HET GELUK KOMT MET DE JAREN Toch uitbreiding voor politie vier grote steden Duobaan wethouderschap Den Helder kan nog niet ELEKTRO LIEVENSE Totaal 125 man De Graaf wil AOW niet verlagen Nijpels wil overleg met sociale partners Kleinere bedrijven klagen bij Terlouw Kerncentrale in VS gesloten Greenpeace mag dumpen niet verhinderen Wat biedt de BEELDBUIS? Informatie technologie in het onderwijs STAAT DER NEDERLANDEN IQ^LENING DEN HAAG - De uitbreiding van de politiekorpsen van de vier grote steden volgend jaar met in totaal 125 man gaat toch door. Tot deze belofte kwam mi nister Rood (binnenlandse zaken) donderdag in de Tweede Kamer aan het ein de van een interpellatiedebat over zijn eerdere besluit de sterkte van de korp sen te bevriezen. De beslissing van de bewindsman was op felle weerstand gestuit bij CDA, PvdA en VVD. Die vonden dat hij de door de vori- Waar het geld plotseling vandaan ge minister, Van Thijn, toegezegde komt kon minister Rood niet meede- uitbreiding voor Amsterdam, Rotter- len. Dat zal de kamer moeten blijken dan, Den Haag en Utrecht niet onge- uit de begroting voor 1983, zo kondig- daan mocht maken. Rood hield aan- de hij aan. vankelijk vol dat hij de reorganisatie van de politie belangrijker vindt en Reorganisatie de anderhalf miljoen gulden die hij zou besparen liever daaraan besteed- Op basis van onderzoeksrapporten de. over de politie-organisatie vond mi nister Rood dat verbetering van het politiewerk niet meer gezocht moet worden in uitbreiding van de sterk te, maar in reorganisatie. Momenteel is slechts 26,4 procent van de politie taak echt „straatwerk". De bewindsman zei aanvankelijk ook geen geld voor de uitbreiding die Van Thijn had beloofd te hebben. Hij wees de kamer er op dat ook Van Thijn het voorbehoud had gemaakt dat er geld zou moeten zijn voor de uitbreiding met in totaal vijfhonderd man tot 1986. Alleen D'66, PPR en PSP steunden de minister in zijn reorganisatiewen- sen. CDA, PvdA, VVD, SGP en GPV vonden dat de uitbreiding voorals nog moet doorgaan, met name in Amsterdam, omdat van de reorgani satie op korte termijn geen effekten verwacht kunnen worden. DEN HAAG - Minister De Graaf van sociale zaken en werkgelegen heid heeft geen plannen om de huidi ge AOW-uitkering te verlagen met als doel die in de toekomst veilig te stellen. Hij zei dat tegen de vaste ka merkommissie voor sociale zaken, met wie hij overleg pleegde over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Hij ziet ook nauwelijks mogelijk heden om nu de AOW-premie te ver hogen en zo een reserve te vormen voor de uitkeringen van de toe komst. MAASSLUIS - VVD-fraktievoor- zitter Ed Nijpels meent, dat politici en sociale partners (werkgevers en werknemers) ,,in gemeenschappe lijkheid" de maatregelen moeten uit werken, die nodig zijn om te komen tot herstel van de ekonomie in ons land. Bij de opening van een nieuwe bedrijfshal in Maassluis bepleitte hij donderdag open overleg in de relatie overheid en sociale partners, zeker nu er op centraal niveau sprake is van verstarring van dat overleg. „Juist in de huidige ekonomische situatie bestaat er behoefte aan open overleg", aldus de liberale voorman. Naar zijn mening moet de sociale partners de ruimte worden geboden hun funktie waar te maken. Om uit de huidige impasse van het drie par tijen overleg te komen, bepleitte hij wezenlijk en inhoudelijk overleg tus sen de fraktievoorzitters van de vier grootste partijen en de sociale part ners direkt na de verkiezingen op woensdag 8 september. ROTTERDAM - De kontaktgroep van werkgevers in