Laatste maanden van het leven thuis doorbrengen 'Alles kart bij het maken van een trouwreportage' Veel Schouwse inbreng bij ZCA-Eenakterfestival P.V.C. Zeeland Oude schoolplaten 'Burghse Schoole' OPVALLEND ANDERS PALLADIO NIEUWSBLAD woensdag 15 april 1998 Vrijwillige Terminale Zorg op Schouwen-Duiveland ZIERIKZEE - Thuis sterven brengt vaak de behoefte •aan zorg met zich mee. Een zorg waarbij partners, kinderen, familieleden en kennissen, ofwel de man- telzorgers, zo goed mogelijk proberen te helpen. .Maar vaak kunnen zij het niet alleen aan. Het afgelo pen halfjaar werden tien gemotiveerde vrijwilligers speciaal voor deze vorm van zorg opgeleid. Daardoor kunnen mensen op Schouwen-Duiveland, die hun laatste levensmaanden thuis willen doorbrengen, vanaf nu ook een beroep doen op de Vrijwillige Ter minale Zorg. Do coördinator van de Vrij willige Thuiszorg Schouwen- j Duiveland is Marianne Ket ting uit Zierikzee. Zij selecteert en begeleidt de vrijwilligers. Marianne Ket ting is heel blij met het en thousiaste team van tien mensen, waarmee zij de vrij willige terminale zorg op Schouwen-Duiveland van start kan gaan. "De basiscursus die deze men sen volgden omvatte zes dag delen en werd aangevuld met lessen haptonisch tillen en ziekenververzorging aan bed. Zowel voor als na de oplei ding werden met de vrijwilli gers oriënterende en onder steunende gesprekken ge voerd. Vertrouwen waarmaken Volgens Marianne Ketting is geen speciale vooropleiding nodig om aan de basiscursus Vrijwillige Terminale Zorg deel te kunnen nemen. Iedere volwassene, ongeacht leef tijd, kan deze volgen. Vrijwil ligers hoeven bij de mensen thuis geen medische taken te verrichten. Daar is de profes sionele thuiszorg voor. Het omgaan met stervenden en rouwenden vereist wel een goed aanpassingsvermogen. ,,Het is belangrijk om zelf be langrijke zaken in je leven verwerkt te hebben en 'ste vig' in je schoenen te staan. Goed en aandachtig kunnen luisteren naar de hulpvragers is heel belangrijk. Bescheide nheid, kunnen meevoelen en meedenken. Met deze capaci teiten kan de in vertrouwen genomen vrijwilliger hel pen." Persoonlijke aandacht De mensen van de Vrijwillige Terminale Zorg Schouwen- Duiveland bieden hulp bij de zorg en begeleiding van de stervende. „Je kunt hierbij denken aan het verfrissen, het helpen draaien van de zie ke in bed en hulp bij het drin ken en het verschonen van het bed. Het belangrijkste is ech ter 'het er zijn.' Luisteren, praten, voorlezen of gewoon stil zijn. Dit is niet alleen fijn voor de patiënt maar ook voor de vaste verzorgers zoals bijvoorbeeld familie, die even rust kan nemen. Thuis een stervende verzorgen is emotioneel en lichamelijk voor de omgeving vaak een zware taak, maar wel iets wat de moeite waard is om te ver wezenlijken." Iedere hulpaanvraag is an ders. Alleenstaanden kunnen met hulp van de professionele Thuiszorg en de Vrijwillige Terminale Zorg in hun eigen omgeving blijven. Er worden 'dienstroosters gemaakt waarin meerdere vrijwilli gers meedraaien. De vrijwil ligers houden onderling goed contact en rapporteren ook aan de andere verzorgers. Er bestaan goede afspraken tus sen de professionele thuis zorginstelling en de Vrijwil lige Terminale Zorg. In andere delen van Zeeland be staat deze samenwerking al langer. Nederland telt inmid dels meer dan 130 VTZ-orga- nisaties met ruim 3000 vrij willigers. Toenemende vraag De helft van de 130.000 men sen die in Nederland per jaar Tilly Pusch (links) heeft al veel ervaring als vrijwilligster. Naast haar Marianne Ketting, coördinator Vrijwillige Thuiszorg Schouwen-Duiveland. dood gaan, overlijdt thuis. Dit aantal groeit nog steeds. Het sterven krijgt op die ma nier een plaats in het dage lijks leven. Sterven is tenslot te geen ziekte en iedereen krijgt ermee te maken. Erva