XIoe sac 5e Groote gebeurtenissen en kleine lieden. Stumperig gelieg HoGge onderscheidingen in de N.S.B. Van het terreurfront Verwijder die hetze van het station. Samenspraaf tusschen Seune Scute en pier be IDteje. Uitspraken van Hitier Sinds de laaiste Zeeuwsche Stroom rerscheen is er politiek heel Wat ge beurd. Amerika, dat reeds langen tijd door zijn hitsenden president Franklin Roosevelt tot oorlog dreef, heeft zich eindelijk in het wereldconflict metter daad gemengd. Dat wil zeggenJa pan heeft het den oorlog verklaard en daarna Duitschland en Italië, nadat vooral de eerste mogendheid reeds maanden lang tot verzet had geprik keld en met alle mogelijke chicanes had gedwongen toe teslaan. Welnu I Japan heeft toegeslagen, en hoe I I In enkele dagen heeft het de Amerikanen zoowel als de Erigelsche oorlogsbodems zoo geweldige slag ge leverd dat practisch de Zuidzeevloot der Engelschen uitgeschakeld is en de Amerikanen geweldige en onherstel bare verliezen leden. Het z.g.n. kleine Japan. Er zijn lieden j^ie zoo weinig begrip hebben van Japans kracht, dat zij spraken over een klein, achterlijk volk je. Ze hebben bemerkt, wat dit kleine volk waard is. Fanatiek als een Oosterling, met een ongelooflijke doodsverachting en on tembare moed heeft het "zich in een minimum van tijd op vijf punten tege lijk gestort. De overval was zóó over rompelend, dat de Engelsche hun ad miraal zijn congé moesten geven en de president lijkbleek zijn eerste dé- bacle in het huis van afgevaardigden moest toegeven. De twee geweldige schepen van En geland, die (zooals de Engelsche zen der bulkte) eens eventjes de Oceaan zouden schoonvegen in een paar da gen, waren vóór zij nog hun doel be reikten naar de haaien. De edities over deze beide uitvarende zeekasteé- len waren nog nat, toen reeds een extra editie de ondergang meldde. Tableau. De zender kreunde. Onverantwoordelijk gedoe onzer vroegere regeering. Onverantwoordelijk en dramatisch ls het, dat ook onze koloniën zich in het conflict mengden. Het gevolg zal ver schrikkelijk zijn. Reeds nu melden de Engelsche bla- den dat onze jongens naar Singapore zijn gezonaen, benevens onze vliegers, om daar te strijden. Het zal voor vele Nederlanders een onheilspellend bericht zijn geweest. Men bedenke dat het Chineezen en andere volkeren zijn, w.o. het onze, die weer het spit móeten afbijten. En als •onze jongens op vreemden bodem, in een strijd waar zij niets mee te maken hebben, voor Engeland vallen zullen er nog velen zftn, die dat toe juichen en nog niet begrijpen, waar het hier om gaat. Nuttelooze offers. Wantc'sze Nederlandsche offers zijn totaal nutteloos. De asmogendheden wonnen en winnen waar zij in den strijd zijn. Maar behalve dat, ze strij den, onze jongens, voor een kapitalis- tisch-Joodsche bende. Zij strijden niét voor de vrijheid, ,nièt voor ons volk, niét voor den werkelijken vrede, doch voor de belangen van een Angelsak sische geldkliek, voor eenige duizen den millionaire en steenrijke joden, en voor een gevluchte verkochte regee ring.. Erbarmelijker kan het niet. Met dat al zijn onze koloniën in groot gevaar, nadat Suriname en Cu- ragou reeds verkwanseld zijn. Deze regeering zal eens, voor de wereld en het wereldgericht gebrandmerkt wor den als de plunderaars van ons bezit en de moordenaars onzer soldaten en bevolking. Slompzinnig. Er zijn lieden die nog steeds met hun oor aan de radio kleven om de En gelsche berichten op te vangen. Het is weinig verheffend steeds te moeten hooren, dat