de metaalin dustrie, waarin metaalverwerkende bedrijven zijn verenigd, heeft mi nister Terlouw van ekonomische za ken aandacht gevraagd voor de vol gens de CWM talrijke belemmerin gen waarmee het midden- en kleinbe drijf wordt opgezadeld. Zij zijn „ver bijsterd over de stroom van belem meringen, die wordt opgeworpen door de overheid, terwijl juist de on dernemer alle zeilen bij dient te zet ten in zijn pogingen te overleggen," zo staat in de donderdag gepubliceer de brief. De ondernemers pleiten voor een apart industriebeleid voor de kleine en middelgrote onderne ming. Het huidige industriebeleid is volgens hen teveel gericht op de gro te onderneming. DEN HAAG - Nederland heeft zich in mei 1981 financieel gebonden aan de plaatsing van nieuwe kernwapens in West-Europa. Dit blijkt volgens het Tweede-Kamerlid Van der Spek (PSP) uit uitspraken van Noorse en Deense ministers in dagbladen. Deze financiële binding zou volgens Van der Spek op verzoek van de toenma lige minister van defensie, De Geus, geheim zijn gehouden. PALERMO - Het Italiaanse mi nisterie van binnenlandse zaken heeft besloten, 150 man politie en re chercheurs naar Sicilië te sturen, waar de Mafia maandag haar 98e slachtoffer van dit jaar maakte. Een koopman en zijn zoon werden op een markt doodgeschoten. ATHENS, Alabama. De Tennesse Valley Ahtority (T.V.A.) heeft dins dag een reactor stilgelegd van de kerncentrale van Browns Ferry, de belangrijkste in de Verenigde Sta ten, nadat radio-aktief besmet koel water was ontsnapt uit het primaire koelsysteem. Een woordvoerder van T.V.A. zei dat ongeveer tien liter water per mi nuut ontsnapte. Het water is volgens hem niet buiten de reactor gekomen. Volgens de veiligheidsregels mag de centrale doorgaan zolang niet meer dan twintig liter per minuut ont snapt. De reactor is toch stilgelegd om de oorzaak op te sporen, welke volgens de woordvoerder „niet alar merend" zou zijn. Over drie of vier dagen zou de reactor weer kunnen werken. ZOETERMEER - Nutricia heeft in het eerste halfjaar van 1982 een net towinst geboekt van f 7,1 tegen f 6,5 min. in de eerste helft van 1981. AMSTERDAM - De milieuorgani satie Greenpeace mag het dumpen van radioaktief afval door het schip „Scheldeborg" niet onmogelijk ma ken. Voert Greenpeace toch akties, die het storten van het afval in zee verhinderen, dan moet iedere dag een dwangsom van 250.000 gulden be taald worden. Dit heeft de vice-president van de rechtbank in Amsterdam, mr. B. J. Asscher, donderdag bepaald in zijn uitspraak in het kort geding, dat ECN tegen Greenpeace had aan gespannen. -07 Een woordvoerder van Greenpeace toonde zich na afloop van de uit spraak tevreden over het vonnis. „Weliswaar wordt het ons verboden het storten onmogelijk te maken maar akties mogen wij wel voeren. Daar is het ons om begonnen. We we ten best dat het niet mogelijk is het dumpen volkomen onmogelijk te ma ken, maar verhinderen kan wel en er is dus voorlopig geen enkele reden om het aktieschip Sirius, dat momen teel op de dumpplaats ligt, terug te roepen", aldus een woordvoerder van Greenpeace. Hij zei wel het von nis eerst nog goed te moeten bestude ren. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM - De Floriade zou er niet zijn gekomen zonder de negen en een half miljoen gulden, die het mi nisterie van cultuur, rekreatie en maatschappelijk werk er uit het meerjarenbudget voor openluchtre- kreatie in heeft gestoken. Minister Den Boer van c.r.m. zei dit donder dag op de Floriade in Amsterdam, waar hij de tiende binnenten- toonstelling „Tuinen en tuinbeno- digdheden" opende. EMMEN - Minister De Graaf en staatssekretaris Van Zeil (bieden so ciale zaken en werkgelegenheid) wer ken aan een nieuw werkgelegen heidsplan. Het plan, dat „wegen naar een ekonomisch" gaat heten, schetst een beeld van de huidige ar beidsmarkt en een beeld tot de jaren negentig. De staatssekretaris zei dit tijdens een C.D.A.