici tot vijf endertigjaar hun kunnen la ten zien. Volgens manager Ad van 't Veer ... staat ook internationaal hoog aangeschreven", aldus Ad van 't Veer.

| Scheldebode | pagina 1

Jeugd en Muziek woordvoerder Ad van 't Veer stelt voornamelijk de Middel burgse gemeentebestuurders verant woordelijk voor de stroeve gang van zaken in Middelburg. ... king uit de subsidiehoek", zegt Ad van *t Veer. „Maar men heeft zich lijkt het wel niet gerealiseerd dat het festival dan ook moet worden uitgevoerd op een plaats waar het thuishoort. Het Muziek

| de Stem | pagina 21

Dat draaiorgel is overigens geen bewuste provocatie van de be de dwarsligger Willem Breu- zegt Ad van 't Veer, de man achter het Festival Nieuwe Mu- jiek. „Er is eenvoudig geen orgel inde Veerse kerk ... Willem Breukers Psalm 122 is het zoveelste wapenfeit in de ge schiedenis van het Festival Nieu- we Muziek. Sinds 1969 wordt dat Festival jaarlijks georganiseerd door Ad van 't Veer.

| de Faam en de Faam/de Vlissinger | pagina 15

en Muziek-voorman Ad van 't Veer toegeven, dat zo hier en daar ook een scheut populariteit aan de avant- garde-soep was toebedeeld. Het nieuwjaarsconcert in het maritieme hotel Bri tannia, een ... Toelevend naar het alom- bekende Festival Nieuwe Muziek heeft Ad van 't Veer en de zijnen het sei zoensdraaiboek 1982-1983 in nog eens zes hoofdstuk ken verdeeld. Om te be ginnen worden vier dub

| de Vlissinger | pagina 15

en Muziek-voorman Ad van 't Veer toegeven, dat zo hier en daar ook een scheut populariteit aan de avant- garde-soep was toebedeeld. Het nieuwjaarsconcert in het maritieme hotel Bri tannia. een ... Toelevend naar het alom- bekende Festival Nieuwe Muziek heeft Ad van 't Veer en de zijnen het sei zoensdraaiboek 1982-1983 in nog eens zes hoofdstuk ken verdeeld. Om te be ginnen worden vier dub

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 16

Het is niet verwonderlijk dat de ma nager van het organiserende Jeugd en Muziek in Middelburg, Ad van 't Veer, het meeste kwijt wil over 'de moord', zoals het project kortweg wordt genoemd. Dat doet ... ", meent Ad van 't Veer. „Maar desondenks viel de belang stelling met name in Middelburg niet tegen", vult de voorzitter van Jeugd en Muziek. Nico van de Boezem aan. „Het herhalingsbezoek bij onze con certen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 20

", meent Ad van 't Veer. „Maar desondenks viel de belang stelling met name in Middelburg niet tegen", vult de voorzitter van Jeugd en Muziek, Nico van de Boezem aan. „Het herhalingsbezoek bij onze con certen ... van de Boezem en Ad van 't Veer, vier heren die met voldoe ning terugblikken op een periode van keihard werken en improviseren. Terwijl de drie overigen peinzend de stapel zandsteen tegen het theater in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 44

„Ik ben eind 1978 naar Middelburg verhuisd. Ik kwam toen al snel in contact met mensen zoals Ad van 't Veer, Nico van den Boezem en Wil lem Buijs, maar ook met wethouder Gerrit Schoenmakers die ... iemand zocht voor zijn ambitieuze plannen met De Vleeshal. Toen heb ik voor gesteld dat hij mij ervoor zou nemen. Er was toen al een nauwe samen werking tussen het Festival Nieuwe Muziek van Ad van 't Veer

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 15

Het jubileum wordt deze keer minder groots aangekondigd dan bij eerdere gele genheden. Ad van 't Veer heeft weinig zin opnieuw de musicoloog uit te hangen voor een breed publiek: „Ik heb al zoveel ... Spraakmakend, dat is het woord. Het Centrum Nieuwe Muziek in Middelburg maakte onder leiding van directeur Ad van 't Veer tongen los. Lekker rebelleren in een acherafstraatje, zo kijkt hij er aan de

| Scheldebode | pagina 1

gramma met drie voor het eerst te spelen composities van Huib Emmer, Jan Vriend en Huub Kerstens. De compositie van Jan Vriend noemt Ad van 't Veer zéér moeilijk. „We heb ben Aki Takahashi uit Japan ... publiek over hun muziekop vattingen in discussie gaan. In aanmerking nemend dat er ook nog muziektheater, dans en anderssoortige concerten op het programma staan, beti telt Ad van 't Veer het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 33