de broeders klap op klap krijgen. Men verdoezelt deze slagen door leugenberichten over fantastische berichten van verliezen der Duitschers als „30.000 man per dag vallen van de Duitschers bij Moscou", of „Japan- sche kruisers (drie nog wel) getorpe deerd welke berichten later weer her roepen worden. Het is intreurig te ontdekken, hoe veel Nederlanders nog in een stomp zinnig ontkennen der waarheid in illu sies voortleven dat nog eensnog eens (als met Sinterklaas door de schoorsteen) Nederland het oude de mocratisch partij-Nederland zal wor- den. Zij blijven met strak gezicht ons aanzien, verwachtende dat straks de klaroenen der overwinning te Vlissin- gen zullen klinken, als de Tommies, vlak voor de boulevard de Ruyter aan wal zullen stappen. Zij kunnen maar niet begrijpen, dat hun zaakje verloren ls. Jammer voor hen. Gewetens van stopverf. Maar het is anderzijds gelukkig te bemerken, dat steeds meer van deze pro-Engelsche kliek gaan zwijgen of afvallen. Inmiddels' gaat het gebed en gezang op Christelijke meisjesvereenigingen en vrouwenclubs, deze broeinesten van ophitsing, kalm verder. Men leert el kaar daar Oranje-liedjes zingen en tweevoudig bidden met een knipoogje voor den bezetting en een verdraaid oog voor Oranje. Wij zouden gaarne vernemen hoe men dit gedraai voor God verant woordt 1 Immers eerst bidden voer de bezetting en dan voor iemand die op wekt deze te saboteeren moet voor Gods oogen wel een gruwel van fari zeïsme zijn. Maar het schijnt dat veler Christelijk geweten als stopverf is, men kan het kneeden als men wil. Het is overigens prettig dat bij elke Zeeuwsche Stroom-uitgave het Duitsch succes kan worden vermeld en de bolsjewistische en Engelsche wereld- pest meer wordt uitgeroeid. Eens komt de dag, dat de Engelsche zender zwijgt. Duitschland, dat op alle fronten vecht voor Europa, vóór U en mij en ons gansche larid en volk, zege viert. In deze zekerheid trotseeren wij gaarne alle smaad en domheid, alle laster en alle tegenwerking. C. Er zijn van die lieden, die, uit louter haat, de N.S.B. de schuld geven van de moeilijkheden waarmee velen te kampen hebben. Zij richten zich niet tot Churchill, die de oorzaak is van den oorlog en dien verklaard heeft nota bene, en ook pralen zij niet ovèr de blokkade, die dat Engelenland of Eng land uitoefent op Europa. Neen, de N.S.B.-er heeft het gedöan. Dat de vis- schers de schardijn boven den vastge- stelden prijs verkoopen, stiekum, is ónze schuld; dat de roode kool, die 18 cerit kost, door schurkachtige prijs- opdrijvers tot 52 cent wordt verkocht, is ónze schulddat de Winterhulp ge saboteerd wordt, is ónze schuld, enz. Men had gaarne, dat wij, kleine groep N.S.B.-ers f 100.ar f150.betaalden, of zooiets. Stom geklets, akelig gerei I- Brood-roof Maar nog erger is het, dat men be weert dat de N.S.B.-ers bij de huidige situatie dik worden en baantjes ver overen. Wie even nadenkt en om zich heen ziet, kan zien en weten dat de N.S.B.-leden op de meest schandelijke wijze worden gebroodroofd. Hij of zij, die zelfs geen lid is, doch alleen niet mee doet aan de georganiseerde rel tegen de Duitschers, wordt geboycot en verliest klanten. De N.S.B.