Hostellerie Schuddebeurs beleefde feestelijke dag na toekennen Michelin-ster Open huis RSG Aandacht voor aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs EHBO-vereniging Duiveland had geslaagde promotie-avond Wel wat zorgen voor de toekomst Gifvondst bij Terneuzen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VrijcU.K 7 februari um Nr. 23877 3 Els en Jan Arkenbout, glunderend op de foto voor hun hostellerie, na het toekennen van de Michelin-ster. Telefoon stond roodgloeiend SCHUDDEBEURS - „Ik werd vanmorgen al om kwart voor acht uit bed gebeld en sindsdien staat de telefoon roodgloeiend". Eigenaar van hotel/restaurant De Hostellerie te Schuddebeurs J. Arkenbout beleefde gisteren met vrouw en personeel een feestelijke dag. Van verschillende kanten werd hem telefonisch medegedeeld dat zijn restaurant in de nieuwe restaurantgids van Mi- chelin, die in maart uitkomt, zal worden vermeld met een ster. Een eer die dit jaar aan vijf nieuwe restaurants in Nederland te beurt valt, terwijl er twee hun ster kwijtraken. Z1ERIKZEE - Hoewel de betrokkenen zich tevreden to nen over het bestaan van de commissie BOVO (Basison- derwijs-Voortgezet onderwijs) op Schouwen-Duiveland, leven er toch ook wat zorgen over het verloop van die aansluiting in de nabije toekomst. Dat bleek dinsdag avond uit een discussie over dit onderwerp tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Openbaar On derwijs (VOO) afdeling Zierikzee in de Beatrixschool. „Dit is een ongelooflijke, eervolle toestand in onze bedrijfstak. Deze restaurantgids wordt op culinair ge bied als de meest vooraanstaande gids in Europa beschouwd", aldus de verheugde hotelhouder die veel waar de aan de onderscheiding hecht om dat bekend is dat zij wordt vastge steld aan de hand van zeer consciëntieuze beoordelingsmaatsta ven. Anoniem Overigens heeft hij nooit iets ge merkt van de bezoeken die de De avond begon met het vaststellen van de diagnose en het verbinden van een vijftal patiënten. Dat waren lotus-patiënten met als kwaal: een glas-wond in de voet; schedelbasis- fractuur; sleutelbeenbrhuk en enkel verzwikt; gebroken pols en tenslotte TERNEUZEN - Op een voormalige stortplaats van een particulier be drijf nabij het plaatsje Hoek (Zeeuws-Vlaanderen) blijkt enige tijd geleden het zeer giftige styreen- teer te zijn gevonden. Omwoners spreken van ruim 75 verroeste vaten met een inhoud van tweehonderd li ter per stuk die ter plekke zouden zijn begraven. Het zou dan gaan om 15.000 liter. Het chemisch concern Dow Chemical heeft toegegeven dat het gif van hem afkomstig is. In een vrijdag afgegeven verklaring spreekt het bedrijf echter van ,,ecn geringe hoeveelheid". De storting is minstens 15 jaar gele den gedaan, omdat het chemiebedrijf sinds die tijd styreenteer niet meer afvoert maar gebruikt als brandstof voor stroomopwekking. Inmiddels is vastgesteld dat enkele vaten zijn doorgeroest en de inhoud in het grondwater is terechtgekomen. Er derhalve moet rekening worden gehouden met bodemverontreinigng. Het bedrijf verklaarde echter niet zelf met het storten te maken te heb ben gehad. Het afval werd door spe ciale vervoersbedrijven weggebracht. Het gif is ontdekt op een particu lier erf. Volgens Dow kan sanering door de overheid via de officiële pro cedure wel eens lang op zich laten wachten. Daarom heeft het bedrijf besloten zelf voor verwijdering en vernietiging van het afval te zorgen, zo staat in een verklaring. Michelin-medewerkers ongetwijfeld aan zijn restaurant hebben gebracht om anoniem de keuken te beoorde len. Daarnaast wordt:-uitgegaan van in de Michelin-restaurantgids aanwe zige formulieren waafop de gasten hun beoordeling van een