HANNIE'S HUWELIJKSVAKANTIE Weer nauwkeurige analyse van stand akkerbouw en veehouderij Zuidelijke Landbouw Maatschappij Simulatoren zeer belangrijk voor nautisch onderwijs Basisonderwijs goed voor ontplooiing kind Kinderpornobedrijf V.S. in opengebroken Steen tegen magistraatshoofd Protesten tegen samenvoegen orkesten Het pilgebruik Wat biedt de BEELDBUIS? Nieuwe indeling televisiezendtij d ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 10 mei 1982 Nr. 23111 5 BERGEN OP ZOOM, 3-5. Op de gehouden Hoofd bestuursvergadering van de Z.L.M. is de voorzitter van de Akkerbouw-kommissie de heer H. C. van der Maas in gegaan op - bij de agenda gevoegde - notitie van het Landbouwschap over de afzetbevordering van Neder landse uien. De heer Van der Maas zei zich in het algemeen goed te kunnen vinden in de nota en zich aan te kunnen sluiten bij de konklusie dat de afzetpromotie het beste inhoud kan worden gegeven via het Nederlands Instituut voor Afzetbe vordering Van Akkerbouwprodukten (NIVAA). Wel zei hij moeite te hebben met het feit dat de met de uitvoering sa menhangende financiering geheel uit het bedrijfleven zal moeten komen. ,,Ik zou graag zien, aldus Van der Maas, ,,dat er een serieuze poging wordt ondernomen om te kijken in hoeverre ook een deel van de kosten kan worden gefinancierd uit de alge mene middelen, immers de meerder export van uien heeft een positieve invloed op onze betalingsbalans en daardoor ook op onze gehele ekono- mie. Zaaizaadkommissie De heer Vander Maas bracht ver volgens een andere notitie ter sprake van de Zaaizaadkommissie van het Landbouwschap. Deze kommissie voorziet een mogelijke terugdraaiing van de totale E.E.G.- zaaizaadsubsidieregeling. Dit we gens misbruik op aanzienlijke schaal van deze regeling door het Verenigd Koninkrijk. VLISSINGE, 8-5. Het bedrijfsleven is in samenwerking met het hoger nautisch onderwijs 'bezig geïnte greerde trainingssimulators te ont wikkelen die alle instrumenten be vatten welke normaal op de brug van een schip zijn geïnstalleerd. Dit zei ir. F. Winkelhuis, inspek- teur van het nautisch onderwijs bij het ministerie van onderwijs vrij dagmiddag bij de ingebruikstelling van de radarnavigatiesimulator in het Maritiem Instituut De Ruyter in Vlissingen. Met dergelijke simulatoren kun nen zeer ernstige bedrijfskalamitei- ten opgeroepen worden waardoor de routinematige aanpak van de beman ning kan worden verhoogd. Volgens Winkelman zullen dit soort trai ningsmogelijkheden in teamverband de veiligheid en de beheersbaarheid van de scheepvaart zeer ten goede ko men. De in de Vlissingse hogere zee vaartschool in gebruik genomen ra darsimulator heeft 1.850.000 gulden gekost, er zijn vier afzonderlijke scheepsruimten in de radarzaal ge- kreëerd, waardoor het mogelijk is om met vier schepen tegelijk te ma noeuvreren en zo de werkelijkheid van een situatie, bijvoorbeeld bij ha vens, levensecht na te bootsen. DÉN HAAG, 8-5. De wet op het'Ba^ sisonderwijs biedt alle mogelijkhe den om de zorg voor het jonge kind te verzekeren. Ze is op optimale ont plooiing van elk kind gericht. Na vijftien jaar diskussie wordt de in voering ervan op 1 augustus 1985 met kracht voortgezet. Dit heeft staatssekretaris A. Her mes van onderwijs en wetenschap pen zaterdag op het onderwijskon- gres ..Het kind in de gevarenzone" van de Vereniging voor Vflje Op voedkunst gezegd. De Vereniging schaart zich achter de petitie van de Werkgroep Identiteit Kleuteronder wijs. Daarin wordt bepleit een punt