Nieuwe zaken geopend Noordstraat Haamstede Nieuwe amateurschildersklub vond atelier in Visstraat Zeer geslaagde uitvoering Hervormd Kerkkoor Renesse Energiedagen in Bruinisse Bruinisser bejaarden naar sociëteit te Sirjansland Voor een bloemetje en een drankje STREEKNIEUWS Ruimte voor exposities Goede acoustiek ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 7 mei 1982 Nr. 23110 3 HAAMSTEDE. De donderdag geopende bloemenwinkel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE, 7-5. De Noordstraat in Haamstede wordt drukker en gezelliger. Er zijn weer twee nieuwe winkels bij, te weten een bloemenwinkel van de familie De Rijke uit Dreischor en - een deur verder - een slijterij van de heer P. Bouwman. De dochter van deze bloemistenfa- milie zal de nieuwe zaak o^bquweix Diverse soorten 'bloemen,"potpïanterC perkplantjes, vazen, mandjes en bloemstukjes zijn er verkrijgbaar. De winkel licht centraal gelegen en het zal zeker - vooral nu moederdag voor de deur staat - een aanwinst betekenen voor het dorp. Naast de bloemenwinkel kan men sinds donderdag in een nieuwe slijterij terecht'van' dè heérDouwmark Het huis naast het zogenaamde „armen- poortje" werd voor dit doel verbouwd en ingericht Een keur van dranken, zowel exotische mix-drankjes als de gangbare binnenlandse, zijn er ver krijgbaar. De zaak ziet er verzorgd uit HAAMSTEDE. De slijterij van de familie Bouwman. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) en is overzichtelijk ingericht Tevens breidde de heer Bouwman de er naast gelegen fietsenzaak uit en ook de hen gelsportartikelen kregen een nieuw aanzien. Weer een eindje verder op in de Noordstraat werd niet direkt een nieuwe zaak geopend, maar wel werd de winkel van de heer P. Boot met eveneens een slijterij uitgebreid. Dit drankhoekje werd in de bestaande zaak gerealiseerd ZIERIKZEE Opbrengst kollekte De opbrengst van de onlangs ge houden kollekte van Woord en Daad in Zierikzee bedraagt 2070,60. De kollektanten en gevers wordt dank gebracht. Afd. N.C.V.B. De N.C.V.B.-afdeling vergadert op woensdag 12 mei in het Herv. Vereni gingsgebouw. Spreekster is me vrouw Sandee-de Kam uit Kamper land, met als onderwerp „Ivoorkust vrouw en kerk". Informatie-avond Filippijnen De werkgroepen Ontwikkelingssa menwerking van het CNV en Wer kende Jongeren CNV in Zeeland hou den op donderdagavond 13 mei een informatie-avond over de Filippij nen. Deze avond vindt plaats in het Ver enigingsgebouw „Het Vrije" in Zie rikzee. Als spreker voor deze avond is André Bal uitgenodigd. Hij is voorzitter van Werkende Jongeren CNV. In deze hoedanigheid heeft hij vorig jaar een bezoek gebracht aan ondere andere Filippijnen. Aan de hand van een diaserie vertelt hij over zijn reis. Bijzondere aandacht krijgt het werk van de vakbond in Filippij nen, die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden haar werk moeten verrichten. Ook worden er twee films ver toond, waarin met name in ,,De Uit verkoop" het leven van de fabriek sarbeiders binnen en buiten de fa briek centraal staat. Niet-leden zijn van harte welkom. Kommissie onderwijs De kommissie onderwijs houdt op maandag 10 mei in het stadhuis een vergadering. Op <ie'agenda staat: de middéllan-:'- ge termijnplanning, de wet medezeg genschap op het onderwijs, de stand van zaken ""mei betrekking "tot de" bouw van de Theo Thijssenschool, in formatie over het gesprek met de vertegenwoordigster van het mi nisterie van onderwijs en weten schappen met betrekking tot de bouw P.C.