ren vrijwilligers in de termi nale zorg zeggen dat ze door dit werk 'gegroeid te zijn'. „Het werk is nooit saai, want het is menselijk." De vrijwil ligers ontvangen geen finan ciële beloning voor hun inzet, wel een onkostenvergoeding, een basistraining en een goe de begeleiding. Voor mensen die aandacht en hulp willen bieden aan anderen kunnen een zinvolle tijdsbesteding buitenshuis vinden door zich aan te melden bij de Vrijwil lige Thuiszorg, waarvan de Vrijwillige Terminale Thuis zorg een onderdeel is. Voor nadere informatie, hulpaan vraag of aanmelding als vrij williger kan op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur con tact worden opgenomen met Marianne Ketting, tele- foonummer 0111-457103. VRIJWILLIGERS ZIERIKZEE - Radio Schou wen-Duiveland is op zoek naar vrijwilligers. De lokale, publieke radio kan mensen gebruiken als nieuwsjagers voor de dagelijke rubriek Info' en is ook op zoek naar technici en presentatoren voor de ochtendprogram ma's. Kandidaten krijgen een cursus aangeboden. Radio Schouwen-Duiveland zoekt met name mensen die over dag tijd hebben. Belangstel- h lenden kunnen bellen naar de studio: 420555. SUCCESVOLLE KUNDENTAG k SURGH-HAAMSTEDE Meer dan 350 Duitse toeristen maakten gebruikt van de Kundentag. die werd gehou den op initiatief van de Rabo bank Schouwen-Zierikzee. Zij lieten zich informeren Vjver de VW, de gemeentelij- ^ke plannen voor herinrich ting van Schouwen-Duive land, en fiscale en bankzaken. De voorzitter van het bestuur van de Rabo bank, Soeters. trok uit de gro te belangstelling voor al deze zaken de conclusie dat de bui- tenlandse gasten die hier ko men recreëren graag volwaar dig behandeld willen worden. „Wij moeten zorgvuldiger met ze omgaan." PHILADELPHIA ■SONGFESTIVAL MIDDELBURG - In het. Pro- vinciehuis aan de Abdij in Middelburg worden zaterdag 18 april de voorronden van het Philadelphia Songfesti- :';w/al 1998 gehouden. Tien verstandelijk gehandi capten strijden van 13.30 tot 15.30 uur om de eerste plaats. De winnaar gaat door naar de landelijke finale op 11 juni in Theater Orpheus in Apel doorn. Hier nemen alle pro vinciale winnaars aan deel. Degene die de landelijke fina- Ie wint. vertegenwooordigt j Nederland op het Europese Songfestival op 9 november, eveneens in Orpheus in Apel doorn. HELPENDE HANDEN NIEUWERKERK - Oshandl- captenzorg Helpende Handen houdt zaterdag 18 april een contactbijeenkomst in ge- bouw Salem aan de Molen- at. raat In Mieuwerkerk. Er wordt een bijbels verhaal verteld en de bezoekers wor den op creatieve wijze bezig gehouden. Aanvang 14.15 uur Marieke Mandemaker stapt van Nieuwsbode over op trouwreportages DREISCHOR - ,,Ik ben een echte kwebbel. Maar tij dens een trouwerij zul je mij niet horen. Dan ben ik alleen 'in de schaduw' aanwezig want het is belang rijk dat het bruidspaar niet zenuwachtig wordt van een heen en weer rennende fotograaf." Nu de Zierik- zeesche Nieuwsbode is overgenomen door de PZC heeft Nieuwsbode-fotografe Marieke Mandemaker besloten om zich weer helemaal toe te leggen op het maken van trouwreportages. Zij doet dat op eigen ti tel én voor Foto Verschoore in Zierikzee. De, in Zonnemaire geboren, fotografe legt zich op deze manier weer helemaal toe op werk, waarmee zij al tien jaar ervaring heeft. Marieke Man demaker is van oorsprong fo- tolaborante. Zij leerde 'het vak' van een bevriende foto journalist. „Toen ik in Zie rikzee op de Havo zat was ik bij de tekenlessen al geboeid door compositie en beeldin deling. Ik zat daarom vol vra gen over fotografie en wilde ook graag leren ontwikkelen en afdrukken." De fotojournalist legde haar alles uit en trok de conclusie dat zij talent had en daar wat mee zou moeten doen. „Ik mocht alle foto's die hij maakte ontwikkelen en af drukken en toen hij een dub bele opdracht