-verkiezings- bijeenkomst in Emmen. EMMEN - De politiek leider van de Partij van de Arbeid, Joop den Uyl, vindt dat het niet persé meer noodza kelijk is dat de P.v.d.A. na de verkie zingen samen met D'66 in een kabi net gaat zitten. Hij zei dit tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Emmer- Compascuum (gem. Emmen). DEN HAAG - De totale omvang van de kosten van de bodemsanering (schoonmaken van door chemisch en ander afval verontreinigde grond) zullen aanmerkelijk hoger zijn dan aanvankelijk was geraamd. Het oor spronkelijk hiervoor geraamde be drag van 1 miljard gulden zal, op ba sis van de huidige programma's, op. tenminste twee miljard gulden ge-'u schat moeten- worden. Aldus -een ambtelijke werkgroep in een rapport over de heffingen bodemsanering. DEN HAAG - De Maatschappij voor Industriële Projekten zal niet voortdurend op de vingers moeten worden getikt door politici. Minister Terlouw van ekonomische zaken hield dit standpunt met succes staan de in het debat met de Tweede Ka mer over zijn voorstel overheidsgeld te steken in een nieuwe maatschappij die bedrijven met veelbelovende in- vesteringsprojekten over de finan ciële drertipel wil helpen. DEN HAAG - Minister De Boer (c.r.m.) heeft besloten om zijn besluit dat tien internaten voor vormings werk komend jaar van subsidie ver stoken zullen blijven te annuleren. De minister deelde dit donderdag morgen mee aan de vaste kamerkom missie voor c.r.m. De Boer houdt wel vast aan zijn standpunt dat er vol gend jaar 11,5 miljoen gulden zal moeten worden bespaard op de vor mingsinternaten. Maar over de wijze waarop dat moet gebeuren wil hij eerst overleg plegen met de betrok ken instantellingen. ZATERDAG 28 AUGUSTUS NED. 1: De kinderen kunnen deze middag hun hart ophalen aan drie films over dieren. De tekenfilm De roze panter opent het avondprogram ma gevolgd door een deel uit de SF- serie De 7 van Blake. Over de doden niets dan goes, is de titel van een film naar het gelijknamige verhaal van Roald Dahl. De uitmarkt brengt in formatie over het komend kunstsei zoen. Na sport in Voetbal '80 wordt de IJslandse film op het scherm ge bracht met als titel Punt, punt, kom ma streep. Een jongen uit Reikjavik groeit op in een periode van welvaart voor het land. Tegelijkertijd wordt de bevolking gekonfronteerd met de Koude Oorlog. In deze omstandighe den groeit de hoofdpersoon Andri op en zal hij er mee moeten leren leven. NED. 2: Zo moeder, zo zoon en Ver halen uit de Bijbel komen voor de laatste maal in dit seizoen op het scherm. Dan de tweede episode van de serie Pip's grote verwachtingen naar het boek van Charles Dickens. Na Sport op zaterdag volgt een re gistratie van een concert dat de Griekse zangers Nana Mouskouri gaf te Monte Carlo. Studio Sport extra zal geheel gewijd zijn aan het WK wielrennen op de baan. ZATERDAG 28 AUGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuxus; 15.32 Het rijk der dieren; 15.40 Het bedreigde die renrijk; 16.02 Bearheart; 18.58 Nieuws; 19.00 De roze panter; 19.20 De 7 van Blake; 20.10 Roald Dahl; 20.35 De uitmarkt; 21.37. Journaal; 21.33 Politieke partijen; '22.05 Voet- bal'80; 22.10 Film thuis; 23.50 Jour naal; 23.55 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Toeristische tips; 18.44 Bere- boot; 18.49 Alfons; 19.00 Zo moeder, zo zoon; 19.25 Verhalen uit de Bijbel; 19.41 Politieke partij; 20.00 Journaal; 20.27 Pip's grote verwachtingen; Zaterdag 28 augustus 22.00 uur, Nederland 2: Voor u zingt Nana Mous kouri. 