Midden-Zeelandroute moet hoog genoteerd op agenda's Dartele tweeling geboren VLIEGER ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Kj Opnieuw aanhouding geweld Arnemuiden Bezwaar tegen truc Deltan met aandelen In mei nieuwe belijning als voorloper op reconstructie 'Vier ton van ons naar provincie' Geweldplegers opgepakt KvK tegen versmalling Zeelandbrug Poging tot inbraak Mishandeling ZIT ER NOG EEN LIJN 1 IN BELEID PROVINCIE? dé krant van schouwen - duiveland! Dracaena ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 13 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 2631 4 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Altijd bevallig, altijd nieuw; zal ooit de natuur het oog vervelen en vermoeien? Edward Dyer 2 IRAK Opnieuw spanning Irak en VS over toelaten inspectieteams tot wapeninstallaties. Wethouder Veerhoek gaat mogelijkheid bekijken van realisatie betaald vervoer transferium. 3 TRANSFERIUM 5 BEACHPOP Peter André en De Kast zijn geboekt voor het r-*i-_iAn:. r» Beachpop Festival op 12 en 13 juni in Renesse. 7 VOLLEYBAL De dames van Kwiek behalen tegen Alcazar/Erasmus 2 een eenvoudige 3-0 zege zonder sprankeling. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ARNEMUIDEN - Er is opnieuw een aanhouding ver richt naar aanleiding van het onderzoek naar de ge weldplegingen op Oudejaarsdag in Arnemuiden. Het totaal aantal komt daar- steeds niet afgerond. Nieuwe mee op veertien te staan. Het aanhoudingen worden dan gaat om een 20-jarige man uit ook niet uitgesloten. Overi- Arnemuiden. Van de nu veer- gens gaat het niet alleen meer tien betrokkenen zijn nog elf om betrokkenen in de mis- personen ingesloten. Van- handelingszaak. Ook de ver- avond, dinsdag, worden en- nielingen die die dag ge- kele van hen voorgeleid aan pleegd zijn, zijn in onderzoek, de rechter-commissaris in De aangehouden personen Middelburg. Volgens de poli- zijn in één van beide of beide tie is het onderzoek nog kwesties betrokken. Af en toe regen HET WEER Overwegend bewolkt en met name overdag van tijd tot tijd regen. Minimumtemperatuur omstreeks 7, middagtempera tuur ongeveer 9 graden. Wind uit zuid tot zuidoost, matig tot vrij krachtig, 4 tot 5, aan de kust krachtig tot hard 6 tot 7. In de middag draaiend naar zuidwest. Inhaalverbod op brug ZIERIKZEE - Vanaf mei dit jaar is inhalen op de Zee landbrug niet meer toegestaan. Er wordt dan, als voorloper op de reconstructie en het groot onderhoud vanl999, een nieuwe belijning met doorgetrokken strepen aangebracht. ZIERIKZEE - Het gemeentebestuur van Schou- wen-Duiveland stuurt een boze brief naar provin ciale staten over een truc met aandelen die het provinciebestuur en Delta Nuts met elkaar uitha len. Schouwen-DuiVeland zou op deze manier de provinciekas spekken met vier ton en daar past het college voor. Dat mag althans worden op gemaakt uit de woorden van wethouder C. Veer hoek. Het Waterwin Bedrijf Biesbosch geeft aandelen uit voor de aanleg van een derde spaarbekken. De pro vincie neemt vijf aandelen van een miljoen 't stuk. Del tan wil er tien, maar vraagt de provincie - per slot van rekening grootaandeelhou der - om die voor haar te ko pen. Deltan betaalt tien mil joen aan de provincie, die vervolgens de aandelen aan schaft. Veerhoek ziet deze truc be slist niet zitten. „De ge meente Schouwen-Duive- land is voor vier procent aandeelhouder in Deltan. Van die tien miljoen is dus vier ton van ons. We moeten heel goed opletten of onze centen vloeien rechtstreeks naar het Abdijplein." De aandelentruc wordt niet aan de Deltan-aandeelhou- ders voorgelegd. Omdat het om minder dan 30 miljoen gaat, mag de Raad van Com missarissen beslissen. In de vergadering van aandeel houders (de Zeeuwse ge meenten, red.) kreeg Veer hoek steun van slechts enkele gemeenten voor zijn visie. Een meerderheid - en dat stoort Veerhoek nog het meest - is daar eigenlijk nooit te behalen. De provin cie bezit vijftig procent van de aandelen en heeft de stem van slechts één ge meente nodig om de absolu te meerderheid te halen. Veerhoek stelt het college vandaag voor een brief op poten te sturen naar provin ciale staten. Mogelijk dat zij nog een stokje voor de op handen zijnde aandelentruc kunnen steken. De raads commissie ROEZ vond gis teravond dat burgemeester J. Asselbergs als lid van de Raad van