Opbouwwerker zet zich in voor jeugdige werklozen Nemag-direktie ziet nog toekomstmogelijkheden Kollege neemt voorstel verkoop tennisbanen terug GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Besluit na pittige diskussie Benzineprijzen opnieuw verlaagd Beroering in Westerschouwen NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 7 december 1982 139ste jaargang Nr. 23230 WAARJN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Brouwershaven koopt oude platen Dreischor Dit nummer bestaat uit 10 pagina's NOORDYVELLE - „Ook onze stichting zou zich eens kunnen beraden over mogelijke projekten ten behoeve van werkloosheidsaanpak". Deze passage in het werk- verslag van opbouwwerker Ad Boonman was maandag avond in het dorpshuis te Noordwelie aanleiding voor een pittige diskussie over de wijze, waarop de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland daadwerke lijk het voortouw zou kunnen nemen om een dergelijk projekt van de grond te krijgen. Binnen het algemeen bestuur ble ken tijdens deze vergadering de me ningen daar over verdeeld. Deson danks kwam men na een uitgebreide gedachtenwisseling tot het besluit, dat de opbouwwerkerk heel kon- kreet jeugdige werklozen zowel per soonlijk als via arbeidsbureau en In tergemeentelijke Sociale Dienst (I.S.D.) moet trachten te benaderen. Dit initiatief zou dan kunnen uit groeien tot een overleggroep van ge motiveerde jeugdige werklozen, die zelf inbreng kunnen leveren voor een op te zetten projekt. Geen nader overleg Ad Boonman memoreerde, dat na een overleg met de gemeenten in de regio wel wat projekjes werden aan gediend betreffende werk op de ge- meentesekretariën, maar dat deze voor het overgrote deel werden afge wezen. Van de zijde der gemeenten werd nader overleg met'de Stichting Jeugd en de Stichting Samenlevingsop bouw toegezegd, maar dit overleg moet volgens de opbouwwerker nog steeds plaatsvinden. Wel moest hij konstateren, dat enkele regio gemeenten tengevolge van een stu diedag in Goes wederom plannen voor het indienen van bepaalde pro jekten blijken te ontwikkelen. Dagelijks bestuurslid van de Stich ting Samenlevingsopbouw de heer H. van Dam vreesde, dat de diskussie over dit onderwerp dreigde te ver zanden in de steeds terugkerende vraag wie er nu initiatieven zou moe ten ondernemen: de gemeenten of de genoemde stichtingen. Algemeen bestuurslid de heer J. Stoutjesdijk omschreef dat gemeen telijk overleg als „een klub zonder één werkloze erbij". Hij verwees in dit verband naarTholen, waar het in itiatief tot het opzetten van een pro jekt bij werklozen zelf vandaan kwam en vervolgens door de gemeen te werd ondersteund. „Ga eens een dagje in Tholen kijken hoe het daar van de grond is gekomen", raadde hij op de opbouwwerker aan. ROTTERDAM - De benzineprijzen worden woensdag opnieuw verlaagd. De prijsverlaging voor gewone en su- perbenzine bedraagt twee cent. De prijs voor diesel gaat met twee a drie cent omlaag. De prijsverlaging is maandag aangekondigd door Shell, BP en Chevron. Het is nog niet be kend of Esso zijn prijzen ook zal ver lagen. De prijsverlagingen zijn het gevolg van de prijsontwikkeling op de inter nationale produktenmarkt. Bij de zelftankpompen van Shell zal met in gang van woensdag 165,8 cent voor een liter superbenzine en 159,8 cent voor een liter gewone benzine wor den gerekend. De prijzen voor diesel variëren van 118,4 tot 119,2 cent per liter. Een woordvoerder van Esso heeft desgevraagd meegedeeld dat deze maatschappij nog geen nieuwe prij zen heeft vastgesteld, maar vrijwel zeker met de prijsdalingen zal mee gaan. Voorzitter van de Stichting Samen levingsopbouw mevrouw J. C. Geluk toonde zich maandagavond aanvan kelijk zeer pessimistisch over de kans van slagen van dergelijke po gingen. „Het is moeilijk een gemoti veerde groep bij elkaar te krijgen", benadrukte zij. De heer Van Dam stond op het standpunt, dat ook niet getracht moest worden alle 800 werk lozen op Schouwen-Duiveland bijeen te krijgen, maar dat de aandacht in de eerste plaats kan worden gericht op werkloze schoolverlaters. „Een betrekkelijk homogene groep", vol gens de heer Van Dam. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zo»„ismaire vindt u alles wat u weten moet. Funktionaris van het Kleine Ker nen Experiment, mevrouw Emeline Kleber was van mening, dat het juist de taak van het opbouwwerk is kon takten met deze mensen te leggen. ,,Je zal ze dan toch iets te bieden moeten hebben" meende a.b.-lid de heer D. E. Mooy. Hij verwees naar een praktijkvoorbeeld in Wester- schouwen, waar getracht werd met medewerking van jeugdige werklo zen een strandreddingsbrigade op te zetten. Het projekt bleek gedoemd te mislukken wegens gebrek aan inzet bij de betrokkenen. „Geen wonder, ze moesten in dat geval aanhoren wat goed voor hen was; dat is niet juist, je moet die mensen eerst vragen welke gedachten er bij hen leven over een dergelijk projekt", was de reaktie van de heer Stoutjesdijk daarop. Besluit Ten slotte kon de vergadering het er toch over eens worden, dat er voor de opbouwwerker op Schouwen-Dui veland wel degelijk een taak ligt in de aanpak van het werkloosheids probleem. De bestuursleden besloten ieder in hun eigen omgeving zo moge lijk kontakten te leggen met jeugdi ge werklozen, om te peilen of er be reidheid bestaat deel te nemen aan een overleggroep zonder dat pan klare werkgelegenheidsprojekten di- rekt worden aangeboden. De op bouwwerker zal in dit verband ook andere bronnen aanboren, zoals in formele gesprekken tijdens kursus- avonden en een algemeen schrijven via de I.S.D. en het Arbeidsbureau. Verder kan in dit kader worden sa mengewerkt met de funktionaris van de Stichting Jeugd, die dit onder werp op de jeugdsozen zou kunnen aanzwengelen. ,,Er zal een kleine selekte groep ge vormd moeten worden, met mensen, die zich inmiddels bewust zijn van het feit, dat er binnen het huidige aanbod vrijwel geen banen zijn aan te bieden", liet Ad Boonman als een soort waarschuwing nog horen. Vol gens hem is dat een belangrijke voor waarde om tot het opzetten van der gelijke projekten te kunnen komen. ZIERIKZEE - Afgelopen vrijdag heeft garage De Jonge te Zierikzee een nieu we takel- en bergingsauto in gebruik genomen. De wagen, een Mercedes 913, heeft een hefvermogen tussen 2 en 3 ton en wordt ingezet bij de berging van auto's en bestelauto's. De kraan is 360° draaibaar en volledig hydraulisch. Tot de uitrusting behoort een wielroller, die de bergers in staat stelt om een auto schadevrij af te voeren; dit laatste gebeurt dan op verzoek van de politie in ge vallen van diefstal en foutparkeren. De kraanwagen is gebouwd door het Aannemersbedrijf Schouwen-Duiveland (ASD) te Zierikzee en heeft ongeveer 100.000 gulden gekost. Bovenstaande foto toont de bergingswagen op het mo ment dat hij voor het eerst ingezet werd; dat was bij een ongeval op de weg naar De Val. BURGH-HAAMSTEDE - Het kollegevoorstel van de gemeente Westerschouwen betreffende de verkoop van tennisbanen aan de tennisklub Westerschouwen is maandagavond tijdens de raadsvergadering teruggeno men. De raad had ook uitspraak moeten doen over de uitgifte van grond in erfpacht en het verlenen van een gemeente-garantie. Voordat het zover kwam nam wet houder J. C. de Feiter het woord. In zeer uitvoerige be woordingen bracht hij een korrektie op het kollege- voorstel aan. De gemeente wilde de tennisvelden aan de tennisvereniging voor 100.000,k.k. verkopen. Ondanks de lopende ontslagprocedure ZIERIKZEE - „Het toekomstbeeld voor ons bedrijf is erg onzeker. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de markt zou het in de toekomst best noodzakelijk kunnen blijken te zijn om meer mensen te ontslaan. Er is echter niets dat erop wijst dat de plannen, welke wij aan de on dernemingsraad en aan de bonden hebben voorgelegd en nu in uitvoering hebben genomen, uitgebreid zouden moeten worden." Aan het woord is de heer C. van Perge, adjunkt-direkteur van machinefabriek Nemag b.v. te Zierikzee. De Feiter vertelde dat er over de „k.k." (kosten koper) een mis verstand was ontstaan. Als wet houder van sportzaken had hij ver zuimd te vermelden dat de „k.k." voor rekening van de tennisvereni ging zijn, maar aan de andere kant had „Westerschouwen" ook niet ge vraagd wie de „k.k." moet betalen. De vereniging dacht dat de kosten bij de 100.000,— waren inbegrepen. Zoals wij gisteren meldden, heeft de direktie van Nemag voor een aan tal van haar werknemers een ont slagvergunning aangevraagd. Het bedrijf, dat zich begin 1980 vestigde in Zierikzee vanuit Rotterdam, fabri ceert grijpers en aanverwante artike len. Tot in april van dit jaar waren er goede vooruitzichten op een topjaar voor Nemag, maar sinds mei is ook in deze branche de ekonomische reces sie heel goed merkbaar. Vooral in de staalindustrie, die de grootste afne mer is van grijpers, wordt nauwe lijks meer geïnvesteerd. Ook de gro te konkurrentie, die wordt onder vonden van landen als Japan en West-Duitsland, waar een bedrijf opereert met behulp van staatssteun. is debet aan het teruglopen van de or derportefeuille. Voorkomen Hoewel het bedrijf nog steeds met winst draait, zijn er toch mensen ont slagen. Dit is gebeurt om te voorko men dat er in de nabije toekomst pro blemen ontstaan voor de werkgele genheid voor nog meer werknemers. De terugloop van de orders is tot nu toe voornamelijk te merken in afde lingen zoals tekenkamer en maga zijn. Sommige afdelingen draaien op 60 van hun kapaciteit. „Van de mensen die het ontslag is aangezegd, komen er maar twee uit de werkelij ke produktie-afdeling; de overigen ZIERIKZEE Nemag Ondanks ontslagen toch nog hoop voor de toekomst komen uit de niet direkt produktieve sektor", aldus de heer Van Perge. Volgens de heer Van Perge worden de bezuinigingsmaatregelen niet al leen getroffen in het werknemers bestand. Ook op investeringen in het machinepark wordt in sterke mate bezuinigd, terwijl andere plannen, zoals het uitvoeren van energie besparende maatregelen, voorlopig ook in de ijskast zijn gezet. Lichtpuntjes Ondanks de zorgelijke ontwikke ling van de omzet van 1982 - in de eerste vier maanden van dit jaar werd 80 van de jaaromzet tot nu toe gerealiseerd - ziet de heer Van Perge toch ook nog een aantal licht puntjes. In een eerder stadium zijn er al pcrsoneeisverschuivingcn geweest naar de dochteronderneming Bode wes Licrenfabriek in Rotterdam, waar zo'n 50 mensen in dienst zijn. Gezien de betere marktpositie voor de verkoop van lieren en dc daarop toegespitste verkoop bestaat dc mo gelijkheid dat produkticwerk vanuit Rotterdam wordt uitbesteed naar Zierikzee. Als de verkoopmogelijk heden voor lieren zich gunstig blij ven ontwikkelen, is het niet ondenk baar dat bij Nemag een produktic- wijziging wordt doorgevoerd. Een andere gunstige zaak is de ont wikkeling van een nieuw type grij per, waarop al octrooi is aange vraagd. Er bestaat een grote be langstelling voor dit nieuwe pro- dukt, maar de produktie ervan is nog niet ter hand genomen in afwachting van de ontwikkelingen op de markt Een neven artikel van Nemag, de zogenaamde Nemag-patentschalm, mag zich eveneens verheugen in een goede omzet. De heer Van Perge: „Wc doen al het mogelijke om zoveel mogelijk orders binnen te halen We draaien liever zonder winst dan dat we weknemers ontslaan. Maar de nu genomen maat regelen waren gewoon nodig om te voorkomen dat we straks in nog gro tere moeilijkheden verzeild zouden raken." Wethouder J. C. de Feiter:Mis verstand over