te zetten achter de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs tot het nieuwe basisonderwijs. Schrijnend noemde Hermes de sug gestie, dat de integratie de oorzaak zou zijn van de jeugproblematiek. ,,Op oorzaken die te maken hebben met de opvoeding, die niet alleen een zaak van school is, en de sociale om standigheden, wordt niet gewezen". Volgens hem doet dit ernstig on recht aan wie nu in het onderwijs permanent en gewetensvol werken aan de voortdurende ontwikkeling van het kind. wat ook een belangrijk uitgangspunt van de basisschool is. UTRECHT. De chiropraktie, een alternatieve geneeswijze waarbij ziekten worden genezen door behan deling van de ruggewervel, het zoge naamde ..kraken", moet in het zie kenfondspakket. Daartoe heeft de Nederlandse Vereniging Pro- Chiropraktie een verzoek ingediend bij de Ziekenfondsraad. De Vereni ging, een patiëntenorganisatie die 9.000 leden telt. zet haar petitie kracht bij met 20.000 handtekenin gen. In verband met het grote belang van het behoud van de regeling voor met name de graszaadteelt, pleit de Landbouwschapskommissie op voor hand reeds voor inlevering van de zaaizaadsteun op erwten en veldbo- nen. Het Hoofdbestuur van de Z.L.M. is tegen deze uitspraak op Lanbouw- schapsniveau omdat ze véél te pre matuur is en omdat de teelt van zaai- erwten bovendien voor het zuid westelijke zeekleigebied nu en in de toekomst van aanmerkelijk belang moet worden geacht. Veehouderij In zijn overzicht memoreerde de heer W. van Veldhuizen, voorzitter van de Veehouderij kommissie van de Z.L.M. de moeilijke start van de voorj aars werkzaamheden door de grote regenval in maart. Thans kan worden gekonstateerd, dat de graslandverzorging en het klaarma ken van het maisland onder redelijk goede omstandigheden plaats heeft gehad en dat veèl mais inmiddels is gezaaid. De late grasgroei heeft in de rund veehouderij tot gevolg, dat reserve- voorraden ruwvoer moeten worden aangesproken en krachtvoer moet worden bijgevoerd om de melkpro- duktie in stand te houden. Een posi tieve bijkomstigheid is, dat de melk en vleesprijzen bevredigend zijn. Anders ligt de situatie in de vere- delingssektor. De uitbraak van mond- en klauwzeer in Denemarken heeft tot gevolg, dat door teruglopen de export van varkensvlees het aan bod in de E.G. te groot wordt, war- door slechte prijzen tot stand komen. Pluimvee Ook de pluimveehouderij kampt met slechte prijzen, zowel in de leg- als de slachtsektor. Extra ongerust heid is ontstaan over de gevolgen van onderhandelingen over kwantumo vereenkomsten m.b.t. de invoer van tapioca uit Thailand en Indonesië, die met name in een stijging van de voederlosten tot uitdrukking zullen komen. De voorstellen vanuit Brussel m.b.t. de prijzen voor het melkprijs jaar, zijn nog steeds niet van kracht. Uitstel van de prijsaanpassing bete kent voor de melkveehouderij aan zienlijke financiële nadelen. Enge land, Griekenland en Italië blokke ren thans de goedkeuring van een aantal voorstellen. Gegeven het feit, dat in de afgelopen weken regelma tig wijzigingen in de voorstellen zijn aangebracht is het gewenst de nodige reserve t.a.v. de ter tafel liggende prijsvoorstellen in acht te nemen. AMSTERDAM. De Egyptische re gering heeft dezer dagen de dichter Ahmed Houad Negm (53) vrijgelaten, zo heeft de Nederlandse afdeling van AIDA (Association Internationale de Defense des Artistes) vrijdag meege deeld. Negm was volgens AIDA in 1978 tot genagenisstraf veroordeeld wegens zijn gedicht „Communiqué Important". De dichter kon pas in april 1981 worden gearresteerd. Een maand later ging luj in hongerstaking, waarna tot vandaag niets meer van hen werd gehoord, aldus AID A-Nederland. Verwacht wordt dat Negm binnenkort naar Europa komt LOS ANGELES, Californië, 8-5. In Los Angeles in Californië heeft de politie naar haar hoofdkommissaris vrijdag bekendmaakte het grootste kinderpornobedrijf van de Verenig de Staten opgebroken. Er waren ruim 30.000 afnemers van films en tijdschriften. Hoofdkommissaris Daryl Gates zei dat het bedrijf zeer komplex was en zeer modern te werk was gegaan en zich had uitgestrekt, tot Denemar ken, Zwitserland en de Cayman-ei- landen in het Caribische gebied. Zwitserland en de Cayman-eilanden kennen beide het systeem van be schermde bankrekeningen alleen op nummer. Twee Amerikanen, Catherine Wil son en Richard Trolio, werden voor geleid wegens distributie van kin derporno en voorlopig vrijgelaten op borgstelling van 5.000 dollar. Volgens Gates ontving het bedrijf meer dan een half miljoen dollar per jaar en nam meer dan 80 procent van alle handel in kinderpornofilms en dito tijdschriften in de Verenigde Staten voor zijn rekening. Het voorgenomen beleid m.b.t. de produktie op doelstellingen, bij over schrijding waarvan passende maat regelen worden voorgesteld, dei besteding van de gelden van de me deverantwoordelijkheidsheffing en de steun aan kleine melkveehouders dient nauwlettend te worden ge volgd. De ontwikkeling overziende meent de heer Van Veldhuizen, dat ener zijds de prijsverhogingen voor de Ne derlandse veehouderij acceptabel geacht kunnen worden, maar dat de verwachte verhoging van o.a. de voerkosten de rentabiliteit van de veehouderij verder onder druk kun nen zetten. Door het Hoofdbestuur werd ver der kennis genomen van de ontwik kelingen m.b.t. de fusie tussen de Ge zondheidsdiensten West Nederland, en Utrecht. WINSCHOTEN, 8-5. Tijdens een zitting van de Winschoter kantonrechter Mr. G. L. J. Ca- zemier heeft de 46-jarige Veen- dammer D. van D. een steen te gen het hoofd van de ma gistraat gegooid, waardoor de ze een bloedende hoofdwond opliep en even buiten bewust zijn raakte. De zitting kon na een kwartier weer worden voortgezet. De Veendammer stond te recht voor een verkeersover treding. Hij werd na de kan tonrechter geraakt te hebben door een parketwachter over meesterd en naar het politie bureau overgebracht. Daar vertelde de man vol gens de politie dat hij de steen welbewust in zijn zak had gestoken om die naar de hoogst aanwezige justitie- funktionaris te gooien. Als de verklaring voor zijn aktie zei de man dat zijn zoon enige ja ren geleden bij een verkeerson geval om het leven was geko men en dat de rechter degene die dat had veroorzaakt slechts de rijbevoegheid had ontnomen zonder verder te straffen. AMSTERDAM. Autorijden wordt steeds duurder als gevolg van de blinde bezuinigingswoede van de verscheidene regeringen in Europa. De snel achteruitgaande staat van het wegennet leidt tot hogere kosten voor onderhoud van auto's en een ho ger brandstofverbruik. Dit betekent dat bezuinigingen op het noodzake lijke wegonderhoud op de schouders van de automobilist terechtkomen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De inzetbaarheid in vredestijd van het defensie-mate rieel ligt gemiddeld tussen de 60 en 80 procent en is daarmee aanvaard baar. Plaatselijk zal die inzetbaar heid lager kunnen zijn tot onder de 50 procent, maar kommandanten heb ben de plicht om bij een inzetbaar heid onder de 70 procent hierover aan de bel te trekken. STADSKANAAL. Bij de Wo ningstichting Stadskanaal blijken in de afgelopen zes tot zeven jaar ette lijke honderdduizenden guldens ver dwenen te zijn door toedoen van de beide direkteuren en de Stadska naaisters gemeentesekretaris. Dat is door officier van justitie mr. M. H. Severein in Groningen desgevraagd bevestigd. 