Commissarissen hierover ook aangesproken mag worden. TERNEUZEN - De politie heeft zondag in Terneuzen een 28-jarige inwoner van Dordrecht en een 25-jarige inwoner van Terneuzen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen volgen. De twee zouden behoren tot een groep van ongeveer tien mensen die in de nacht van za terdag op zondag in het cen trum van Terneuzen vernie lingen aanrichtten en zich schuldig maakten aan mis handeling. Eén van hun slachtoffers - een 23-jarige man uit Emmeloord - liep kneuzingen over het hele li chaam en een gebroken neus op. De man uit Emmeloord kwam omstreeks 06.45 uur een disco aan de Nieuwstraat uit en werd aangesproken door een aantal mannen dat yolgens de politie kennelijk ook uit de disco kwam. Er ontstond een handgemeen tussen de man uit Emmeloord en één van de mannen uit de groep. Dat leidde tot enig duw- en trekwerk. Vrienden van de man uit Emmeloord probeerden de zaak te sussen maar dat lukte niet. De belijning wordt aangepast aan de situatie die ontstaat na het vervangen van de meta len railing door een betonnen. Dit betekent dat de rijstro ken aan beide kanten twintig centimeter smaller worden tot een breedte van 2,75 me ter. ,,We denken dat de nieuwe lij nen voor een betere geleiding zorgen. Omdat de rijstrook smaller wordt, blijven de au tomobilisten in een rechtere lijn rijden omdat ze meer mo gelijkheden hebben om zich te oriënteren," aldus een woordvoerder van de dienst Infrastructuur en Vervoer van de provincie Zeeland. Voordat de provincie over gaat tot de werkelijke recon structie en de daarmee ge paard gaande versmalling van de rijbanen, wil zij eerst onderzoeken of het rijgedrag van de automobilisten klopt met de verwachtingen. Daar om zullen in april camera's het rijgedrag in de huidige si tuatie vastleggen. Eind april wordt vervolgens de nieuwe belijning met de doorgetrok ken strepen aangebracht. De gehele maand mei observeert de provincie vervolgens hoe bestuurders zich gedragen op een smallere rijweg. Niet bang Een woordvoerder van de provincie denkt dat het ver keer zich vrij makkelijk aan zal passen aan de nieuwe situ atie. ,,We zijn niet bang dat mensen bij een smallere rij strook ineens tegen elkaar aan gaan rijden. Wanneer vrachtwagens elkaar nu zien naderen, gaan ze ook een stukje meer richting vangrail rijden. Als het echt helemaal niet blijkt te werken - wat ik niet direct zie gebeuren - zul len de plannen aangepast moeten worden, maar zulke doemscenario's hebben we nog niet klaarliggen." Vanaf Schouwen-Duiveland begint de versmalling bij het parkeerterrein aan De Val en deze zal doorlopen tot en met de afrit aan de zijde van Noord-Beveland. Tot de reconstructie van vol gend jaar blijft er dus nog wel extra uitwijkruimte over aan de zijkanten. In 1999 wordt die echter ingenomen door een schuin aflopende beton nen rand. Deze is nodig omdat de huidige zijkanten van de brug niet aan de veiligheids eisen voldoen. Omdat de pro vincie na de proefmaand in mei de belijning niet terug brengt naar de huidige situ atie, blijft het inhaalverbod van kracht. Dit omdat ook na de reconstructie inhalen ta boe blijft. Onder druk van reacties van landelijke en regionale 'be langhebbenden gaat de pro- MIDDELBURG - De Kamer van Koophandel (KvK) Zeeland maakt zich sterk voor een hoge notering van de Midden-Zeelandroute op de poltieke agenda. On der meer de plannen voor versmalling van de Zee landbrug zijn in de ogen van de organisatie onbegrij pelijk. Zo bleek uit de nieuwjaar stoespraak gisteren van de kersverse KvK-voorzitter L. van Gelder. De wens van het bedrijfsleven om de doorstro ming op de Midden-Zeeland route (Bruinisse-Zierikzee- Goes) te verbeteren en knelpunten op te lossen is niet nieuw. Vooruitlopend op de in de toekomst - met de aanleg van de Westerschelde- tunnel - verwachte verande ringen in infrastructuur, wordt de kwestie echter nog nijpender. Voor de KvK is het in ieder geval, zo gaf Van Gel der aan, onbegrijpelijk dat er door de politiek nog nauwer lijks is gesproken over aan sluiting op het Vlaamse we gennet en dat er plannen bestaan voor versmalling van de Zeelandbrug. „Als een aantal verkeersknelpunten niet opgelost wordt, zal van een economische impuls geen sprake zijn," aldus de voor zitter. Uit recent onderzoek blijkt dat van een goede door