bedrijf ken baar kunnen maken door deze in te vullen en op te .sturen. Al deze ge- geens worden geïnventariseerd. ,,Er gaan dan ook jaren overheen eer je zo'n ster krijgt en je kunt hem in één jaar weer kwijt zijn", aldus Arken bout. De Hostellerie is de eerste op Schouwen-Duiveland, de vierde in Zeeland en een van de 30 a 40 restau- een diepe snij wond in de binnen- hand. Daarna nog enkele in scene gezette ongevallen op een bruiloft en tijdens het klunen op de schaats, die ook ver bonden moesten worden door de leer ling EHBO-ers. ZIERIKZEE - Om de toekomstige brugklassers alvast even aan de sfeer te laten proeven en een beetje weg wijs te maken in het schoolgebeuren hield de rijksscholengemeenschap Professor Zeeman in Zierikzee open huis. Woensdagmiddag konden de rants in Nederland die deze eer te beurt valt. Eigen lijn Hoewel uit ervaring bekend is dat de stervermelding een grote aanloop van publiek geeft die op de gids rei zen, is Arkenbout niet van plan iets in zijn zaak of keuken daaraan aan te passen. ,,We blijven onze eigen lijn volgen. Ik denk dat het het beste is om alles hetzelfde te houden als het altijd is geweest". Deze lijn omvat naar zijn zeggen een klassieke keu ken met moderne elementen maar niet extra vagant. Deze culinaire gerechten voor het restaurant dat plaats biedt aan 65 personen, worden in team-work yer- vaardigd door vijf personeelsleden in de keuken met aan het hoofd chef kok Jaap Tanis. Tot voor een half jaar was het chef-kok Martin Hen driks die ongetwijfeld ook nog zijn aandeel heeft in de stervermei ding maar nu in Sint Oederoode werkt. De Michelin restaurantgids, vol gens Arkenbout ook wel 'de bijbel van de hotelgasten' genoemd is te koop in de boekhandel en vermeldt slechts vier restaurants met twee sterren in Nederland. De Duivelandse EHBO-vereniging streeft naar het in bezit komen van een reanimatiepop. Momenteel moet die nog geleend worden van de groep Kerkwerve. Dit seizoen deed zich slechts één mogelijkheid voor deze te lenen. Om optimaal te functioneren is een eigen pop noodzakelijk, aldus penningmeesteresse W. C. Dooge- Quist. Hiervoor is nu subsidie aange vraagd bij de gemeente. Dan kan ook een speciale cursus ge geven worden voor hart-reanimatie, waarvoor dokter L. J. v. d. Zande zijn medewerking heeft toegezegd. De uitleg en beoordeling bij het verbinden werd verzorgd door de ka derinstructeur Adrie Koole, van het Oranjekruis. Samen met de Lotus- groep Zeeland heeft hij de Duive landse EHBO-ers weer heel wat erva ring en kennis bijgebracht. De vele belangstellenden hebben in Ons Dorpshuis in Nieuwerkerk een gezel lige en leerzame avond gehad. leerlingen van alle hoogste klassen van de basisscholen op Schouwen- Duiveland deelnemen aan een groot aantal lessen. Deze lessen konden worden gevolgd (demonstratieles- sen) of er kon actief aan worden mee gedaan (doe-lessen). Woordvoerder namens de drie openbare basisscholen, de heer C. Vaarzon Morel, sprak over de grote stap, die ligt tussen de 'zesde klas branie' en de 'timide brugklas- smurf'; een symbolische omschrij ving voor de verandering in situatie, die een kind met het verlaten van de basisschool krijgt te ondergaan. Veel van de problemen, waar de kinderen mee te maken kunnen krij gen, is afhankelijk van het feit of het schooltype voortgezet onderwijs een juiste keuze betreft. Vaarzon Morel omschreef de advisering in deze der halve als één der belangrijkste taken van het onderwijzersschap. ,,Je be paalt er grotendeels de levensloop baan van het zesde klassertje mee". Onderbouwd Die schoolkeuze wordt - in de eerste plaats - bepaald door de ouders, maar het advies van het schoolhoofd is daar vaak doorslaggevend