O.l.s. ,,'t Kofschip" gaat vrijdag feestvieren Veel ouderen willen gaan volksdansen Nieuwerkerkers geïnformeerd over Indiase adoptie-kinderen Jacht gezonken door aanvaring mosselkotter Tienjarig bestaan STREEKNIEUWS Stichting „Wereldkinderen" Oude auto's op Schouwen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 16 september 1982 Nr. 23183 3 ZIERIKZEE - Aanstaande vrijdag 17 september wordt op de openbare lagere school ,,'t Kofschip" het feit ge vierd, dat de school 10 jaar geleden op 22 september 1972 werd geopend. De school kwam uit de oude school in de Boogerdstraat en kreeg via een door de gemeente uitge schreven prijsvraag z'n huidige naam ,,'t Kofschip". Tien jaar geleden was de speelplaats gesierd met een werkelijk schip, maar dat werd helaas gesloopt door baldaige jeugd. De school doorstaond de tijd ge lukkig beter Er werd begonnen met 213 leerlingen en 7 klassen. De school groeide via 285 leerlingen in oktober 1975 tot maximaal 306 leerlingen in mei 1977 met 10 klassen, barstte daarmee bijna uit z'n voegen. NIEUWERKERK - Woensdagoch tend vond in ,,Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk een voorlichtingsbij eenkomst plaats omtrent het volks dansen voor ouderen. Deze door de vereniging ..Het Groene Kruis" Schouwen-Duiveland georganiseer de bijeenkomst genoot een zeer grote belangstelling van de zijde van de ou deren. Ruim 40 belangstellenden uit heel Schouwen-Duiveland haddén zich verzameld om te zien hoe een dans groep van ouderen uit Wilhelmina- dorp, onder leiding van mevrouw T. van Willigen, toonde, hoe aan deze gezonde vorm van bewegen kan wor den deelgenomen. Er werden 6 dansen uit het „inter nationale" repertoire uitgevoerd, waarna de aanwezigen uitgenodigd werden zelf enkele passen mee te 'dansen op de dansvloer. De heer J. Eversdijk, consulent Meer Bewegen voor Ouderen in Zeeland, betoogde in zijn inleiding, dat men Diet be hoeft te kunnen dansen om aan deze nieuw op te zetten aktiviteit te gaan deelnemen. Meer groepen Verder merkte hij op dat, gezien de belangstelling uit geheel Schouwen- Duiveland getracht zal worden meer groepen op te richten, met name in Zierikzee en in de regio Zonnemaire bleek grote belanstelling te zijn. ZIERIKZEE Stichting Oude Zeeuwse Kerken in „Monumenten" In „Monumtenten", de uitgave van de Stichting „Monumenten" van sep tember, wordt in een tweede artikel in een serie over stichtingen die zich inzetten voor het behoud van oude kerken de „Stichting Oude Zeeuwse Kerken" beschreven. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de Nieuwe Kerk (e Zie rikzee. de histqrie, de restauratie en de opgravingen Verder wordt in dit zoals gebruike lijk goed verzorgde blad kennisge maakt met de nieuwe gedeputeerden voor monumentenzorg en hun voor genomen beleid beschreven. Voor Zeeland is dat sedert 1971 mr. J. P Boersma Naar verwachting zal het bestaande beleid gehandhaafd blij ven. dat wil zeggen dat een eigen, niet in alle gevallen het rijk volgen de. koers zal worden gevolgd. Daar bij zal minder aandacht aan woon- Groepen elders, die deze aktiviteit ook willen opzetten, kunnen kontakt opnemen met de coördinator van de Stichting Welzijn Ouderen, Schou wen-Duiveland. de heer R. v. d. Wei de, tel. 01100-3351 of de leidster, me vrouw J. Oele te Sirjansland, tel. 01114-2374. De heer Eversdijk sprak ten slotte iijn dank uit aan de dames en heren uit Wilhelminadorp, die met veel ple zier lieten zien tot welke prestaties men na een