gaande verbinding een grote economische uitstraling uit gaat voor met name Schou wen-Duiveland en Goes en omgeving. De recent gepubliceerde Er- bo-enquête maakt duidelijk dat de Zeeuwse economie ach terblijft bij de landelijke ont wikkelingen. Aanleiding om een flinke impuls te geven. Aanknopingspunten hiertoe zijn de Westerscheldetunnel, nieuwe havenprojecten en de ruimte in Zeeland voor vesti ging van niet-havengebonden activiteiten. „Op bijvoor beeld bedrijventerrein De Poort in Rilland of op Schou wen-Duiveland." ZIERIKZEE - Een 59-jarige inwoonster van Zierikzee deed bij de politie aangifte van een poging tot inbraak in haar woning aan de Vager- straat. De vrouw was in de woning aanwezig tijdens de inbraak poging. Toen zij een kijkje ging nemen kozen twee man nen het hazepad. Eén van hen was een getinte man met kroeshaar. Hij droeg een kor te zwarte leren jas. De andere inbreker kon de vrouw niet beschrijven. De politie is be zig met een buurtonderzoek. GOES - Vier onbekende man nen hebben in de nacht van zaterdag op zondag in Goes drie inwoners van de gemeen te Goes mishandeld. Drie aanvallers mishandel den in eerste instantie ieder voor zich een slachtoffer. De vierde man hield zich afzij dig. Daarna richtten de drie zich op één van de slacht offers die door hen geslagen en geschopt werd. Dat kwam zo hard aan dat het slacht offer buiten bewustzijn raak te en zich later vanwege hoofdletsel en kneuzingen onder doktersbehandeling moest stellen. De politie is op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft wordt verzocht de politie in Goes te bellen: 0113-245000. AUTOKRAKEN BROUWERSDAM - Uit een Citroen Xantia die gepar keerd stond aan de Brouwers- dam is zondag een jas en een tas met waardepapieren ge stolen. Ook in een Fiat Cam per die geparkeerd stond aan de Groenedijk in Ouddorp sloegen autokrakers hun slag. HENNEPKWEKERIJ MIDDELH ARNIS - De politie Goeree-Overflakkee heeft een hennepkwekerij in Mid- delharnis opgerold! In een loods werden bij een inval drie containers aangetroffen. Twee daarvan bevatten circa 850 planten. De derde bevatte kweekmaterialen. Elektrici teit werd afgetapt. In mei wordt de nieuwe belijn\ vincie wel onderzoeken of de versmalling minder fors kan uitvallen dan in de huidige ontwerpen is opgenomen. Ruimtewinst kan worden ge boekt door het gebruik van een kleinere onderhoudswa- gen. Deze wagen heeft mo- g aangebracht op het wegdek v menteel de hele breedte van het fietspad nodig. Als dat minder is, kan de uitgespaar de ruimte ten goede komen aan de rijbaan. „Maar meer dan tien tot vijftien centime ter zal dat niet schelen", al dus de woordvoerder. n de Zeelandbrug. Op de Zeelandbrug zijn in de periode van 1990 tot en met 1995 veertig verkeersonge vallen geregistreerd. Twee keer was er sprake van een ongeval met dodelijke afloop. Na de opheffing van de tol in 1993 is het verkeer flink toe (Archieffoto) genomen. De verwachting is dat de verkeersdrukte na ope ning van de Westerschelde tunnel verder opgevoerd zal worden. De verkeersveilig heid komt ook volgens de pro vincie dan verder onder druk te staan. De eerste voorboden van de lente zijn er. Op de boerderij van de familie J*. van As aan de Kloosterweg in Noordgouwe zijn zondagmid dag twee lammetjes geboren: een ram en een ooi. „De bevalling van de tweeling is prima verlopen. Ze verkeren in een blakende ge zondheid," vertelt de heer Van As. Beide die ren dartelen inmiddels in het rond en kunnen het goed vinden met de andere schapen op de boerderij. Vandaag gaan de lammetjes voor het eerst naar buiten. Nog een vijftal graden bij de temperatuur van vandaag en een zonne tje en het lentegevoel is compleet. (Foto: Marieke Mandemaker) i I Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: I MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 i KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving a ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres I Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. I Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 124300 VB Zierikzee. Advertentie RENESSE, LAÓNE 20, 0111-461031 Kamerplant die het eigenlijk op elke plek in huis goed doet. ca. 100 cm hoog. Ook verkrijgbaar met bont blad. HÈT TUINCENTRUM VOOR GROENLIEFHEBBERS

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1