in. Om tot een onderbouwd advies te komen, staan hem enkele zaken ten dienste. In de eerste plaats de toets van de Rotterdamse Schooladviesdienst, die in tegenstelling tot de elders in den lande veelvuldig gebruikte Cito-toets niet één keer, maar op drie verschil lende tijdstippen wordt afgenomen. Verder gaat het schoolhoofd uiter aard ook af op de zelf verzamelde ge gevens over zijn leerlingen en ten slotte brengt een vrijwillige test (op eigen kosten van de ouders) naast schoolse kennis vaak belangrijke ka- raktergegevens naar voren. Op basis van deze gegevens komt het schoolhoofd ten slotte tot een ad vies, maar, zo benadrukte Vaarzon Morel, toch is het lang niet altijd te voorzien of een kind de veelheid aan veranderingen aankan en blijft het derhalve een advies met de nodige vraagtekens over de afloop. De heer F. Scherjon, directeur van de Technische School Schouwen-Dui veland, betreurde het, dat een be paald gedeelte van de leerlingen, die het LBO (lager beroepsonderwijs) gaat volgen, voortkomt uit de zoge- naaamde 'restpositie', oftewel, leerl,ip- gen, die op geep ajid£r;schooltype wa ren onder te brengen. Volslagen ten onrechte, vond Scherjon, wordt het LBO vaak aan die restpositie opge hangen en hij benadrukte, dat toch het overgrote deel der LTS-ers zeer gemotiveerde leerlingen betreft. Begeleiding Moeite met de overstap van basis school naar voortgezet onderwijs on dervinden, volgens hem, vooral de leerlingen, die van een kleine platte- landsschool kbmen. Begeleiding in het voortgezet onderwijs achtte hij derhalve van groot belang. Zo werd op de LTS gekozen voor de zogenaam de regionaalgewijze indeling der brugklas. Om de kinderen aan elkaar te laten wennen, wordt verder vrij di rect na het begin van het schooljaar een brugkamp georganiseerd. Extra zorgbreedte (remedial teaching) kan thans bovendien nog worden ver leend met inzet van een leerkracht in het kader van een werk verruimende maatregel. Scherjon betreurde het dat die regeling per 1 augustus ten einde zal lopen. Verder wordt gewerkt met zoge naamde clusteriessen, waardoor het wisselend aantal leerkrachten voor de brugklas aanzienlijk wordt be perkt. Tot voor drie jaar geleden, was er geen sprake van zitten blijven. Thans wordt daar soms toch voor gekozen, als verwacht mag worden, dat het Evenals vorig jaar was er een grote belangstelling bij de toekomstige leerlingen voor het open huis, waar ook allerlei informatie werd gegeven over het onderwijs in het algemeen en de mogelijkheden, die het de leer lingen biedt. Daartoe waren in de au la vertegenwoordigers van de ouder raad en de leerlingenraad aanwezig, alsmede de schooldecanen. Om te voorkomen dat in de school teveel leerlingen bij hetzelfde pro een leerling goed zal doen om de brugklas nog een keertje over te doen, zodat het iedereen mogelijk wordt gemaakt aan het einde van die brugklasperiode een redelijke keuze te maken. Rector van de Rijksscholengemeen schap Prof. Zeeman, de heer R. Soes man gaf aan de hand van een 'check list' aan, wat naar zijn mening de ideale voorwaarden voor een kind zouden zijn om rimpelloos dit school type te doorlopen. Hij begon met de verwijzing naar de 'Toetsnaald', een vragenboek, dat destijds gold als graadmeter voor de zesde klasleerlin gen, die naar de RSG gingen. Vaardig-heden Wat de basisschoolleerling heden ten dagen zou moeten meebrengen, was volgens Soesman: redelijke be heersing en vaardigheden op het ge bied van Nederlandse taal, rekenen, lezen en een stukje algemene ontwik keling. Verder benadrukte hij het be lang van een stuk motivatie om voor namelijk theoretisch onderwijs te volgen. Doorzettingsvermogen en de mogelijkheid