21.20 Hier en nu; 22.00 Voor u zingt: Nana Mourkouri; 23.00 De verliezers; 23.25 Studio Sport; 23.55 Journaal; 00.00 Nieuws voor doven; 00.05 Stu dio Sport: W.K. wielrennen. ZONDAG 29 A UGUSTUS NED. 1: Op de praatsotel is de titel van het KRO-programma waarin oud-minister Marga Klompé praat met een aantal kinderen. It's magic is de titel van een goochelshow waarin Presto Chango diverse trucks zal la ten zien. Nederland wordt vertegen woordigd door Johnny van Donald. De presentatie is in handen van Ray mond Burr. Het levende lijk is de ti tel van het toneelstuk van Leo Tolstoj. Het levende lijk is een goed moedige alcoholist, die zijn vrouw de kans wil geven met iemand anders te trouwen. Daarom duikt hij onder en laat zijn omgeving geloven dat hij zelfmoord heeft gepleegd, als hij na een poosje wat onvoorzichtig gaat worden, beginnen de verwikkelin gen en moeilijkheden. NED. 2: Avro's Sportpanorama brengt een verslag van het internati onale tennistoernooi dat in Valkens- waard gehouden werd Studio Sport DEN HAAG - De tweede-kamer- fraktie van de C.P.N. heeft den Uyls standpunt over de prijskompensatie zeer verontrustend genoemd. Met het voorop zetten-van de aantasting van de prijscompensatie per 1 januari 1983 komt hij in botsing met een es sentieel vakbondsrecht, zo stelt de C.P.N. Advertentie DEN HAAG - Hoewel minister Rood (binnenlandse zaken) in beginsel tot de voorstanders mag worden gerekend van het vervullen door twee personen van een wethouderschap zal de gemeente Den Helder op 7 september waar schijnlijk niet kunnen overgaan tot beëdiging van twee vrouwen die samen het wethouderschap zullen bekleden. Tijdens het vragenuurtje donder dag in de Tweede Kamer betoogde de minister op vragen van mevrouw Laning-Boersema (CDA) dat op grond van de gemeentewet aan ver nietiging van een raadsbesluit om het wethouderschap op te splitsen in een „duobaan" moeilijk te ontkomen valt. Voordat de gemeentewet zal wor den aangepast om de „duobaan" mo gelijk te maken zullen onder andere de emancipatieraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich moeten uitspreken over een nota van het ministerie van binnenlandse zaken waarvan de teneur luidt dat opsplitsing van de wethoudersbaan niet op „onoverkomelijke bezwaren" stuit. Als nadelen van de duobaan voor wethouders merkte de minister aspekten van de kommunikatie en koördinatie aan. Ook de rechtsposi tie - bijvoorbeeld de ontslagkwestie - van wethouders behoeft aanpassing. Voordelen betreffen de emancipato rische aspekten en de grotere selek- tiemogelijkheden voor de vervulling van het wethouderschap. AMSTERDAM - Informatietechno logie en het onderwijs horen bij el kaar als het schoolbord en het krijt, beide zijn investeringen in de toe komst. Dit zei minister Deetman van onderwijs en wetenschappen/weten schapsbeleid donderdag bij de ope ning van „Het Elektron 82", de twee jaarlijkse manifestatie tijdens de Fi- rato op het gebied van de elektroni ca, vooral gericht op de schooljeugd. De minister kondigde aan dat de regering dit najaar met een beleids nota over onderwijs en informatie technologie komt, waarin onder an dere proefprojekten en experimen ten op dit gebied in het voortgezet onderwijs in 1984 worden aangekon digd. Ook in het beroepsonderwijs zal het informatiecaonderwijs extra nadruk krijgen. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114-1368 01119-1634 WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van handel heeft defini tief vastgesteld in welke mate staal fabrieken in zes landen van de Euro pese Gemeenschap van overheids subsidies profiteren bij de export van elf produkten van koolstofstaal naar de Verenigde Staten. Daarmee zijn ook de heffingen die bij invoer in de Verenigde Staten moeten worden betaald definitief bepaald. Neder land blijft buiten schot. brengt WK wielrennen, WK roeien en Grote prijs van de formule I wagens te Zurich. Dan een registratie van een concert dat pianist Valdimir Ho rowitz in London gaf. Dan het laatste deel van de dokumentaire reeks Ten thousand day war, over de oorlog in Vietnam. ZONDAG 29 A UGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 19.00 Nieuws; 19.05 Op de praatstoel; 19.30 Presto Chango, i'ts Magie; 20.20 Het levende lijk; 22.20 Journaal; 22.25 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.35 AVRO's Sportpa norama; 16.05 Vladimir Horowitz in concert; 17.05 Studio Sport; 18.35 Ti- ta-tovenaar19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking van de lotto; 20.00 Jour naal; 20.10 H.V.; 20.15 Vietnam - the ten thousand day war; 22.05 Jour naal; 22.10 Nieuws voor doven. MAANDAG 30 AUGUSTUS NED. 1: De Schatten van Toetan- chamom is de titel van een dokumen taire die 27 juni jl. al werd uitgezon den. In de slotaflevering van Beulah land vormt een grote brand een fiks onderdeel. Dan eveneens de laatste aflevering van Ten voeten uit, een programma rond de Ierse komiek Dave Allan. Aktua tv is geheel ge wijd aan de komende verkiezingen. Een overzicht wordt gegeven wat voor overeenkomsten sommigepar tijen met elkaar hebben en wat pre cies de verschillen zijn. NED. 2: Katten en honden staan in het middelpunt in de laatste afleve ring van Leven en overleven. Na een aflevering rond de onaangepaste En gelsman Shelley en de aktualiteiten- rubriek Achter het nieuws komt Ross in deze laatste aflevering van Poldark aan de rand van het faillis sement te verkeren. Dan een herha ling van De achterkant van het ge lijk. De diskussievraag draait om Wat zou u doen in deze situatie? en de presentatie is in handen van Marcel van Dam. MAANDAG 30 AUGUSTUS NED. 1: 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.58.Nieuws; 19.00 De schat ten van Toetanchamon; 19.50 Beulah land; 21.37 Journaal; 21.55 Politieke partijen; 22.05 Ten voeten uitDa ve Allen; 22.50 Aktua TV Special; 23.25 Journaal; 23.30 Nieuws voor do ven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.44 Bereboot; 18.49 Leven en over leven; 19.15 Shelley; 19.41 Politieke partijen; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Poldark; 22.00 De achterkant van het gelijk; 23.10 Jour naal; 23.15 Nieuws voor doven. Advertentie bedrag koers rente aflossing Inschrijving storting prospectus open bedrag de koers wordt na de inschrijving op 31 augustus 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem jaarlijks op 1 oktober in 5 jaarlijkse termijnen van 1 oktober 1988 af 31 pugustus a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 1 oktober 1982 kosteloos bij banken en commissionairs 19 Geert had geen vast omlijnd plan, toen hij op de donkere decemberavond op de boot was gestapt Voorlopig zou hij naar Amsterdam gaan. Hij had het briefje bij zich dat die caféhouder uit Amsterdam hem van de zomer op het strand gegeven had. Maar de eerste ontgoocheling trof hem al, toen hij, 's avonds laat de zaak van