had, mocht ik voor hem een krantenfoto maken van de opening van een school Dat ging zo goed dat Marieke Mandemaker al zijn foto-opdrachten voor een huis-aan-huisblad. mocht overnemen. „Van lieverlede kreeg ik steeds meer opdrachten. Ik werkte voor de Dordtenaar en het Rotterdams Nieuws blad." Ook hielp zij de eige naar van een fotostudio in haar toenmalige woonplaats, Hendrik Ido Ambacht, met het maken van trouwreporta ges. „Aanvankelijk maakte hij de 'staatsiefoto's' en ik de foto's van het diner en het feest. Maar al snel mocht ik volledige reportages ma ken." Mandemaker deed dat werk een aantal jaren heel in tensief. Zij maakte ook trou- wrepotages voor fotostudio's in Dordrecht, Zxvijndrecht en Hendrik Ido Ambacht en liet zich in 1993 bij de Kamer van Koophandel inschrijven met een eigen zaak: 'Marieke Mandemaker Fotografie'. Toen haar vriend, met wie zij samenwoont, een baan kreeg in Zierikzee ging zij door met haar werk, zodat het stel in Alblasserdam bleef wonen. „Het dagelijks op en neer rij den was wel zwaar." Daarom reageerde Marieke Mandema ker op een advertentie waar in de Zierikzeesche Nieuws bode een persfotograaf vroeg. Sinds oktober 1996 werkt zij voor deze krant. „Ik ben daarnaast steeds trouwrepor tages blijven doen. Daar had ik in de omgeving van Dor drecht een naam mee opge bouwd, zodat er steeds op drachten bleven komen." De fotografe besloot om zich daar weer helemaal op toe te leggen omdat ze denkt dat de spoeling voor drie persfoto grafen op Schouwen-Duive land (Marieke Mandemaker, Marijke Folkertsma en Pieter Honhoff) te dun zal zijn. „En ik heb het gevoel dat ik thuis veel rrtis van mijn dochtertje, vooral door de weekeinde- diensten." De fotografe vind het maken van trouwreporta ges nog steeds een uitdaging. „Om in te spelen op de wen sen die een stel heeft en om fo to's te maken die precies bij hen passen." Naar aanleiding van gesprek ken met het aanstaande echt paar maakt zij reportages, waarvan de sfeer kan varië ren van romantisch tot alter natief. „Maar de foto's moe ten altijd spontaan en ongedwongen zijn. En verras send." Mandemaker is daar om altijd op zoek naar bijzon dere plekjes en attributen die zij bij haar reportages kan ge bruiken. „Ik bel soms aan bij mensen met het verzoek om hun tuin te mogen gebruiken als decor. Bijvoorbeeld toen ik een tuin ontdekte, waarin oude rioolbuizen waren ver werkt tot Griekse zuilen." De fotografe heeft in haar au to altijd attributen liggen, als oude schilderijlijsten, cham pagne en sjaals, om te gebrui ken als sfeermakers op foto's. De zwart-wit foto's die ze maakt, ontwikkelt ze zelf. De kleurenfoto's krijgen vorm in het laboratorium van Foto Verschoore waar ze ook wor den ingeplakt in een trouw boek. „Bij opdrachten die ik rechtstreeks krijg verzorg ik dat zelf." Mandemaker is niet helemaal verloren voor de krant want zij wil actief blij ven als 'back-up'. „Wanneer Pieter of Marijke niet kunnen maak ik foto's voor de editie Noord van de PZC, waarin straks alle verhalen uit de Nieuwsbode staan." Fotostu dio Marieke Mandemaker is bereikbaar via telefoonnum mer 0111-401877. ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland is breed verte genwoordigd in de programmering van het Eenak terfestival van het Zeeuws Centrum voor het Ama teurtheater op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april in Theater Mondragon in Zierikzee. Op de eerste festivalavond treedt Toneelvereniging De Schouwspelers uit Ooster- land om 21.50 uur op met de eenakter 'De witte kamer uit mijn herinnering' van Jean Lenox Tod die onder gast re gie van Cora Neele. Theater groep Intermezzo komt om 22.45 uur met het stukje 'Lunchpauzetheater', de eni ge eenakter die ooit door Youp van 't Hek is geschre ven. Het draait hierin vooral om de vraag: 'Werk of geen