behoorlijk geconcen treerd te werken gelden daarbij als een pré. Verder noemde Soesman een stukje weerbaarheid en de mogelijk heid van de leerling om zich aan te passen aan meer frontalere vormen van onderwijs in tegenstelling tot de gang van zaken op de basisschool. Daarnaast achtte de rector ook en kele randvoorwaarden van groot be lang en zo noemde hij onder meer: De voorlichting, die vanuit school en ge zin over het nieuwe schooltype wordt verstrekt; het aanreiken van een reëel verwachtingspatroon, met an dere woorden: het kinderen duide lijk voorhouden dat er na de RSG nog een belangrijk stuk studie volgt en de RSG derhalve niet als eindsta tion voorspiegelen. Soesman noemde ook de bereid heid wat offers te brengen ten aan zien van vrije tijdsbesteding en hob by's als een belangrijke voorwaarde en uiteraard worden er dan ook van het „gezin wat aanpassingen ge vraagd. Een, .positieve instelling 'ten opzichte van'onderwijs in het alge meen, vond hij bovendien van groot belang. Met andere woorden: „Onder wijs is niet iets, wat je als een kroket uit de muur trekt". Ten slotte adviseerde Soesman de kinderen geen mooier beeld van dé schoolse werkelijkheid voor te spie gelen. Hij liet er geen twijfel over be staan, dat er een heleboel inzet en doorzettingsvermogen voor nodig is deze vorm van voortgezet onderwijs met goed gevolg te doorlopen. Ten aanzien van de toekomst zei Soesman zich wel een beetje zorgen te maken over die aansluiting tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Hoewel thans in genoemde BOVO- commissie volgens hem nog aardig de aansluiting kan worden gevon den, voorzag hij het gevaar, dat de nieuwe basisschool en het voortgezet onderwijs verder van elkaar af zul len komen te liggen. Ook de heer H. van Dam, directeur van de school voor LHNO 'Prinses Juliana', signaleerde die opvangfunc- tie voor het zogenaamde 'restonder- wijs'. Hij benadrukte echter, dat de leerlingen via de school voor LHNO een wezenlijk perspectief geboden kan worden; bijvoorbeeld doorstro ming naar MBO. Van Dam wees erop, dat voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs een zekere basisstof moet zijn doorlopen. In de huidige praktijk ontbreekt het daar, naar zijn ervaring, weieens aan. Ook gramma-onderdeel zouden beland den werden twee looproutes uitgezet, die in tegengestelde richting liepen. Dardoor werd een betere doorstro ming bewerkstelligd. Voor de ouders van de toekomstige leerlingen wordt op 24 februari een voorlichtingsavond in de school geor ganiseerd. Tijdens deze avond kun nen zij volledig worden geïnformeerd over de school en het onderwijs. hij zag graag de toevloed van duide lijk gemotiveerde leerlingen. Een pré voor het vormen van die motivatie zag hij zeker in de afwisseling tussen doe- en theoretische vakken op de school voor LHNO. Studielessen Studielessen (het leren leren) geldt als extra begeleiding tijdens de brug- periode. Een mentor van de brugklas onderhoudt de contacten met de ou ders en is beschikbaar voor extra be geleiding van leerlingen, die kampen met problemen door de overschake ling naar het voortgezet onderwijs. Van Dam gaf verder een uiteenzet ting van de verschillende niveaus waarop in de diverse vakken les gege ven kan worden. Wie na de vierjarige opleiding voor een bepaald vak op een'te laag niveau uitkomt voor de gewenste vervolgopleiding heeft de mogelijkheid via een vijfde jaar dat niveau op te vijzelen (profielverbete ring). De levendige discussie, die hierna volgde leverde in eerste instantie wat kritische kanttekeningen op aan het adres van de heer Soesman, die naar de mening van enkele aanwezigen wel wat somber was geweest met zijn checklist, In