385 IDs8 b f. Verkoop op boerderijen in de regio neemt flink toe Serooskerke heeft tal van wensen voor het vernieuwde dorpshuis Supra Koffie PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Werkloosheid in E.G. voor Jlietnisce PAAUWE B.V. Kommissie Middenstand Zierikzee Hogere benzineprijs Hoorzitting in dorpshuis: PÊ Bitr NIEUWSBODE REDAKTIE, AOMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 29 april 1982 138ste jaargang Nr. 23106 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in du nummer „Brogum" in ernstige financiële nood BRUSSEL, 28-4. Het laatste jaar is het aantal werklozen in de Europese Gemeenschap met twee miljoen gestegen. Naarmate de werkloosheid toeneemt zal het ontbindingsproces van Europa blijven versnellen. Dit zegt de Europese Commissie in een werkdokument dat in Brussel is besproken door vertegenwoordigers van de EG-regeringen en de Europese werkgevers- en werknemersorgani saties. Advertentie f snelfilter normaal of snelfilter pak 250 gram nu Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Rente Spaar-selekt-extra 8 Vz (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-5 jr vast t/m 10 Spaarbiljetten t/m 9%% NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 V i Een beroemde naam is soms als een jasvoor de vader ge maakt, maar voor de zoon te i groot. iftfinnnniuuuTéfinnnnnnnnmtf Wilt u daar meer over weten, kijk dan in de advertentie op pag. 17 ZIERIKZEE, 27-4. „De verkoop op boerderijen van ar tikelen, andere dan de eigen produkten, breidt zich steeds meer uit en speelt vooral op Schouwen-Duiveland zeer sterk", konstateerde de heer P. P. Ausems, stafme dewerker van de Kamer van Koophandel te Middelburg, dinsdagmiddag tijdens een openbare vergadering van de Middenstandskommissie in het Zierikzeese stadhuis. geweigerd, v-rs was verlopen als een dergel A verordening reeds voorhanden Jk geweest. De kommisïre adviseerde ten slot te tot invoering van deze verorde ning, de kriteria daarin voorlopig te baseren op het huidige beleid en in de volgende vergadering van de kom missie middenstand op grond van exakte cijfers nieuwe richtlijnen vast te stellen. Het was de bedoeling, dat het ge meentebestuur nu eens uit de mond van de bevolking zélf zou horen, wat er leeft en hoe de mogelijkheden lig gen voor een vernieuwd dorpshuis, dorpshuis. Een inventarisatie maakte duide lijk, dat er héél wat wensen zijn: De kapper wil een behoorlijke ruimte, met goede verlichting en een was bak. De ouderengymnastiek vindt de tafels te groot en te zwaar, de naden in de vloerbedekking gevaarlijk en de hanglampen hangen in de weg. Hetzelfde geldt voor de jongeren- gym, die voorts ook nog vindt dat de prijskasten .ongelukkig" hangen. De toneelklub vraagt een toneel ruimte, kastruimte en een kleed ruimte, die in tweeën te delen is. De sport wil een grote zaal voor feesten. Bejaardensoos wil zelf koffie blijven zetten. De beheerder voegt daar aan toe een grotere keuken, groter buf fet, opbergruimte voor tafels en stoe len en een hobbyruimte voor jeugd- en tienerwerk. Ook de school wil meer ruimte, om er lessen in te geven voor handvaardigheid e.d., een speel lokaal voor de kleutergym en het sa menstellen van de dorpskrant. Het jeugdwerk zag graag een bar retje en leuke verlichting in het nieu we dorpshuis. De bank wil een af gesloten ruimte met bureau en kastruimte en de dorpsgemeenschap ten slotte: ruimte waar ,,nat werk" gedaan kan worden, toiletten, gade robe en veel bergruimte. Opgaaf Bij dit alles moet worden bedacht, dat het hier gaat om een voorziening voor ongeveer 200 bewoners, die ook nog graag zouden zien, dat de huur prijzen gelijk blijven aan de huidige. Een zware opgaaf voor het kollege van b. en w. om alles samen te voe gen en ieder te vreden te stellen. Plannen stilgezet De heer J. C. de Feiter was voorzit ter van het panel, dat de wensen aan hoorde en de bevolking zonodig van repliek diende In een inleidend (Vervolg pag. 7) WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 3 mei: Zaterdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: west 6 Zondag: Kans op neerslag: 70% Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: west 6 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: n.west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 30 april Zon op 6.13, onder 21.02 Maan op 12.04, onder 3.30 1 mei Zon op 6.11, onder 21.04 Maan op 13.20, onder 4.07 2 mei Zon op 6.10, onder 21.05 Maan op 14.36, onder 4.37 3 mei Zon op 6.08, onder 21.07 Maan op 15.50, onder 5.00 Eerste Kwartier: 30 april (14.07) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 30 april 9.01 21.17 2.25 15.01 1 mei 10.20 22.44 3.39 16.23 2 mei 11.42 - 5.00 17.44 3 mei 0.03 13.02 6.17 19.00 Doodtij: 2 mei HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Vandaag drong met een in kracht toenemende noordwesten wind koude lucht ons land binnen. Ook morgen blijft er in het Noordzee gebied een koude noordwestelijke stroming staan. Daarbij zal de buiïg- heid toenemen. Zaterdag