-ers hebben overal te kampen tegen deze onchris telijke en joodsche manier van bestrij ding. En dan beweert men nog, dat wij er wél bij varen en baantjes krijgen. In de eerste plaats is dat niet zoo en is „de *baan" voor 90 procent in han den van tegenstanders en als dat dan wél zoo was, dan was het ook nog in orde en redelijk. Wij hebben menschen op posten noodig, die begrip hebben van den nieuwen tijd en geen heime lijke saboteurs. Het 'is daarom ieder duidelijk, dat de N.S.B. steeds meer de functies op elk gebied zal gaan be- kleeden, niet om bevoorrechting, doch omdat dit voor het welzijn van ons'volk en land eisch is. Maar tot .heden is het nog zoo ge steld, dat men, juist uit angst om be nadeeld en gebroodroofd te worden, nog niet toetreedt. En dan daast men nog over „dik worden'". Men schame zich. Wij tarten ieder te bewijzen, dat de N.S.B.-leden er op „vooruit zijn ge gaan". W. PASTOOR PONCKE, van Jan Eekhout, uitgegeven bij Callenbach te Nijkerk. Dit nieuwe boek van kam. Jan Eek hout bewijst weer het meesterlijk kun nen van dezen Zeeuw, die zoo ver in het hooge Noorden woont, maar nim mer, zijn land, zijn volk en zijn bloed vergat of verloochende. Simpel is zijn taal, simpel als het Vlaamsche volk, maar schoon als het Vlaaméfche land. De pastoor, die zijn parochianen niet zacht aanpakt, die rake waarheden zegt en zijn eigen meening over de dingen heeft, is een figuur zooals een Breughel die zou hebben geschilderd. En vooral zijn dienstmaagd Katrijne en de andereh, die zoo zuiver en goed tot ons komen. Ontroerend en vol hu mor is de vriendschap voor zijn ezel Socrates en zelfs zijn haan Pieter. Een zeer goed boek. Mogen er velen zijn, die dit lezen. NEDERLAND EN EUROPA. Sociaal Economisch Genootschap. Dezer dagen is verschenen „De Macht van hei Stacd", een boekje, uit gegeven bij de uitgeverij „Dë Delta" te Den Haag. Men bericht ons hier over het volgende De ordening van het nieuwe Europa brengt met zich mede, dat meer dan tot nu toe het geval was, de aandacht ^gevestigd moet worden op de beteeke- nis van Duitschland als productie-land van ijzer en sfaal, steenkool, machines, enz. Er kan geen twijfel over bestaan, dat in de toekomst deze productie voor ons land van zeer groote beteekenis zal zijn. In dit verband zij slechts gewezen op de mogelijkheid van een intensieve ruilhandel tusschen ons land met zijn agrarische producten en Duitschland met zijn industrieele producten. Het heeft geen zin, om, zooals velen thans doen, bij de pakken neer te zit ten en moedeloos de dingen, die ge beuren gaan, af te wachten. Reeds thans moeten de plannen gemaakt en de voorbereidingen getroffen worden om straks, als de nieuwe ordening in Europa met kracht ter hand genomen wordt, klaar te zijn. „De Macht van het Staal" wil op beknopte wijze laten zien vrat Duitsch land, vooral op het gebied van ijzer en staal presteert. Als hierdoor de be langstelling in onze industrieele krin gen bevorderd wordt, heeft het zijn taak vervuld. De prijs van het boekje, dat 60 pa gina's tekst op houtvrij papier gedrukt en 8 pagina's illustraties op kunstdruk papier bevat, bedraagt slechts 65 cent. „De Macht van het Staal" is verkrijg baar bij uw boekhandelaar, bij alle kiosken en bij Uitgeverij „De Delta", Heerengracht 56 B te Den Haag, Giro 187600. De volgende kameraden zijn door den Leider onderscheiden met het eereteeken „Strijd en Offer", een hooge onderscheiding, welke slechts ten deel valt aan die kameraden of kameraads- kes, welke door hun offerbereidheid en volharding getoond hebben, zich ten volle in te zetten voor het Nationaal- Socialisme. 9679. Kam. Jan Dekker, „Terwelhoek" i Goes. 357. Kam. W. F. van Gorsei, 3de Weg 44, Rilland-Bath. 13251. Kam. R. van Velzen, Nieuwstr. 52, Goes. 14004. Kam. L. Meerman, Brughstraat 17, Tholen. 21186. Kam. J. C. Koert, A 325, Wol- phaartsdijk. 