-schopl in Poortambacht, de instandhouding van de openbare kleuterschool de Woelwaters en de medewerking voor aanschaf van di verse hulpmiddelen ten behoeve, van., de kleuterscholen Rehoboth en de' Speeldoos. Voor tijd: zie agenda. Ruilavond De Int. Ver» Philatelica, afdeling Schouwen-Duiveland houdt op maandag 17 mei in het „Huis van Nassau" een ruilavond. Voor tijd: zie agenda. P.D. de Vosstraat Het bevrijdingsfeest georganiseerd voor de jeugd van de P.D. de Vosstraat en andere straten, speelde zich uiteraard af te Zierikzee. Bij de desbetreffende foto in het nummer van donderdag, stond abusievelijk „Bruinisse". Red. RENESSE Geslaagde autopuzzelrit Woensdagavond 5 mei organiseer de de sportvereniging Renesse, zoals de laatste jaren gebruikelijk op be vrijdingsdag, een geslaagde puzzelrit voor auto's. Dit jaar werd besloten de baten van het gebeuren te bestemmen voor de Stichting Interieur Dorpshuis Re- nesse. De organisatie van het gebeuren was in handen van de heer Piet Ver weel, die weer een aantrekkelijk tra- jekt had uitgezet. In totaal versche nen 34 deelnemers aan de start. De eerste prijs werd behaald door Joh. v. d. Vaate, A. Berrevoets werd tweede, M. Fennet derde, N. Jansen 4e, M. Krijger 5e en de zesde prijs was voor A. Verseput. De poedelprijs was voor H. Krijger. SEROOSKERKE Auto opengebroken De auto van F. A. v. d. H. uit Breda werd donderdag op de parkeerplaats aan de Hoosjesweg te Serooskerke opengebroken. V. d. H. was aan het werphengelen en ontdekte bij zijn te rugkeer bij de auto dat hij een radio cassetterecorder ter waarde van 1300 miste, twee koffers met kle ding en slaapzakken. BROUWERSHAVEN Wandeltocht De A.S.V. Brouwershaven, organi seert voor zaterdag 22 mei een wan deltocht die begint bij sportpark, „Onder de Molen". Men kan zich hiervoor die zaterdagmiddag bij de startplaats opgeven of bij mevrouw Van der Bijl, Wethouder de Boerstraat 12, Brouwershaven, 01119-1837. Voorlichtingsavond glasmozaïek De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Brouwers haven houdt op dinsdag 18 mei in het Tonnenmagazijn een bijeenkomst. Mevrouw M. Rothert en haar doch ter houden een vooriichtings- mozaïek. Ook bestaat de gelegenheid om onder leiding van de beide dames enkele technieken te proberen. De afdeling maakt op dinsdag 11 mei een tochtje naar de stads- en kruidentuin in Zierikzee!. De heer J. J. Does wijk verzorgt een rondlei ding. Op woensdag 30 juni wordt een busreis naar de land- en tuinbouw- manifestatie op de Flevohof ge maakt, georganiseerd door de agrari sche kommissie. Voor tijd voorlich tingsavond glasmozaïek: zie agenda. BRUINISSE, 7-5. De Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland (CEZ) organiseert van dinsdag II mei tot en met donderdag 13 mei a.s. enkele energiedagen in Bruinisse. Hiervoor wordt in het Dorpshuis, Mo lenstraat 52 een informatiecentrum ingericht Dit centrum is geheel aan de nieuwe ontwikkelingen aangepast Partikulieren, bedrijven en instellin gen kunnen hier gratis alle informatie en dokumentatie verkrijgen over de mogelijkheden tot energiebesparing. De burgemeester van Bruinisse, de heer T. C. Hekman, zal op dinsdag 11 mei om 15.00 uur het Energiecentrum officieel openen. Ieder gezin en bedrijf heeft een schriftelijke uitnodiging ontvangen voor een bezoek. De openingstijden voor het publiek zijn van 15.00-17.