de Texelse zomergast binnenstap te. De man was hem helemaal verge ten, klaagde over de slechte tijden. Toen h(j zich eindelijk scheen te herin neren wat hij de afgelopen zomer had beloofd, beweerde hij dat hij op het ogenblik geen plaats had voor een kel ner. Geert haalde de schouders op, ver trok zonder meer en zocht een hotel op waar hy die nacht verbleef. Maar van slapen kwam niet veeL Toen hij goed en wel op bed lag, kreeg hij al spijt van zijn onbezonnen stap. Wat zou Nel een verdriet hebben. Waarom was hij zo dwaas geweest? Maar hij voelde zich nu eenmaal niet thuis op het eiland, de mensen kletsen te veel. In zijn hart zei een stem; Dwaas die je bent, vergooi je geluk niet Ga terug naar huis, Nel zal je met open armen ontvangen. Maar de volgende morgen zag hij er toch tegenop om terug te gaan, hij ging werk zoeken, hij zou zich niet laten kennen. Hij bezocht verschillende fabrieken, doch zonder resultaat Hij liet zich bij de arbeidsbeurs inschrijven, vroeg links en rechts of iemand iets voor hem wist, maar steeds was het antwoord: „Nee." Wekenlang hield hij het vol, toen begon de moed te zakken, zijn geld begon op te raken en straks kwamen de kerstdagen.... Nel had alle pogingen in het werk gesteld om haar man te vindea Ze was op bezoek gegaan bij haar schoonou ders, in de stille hoop hem daar te vindea De oude van der Plas was zeer in zijn schik geweest met de komst van zijn schoondochter, maar Nel, die de oudjes niet willen verontrusten, zei dat Geert het goed maakte, hem liet groeten en ze vertrok weer spoedig, nadat ze wel begreep dat hij niet naar Alkmaar was gegaan. Toen vermoedde ze wel dat hij naar Amsterdam was gegaan, ze informeer de bij de politie, maar deze bracht haar wel aan het verstand dat het onbegon nen werk was in deze stad de man te vinden. Natuurlijk was het op Texel bekend geworden dat Geert weg was, maar Nel had alle veronderstellingen de kop in gedrukt, door te vertellen dat haar man niet kon wennen op het eiland en nu een poosje naar familie was op het vasteland. Na een paar maanden door de stad gesjouwd te hebben, was Geert ziek gewordea Met een griep lag hij onder de wol in een derderangshotelletje. Toen gaf hij zich gewonnen, de puin hoop overziende die hij van zijn leven Door ARIS SMIT gemaakt had, bracht hem tot het be sluit om zo gauw hij opgeknapt was, naar zijn vrouw terug te gaan. Hoe- meer hij daaraan dacht, hoe meer hij naar Nel verlangde. Zo gauw hij zich daartoe in staat voelde reisde Geert naar Den Helder. Het was een gure dat in december. Toen hij de middagboot naar Texel opliep, zocht de conducteur de schip per op in de stuurhut en zei- „Die kerel van Blonde Nel is er ook weer. Hij zit diep in zijn dikke overjas weggedoken en hij ziet eruit of hij doodziek is ge weest". De schipper grinnekte: „Mij benieuwen hoe lang hij het nu uit houdt". Toen Geert van boord stapte met een lichte blos op zijn schrale ingevallen gezicht, wist hij niet hoe snel hij over de hobbelige keien van de havenkant moest lopen om weer bij zijn zaakje te komea Uit de verte zag hij Nel juist de deur uitkomen, ze liep zijn kant uit, maar had hem nog niet in de gaten. Eens klaps stond ze stokstijf, toen snelde ze hem tegemoet Huilend van geluk, vloog ze hem in de armen. Het was een andere Geert, dan de man die van haar weggegaan was, tot die conclusie kwam ze al gauw. „Ja, zei Geert weet je nog onze trouwtekst? Een drievou dig snoer zal niet licht verbroken wor- den, „Nel, ik heb nooit meer aan die Derde gedacht (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4