'TILBURG. De Fiskale Inlichtin gen- en Opsporings Diensdt (FIOD) heeft op verzoek van de Tilburgse po litie een onderzoek ingesteld bij twee dochterbedrijven van de Edelslage- rij-centrale in Tilburg. Beide onder nemingen zouden te weinig loon-, inkomsten- en omzetbelasting Reb ben betaald. TEXEL. Er moeten voor de komen de, winter noodmaatregelen worden genomen om de natuurgebieden De Muyen en de Slufter op Texel voor verdere aantasting te behoeden. Bo vendien moet op de kortst mogelijke termijn geld worden bestemd voor een onderzoek naar de meest geschik te strategie voor een duurzame be scherming van de Texelse Noordzee kust. BOSKOOP. Halveer de arbeidstijd voor jongeren tot 22 jaar. Dat levert enkele honderdduizenden ar beidsplaatsen op en dan kan de jeugdwerkloosheid (nu 215.000 man) in een klap worden opgelost. Die sug gestie deed tweede voorzitter Henk Hofstede van het CNV op een CNV- bijeenkomst in Boskoop. DEN HAAG. De bezetting van de Nederlandse hotels is in het zomer seizoen 1981 (april tot en met septem ber) ten opzichte van het seizoen 1980 met ongeveer 15 procent gegroeid. BERGEYK. Tijdens een brand in de bijbouw van een cafetaria aan 't Hof in het centrum van Bergeyk heeft de brandweer laat een illegale stokerij ontdekt. ROTTERDAM. De CAO-onderhan- delingen bij het Rotterdamse tan- kopslagbedrijf Matex (Van Omme ren) hebben in de ogen van de ver- voersbond FNV tot een belangrijke doorbraak, maar nog niet tot een principe-akkoord geleid. DEN HAAG. Minister Van der Stoel van buitenlandse zaken zal van 2 tot 5 juli een officieel bezoek aan, Egypte brengen. Dit heeft de Egypte sche minister van staat voor buiten landse zaken, Boutros Ghali, vrijdag op een perskonferentie in Den Haag meegedeeld. AMSTERDAM. Met de arrestatie van H.H. uit Ruurlo is de politie van. het bureau Bijlmermeer in Amster dam in samenwerking met de politie in Soest op het spoor gekomen van een zwendel met gestolen cheques. UTRECHT. Het Nederlandse Art senverbond is het niet eens met de opvatting van de Nationale Zieken huisraad, dat een ziekenhuis ook een vergunning nodig heeft voor de uit voering van een abortus die nodig is om het leven van de vrouw te redden. STEIN. Bij het konfektiebedrijf Macintos staan opnieuw banen op de tocht. Voorzitter G. Beyer van de Raad van Bestuur heeft dat vrijdag gezegd. Hoeveel arbeidsplaatsen ver loren zullen gaan, wilde hij niet mee delen. ROTTERDAM/TERNEUZEN. Het wegens de staking in Rotterdam „besmet;; verklaarde massagoed schip ,,Sidi Daoui" (26.000 brutoton) zal niet in Terneuzen gelost worden. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft vorige week de 30-jarige B.B., de 41-jarige J.C.P. en de 47- jarige advocate D.B.R., allen uit de hoofdstad, aangehouden op verden king van valsheid in geschrifte, meineed en omvangrijke belasting fraude. DEN HAAG, 8-5. Het plan van mi nister Van der Louw om te bezuini gen door orkesten in ons land samen te voegen heeft vrijdag een storm van protest veroorzaakt. De minister wil bij de zogenoemde herscheppende kunst (orkesten) geld vrij maken voor de scheppende kunst (toonkunstenaars, geïmproviseerde muziek). Volgens de Kunstenbond F.N.V. gaan de plannen van de minister bij de orkesten echter ruim 200 banen kosten, zonder dat daar een werkelij ke aanzet tot een nieuwe beleid te genover staat. Bovendien mag de ex tra steun voor de scheppende kunst, die inderdaad hard nodig is, niet ten koste gaan van de orkesten, aldus de Kunstenbond. Provinciebesturen en de orkesten zelf zijn verontwaardigd, omdat Van der Louw zonder vooroverleg de plannen van zijn voorgangster Gar deniers met de orkesten ingrijpend wijzigt. De orkesten hebben de afge lopen jaren hun taken verbreed door meer optredens te verzorgen in klei- "nere plaatsen en dófrr onder m'ëër schooloptredens te verzorgen. „Mi nister Van der Louw jaagt de or kesten nu weer terug naar de ivoren torens", aldus een van de orkestlei ders. UTRECHT, 8-5. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen bebruikt een te zware pil tegen zwangerschap. Uit een onderzoek aan de polikli niek anti-conceptie in Utrecht, waar bijna alle pilgebruiksters een veel lichtere pil nuttigden, is gebleken dat deze veel minder nadelige wer kingen heeft. Het aantal gevallen van hart- en vaatziekten dat moge lijk verbandt houdt met het gebruik van de pil is hier zo sterk gedaald dat er geen verschil meer is met vrouwen die de pil niet gebruiken. Faktoren die wel invloed hebben zijn roken, een hoge bloeddruk en suikerziekte en een te hoog lichaamsgewicht. Dit vertelde prof. dr. A. Haspels van de Universiteitskliniek voor verloskunde en vrouwenziekten, za terdag tijdens een symposium over de veiligeheidsaspekten van de pil in Utrecht. Dinsdag 11 mei, 22.10 uur, Nederland 1: Stappen. Wandel in Nepal geeft een indruk van de natuur en van de mensen. DINSDAG 11 MEI NED. 1: De EO begint met het kleu terprogramma D'r kan nog meer bij, en vervolgens met het kinderpro gramma Kop en staart. Om half acht een belangrijk halfuurtje met Gospelmuziek van Andrus, Blac kwood Company, de vroegere le den van de gospelgroep The Imperi als. Vervolgens wat korte informatie over de aktiviteiten 2 x M in Afrika, waarna EO-metterdaad met een gel dinzameling voor een te bouwen kerk in Zaïre. Dan is het de hoogste tijd voor het koorzangprogramma Van U wil ik zingen. Tot slot van de avond Op weg naar het beloofde land, met als thema Blijven steken in de woestijn en de dagsluiting door prof. dr. Velema. Na het Journaal van half tien en de rubriek Den Haag vandaag. Dan een registratie van een van de mooiste en grootste wandel routes is de Helambu-trek, die begint bij de hoofdstad van Nepal en voert naar de grens met Tibet. Onze twee super-wandelaars maakten die tocht en legden het geheel op film vast, hetgeen een fascinerend geheel is ge worden, waarvan men dus vanavond kan genieten. NED. 2: De AVRO begint haar vaste uitzendavond natuurXijk met Archibald, de Franse tekenfilmserie en Toppop. Na het Journaal van acht uur is daar dan weer een aflevering van Dallas. Natuurlijk zit J.R. weer zijn broer Bobby dwars en laat hem lelijk in een valkuil terecht komen. Pamela zoekt naar andacht ergens anders, terwijl Lucy het wankele evenwicht van de familie helemaal weet te verstoren. Voorts Babbelo- nië. Tegen tien uur volgt dan de her haling van de tiende aflevering van Hollands Glorie. Jan Wandelaar en zijn schip Furie liggen in Indonesië en kunnen vanwege de oorlog niet vertrekken. Ene kapitein Rang komt met een aardig zaakje aan, maar het geheel blijkt niet zonder risiko's te zijn. De