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. In het Energiecentrum worden drie thema's behandeld, namelijk woningisolatie (ook voor de doe-het-zeiver), elektri sche, gas- en olie-installaties, regelin gen voor verwarming, verlichting, e.d. en het gebruik van deze installaties. Zonnecollectoren Ook de nieuwe zonnecollectoren waaruit de bezoekers zelf warm water kunnen tappen en andere toepassin gen op het gebied van zonne-energie krijgen ruime aandacht Een video-in stallatie geeft duidelijke beelden van het isoleren van woningen en de geld besparingen die hierdoor mogelijk zijn. De organisatie is in handen van de afdeling voorlichting van de PZEM. SIRJANSLAND, 7-5. Het is voor de bejaardensociëtei ten Sirjansland en Bruinisse bijna een vaste gewoonte geworden zo nu en dan bij elkaar op bezoek te gaan. Zo ook deze week, toen een groep Bruse bejaarden arriveer de te Sirjansland. Allereerst werd iedereen hartelijk welkom geheten door de leidster me vrouw Op 't Hof-de Rijke. Een speci aal woord van welkom werd gericht tot mevrouw Teekens, die sinds kort de leidster is van de sociëteit te Brui nisse. KERKWERVE Oud papier De sportvereniging WIK uit Ker- kwerve haalt op zaterdag 8 mei oud papier op in Kerkwerve, Noordgou- we en Schuddebeurs. De vereniging verzoekt het papier gaarne gebun deld gereed te zetten. SIRJANSLAND Uitbreiding fa. J. K. Poot De uitbreiding van de horeka- groothandel Fa. J. K. Poot en Zoon te Na gezamenlijk gezongen te heb ben, volgde een bijdrage van het koortje onder leiding van mevrouw De Jonge. Er werd die middag een ge varieerd programma gepresenteerd met o.a. zang en dans in Tilorer kostuum. Het spreekwoorden raden, werd met zeer veel animo gevolgd. Verder was er een goed verzorgde verloting ten bate van de onkosten voor deze bijeenkomst. Koffie met lekkere koek en zelf gebakken bab belaars ontbraken niet. Aan het eind van de middag dankte mevrouw Teekens namens de socië teit Bruinisse voor de hartelijke ont vangst en zij las ten slotte een ge dicht voor dat betrekking had op 5 mei, de bevrijdingsdag. Mevrouw Op 't Hof dankte alle aanwezigen voor de medewerking. Sirjansland is voltooid. In verband daarmee houdt het bedrijf op woens dag 12 en donderdag 13 mei open huis. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE, 7-4. Een vrij atelier waar amateurschil ders kunnen komen en gaan, werken als er tijd voor is, praten over en kijken naar eikaars werk, gezamenlijk schilderen in één ruimte ieder in eigen stijl, dat is het ideaalbeeld voor iedere amateurschilder, een wens die in Zierikzee sinds kort werd vervuld. Enkele avonden per week treffen bijna 20 amateurschilders elkaar in het tot atelier /galerie verbouwde pand in de Visstraat, dat voor kort nog was ingericht als winkel „De Schapekop". Opening 13 mei Donderdag 13 mei zal het pand, waarvan de begane grond is ingericht als galerie en de eerste en tweede verdieping als wer kruimten, officieel worden geopend, 's avonds om zeven uur. Het ligt in de bedoeling tijdens de opening vooral eigen werk te exposeren. Rustig werken De wens om over een atelier te be schikken, waar mensen altijd terecht kunnen om rustig te schilderen, bestaat onder de amateurschilders al vrij lang. En vooral toen schilder Co de Voogd besloot geen schilderlessen meer te geven, stonden een aantal kursisten „op straat". Vier amateurschilders, Bert Zon dag, Marianne Gerards, Henk de Muynk en Cocky Bruijnzeel, namen het initiatief een nieuwe schilder- klub op te zetten en vooral waren zij op zoek naar een geschikte ruimte om te werken. En dat lukte. Eén van de leden van de nieuwe klub is tevens eigenaar van het pand Visstraat en hij was be reid de ruimte voor dit doel beschik baar te stellen. Voorlopig telt de klub voldoende deelnemers/sters, maar er zijn plan nen voor uitbreiding. Verder staan er uitwisselingsexposities