een 'kort en blijmoedig' ant woord liet hij daarop weten de ideale voorwaarden te hebben willen aange ven. Verder wees hij erop, dat de RSG een vrij intensief systeem van bege leiding bij problemen kent. Op de vraag of toch niet de visie op de ontwikkeling van het kind cen traal zou moeten staan, antwoordde Soesman, dat dit slechts een vrome wens zal blijven, als van rijkswege geen middelen en financiën beschik baar komen voor een verdere diffe rentiatie in het voortgezet onderwijs. Voortgezet basisonderwijs De discussie in een breder perspec tief plaatsend, leverde de conclusie op, dat in de onderwijswereld blijk baar een grote behoefte bestaat aan een snelle ontwikkeling van het Voortgezet Basisonderwijs (VBAO). Een vorm van voortgezet onderwijs, dat veel beter zal kunnen aansluiten op de huidige basisschool en waar het instromen van kinderen met verschil lende niveau's uiteraard mogelijk zal zijn. De uitsplitsing naar verdere vor men van voortgezet onderwijs zou pas drie jaar later plaats dienen te vinden. Thans zit men echter nog in de si tuatie, dat de basisschoolkinderen van straks dienen door te stromen naar de schooltypen van het huidige voortgezet onderwijs, dat niet of nauwelijks is ingespeeld op het in stromen van leerlingen op allerlei verschillende niveau's. De heer Scherjon wees in dit verband op de eindnormen, waar het voortgezet on derwijs aan vastzit en op het feit, dat die eindnormen strakker worden vastgehouden naar mate de vorm van onderwijs hoger is. ROTTERDAM - De politie heeft donderdag een 35-jarige ambtenaar van de gemeentelijke sociale dienst in Rotterdam aangehouden die ervan wordt verdacht zichzelf te hebben verrijkt met 125.000 gulden aan uit- keringsgelden. Een politiewoord voerder heeft dit meegedeeld. HEERLEN - De narcoticabrigade van de Heerlense gemeentepolitie heeft in een garagebox in Heerlen haar grootste drugsvondst aller tij den gedaan. De drugs vertegenwoor digen een marktwaarde van minstens een miljoen gulden. De bezitter, de 35-jarige Heerlenaar J. S. is gear resteerd. Dit heeft de politie donder dagmiddag meegedeeld. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Direktie: D. L. van 't Leven. Chef-redaktie: M. Kaat. Advertenties en bezorging: J. van Loon. Kantoor: Jannewekken 11, Zierikzee; postbus 1. 4300 AA Zierikzee; telefoon: 01110-6551. Woonhuisaansluitingen: Advertenties en bezorging (na 18.30 uur): 01119-1660. Redaktie (na 17.30 uur): 01110-6719. 01110-4669, 01110-5396. Fotograaf (na 17.30 uur): 01110-3568. Abonnementen: Per 3 maanden (bij vooruitbetaling) 1 40,00; per jaar f 152,50; losse nummers f 0,80. De abonnementsprijzen zijn inclu sief 5% B.T.W. Opzeggingen dienen een maand, voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode ge meld te worden. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentietarieven: 52 cent per mm; ..succesjes" (t/m 4 regels) f 6.40. Kontrakttarieven op aanvraag. De advertentieprijzen zijn exclusief 5% BTW Drs R Vos rfemonsf rerrf in het scheikundelokaal een annlo! Icuke proefjes. Je weet niet wat ]e ziet als je nietige zaken met behulp van een microscoop De toeschouwers kijken belangstellend en in afwachting toe. bekijkt. Met Lotus-patiënten ervaring opdoen NIEUWERKERK - De groeiende EHBO-vereniging Duiveland heeft een promotie-avond gehouden met Lotusgroep Zeeland. Door vele geïmiteerde kwalen van de lotuspatiënten konden de leerlingen extra ervaring opdoen. „Aan de wond zit een mens, denk daaraan". Dat was een van de zaken die ge leerd werden op deze avond. Enkele „verplegers" vergaten dat wel eens tij dens het verbinden....

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1986 | | pagina 3