21707. Kam. I. H. v. d. Ven, Boulevard Bankert 94, Vlisslngen. 21709. Kam. F. A. Hiller,. Kade No. 8, Sluis.» 36106. Kam. M. L, Amadio, Breestraat 4, Vlissingen. 41446. Kam. J. C. v. Sprundel, van Randwijckstraat 8, Yerseke. 50505. Kam. Chr. v. Koeveringe, Boter- dijk 37b, Waarde. 51001. Kam. Chr. Everse, Polen 2, te Yerseke. 51345. Kam. W. Keur, Haven 239 te St. Annaland. 58950. Kam. W. J. v. d. Broecke, Mo lenwater 6, Breskens. 60146. Kam. A. de Kunder, Reeweg 16, Vlake (Kruiningen). Kranten stukscheuren strafbaar. Laatst heelt de vrouw van den rijks veldwachter te Serooskerke demonstra tief „De Zeeuwsche Stroom" bij bezor ging, voor den W.A.-colporteur stuk gescheurd. Van deze „beleediging aan een volksgroep" is aangifte gedaan. Overigens een fraai voorbeeldWij hebben ook te Veere laatst zooiets be merkt. Men zij gewaarschuwd, die grapjes aldaar niet te herhalen. 1 In dien men ons blad niet lezen wil, dan is er binnenshuis gelegenheid om dit te vernietigen, doch een demonstratie tegen ons dulden we niet en behoeft geen colporteur te dulden. Hij doe on middellijk aangifte. Op één der stationsloodsen te Mid delburg staat een groote W geteekend, waarboven eën kroon. Wij raden den- gene, die hiervoor verantwoordelijk is, deze strafbare daad onmiddellijk te doen onderzoeken en de beleediging te verwijderen. Het moet iemand zijn, die op het station arbeidt, dus de dader is te vinden. Gebeurt er niets, dan zul len wij de misbruikte muurvlakte zelf gaan gebruiken en op betere wijze en den dader weten op te sporen. LeuneBel, belwat is aa, noe toch een toestand geweest in Veere. Pier: In Veere? Bin je nie wiesder, daer weet ik niks van. Leune: Wel, ik ebbe mee joe is ge- sproke over die juffer Draai- uuzen, die gin renetten van me kon koopedat weet je nog wè? Pier: Jae.... jae.... dat is al eenigte weken gelee....... wat zou dat dan Leune: Wel, noe weunt 't er in Veere een zekere juffrouw Rahuzen en laet dat mensch noe toch dienke dat ik aar bedoeld ebbe. Oe dat ze daer an komt, be- griep ik nie, 'k bin nooit mee renetten an de deure geweest. Pier: Nee...... die is goedl Is die juffrouw uut Veere kwaed op je...? LeuneVolgens* zeieri wel. Maer as ze noe toch even naedienkt, weet ze toch dat Ik nooit renet ten an d'r ebbe wille verkoope. En waerom zou ik d'r naeme dan verdraaid ebbe? Dan zou ik Graaihuzen zeie 1 Pier: 't Zal zeker ook een pro-Engel sche weze en die bin gewoon mee anoniem en verdraaid ge- schrlef en gepraat om te gaen. Pier: Uust, Leune,- dat mag je nie zegge, dan bin jie gin goed vaderlander. LeuneMaer Pier, noe nog is wat. Den bovenmeester zeide e' n paer daegen gelee; dat c a Duischers om en de bie vier miljoen man verspeeld ebbe in de Krimkan dat Pier: Vier miljoen, Leune? Volgens de eenigst waere berichten ebbe ze van Noorwegen, deur Nederland en Frankrijk en op- den Balkan en overal waer ze geweest bin, rond dé 20 mil joen man verlore. Dat is zo zachtjes an meer as alles wat weerbaar is in Duischlanc'. LeuneNoe leugen je. Wees noe i3 ordenteli PierDat bin is. Ik ebbe ieixen keer as 't er berichten kwaeme van Duische verliezen, die opgeteld én dan kom ik toet zoo'n geial. LeuneMaer oe is 't dan meugeiik, dat 't er ier nog bin en dat de Sowjets -nog nie in Berlijn zitte Pier: Jaekiek is, dat is oogere krijgskundedaer eb ik gin 'verstand, van. Leune'f Is mien maer duusier, oor - Pier. De bovenmeester en den domenie ebbe vlee jaer vor vast verklaar1 dat tegen Kos- semisse de boel gezuuverd zou