jaar volksdansen al in staat is. De lessen in Nieuwerkerk starten woensdag 22 september, van 10.00 - 11.00 uur in „Ons Dorpshuis". huizen en meer aan typische Zeeuwse monumenten worden besteed. „Monumenten" bericht voorts over de restauratie van het Observanten klooster te Amersfoort en over de be scherming van monumenten in oor logstijd. Viswedstrijd speeltuin Malta Aanstaande zaterdag organiseert de Meester Breetvelt speeltuin een viswedstrijd in de Zoete Gracht. Inschrijven kan tot vlak voor de wedstrijd bij het wedstrijdkomité of in de speeltuin bij de toezichthoud- ster mevrouw Saman. De wedstrijd is uitsluitend voor le den tot 14 jaar. (Voor tijd: zie agen da.) Ned. Christen Vrouwenbond De Ned. Christen Vrouwenbond af deling Zierikzee komt dinsdag 21 september bijeen in het Herv. Ver enigingsgebouw te Zierikzee. Me vrouw Bot-Don zal een lezing geven over het thema „Vrouw zijn in deze tijd". Ingebroken in bibliotheek In de nacht van 13 op 14 september werd in de bibliotheek ingebroken. Door een raam open te breken kon den de daders het pand binnen ko men. Uit een geldkist werd 110,— ontvreemd en verder werd een reken machine meegenomen. Kommissie financiën De kommissie financiën vergadert donderdag 30 september in de raads zaal van het stadhuis. De agendapun ten zijn: uitkomst hertaxatie van het onroerend-gocdbestand per 1 januari 1982 en tarief onroerend-goedbelas- tlng 1983. Voor tijd: zie agenda. In september 1977 werd na veel ge harrewar de oplossing gevonden en vertrokken 5 leerkrachten en 115 leerlingen naar de nieuwe o.l.s. „Bin nen de Veste", die gevestigd werd in een „tijdelijke" behuizing in 't cen trum van de stad. Er bleven 8 leer krachten en 221 leerlingen over. Het aantal leerlingen is sindsdien vrijwel constant gebleven en geeft alleen het laatste jaar een lichte daling te zien tot het huidige aantal leerlingen van 200. Feestprogramma Bij het feestprogramma dat mor gen wordt afgewerkt is vooral aan de kinderen gedacht. Zo moet elke leer ling, die uiteraard verkleed is, 's och tends in en om de school een spellet - jestrajekt doorlopen. De spelletjes geschieden onder leiding van perso neel en ouders. Tussen de middag wordt er gezamenlijk pannekoeken gegeten, die door de 6e klassers ge bakken zijn. 's Middags wordt de ge zellige dag besloten door een film programma. Karper van 73 cm Marcel de Bruine uit Nieuwerkerk heeft dinsdag uit de Zoete Gracht bij de Noordhavenpoort een karper van 73 cm lengte opgevist. De dertienja rige Marcel heeft de vis na het opme ten teruggegooid. „Vrede en ontwikkeling" De werkgroep „Vrede en ontwik keling" presenteert woensdag 22 sep tember voor het eerst haar muzikale inleiding „de krijtstreep". Op speel se wijze wordt ingegaan op de thema's: kernwapens, kernenergie en ontwikkeling. De inleiding wordt gehouden in het Verenigingsgebouw. Voor tijd: zie agenda. De Vereniging Wereldwinkel Schouwen-Duiveland heeft zich van af haar oprichting beziggehouden met de vredesproblematiek. Dit jaar is de Vereniging, in samenwerking met de groep Schouwen-Duiveland Atoom-vrie, begonnen met het ma ken van een „muzikale inleiding" over het onderwerp vrede en ontwik keling. De inleiding is niet in de vorm van een lezing, maar in de vorm van kleine sketchjes en liedjes. Na het behandelen van de thema's kan met de luisteraars worden ge praat over de verschillende onder werpen. j.j Werkweek Chr. Scholengemeenschap Een aantal examenkandidaten van de