met overige amateurschilderklubs in Nederland op het programma, zodat de leden (en belangstellenden) kennis kunnen maken met nieuwe andere technie ken en stijlen. Zeeuwse exposanten Het ligt in de bedoeling dat Zeeuw se en vooral Schouwen-Duivelandse kunstenaars in de toekomst in de ga lerie hun werken kunnen ten toonstellen. Daar zitten echter nog wat probleempjes aan vast want de galerie wordt tenslotte op vrijwillige basis gerund en dat betekent dat er niet voortdurend mensen aanwezig kunnen zijn om de tentoongestelde werken te bewaken. Daar zullen de exposanten zelf voor moeten zorgen. De schilderklub staat nog in de kinderschoenen, maar het enthousi asme van de deelnemers ontbreekt niet om er een bloeiende vereniging van te maken. Voorlopig beschikt de klub al over een grote hoeveelheid, zeer geva rieerde schilderijen, tekeningen en aquarellen, die (ook al is het een amateurschilderklub) absoluut niet amateuristisch kunnen worden ge noemd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 7-5. Woensdagavond 5 mei verzorgde het Hervormd Kerkkoor Renesse, onder leiding van Janny Lemsom-Daane de jaarlijkse uitvoering. Het was de eerste keer dat dit gebeurde in de kerk in plaats van in het dorpshuis. Men had hiertoe besloten in verband met de veel betere acoustiek van de kerk. De belangstelling voor het muzikale gebeuren was uitstekend, de kerk was geheel gevuld. Met als Introïtus het bondslied van H. Graaf van Hogendorp werd de avond geopend. Vervolgens werd een welkomstwoord gesproken door de voorzitster, mevrouw J. Moerland- Visser. Aan deze avond werd muzikale me dewerking verleend door mevrouw E. Vos-Simons op piano, de heer Lex Zeedijk op orgel, de heer Kees Hoogerhuis op trompet en de heer Leon Leijdekker op gitaar. Naast koorzang was er ook plaats voor samenzang en tijdens verschil lende nummers waren dan wel de mannen, danwel de dames van het koor alleen te beluisteren. Ook werd in verschillende liederen solo gezon gen. Solo In „Hebe deine Augen" van F. Mendelssohn-Bartholdy waren bij voorbeeld alleen de dames van het koor te beluisteren. Het oude lied „Het angelus klept in de verte" van Cath. van Renesse werd gezongen door de dames T. v. d. Puil Donker en J. C. Vwser-Piekaar. De heer J. D. Prtemis' soleerde met hét gezongen „Ohze Vader". Na een instrumentaal intermezzo met gitaarmuziek door de heer Leij- dekker, op de piano begeleid door mevrouw E. Vos-Simons ging het koor over naar wat luchtiger reper toire van vpiksliecües.en» met in het achterhoofd de herdenking van de bevrijding, enkele vaderlandse liede ren als bijv. de „Blanke top der dui nen" en „In naam van Oranje". De Schouwse legende op muziek van J. Morks werd gezongen door al leen de heren en de dames J. L. Hoo- gerhuis-den Boer, J. J. Moerland-Vis ser en J. Verseput-Meerdink zongen, gestoken in klederdracht, drie Schouwse liederen. Ook het Schouwse Volkslied ont brak niet en het programma voor de pauze eindigde met het Wilhelmus. In de pauze werd een uitstekend geslaagde verloting gehouden. Ver volgens werd door een aantal leden van het koor een operette gespeeld: „Klaas en Trien", een stuk voor zang en piano van P. Vasseur. Aan het slot van de geslaagde avond werd een woord van dank gesproken door de voorzitster. Zij dankte iedereen voor de medewer king en de inzet. Voor mevrouw Vos- Simons en de heren Zeedijk, Hooger huis eri Leijdekker liet ze deze woor den van dank vergezeld gaan van een attentie. Amateurschilders aan het werk in het pand visstraat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3