k.k. (Foto: Zicrikzecsche Nieuwsbode) Omdat beide partijen dus in gebre ken zijn gebleven had het kollege besloten een tussenvoorstel te lance ren, waarin de gemeente en de tennisvereniging elk de helft van de kosten voor haar rekening nemen. Dc raadsleden reageerden zeer afwij zend op het tussenvoorstel en waren van mening dat de „kosten koper" in dit geval natuurlijk voor „Wester schouwen" zijn. Dc heer dr. li. J. van Zuijlcn, fraktie-voorzitter van de V.V.D., zei dat het volkomen nor maal is dat dc kosten voor rekening van de koper komen, tenzij van te vo ren een andere regeling is getroffen. Hij was tegen het tussenvoorstel. Voorstel verworpen Dc heer L. Tieleman, fraktie-voor zitter van het C.D.A., vond het een onbegrijpelijke zaak dat tijdens de raadsvergadering dit tussenvoorstel aan de orde kwam. Het C.D.A was tegen het tussenvoorstel, omdat de fraktie het niet met de gang van za ken eens was. Verwachting tot woensdagavond: Eerst mist, later regen In de ochtend nog mist, overigens half tot zwaar bewolkt en in de avond vanuit het zuidwesten uit re gen; middagtemperatuur ongeveer 5 graden; wind uit zuidoost tot zuid, geleidelijk toenemend tot vrij krach tig. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m zaterdag 11 dec.: Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 6 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 6 Vrijdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 7 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuidwest 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 8 dec. Zon op 8.35, onder 16.30 Maan op 0.19, onder 14.00 9 dec. Zon op 8.36, onder 16.30 Maan op 1.35, onder 14.18 Nieuwe Maan: 15 december (10.18) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 8 dec. 8.40 21.41 2.25 15.12 9 dec. 9.57 22.52 3.43 16.28 Doodtij: 10 december HET WEERO VERZICHT DE BILT - Het centrum van een ho- gedrukgebied trok in de nacht van maandag op dinsdag over ons land. Het werd dus onbewolkt en windstil, zodat er een sterke temperatuursda- ling kon plaatsvinden. Op veel plaat sen heeft het dan ook zo'n 2 3 gra den gevroren. Bovendien vormde zich op uitge breide schaal mist. Bij zuidwest-En- geland bevindt zich de voorste be grenzing van een regenzone, beho rend bij een diepe depressie ten zui den van IJsland. Deze zone trekt in de namiddag, avond en nacht over ons land. Woensdag worden weer opklarin gen verwacht al valt er mogelijk ook een bui. De middagtemperatuur wordt woensdag ongeveer 8 graden. Ook de heer S. Roos. fraktie- voorzitter van de P.v.d.A. was het er niet mee eens. „Neem alles terug cn kom ermee terug in de kommissie fi nanciën en kommissie grond- cn pachtzaken." J. van den Berge, fraktie-voorzitter R.U.: „Ik sluit me volledig bij de woorden van Roos aan". De C.D.A.-fraktie wilde eigenlijk nog wel over het agendapunt, betref fende de verkoop van dc tennisba nen, de uitgifte van de grond in er fpacht en het verlenen van de gemeente-garantie, discussiëren cn alsnog een uitspraak van de raad hebben. J. C. Hendriksc (P.v.d.A.) vroeg daarop aan de voorzitter, mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Loenheer, waar de raadsleden eigenlijk mee be zig waren. „Twee frakties (P.v.d.A. en V.V.D.) willen dat het kollege het voorstel terugneemt cn nu gaan we toch over de agendapunten discussië ren". Nieuw voorstel Uiteindelijk werd besloten het voorstel terug te nemen, het in ieder geval in de kommissie grond- en pachtzaken nogmaals aan de orde te laten komen en wethouder De Feiter /egde toe in de raad van maandag 20 december met een nieuw kollege- voorstel te komen. Hij beloofde dat het nieuwe voorstel duidelijkheid zal verschaffen in de financiën, want met het voorstel van maandagavond hadden enkele raadsleden nogal wat moeite.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1