KINDEREN DIRIGEER JE MET JE OGEN EN WEL ZO DAT ZE RESPEKT VOOR JE HEBBEN Plannen voor groots rekreatief gebied op Bathse schorren Bergingslokatie baggerspecie in zee voor het Haringvliet Oud-dirigent Marinus Hogenstein: Onvoldoende opslagcapaciteit voor radioaktief afval Richtlijnen milieu-effectrapport 9? BLIRGH-H.4AMSTEDE IVie kent hem niet binnen de gemeente WesterschouwenMarinus Hogenstein: zangerklarinettistsopraan-saxofonist, secretaris en dirigent. Vijfenzeventig jaar is hij nu. Zijn beroep was timmerman, maar eigenlijk besteedde hij meer tijd aan zijn hobby, waar hij voor leefde: de muziek. De Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemste- de, zangvereniging Nu met Hope, hel kinderkoor Westelijk Schouwen en het Smalstadkoor uit Brou wershaven heeft hij jarenlang gediend, zij liet in ver schillende gedaantes. In de zomer van dit jaar besloot Marinus Hogenstein („met ene „o" en een „n") er een punt achter te zet ten. Het werd hem allemaal een beet je teveel. In 1970 stopte hij met de se cretariaat-werkzaamheden van de Witte van Haemstede, eind zeventi ger jaren gaf hij het dirigeerstokje van het Smalstadkoor over aan zijn opvolger, in 1977 dirigeerde hij voor de laatste keer het kinderkoor en in 1978 blies hij zijn laatste deuntjes bij de fanfare Witte van Haemstede. Bij zangvereniging Nu met Hope „bleef hij aan" tot zomer 1982. „Ik vond dat het mooi was geweest. Je moet er een keer een punt achter zetten", zegt de heer Hogenstein. Klarinet Hij „trouwde" met de muziek toen hij elf was. Drie jaar lang speelde hij als leerling klarinettist bij de Witte van Haemstede. Kinderen mochten pas op hun zestiende jaar lid worden van de - toen nog - harmonie, maar Hogenstein kreeg dispensatie. Met veertien jaar speelde hij al tussen de leden zijn wijsje mee. In de zeventi ger jaren veranderde de harmonie in een fanfare en Marinus veranderde mee: hij ruilde zijn klarinet in voor een sopraan-saxofoon. „Ja, ik moest toch wat. De sopraan-saxofoon kwam nog het meest overeen met de klarinet." Alleen klarinet spelen was niet voldoende voor Hogenstein. Hij wil de ook zingen. Op zestienjarige leef tijd werd hij lid van zangvereniging Nu met Hope; een verbintenis, die met tussenpozen, tot de zomer van dit jaar zou duren Voordien was hij lid geweest van het kinderkoor, dat hij in een later stadium ook nog vele jaren zou die nen. „Het koor Nu met Hope bestond uit allemaal vrijgezellen. In 1931 trouwde ik met mijn vrouw, die ook lid was van Nu met Hope. Omdat we trouwden moesten we van koor af. Dat was zo in die tijd. Getrouwde mensen mochten geen lid zijn", her innert Marinus zich nog goed. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er niet in verenigingsverband gezongen. Eind 1945 nam het koor de draad weer op en het echtpaar Ho genstein meldde zich opnieuw aan als lid. Nu met Hope had inmiddels een andere dirigent gekregen, maar de grootste verandering was wel dat ook getrouwde mensen lid mochten worden. Nadat de dirigenten Rade maker, Kuperij en Roosenboom één voor één hun aktiviteiten bij de zang vereniging hadden stopgezet zat het koor zonder leider. Een nieuwe diri gent vinden was geen gemakkelijke taak. Hogenstein was in 1956 al twee jaar dirigent bij het kinderkoor Westelijk Schouwen. „Zodoende was ik eigenlijk de enige die in aanmer king kwam. Omdat ze geen andere dirigent konden vinden heb ik het maar gedaan", vertelt hij. Ook de pianiste van. het kinder koor, mevrouw E. Vos-Simons, trad toe tot Nu met Hope. Daarnaast ble ven beiden verbonden aan Westelijk Schouwen. „Westelijk Schouwen" Het kinderkoor, dat overwegend Marinus Hogenstein heeft op 13 april 1967 de ere-medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau ge kregen. Deze konin klijke onderschei ding viel hem ten eer door zijn vele aktivi teiten in de muziek in Burgh - Haamstede. Ook zijn vrouw werd niet vergeten. Op 20 juni 1975 mocht zij de ere-medaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau in ontvangst nemen. Mevrouw Hogenstein heeft in haar leven heel veel werk verzet op het kulturele vlak binnen de gemeente Westerschouwen. uit meisjes bestond, gaf elk jaar in maart een uitvoering. „Dat was een vreselijk werk. We begonnen zeker een half jaar van te voren met het instuderen. We zongen operettes. Niet alleen de koorpartij en moesten worden ingestudeerd, maar ook alle solopartijen. Dat bete kende niet alleen extra werk voor mij, maar natuurlijk ook voor de pia niste, mevrouw Vos", aldus de heer Hogenstein. Er kwam nog veel meer bij kijken: de décors werden ook - mede - door de dirigent gebouwd; hij was immers timmerman van beroep. Zijn vrouw Pieternella Cornelia Hogenstein- Schoonaard, maakte samen met twee andere dames de kostuums. Elk jaar een uitvoering en elk jaar andere kle dij. „De samenstelling van het koor wisselde nogal eens. Om de zoveel jaar verlieten kinderen het koor en gingen ze wat anders doen. Voor me vrouw Vos en mij betekende dat om de zoveel jaar opnieuw beginnen met een groep kinderen. Ook dat was ex tra werk." In 1977 ging het koor ter ziele. Ma rinus Hogenstein zette een punt ach ter het dirigeren en met hem ver dween ook Westelijk Schouwen. Het betekende het einde voor het kinder koor, dat onder leiding van Ho genstein een florerende tijd had ge kend. Beleefd groeten „Het dirigeren van een kinderkoor en een zangvereniging is heel ver schillend. Kinderen dirigeer je met je ogen en je handen. Je doet het zo dat ze respekt voor je hebben. Als ik met mijn vrouw aan het wandelen was dan werden we beleefd gegroet door de leden". Ook buiten de besloten heid van het koor had Marinus gezag. „Wat dat betreft heb ik in de loop der jaren wel wat zien veranderen bij de jeugd. De mentaliteit is totaal veran derd. Maar ik heb het al die jaren met enorm veel plezier gedaan", meent hij. „Het dirigeren bij Nu met Hope was heel anders. In 1956 moest ik in eens de leiding nemen over een groep volwassenen, die net zo oud waren i j als ik. Het waren mijn kornuiten, waarmee ik altijd op zang had geze ten. Om op hen overwicht te krijgen, nou, dat viel niet mee. Dat eerste jaar heb ik het wel eens moeilijk gehad," bekent Marinus. Gezelligheid voorop Hij is van mening dat goed kunnen zingen een eerste vereiste is voor een dirigent. Marinus had al jarenlange ervaring in de muziek, toen hij de di rigeerstok in handen kreeg. „Ik kon noten lezen en op mijn achttiende was ik aardig in de muziek thuis. In de loop der jaren heb ik mijzelf ont wikkeld. Toch moet ik toegeven dat mijn eerste optreden als dirigent maar stuntelig was." „De repetities moesten altijd zo ge zellig mogelijk zijn. Daarnaast was ook de prestatie een vereiste. Dat was mijn principe." Sinds de zomer is het wel stil in huize Hogenstein te Burgh. Naast de stoel van Marinus staat een grote en moderne muziekin stallatie. Hij kijkt er een beetje ver liefd naar en zegt trots: „Mooi hè!" „Muziek betekent alles voor me. Het heeft me een groot stuk levensvreug de gegeven en ik mis het nu wel Volgend jaar geeft Nu met Hope de eerste uitvoering zonder dirigent Ma rinus Hogenstein. Hij aarzelt of hij zal gaan kijken. „Ik weet het nog niet", zegt hij bedachtzaam. Er klinkt spijt in zijn stem. Zijn vrouw begrijpt goed dat het moeilijk voor hem zal worden om naar „zijn" koor te gaan en te luiste ren naar een uitvoering waar hij niet aan mee heeft gewerkt. „Natuurlijk gaan we", voegt ze er resoluut aan toe. „Er is een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan." „De heerlijke muziek is niet te definiëren; het is iets dal de ziel verrukt, ons pakt, ons aangrijpt, om zich op te lossen in een gemengd gevoel van vreugde en droefheid." Dargaud MIDDELBURG - Als de plannen worden uitgevoerd, bestaat de kans dat Bath in de Hals van Zuid-Beveland net zo bekend wordt als het Engelse Bath. Beide plaat sen danken dan hun bekendheid aan de recreatieve mo gelijkheden die zij hebben te bieden. Minister