avond wordt dan besloten met de aktualiteitenrubriek Televi- zier en De toestand in de wereld, door Mr. G. B. J. Hiltermann. In de aflevering van Honderd beroemde schilderen komt vandaag een schil derij van Jan Vermeer aan bod en wel zijn meest besproken schilderij De schilder in zijn atelier. DINSDAG 11 MEI NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Frysk, Tele- bord; 14.30 Schooltelevisie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Kop en staart; 19.30 Andrus Blackwood Company; 20.10 3 x M; 20.20 EO-Metterdaad; 20.30 Van U wil ik zingen; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.24 Tenslotte; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 20.10 Stappen; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Archibald; 19.05 AVRO's Toppop; 20.00 Journaal; 20.27 Dallas; 21.20 Babbelonië; 21.55 Hollands Glorie; 22.45 Televizier Magazine; 23.25 De toestand in de wereld; 23.30 Honderd beroemde schilderijen; 23.45 Nieuws. HILVERSUM, 8-5. Als het alge meen bestuur van de NOS vrijdag 14 mei akkoord gaat met een voorstel van de Raad van Beheer (het da gelijks bestuur van de NOS) zullen zowel de per 3 oktober geplande mid daguitzendingen als de zendtijduit breiding op vrijdag- en zaterdagavond korter uitvallen dan men oorspron- kelijk had gedacht Een en ander is het gevolg van het kompromis tussen de omroep en de minister van crm, waardoor de totale zendtijduitbreiding dit jaar niet de ge plande zestien uur zal halen, maar slechts acht uur zal bedragen. Volgens het voorstel zullen de middaguitzen dingen van anderhalf uur worden te ruggebracht naar ongeveer een uur en een kwartier. Voor de uitbreiding op vrijdag- en zaterdagavond, de zoge naamde Van der Louw-uren, blijft dan in totaal iets meer dan drie uur par week over. Omdat de NOS, AVRO, TROS, VA RA, KRO en NCRV voor de B-status van Veronica moeten inleveren, gaan ze met die acht uur meerdere zendtijd, waarin overigens ook Veronica deelt, er minder op vooruit dan men had verwacht De NOS blijft staan op iets meer dan negentien uur per week, de AVRO, TROS, KRO, NCRV en VARA gaan van acht uur en twintig minuten naar negen uur en acht minuten. Ve ronica stijgt van twee en een half uur (het minimum voor de C-omroepen) naar de vijf en een half uur voor B- omroepen. DEN HAAG. Minister Max van der Stoel van buitenlandse zaken vindt dat de Benelux zich moet gaan op werpen als kampioen van de vrijhan del. UTRECHT. De Commissie Gelijke Behandeling van mannen en vrou wen bij de arbeid heeft uitgesproken, dat een uit drie mannen bestaande maatschap van huisartsen een kolle- ga duidelijk als vierde lid van de maatschappij heeft geweigerd, om dat zij een vrouw is. De kwestie was aan de kommissie voorgeled door de Vereniging van Nederlandse Vrou welijke Artsen die meende, dat de drie huisartsen zich in strijd met de Wet gelijke behandeling hadden ge dragen. De uitspraak van de kom missie is gepubliceerd in het artsen blad „Medisch Kontakt". 