Chr. Scholengemeenschap MAVO- LHNO te Zierikzee heeft een werk week gehad in Oostkapelle. Het the ma was: „Ik, jij en de wereld om ons". De eerste middag vertelde iedereen via een strip, verhaal of foto-collage wat hij/zij leuk vindt, wat ze willen worden, enz. De volgende ochtend kwam een journaliste vertellen hoe een krant in elkaar zit, nadat de leer lingen de avond ervoor de film „Net work" hadden gezien. De leerlingen kregen ook de opdracht een kranten pagina te maken over wat ze hadden meegemaakt in de werkweek en over het nieuws dat ze zelf zouden willen brengen. De woensdag werd besteed aan dramatische expressie. Hét ging erom bewust te leren bewegen en het bewust leren hanteren van woordge baar en houdingen. Donderdagoch tend werd het pas geopende Ambach tencentrum in Middelburg bezocht. Repetitieruimte „Kunst en Eer" De Koninklijke Harmonie „Kunst en Eer" te Zierikzee heeft het voor malige gymnastieklokaal aan de Manhuisstraat gehuurd als repetitie lokaal. Voorheen maakte de Harmo nie gebruik van de school aan de Nieuwe Boogerdstraat, maar omdat deze school wordt afgebroken, dien de een ander onderkomen te worden gezocht. Woensdag 29 september komt „Kunst en Eer" voor de eerste keer in de nieuwe ruimte bijeen. Voor ge nodigden wordt een kort concert ge geven. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Bijeenkomst NCVB Dinsdagavond 21 september komt de Nederlandse Christen Vrouwen bond, afdeling Haamstede weer bij een in de rekreatiezaal van de Gere formeerde kerk. Tijdens deze verga dering zal ds. J. Eikelboom spreken over het onderwerp „Bijbel en bij belgebruik". Voor tijd: zie agenda. ELLEMEET Kat in glasbak In de nacht van woensdag op don derdag is een kat in de glasbak aan de Schelpweg te Ellemeet terechtge komen. De Rijkspolitie probeerde het dier eruit te krijgen, maar dat mislukte. Heden-donderdagochtend heeft de Reinigingsdienst Schouwen- Duiveland maatregelen getroffen om de kat te bevrijden uit zijn benauwde positie. MIDDENSCHOUWEN Raadsvergadering Vanavond, donderdag 16 septem ber, vergadert de raad van Midden- schouwen in het gemeentehuis t Scharendijke. Op de agenda staat onder meer: voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden voor verbetering van de Kloosterweg en de Ringdijk; voor stel tot het benoemen van de leden van de advieskommissie voor het welzijnsbeleid en een voorstel tot het garanderen van tijdige betaling van rente en aflossing van een door woninghpuwvereniging „Beter Wo nen" aan te gane geldlening. SCHARENDIJKE Auto leeggehaald Bestuurder P. J. K. uit Zonnemaire had dinsdag zijn auto geparkeerd langs de Brouwersdam, in de buurt van de plaats, waar vroeger het Dol- firodam stond. Toen K. 's avonds op die plaats terugkeerde, was de auto verdwenen. Woensdag vond hij 100 m verderop de auto terug, maar zonder radio-installatie, gereedschappen en autokrik. KERKWERVE NCVB-Kerkwerve op bezoek bij Lakenman en Ochtman Dinsdag 14 september opende de NCVB afdeling kerkwerve haar win terseizoen met een bezoek aan de drukkerij Lakenman en Ochtman te Zierikzee. In de rondleiding werd het zetwerk en drukwerk uit vroegr jaren en dat van tegenwoordig bezichtigd, waaro ver te voren al een en ander was ver teld. Het was precies het goede mo ment om de Zierikzeesche Nieuwsbo de van de drukpers te zien rollen. Ook werd de fotokamer en de papier hal bezichtigd. Na een heerlijk kopje koffie, de nieuwe krant en een leuke attentie werd er afscheid genomen