Winsemius: Het is namelijk de bedoeling de Bathse schorren tot rekreatief gebied te bestemmen. In het oostelijke deel van het schorrengebied moet een op- vangpunt komen voor intensieve dagrekreatie, waarbij moet worden gedacht aan zonnen en zwemmen en aan het varen met rubberboten en dergelijke - kortom: oever- en water- rekreatie. Het westelijk deel van het schor rengebied krijgt de bestemming van extensieve rekreatie en dat staat voor wandelen, natuurverkenning enz. Tenslotte wordt een rekreatieve taak toebedeeld aan het (nog te ma ken) spuikanaal, dat een taak krijgt voor kwaliteitsbewaking van het water in het Zoommeer. Water van uit het Volkerak wordt via het Zoom meer doorgespoeld naar Bath en komt daar in de Westerschelde. Op het kanaal kan worden gesurfd of ge vist. De kanaalbreedte wordt 135 me ter. Een belangrijk punt bij de inrich ting van het gebied wordt het vinden van een goed evenwicht tussen het drukke en het rustige deel Op die manier kan de natuurfunktie het best worden gewaarborgd. Op het ogenbliik is er op de schorren een mo torcrossterrein, maar dat zal moeten verdwijnen om geluidhinder te voor komen. Bekeken wordt of een nieuw terrein kan worden gemaakt aan de westkant van het Schelde- Rijnkanaal, aansluitend op het Ant werpse havengebied. Met de inrichting van de Bathse schorren wordt ook geprobeerd even wicht te brengen in de spreiding van rekreanten over Midden-Zeeland De oevers van de Oosterschelde en het Veerse Meer en de duinen moeten niet verder met rekreatiedruk wor den belast. Het provinciale beleid is er daarom op gericht langs de toe gangsroutes naar Midden-Zeeland re- kreatieterreinen te maken Alternatieven Er is uit drie mogelijkheden geko zen in de Hals van Zuid-Beveland, waarbij de Bathse schorren de voor keur genieten. Aanvankelijk is geke ken naar het zuidwestelijke gedeelte van het Markiezaatsmeer, maar daar krijgt de ontwikkeling van het na tuurlijke milieu de voorkeur. Gebruikers Verwacht wordt, dat de stroom dagjesmensen vanuit Brabant en Antwerpen verder zal toenemen. Die mensen zijn vooral op pad naar re- kreatiemogelijkheden aan open wa ter; in hun woonomgeving zijn die niet. In de praktijk is het al zo ge groeid, dat in drukke perioden veel mensen rekreëren in de buurt van de Kreekkraksluizen en bij Roelshoek (aan de Oosterschelde). Door een re- kreatiegebied in te richten wordt ge tracht deze „wildgroei" in goede ba nen te leiden. Het Bathse schorrenge bied moet ruimte geven aan 1500 tot 3000 rekreanten, die 's morgens ko men en 's avonds weer huiswaarts keren, dagjesmensen dus. Natuurlijke waarden Op de Bathse schorren broeden veel rietvogels, terwijl het beweide deel met de voormalige kreek vooral in trek is bij de weidevogels. Plant kundig zijn de schorren niet zo waar devol. Het meest oostelijk gelegen deel van het gebied zal moeten wor den opgeofferd aan de rekreatie, maar daar tegenover staat dat het zuidwesten van het Markiezaatsmeer zijn natuurfunktie behoudt. Uitvoering Dit plan is de eerste nadere uitwer king van het streekplan Midden-Zee land; het verkeert nu nog in een pril stadium; gedeputeerde staten moe ten zich er nog over uitspreken, na dat zij de" provinciale planologische kommissie en de statenkommissie voor ruimtelijke ordening hebben ge raadpleegd. Voordat g.s. hun besluit nemen is er de mogelijkheid opmer kingen of bezwaren vanuit de burge rij naar voren te brengen. Die proce dure zal begin volgend jaar gaan lo pen. Om het plan uit te voeren is het no dig dat het bestemmingsplan van de gemeente Reimerswaal wordt veran derd, want de lokatie is nu aange duid als natuurgebied, terwijl het in het nieuwe plan de gemengde funktie moet krijgen van natuur- en rekrea- tiegebied. In het nieuwe plan moeten alleen de hoofdfunkties worden aan gegeven; het is de bedoeling, dat een inrichtings- en beheersplan de detail lering regelen. TIFLIS - Vitali Daraselia, een van de beste voetballers van de Sowjet- Unle, is