kan een de pressie die van IJsland onderweg is naar Schotland voor een tijdelijke Qnderbreking van de aanvoer van koude lucht zorgen. Daarna echter draait de wind in ons land weer naar het noordwesten en zijn opnieuw en kele dagen met koud weer mogelijk. Boeren en/of groentetelers hebben de mogelijkheid aan huis eigen pro dukten te verkopen. Breiden ze die verkoop uit tot andere produkten, zijn ze niet meer legaal bezig. Kom missielid de heer C. Legemaate sig naleerde een toename van die ver koop naast de eigen produkten. Hij bracht dit punt aan de orde naar aanleiding van een uit te bren gen advies betreffende een model-, vent- en standplaatsenverordening. De heer Ausems liet weten, dat niet de Kamer van Koophandel dergelij ke gevallen kan opsporen, maar dat dit het terrein van de gemeente of de E.C.D. (Ekonomische Controle Dienst) ligt. Genoemde vent- en standplaatsenverordening zal niet de teler kunnen verplichten een vergun ning aan te vragen voor de verkoop van eigen produkten, maar maakt het de gemeente wel mogelijk de ver koop van niet eigen geteelde artike len aan te vechten. „Geen wet" Woordvoerder van de Zierikzee- sche Ondernemers Centrale (Z.O.C.) de heer J. Littooy kon zich groten deels verenigen met de model verordening, maar betreurde het dat deze A.P.V. slechts een leidraad vormt en geen wet is. ,,De ambulante handelaar is toch ook een kollega van u", was het antwoord van de kommissievoorzitter, wethouder L. J. van Gastel. ,,In zekere zin, maar de ambulante handel werkt tegen veel lagere bedrijfskosten", was het ant woord van de hêer Littooy. De woordvoerder namens de Ka mer van Koophandel lichtte toe, dat deze modelverordening niet als strekking heeft het tegengaan van de ambulante handel, maar de gemeen te een mogelijkheid verschaft in te Advertentie SEROOSKERKE, 28-4. Eén ding- werd duidelijk op de hoorzitting dinsdagavond in het dorpshuis van Seroos- kerke: gezien het wensen-pakket van de bevolking ten aanzien van het vernieuwd dorpshuis, heeft in Seroos- kerke de inflatie en ekonomische teruggang nog niet toe geslagen. De hoorzitting was belegd door het gemeente bestuur, in samenwerking met de projektgroep Kleine Kernen en de dorpsgemeenschap. SEROOSKERKE. De hoorzitting in het dorpshuis te Serooskerke. waar de dorpsbewoners hun wensen kenbaar kon den maken. 4 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Wat zijn nu de konkrete plannen van de gemeente met het terrein van Van der Wekken?", wilde de heer Littooy weten. De voorzitter ant woordde, dat - om voor subsidie voor verplaatsing van het bedrijf in aan merking te komen - het huidige pand in elk geval gesloopt zal moeten wor den. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Dit nummer bestaat uit 22 pagina's. grijpen als het aantal vent- en stand plaatsenvergunningen uit de hand dreigt te lopen. De heer Legemaate kreeg desge vraagd ook de mededeling, dat een recentelijk Arob-procedure aan gespannen door een inwoner aan wie een standplaatsenvergunning was Advertentie Parkeerruimte Parkeervoorziening op het vrijko mend terrein van de fa. Van der Wek ken, slechtweervoorzieningen, on derzoek naar de mogelijkheden voor aanleg van een jachthaven en een Distributie Planologisch Onderzoek: in deze volgorde werd vorig jaar de middellange termijnplanning door de middenstandskommissie op gesteld. Tijdens de vergadering van dinsdagmiddag bleek men deze volg orde te willen handhaven, met uit zondering van de heer L. Jonker (P.v.d.A.) die op het vrijkomend ter rein van de fa. Van der Wekken lie ver speelruimte voor de jeugd ge- kreëerd zag. BRUINISSE. Vrolijke gezichten in Bruinisse, waar burgemeester T. C. Hekman (links) aan vijftig lagere schoolleer- lingen het E.H.B.O.-diploma A uitreikte. Alle deelnemers slaagden, dus het was feest. (Zie ook elders in dit nummer). Het vrijkomende terrein zal ge- bruikt kunnen worden voor woning bouw, speelruimte en parkeervoor ziening. „In het plan van de gemeen te zullen deze facetten alle drie te- Vervolg pag. 5 DEN HAAG, 28-4. Met ingang van zaterdag gaat de maximumprijs van een liter superbenzine met vier cent omhoog en komt daarmee op 171,6 cent. Normale benzine wordt vijf cent per liter duurder, waarmee de maximumprijs op 167 cent komt. Ook tweetaktbenzine gaat vijf cent in prijs omhoog en gaat dan maxi maal 185 cent kosten, aldus het mi nisterie van ekonomische zaken woensdag. De maximumprijs van dieselolie wordt 116,8, een stijging met 3,6 cent, terwijl petroleum 2,5 cent duurder wordt en huisbrandolie 2,2 cent exkl. b.t.w. Eenprocents - stookolie gaat 7,35 gulden exklusief b.t.w. per ton in prijs omhoog en tweeprocents - stookolie 5,25 gulden. LPG blijft even duur. Advertentie m? mr Verwachting tot vrijdagavond: Enkele buien Wisselend bewolkt en enkele buien, mogelijk met hagel; minimumtempe ratuur ongeveer 4 graden; middag- temperatuur rond 9 graden; tot matig en aan de kust tot krachtig afnemen de noordwesten wind.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1