35 Flip was mee naar beneden gelopen, kontroleerde voor alle zekerheid de zaak nog eens en kwam toen weer boven, waar Hannie bezig was de rom mel op te ruimen. Opeens voelde ze, dat hij achter haar stond. Hij legde zijn armen om haar heen en kuste haar in de hals. „Kun je me vergeven, snoes?" Ze draaide zich om, al bijna geheel verzoend, mede door de prettige avond. „Het zal wel moeten, he? Schandalige man! Wie vergeet er nu z'n trouwdag?" Hij trok haar heftig naar zich toe. „Morgen maak ik het goed, snoes, ge garandeerd. Hier," Hij haalde zijn chequeboek uit de zak en ging aan tafel zitten, waarna hij begon te schrijven. Daarna overhandigde hij het waarde volle papiertje aan zijn vrouw. „Ga morgen maar eens fijn winkelen, lief ste, en koop waar je zin in hebt Be schouw het maar als een zoenoffer van een eerlijke berouwvolle man." Ze nam de cheque aan een keek naar het bedrag: Vijfhonderd gulden, had hij er op in gevuld Vijfhonderd gulden! Daarvoor zou ze haar wintergarderobe kunnen aanvullen. Ze vloog hem om de hals en kuste hem op ouderwetse wij ze. „Dank je, lieve knul van me. En dat je het vergeten hebt praten we niet meer over. Kom, mijn schat nu gaan we samen de verjaardag van ons hu welijk vieren. Helemaal entre nous, he?" Ze knipoogde vertrouwelijk. Er kwam een blijde trek over zijn gezicht „En dat dan?" Hij wees naar de half afgeruimde tafeL Ze trok zijn arm door de hare en nam hem mee naar de slaapkamer. „Morgen is er weer een dag, knulletje-van-me. Het is ai Iaat genoeg en je moet ook nog een poosje slapen, nietwaar?" Ze zag de glans in zijn ogen veran deren. Plotseling voelde ze zich van de grond opgeheven. Tevreden en blij leg de ze haar hoofd tegen zijn schouder. Verschillende gebeurtenissen ver oorzaken een hele ommekeer in het leven van Flip en Hannie Boerée. Ge beurtenissen die het feit dat hun hu welijk telkens weer wegebt in een naargeestige sleur, tijdelijk op de ach tergrond dringen. Want in het vierde jaar van hun huwelijk overlijdt plot seling Jan Boerée, de geslaagde schoenwinkelier in het Haarlemse cen trum. Het is half tien in de morgen, als een half hysterische Marjan Boerée haar oudste zoon belt en zegt dat vader een hartaanval heeft gekregen. Flip rent naar boven en zegt het zijn vrouw. Een paar minuten later zitten ze al in Flips auto en rijden, zo snel als het overige verkeer het toelaat naar de city. Daar aangekomen konstateren ze, dat het al te laat is. De in allerijl ge roepen dokter heeft de benauwde man nog een spuitje gegeven en een ambu lance gebeld. Maar voor deze met loei ende sirene in de drukke winkelstraat arriveert is het leven al uit de eens zo sterke man geweken. Twee en vijftig Door HENK VAN HEES WIJK jaar is hij geworden. En in het harnas stierf hij. Maijan Boerée is ontroostbaar. De dokter geeft haar een kalmerend mid del en nu is het Hannie, die, samen met Flip en de andere kinderen, de nodige maatregelen neemt Als Flip weer te rug moet naar de zaak, besluit Hannie voorlopig bij haar schoonmoeder te blijven om tijdelijk de teugels in han den te nemen. Want Marjan doorleeft de eerste uren na de dood van haarman als in een onwezenlijke roes. En is nergens toe in staat Er verlopen vier sombere dagen. Er komt veel familie om de achterblijven- den hun deelneming te betuigen. Er komen kollega's en zakenlieden, vrien den van de sociëteit, waarvan Jan Boe rée lid was. En schriftelijke condolean ces van fabrikanten en grossiers. Want Jan Boerée was een bekende zaken man. Hannie staat zc goed als alleen voor alles, maar ze ontpopt zich nu als een flinke vrouw, die kan organiseren en improviseren, die er voor zorgt dat er altijd voldoende koffie of thee is voor de gaande en de komende man of vrouw en dat er op tijd ook voor ieder een eten is. En passant weet ze haar schoonmoeder, zwagers en schoonzus ters te troosten, voorzover ze getroost kunnen worden. Want plotseling ont staan verdriet vreet diep in Dat be merkt Hannie nu ook. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5