zientoen was 't nae Nieuwjaaren 't is nog niks anders. Dat bin toch men schen die 't wete kunne. PierJae, zeker den dominie, die weet waer of Abram de mos ter aelt. Maer je vergeet, Leune, dat de Engelsche tot noe toe alles gewonnen ebbe mes de mannetjes en de spullen van een ander. Wat van ulder eige is, zit nog in 't vet en as dat los_ komt, berg ie dan. Ze bin in een ommezien ier. LeuneJe kan vee zeie, Pier, maer ik g'loove d'r niks v-"\ PIER DB WIEZE en LEUNE SEUTE met hamsterende OZO-er op het tooneel van Brlttannia te Vlissingen 16 November 1941. Von links nmar rechts t Pie (ksm.ike Hett§ Mn der Zee), de Oxo-er (kam. Roose) en Leune (kam.ske Hooftman Leune: Dat weet ik nie, maer lk ebbe d'r vee een eekel an. Van een ander oorde lk weer zeie, dat ze toch blie was, wan noe wiste al de menschen zeker, dat ze nie van die N.S.B. was, as ons over d'r gepraat adde. PireDat is dan een tegenvaller, dat we een ander bie de kop adde. Maer in ielk geval ebbe allebei die juffers dezelfde schoen- maete, wan die jufter uut Veere eit 't um dadelik angedae en ie paste ook Jie steekt overal den draek mee, maer lk zal voorzichtig weze, as ik nog is wat zeie. Leune Pier-: Weet je wat ik noe nie kan begriepe? Dat iemen die zo de paan de Nationaal So cialisten eit, z'n eige d'r moei lijk over maekt of ze wat van z'n zegge, jae of nee. Ik zou m'n eige dan van zukken vuulte niks antrekke. Leune: Jae...... ik ebbe ook g'oore, dat 't er meer menschen over - gerocht waere. PierKiek noe toch is an I Watte domme menschen dan I Ze adde beter ulder kalmte kunne bewaereas ze d'r achter komme, dat ons die Veersche juffrouw nie bedoeld ebbe, is 't glad belachelik. Maer afijn, al die goeie Nederlandsch-Engel- sche bin an'de betere and, de piene is nabie uut d'r buuk. LueneOe zo dat, Pier, ei je blezondere berichten Pier: De Engelsche bin an de gank in Afrika. Eindelinge zulle ze dan ge-komme. Alleenig, 't is bie verrassienge, wan d'r was t verwacht dat ze over de Noord zee zoue komme, en noe gaet 't glad over Afrika, nogal een flienken omwegt. LeuneMaer ze kun toch ier nie kom me, van zo'n ende, dat g'looi ik nie. PierLeune, je bin lillik besmet, oor, dat eb ik wel in de gaten. Je moe maer nie te vee meer mee mien praate, Je begint ook an sprookjes te g'looven. LeuneIk g'lóove dat jie me voor 't lapje ouwt. Maer 't is wel waer dat jie gevaerllk bin en ik noe- me nooit gin naemen meer te gen joe, je zou je klanten op den duur verlleze, as ze 't ver keerd uut witte legge. PierZo is 't, Leune. Maer jie kan 't nie elpe, as twee menschen de zelfde schoenen an kunne doe, dat zeg ik maer is. Alia, den goeten dag. Leune: Ja, en de komplemenien -Wus. Geen compromis. Politieke «partijen zijn geneigd tot compromissen wereldbeschouwin gen nooit Politieke partijen houden zelf rekening met hun tegenstrevers, we reldbeschouwingen verkondigen hun onfeilbaarheid. Omdat een wereldbeschouwing nopit bereid is, het terrein met een tweede te deelen, kan ze ook niet bereid zijn, om mee te werken aan de bestaande toestanden, welke zij veroordeelt, maar voelt ze Integendeel de verplichting, om dezen toestand, en trouwens de geheele ideeënwereld der tegenstan ders, met alle middelen te bestrijden, m.a.w. 'om de instorting van de wereld voor te- bereiden. Wie op deze wereld niet bij machte ts, zich den haat van zijn vijanden op den hals te halen, lijkt mij ook als vriend niet veel waard te zijn.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Stroom | 1941 | | pagina 4