en werden de heren bedankt voor de ge weldige rondleiding. Het was een leerzame en gezellige middag die besloten werd met een tweede kopje koffie in de tuin van mevrouw Franc- ke in Kerkwerve. Feest bij „Piggelmee" Vrijdag 17 september viert de kleu terschool „Piggelmee" uit Kerkwer ve haar 25-jarig bestaan. Het programma ziet er als volgt uit: 9 uur komst van de ouders en be- Echtpaar in slaap verrast ZIERIKZEE - De mosselkotter ZZ 16 van schipper W. K. S. uit Zierikzee heeft vanochtend om 07.30 uur in het Havenkanaal een zeil/motorjacht aange varen, dat dusdanig werd beschadigd, dat het jacht zonk. Vanwege de dichte mist raakte de ZZ 16 uit koers en kwam in aanva ring met het in de jachthaven gelegen jacht „Oliveijn" van het echtpaar J. K. uit Alblasserdam. Het echtpaar sliep aan boord, maar schrok wakker door de klap. Het ongeveer zeven me ter lange jacht liep een gat op aan de achterzijde en begon ogenblikkelijk te zinken. Net op tijd Het echtpaar kon nog net op tijd wat kleding pakken en de steiger op klimmen, voordat het jacht onder water verdween. langstellenden voor het officiële ge deelte; 10.45 uur vertrek van de kleu ters met de bus naar poppentheater „Alte Klein" in Zierikzee; 11.00 uur poppenspel; 12.30 uur Dineetje voor de kleuters in het „Pannekoeken- huis"; 14.00 uur Aankomst op kleu terschool „Piggelmee". BROUWERSHAVEN Portefeuilleverdeling Binnen het kollege van b. en w. van de gemeente Brouwershaven worden de portefeuilles als volgt verdeeld: Burgemeester C. Slabbekooro: po litie, brandweer, openbare veilig heid, financiën, personeelszaken, so ciale zaken, volkshuisvesting, ruim telijke ordening en volksgezondheid. Wethouder Ph. J. van Ast: openba re werken, rekreatie, ekonomische zaken, landbouw en verkeer. Wethouder S. C. J. B. Loschacoff- de Kanter: onderwijs, sport, kulture- le zaken, jeugd- en jongerenwerk en welzijn. Wethouder Van Ast is aangewezen als loco-burgemeester. Béjaardensoos De bejaardensoos van Brouwersha ven gaat haar aktiviteiten weer be ginnen op dinsdag 21 september om half drie in het verenigingsgebouw. Bejaarden van 60 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen de dia's worden vertoond van de Oosterschelde-vaartocht en de Brouwse-dag. Ook zal er bingo wor den gespeeld. Men kan zich dan opge ven voor een middagreisje naar Den Briel. in ariocU' BRUINISSE NIDIG-congres Vandaag (donderdag) en morgen houdt het Nederlands Instituut van Direkteuren en Ingenieurs van Ge meentewerken haar jaarcongres in het Congrescentrum van „Aquadel- ta" in Bruinisse. Vanochtend werd het congres geopend door de voorzit ter van het NIDIG, de heer ir. G. M. Elich. De inleidingen hadden het thema „Overheden en Milieu". De eerste in leiding was door dr. H. L. F. Saeys, hoofd van de afdeling waterhuishou ding van de hoofddirektie van Rijks waterstaat, over: „de Oosterschelde en de zorg voor het milieu". Verder de heer W. Don, lid van gedeputeerde staten van Zeeland over „het milieu beleid in de provincie Zeeland". Als laatste sprak in de inleidingen ir. C. J. M. van Unen, direkteur gemeente werken Middelburg over „gemeente lijk zorgen om het milieu". Eind deze middag volgt een excur sie naar Middelburg waar het gezel schap wordt ontvangen door de Kom- missaris der Koningin in de Staten zaal van het Provinciehuis. NIEUWERKERK - In een zeer goed gevulde zaal van de kerk aan de Badhuisstraat, werd een gelaagde bijeen komst gehouden van de stichting „Wereldkinderen". Op