bij een verkeersongeluk in Georgië om het leven gekomen. Da raselia, een middenvelder van Dyna mo Tiflis, werd 25 jaar. Hij was ge trouwd en had twee kinderen. De resultaten van deze studie zul len worden opgenomen in de projek- nota hierover. In het kader van het door de regering te voeren interimbe- leid milieu-effektraportage heeft de minister van verkeer en waterstaat een grootschalige bergingslokatie voor baggerspecie aangewezen als projekt waarbij de milieu- effektraportage moet worden toege past. DEN HAAG - Zelfs als niet meer dan de jaarlijkse gemiddelde hoe veelheid radioaktief afval zou wor den geproduceerd is de totale in Ne derland aanwezige opslagkapaciteit niet voldoende om de afvalproduktie van twee jaar te bergen. Dit blijkt uit het overzicht van de omvang, sa menstelling en herkomst van laag- en middel-radioaktief afval en de be schikbare opslagkapaciteit, dat mi nister Winsemius (milieubeheer) woensdag de Tweede kamer heeft doen toekomen. ROTTERDAM - De Centrale Onder nemingsraad (COR) van Rijn Schelde Verolme (RVS) heeft woensdag het overleg met de raad van bestuur opge schort tot minister van Aardenne, ver moedelijk medio januari, een definitie ve beslissing over de gevraagde steun verlening van 300 miljoen gulden aan het bedrijf zal hebben genomen. De OR was woensdag door de RVS-top uitgenodigd voor overleg over de door de raad van bestuur ontwikkelde reorganisatieplannen. In het milieu-effektrapport zullen tenminste de volgende alternatieven behandeld worden: Een zogenaamde slufterloswal. (Dat is een ruimte omgeven door een lusvormige dam tegen de Maasvlakte aangebouwd; daarvoor zijn drie vari anten) en een eiland in zee voor de monding van het Haringvliet Bij de uitvoering van deze alternatieven en varianten dienen onder andere ook De reserve-opslagkapaciteit bij de kernenergiecentrale Borssele, ECN in Petten of bij GKN in Dodewaard zijn of niet bedoeld voor dergelijke opslag of zijn qua opslagkapaciteit onvoldoende, zo laat de bewindsman weten. Winsemius wijst er op dat uit het meerjarenoverzicht blijkt dat het af- valaanbod van de kerncentrales en van andere producenten zowel in vo lume als in curies (sterkte-eenheid van radioaktiviteit) van jaar tot jaar varieert. De variatie bij de kernener giecentrales is vooral afhankelijk van periodiek plaatsvindende onder houdswerkzaamheden. aldus het overzicht. AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft dinsdagmiddag de 18- jarige R. van V. aangehouden omdat ook hij bij de ontruiming van een pand in de Vondelstraat in de hoofd stad vorige week donderdag heeft ge schoten op de demonstranten. Hij is de zoon van de 64-jarige hoteleige naar H. van V., die enige uren na de ontruiming werd aangehouden voor hetzelfde feit. De jongeman heeft be kend. de best bestaande technieken ter be scherming van het milieu te worden toegepast. liet op diepte houden van de vaar wegen in het benedenrivierengebied en de Rotterdamse haven is noodza kelijk voor het scheepvaartverkeer, maar het opslaan van het verontrei nigde opgebaggerde havenslib is steeds meer een probleem geworden. Naar aanleiding van studies en proeven is uiteindelijk een be leidsplan bergingsbaggerspecie op gesteld, dat door lagere en regionale overheden ook aan inspraak onder worpen is geweest. Het rijk heeft in grote lijnen ingestemd met de aanbe velingen van dit plan. Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft de richtlijnen voor het milieu-effektrapport (MER) voor de grootschalige bergingslokatie voor bag gerspecie uit het benedenrivierengebied vastgesteld. Zij deed dit op verzoek van de initiatiefnemers van het projekt. Rijnmond, Rotterdan en Rijkswa terstaat. Deze richtlijnen geven aan met welke milicu-faktorcn rekening ge houden moeten worden bij de studie die wordt verricht naar de berging van grote hoeveelheden baggerspecie in een aan te leggen bergingsplaats in zee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4