werk?' De regie is van Ali Pankow. Op zaterdagavond om 22.00 uur brengt Theater groep Zierik de wereldpre mière van de eenakter 'Een geur van terpentine' van Ans Schilders uit Kapelle. Schil ders schreef dit stuk in het kader van een schrijverspro ject van het Nederlands Cen trum voor het Amateur theater. De regie is in handen van Lies Hanse. ure verstek laten gaan op het festival. De groep uit Renes- se krijgt nu een herkansing en komt op zondagmiddag alsnog met de eenakter 'Par fum' van Mary Bakker, on der regie van Mara Groenen boom. Voormalig Zierikzeeënaar Jan van Seters is op dit ee nakterfestival vertegen woordigd met de zelf ge schreven toneelsolo 'Voorbeeld/Nabeeld.' Van Seters schreef deze mono loog naar aanleiding van de Leden van Theatergroep tentoonstelling 'De Groene Zierik zijn onder de naam 'Spot Producties' op zondag middag om 16.00 uur ook te zien in de muzikale collage 'Ons 'n zorg'. Dat is een se lectie uit het theaterspecta- lcel 'Circus Cornelia.' Toneelvereniging Op Drift uit Renesse moest vorig jaar wegens ziekte van een van de hoofdrolspelers ter elfder Muzê' van kunstenares Tien Heestermans uit Noordgou- we. Hij treedt zondag om 16.30 uur op. Het festival omvat in totaal 17 voorstellingen. Het begint op vrijdagavond om 20.00 uur; zaterdagmiddag om 14.00 uur; zaterdagavond om 20.00 uur en zondagmiddag om 14.30 uur. Advertentie Caljouw Rademaker verhuizingen 0111-651237 Piano/vleugelvervoer specialist in kozijnen en dakkapellen HOGE KWALITEIT VOOR F.F.N LAGE ITO leun linken •liikkupelle «rliiiiljuiir SIIOW KUOM: VIIUTI PlnMimnui^ I III. I I(»-' (HM- i.t oi i:i-2:ioi.">i luv oi i:i-L\to:w. Een van de. foto's, d de nieuwe collectie huitcnmctibelen en accessoires van: tuin- scrrcmcubclcn WESTWAL 13 - GOES AOOR i:\CM SIEF WOONGENOT IN Tl IN EN SERRE BURGH-HAAMSTEDE - In museum de 'Burghse Schoole' in Burgli zijn dit seizoen drie exposities te zien: oude schoolplaten, hommels en Wilhelmina. Velen zullen zich van de lagere school nog de school platen herinneren die aan de muur hingen. In het schooltelevisielozc tijdperk werden zij gebruikt om het onderwijs in vaderlandse geschiedenis, aard rijkskunde en kennis der natuur aanschouwelijk te maken. De expositie 'oude schoolpla ten' omvat vee] van deze pla ten uil de eollectie van de 'Burghse Schoole'. In het kla slokaaltje anno 1920 worden vaderlandse geschiedenis platen getoond, aangevuld met oude gesehiedenis- en aardrijkskunde methoden. In het nat uurlokaal hangen de kennis der natuur platen, ter wijl de wandplaten over de Romeinse tijd en de Middel- eeuwen te zien zijn in het his torielokaal bij de maquette van de Karolingische burcht. Ook in de gang van het oude schoolgebouw worden nostal gische schoolplaten getoond. Aan de hand van foto's en tekst wordt in het nntuurlo- knnl ook een beeld gegeven van het leven van hommels: Wat is een hommel, wat eet een hommel, hommclbloo- men, hommel soorten, het broeden van de hommelko ningin en de koninginne- moord Honderd jaar geleden werd Wilhelmina tot koningin der Nederlanden gekroond. In het kader van net Wilhelmi- najaar is in de Burghse Schoole ook een kleine expo sitie ingericht met Wilhelmi- na-objecten uit de eigen col lectie van het museum. Het museum wordt zaterdag IR april om 10.00 uur geopend door de gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland Huib Uil. Tijdens dit tnusc- umweekeinde is De Burghse Schöolc zaterdag geopend van 10.00 tot 16,00 uur en zon dag van 12,00 lot 16.00 uur Tot en met 30 juni kan iedere belangstellende er terecht van dinsdag tot en met zater dag van 13.30-16.00 uur. Museum de "Burghse Schoole" is tijdens het mu seumweekend zaterdag 18 april geopend van 10.00 -16.00 uur en zondag 19 april van 12.00-16 00 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1