Nieuwerkerk zijn namelijk door een interkerkelijke groep 14 kinderen van het kindertehuis in Bhagalpur- Bihas India, geadopteerd. Deze zogenaamde „sponsors" ontstonden uit de gespreksgroep die - reeds verscheidene jaren - steeds bijeenkomt. De „vader" van bovengenoemd kindertehuis Father Vetticad, enkele weken in Nederland, was zelf aanwe zig, vergezeld van de heer Kerkhof uit Breda, de landelijke voorvechter van „Wereldkinderen". De heer Kerkhof fungeerde ook als tolk, zodat alles wat Father Vetticad sprak, vertaald werd. De bijeen komst werd geopend door de plaatse lijke predikant ds. Alb. v. d. Ban. met Schriftlezing en gebed. Na een inleidend woord, sprak de heer Kerkhof allereerst over het werk voor en ondert de kinderen in dit te huis. Hij vertoonde daarna enkele films over India en de kinderen daar. Father Vetticad Na de pauze vertelde Father Vetti cad nog een heleboel over z'n kinde ren daar. die ook mede door Nieu werkerk en omstreken zijn geadop teerd. Het leven, leren en werken werd uitvoerig toegelicht door de spreker, cm, zo zei Father Vetticad, nog moer kinderen wachten op hulp. Deze financiële hulp betekent voor het kind, eten, school gaan cn een opleiding krijgen. Zonder een kin dertehuis, moeten de kinderen - he laas - het spoor van hun ouders vol gen, in armoede, zonder enige oplei ding cn toekomst. Spreker zei dat ook het volle ver trouwen te hebben, dat nog meer Ne derlanders en Nederlandse gezinnen dit werk zullen gaan steunen. Veel dank bracht spreker aan de groep uit Nieuwerkerk voor de hulp aan 14 van „zijn kinderen". Extra gift Het komité Nieuwerkerk kon Fa ther Vetticad nog verblijden met een extra gift van 700,- door de pen ningmeester L. Boere overhandigd en met veel dank ontvangen. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen over de kinderen, het tehuis en al wat de stichting voor de kinderen doet. Daar werd veel ge bruik van gemaakt. Foto's Vetticad had ook vele foto's en te keningen van de kinderen meege bracht. beschrijvingen zelfs van de geadopteerde kinderen, persoonlijke vragen aan Vetticad werden alle - vertaald door de heer Kerkhof. De speciale en gerichte informatie en verkoop-stand werd druk bezocht en er werden voor dit doel goede za ken gedaan. Duidelijk werd. hoe sober de kin deren daar, ondanks dat ze hulp krij gen. moeten leven. Tot slot sprak Fa ther Vetticad, nogmaals dankwoor den aan allen en voor de hulp aan de kinderen geboden. In zijn slotwoord haalde hij de geschiedenis aan van Jezus, wanneer hij zijn discipelen vertelt, dat hij veel zal moeten lijden voor de mensheid „Dit zal ook de op dracht van ons allen zijn; on sinzet- ten voor anderen, die hulp behoeven", aldus Father Vetticad, die eindigde met dankgebed. De steiger liep ook schade op door de aanvaring met de mosselkotter. Vanochtend probeerde een kraan van machinefabriek Nemag bv uit Zie rikzee het jacht te lichten. De RP 18 te water startte een onderzoek. (Vervolg van pagina 1) Goed onderhouden Van Aperen denkt weinig proble men te krijgen onderweg. Er gaat een servicewagen mee plus een auto-am bulance voor eventualiteiten. „Maar de auto's verkeren in een dergelijk goede staat van onderhoud, dat die waarschijnlijk niet nodig zullen zijn", denkt hij. Waarom? De vraag: waarom heeft iemand een old-timer?, vindt Van Aperen maar moeilijk te beantwoorden. „Waarom vist iemand. Waarom ver zamelt iemand postzegels?" Andere vraag: hoe komt iemand er toe om een stuk (vaak) oud-roest te kopen en daar jaren aan te sleutelen? Van Ape ren: „Ik ga maar bij mezelf te raden: toen ik mijn vrouw leerde kennen had zij een Mercedes-sport, een ouwe- tje. Aanvankelijk wilde we die na ons huwelijk weg doen, maar we kre gen er toen slechts 1.000,— voor. We besloten de wagen maar te houden, en ging ik op onderdelenjacht om hem te gaan restaureren. Nou, en dan zit je er middenin, want dan komen de problemen". Het leukste van het hebben van een oude auto is het rijden er mee vindt men. Hierdoor ontstaan vaak hele leuke kontakten, zoals ze zelf regel matig ervaren. „Het is niet een kwestie van „zie-mij-eens", maar het is een sensatie om er mee te rijden. Door het lage toerental rijd je zo rustig, zo soepel, zo konfortabel. Dat kom je niet meer tegen in de auto's van nu". „Positieve bewondering voor het model, de oude techniek, dat is ook leuk. Laatst werden we gevolgd door een man die ooit ook eens zo'n model heeft gehad. Hij was er wèg van. Reed achter ons aan naar huis. Het leuke ervan was, dat hij zijn auto niet meer had, maar nog wèl de win- terkap die ik voor een koopje kon overnemen". Gezins-hobby Als vanzelf komen de kosten voor een dergelijk hobby ter sprake. „Duur?" Dat valt wel mee. voor een bedrag tussen de vijf- en tienduizend gulden heb je een leuke 170. Het hangt er verder vanaf wat er aan gesleuteld moet worden en hoever je wilt gaan. Het is echt geen elitaire hobby". Een mannenwereld? „Beslist niet. In tegendeel: een gezins-hobby. Man, vrouw en kinde ren zie ja altijd tijdens de ritten. Sleutelen, poetsen, iedereen werkt mee en iedereen rijdt dan ook mee, best een beetje trots op het resultaat. Natuurlijk zijn er mensen in de club die nooit meegaan, maar dat heb je in elke vereniging of club". Al dat moois en schoons is zondag dus te bewonderen op Schouwen- Duiveland. Beslist de moeite waard en ze worden graag gezien In memoriam Oud-burgemeester A. A. van Eeten In ziekenhuis Bergzicht te Goes is dinsdag op 78-jarige leeftijd de oud- burgemeester van de gemeente Dui- veland, de heer A. A. van Eeten, overleden. Hij werd op 9 juli 1904 in Andel geboren, studeerde aan het gymnasium te Rotterdam en werd daarna volontair in het gemeente huis te Rijswijk en Eethen (N.-Br.). In die gemeente bekleedde hij later ook de funktie van adjunkt- commies. In Hoofddorp was de heer Van Ectcn commies en per 1 juli 1934 werd hij benoemd als burgemeester van Nieuwerkerk. Na de gemeente lijke herindeling (31 december 1960) werd hij burgemeester van de ge meente Duiveland en dat bleef hij tot aan zijn afscheid op 31 juli 1969. De heer Van Eeten was in zijn loop baan ook lid van Provinciale Staten van Zeeland voor de Anti Revolutio naire Partij en lid van de Eerste Ka mer. Daarnaast beklede hij nog een groot aantal funkties. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de Reinigingsdienst Duiveland. was waarnemend voor zitter van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis en commissaris van de Haringvlietbrug. In de dertiger jaren heeft de oud-burgemeester veel werk verricht in de bestrijding van de werkloosheid, met name via de vlas- industrie. Ook heeft hij zich nauw beziggehouden met de komst van zwembad Dolfijn te Nieuwerkerk Na zijn afscheid als burgemeester woonde hij in Burgh-Haamstede. Hij werd onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en werd tot ere-bu rger van Nieuwerkerk be noemd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3