! Erkenning! Als vervolgens de landelijke financier met een simpel 'nee' het jaarlijkse festival onderuit haalt, ja, dan komt die klap extra hard aan. In gesprek met Ad van 't Veer, de man die al een kwart eeuw ... blik, en een héél, héél diepe zucht: „Dat wil dus zeggen: Ad van 't Veer is niet bevlogen genoeg. Hoe durven ze! Het is nog steeds zo dat er veel te weinig aandacht is voor eigentijdse muziek. Al die

| Scheldebode | pagina 1

Ad van 't Veer, voormalig manager van Jeugd en Mu ziek, is nu manager van de nieuwe stichting. Voorlopig mag de stichting voor een proefperiode van twee jaar festivals organiseren. Dan wordt bekeken ... pianisten. Behalve de work- zo meldt Ad van 't Veer. enkele concerten, zoals dat Pedaal niet Kratjs zi;n

| Scheldebode | pagina 1

Van woensdag 5 tót en met zondag 9 juli is hij in Middel burg, waar hij op zaterdag 8 juli een lezing zal geven over zijn laatste „Bussottioperabal- let" Oggetto amato en Notte- tempo. Ad van 't Veer ... door Walter van Hauwe op blokfluit en Louis Andriessen op piano. De begeleiding is in handen van de Hoketus-groep uit Amster dam. Dit volgens Ad van 't Veer spectaculaire muziekstuk

| Scheldebode | pagina 1

Door de bezuinigingen dij ver schillende gemeenten heeft het programma wel flinke klappen opgelopen, verklaart manager Ad van 't Veer van Jeugd en Muziek Zeeland. De 10.000 die de gemeente Goes aan ... ook met 10.000 gekort. Ad van 't Veer: „Dat gebeurde erg plotseling, het programma was al klaar". Samen met de 3000,- die vo rig jaar werden gekort, bete kent dat dat in Vlissingen de gemeentelijke

| Scheldebode | pagina 1

Ad van 't Veer, manager van Jeugd en Muziek: we hebben geprobeerd de dorpen voor het jeugdtheater te interesseren, maar dat is vrijwel nergens ge lukt. Het kost natuurlijk geld. Alleen Veere denkt er ... hebben subsidie voor zeven concerten en die willen we geven ook. Als het niet in 't museum lukt dan worden alle concerten in de Villa gegeven", aldus Ad van 't Veer.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Kloveniersdoelen zien verschijnen. Festi j-directeur Ad van 't Veer, we meldden het dinsdag al, heeft het programma teruggebracht tot louter geschreven [uziek Hij put daarvoor uit een reservoir uitvoerenden dat zo ... Ad van 't Veer tenslotte geeft toe dat het publiek deze keer 'dezelfde' gezich ten op het podium zal aantreffen, maar hij verwacht dat het bereid is de ogen daarvoor te sluiten. „Het gaat er ten

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 6

". meent Ad van 't Veer. .Maar desondenks viel de belang stelling met name in Middelburg niet tegen", vult de voorzitter van Jeugd en Muziek. Nico van de Boezem aan. „Het herhalingsbezoek bij onze con certen ... Het is niet verwonderlijk dat de ma nager van het organiserende Jeugd en Muziek in Middelburg, Ad van 't Veer, het meeste kwijt wil over 'de moord', zoals het project kortweg wordt genoemd. Dat doet

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Ad van 't Veer, grondlegger en ja renlang het gezicht van de stich ting, heeft sinds zijn afscheid als di recteur in 2006 geijverd voor het behoud van het omvangrijke ar chief, dat eigendom is van ... beginnen met het maken van een inventari satie en proberen wat krenten uit de pap te vissen. Daarbij willen we Ad van 't Veer betrekken."

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 25

de kleine zaal van de Kenmin Hall. Ongeveer twee derde van de vijfhonderd stoe len is bezet. Hoewel het pro gramma, samengesteld door Ad van 't Veer van Nieuwe Muziek, beslist niet eenvoudig is, zit ... pauze is de première van het stuk van Lorre. Dit vrolijke slagwerkconcert is bijna een verademing tussen de complexe klankerupties van componisten als Xenakis. Het is zo leuk van Ad van 't Veer, dat hij