C.N.V. richt zich lot Zeeuwse Raad voor de Rekreatie i Geen school op gereformeerde grondslag te Bruinisse 0© Wijziging subsidieregeling eigen woning Unilever heeft geen vervangende werkgelegenheid Situatie Schouwen-Duiveland STREEKNIEUWS VERZEKEREN NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE Formateur sprak met werkgevers ZIFRIKZEESCIIE NIEUWSBODE vnjdag i j„u iu?t Nr. win 3 (ii) ZIERIKZEE, 30-6. Het sub-distrikt Schouwen-Duiveland van hot C.N.V. heelt zich in persoon van de heer B. S. Hoek te Zierikzee, gewend tot de Provinciale Raad voor de Rekreatie in Zeeland, inzake de Zeeuwse Rekrea- tie-diskussienota. He tweede deel van de brief wordt hieronder afgedrukt. ZIERIKZEE. Uitsnringer op d*> beeldententoonstelling in de tuin van het Burgerweeshuis, is dit „gouden kal/', dat blikkert in de zon, als de zon er is natuurlijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Kroon wijst verzoek af Gezien het feit dat meestal de jon geren en ekonomisch minder sterken per tent rekreëren, moeten we ook hier weer vaststellen dat de meer welgestelden van de betere voorzie ningen profiteren terwijl de qua ex ploitatie minder aantrekkelijke „tent campings stelselmatig door zomer woningen en (sta)-caravans worden verdrongen. Een andere belangrijke faktor wel ke niet nadrukkelijk genoeg naar vo ren kan worden gehaald is de ruim telijke ordening binnen de rekreatie- gebieden. Met name doelen wij hier op de campings. Het lijkt ons zéér nodig dat op provinciaal c.q. gemeen telijk overheidsniveau een vaste norm wordt bepaald t.a.v. het aantal ver- blij fseenheden per hectare. De in druk bestaat sterk dat zoveel moge lijk mensen op een zo klein mogelijk oppervlak worden geplaatst, ten einde een 7.0 groot mogelijke winst te behalen. Aangaande de jachthavens op Schouwen-Duiveland kan gesteld worden dat zonder uitzondering over al lange wachtlijsten bestaan voor ligplaatsen. Het ware wenselijk wat meer faciliteiten te bieden aan sport vissers, door deze in staat te stellen in de jachthaven van hun keuze een ligplaats te bemachtigen. Ook hier geldt weer de regel dat de mensen met de grote jachten, die meestal niet in de regio woonachtig zijn, weer in de prijzen vallen. (Als voorbeeld be hoeven we maar naar de situatie aan het Veerse Meer te kijken). Het milieu Het is een feit dat door de toene mende rekreatie „Schouwen's gouden kip", de kwaliteit van het milieu in toenemende mate is verminderd. Meer en meer worden natuurgebie den aangetast door weggeworpen vuilnis, worden jachthavens veront reinigd door ongezuiverd afvalwater etc. In de nota wordt op overzichte lijke wijze uiteengezet hoe ons milieu verloedert. Waterzuiveringsinstalla ties werken pas sinds kort en de vraag is of deze wel het aanbod van vervuild water kunnen verwerken. Wij staan ten opzichte hiervan tame lijk sceptisch en zouden graag willen weten of het aanbod de bestaande ka- paciteit (nog) niet overtreft? Congres(sen) Jehovah's Getuigen Deze zomer zullen Jehovah's getui gen in Nederland in drie steden con gressen houden: Leiden, Utrecht en Rotterdam. De heer J. Barneveld, zegsman van de gemeente in Zierik zee vertelde dat ongeveer 11.000 be zoekers worden verwacht. De plaat selijke gemeente zal vertegenwoor digd worden door 50 deelnemers, zij zullen de vierdaagse vergadering in Rotterdam bezoeken. Het thema van dit jaar is: „Vreugdevolle werkers". De congressen in Nederland vormen een onderdeel van een internationale reeks. Zeeland in interkontinentaal telefoonverkeer MIDDELBURG, 1-7. Op woensdag 6 juli a.s. wordt een belangrijke fase in de automatisering van het inter nationale en interkontinentale tele foonverkeer afgesloten. Die dag zal het technische district Goes (ruwweg de provincie Zeeland omvattend) de mogelijkheid van automatisch telefoonverkeer krijgen met o.m. Australië, Canada, Japan, ZIERIKZEE. Eén van de vele figu ratieve kunstwerken, die te zien zijn op de schilderijtentoonstelling in het Gravensteen. Dagelijks kan men hier een keur van fraaie schilder werken bewonderen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ook het punt van de autowegen naar de i-ekreatiegebiedcn toe biedt de nodige vraagstekens. Wat zijn in konkreto de plannen welke er ten aanzien van dit punt bestaan? Wat gaat vóór: de milieusituatie (dus géén uitbreiding van het bestaand wegen net, misschien een kleine noodzake lijke aanpassing) of de verkeersvei ligheid (minder ongelukken op de „bloedbaan" naar de kust)? Het viel 'op tijdens de lezing van de nota dat er (nog) niet over vakantie spreiding werd gesproken i.v.m. ver lichting van de druk op de rekreatie- centra in de regio. Uit de ons ter be schikking staande statistieken (nota: Rekreëren in Zeeland uit 1976) bleek dat het grootste aanbod rekreanten uit de Randstad afkomstig was. Is hier al eens op inter-provinciaal ni veau overleg geweest m.b.t. vakan- tiespreiding of is dit nog een 'ko mende zaak?". Zo besluit de brief. Ver. Staten, Zuid-Afrika en een groot aantal Europese landen. Op dat moment zullen vanuit heel Nederland voor iedere telefoonabon nee dezelfde internationale en inter kontinentale bestemmingen langs automatische weg bereikbaar zijn. Met een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal van de Abdij te Mid delburg zal aan bovengenoemd feit aandacht worden besteed. In aanwe zigheid van de commissaris van de koningin, dr. C. Boertien en een aan tal zakelijke en ambtelijke relaties zal o.m. de directeur-generaal van de P.T.T., drs. Ph. Leenman een toe spraak houden. Dr. Boertien zal als eerste vanuit het district Goes een automatisch telefoongesprek tot stand brengen met een „verre" rela tie. Tevens zal een telefoonabonnee een gesprek voeren met geëmigreer de kinderen. Concert Veere Op 16 juli a.s. zal het bazuinkwar tet van het Koninklijk Muziekcon servatorium ,te 20.00 uur in de Grote kerk te Veere optreden. Het kwartet bestaat uit de medewerkers Jozef Janssens, Luc Stroeykens, Bernard Cosaert en Johan van Isegem. ZIERIKZEE Ruiten ingegooid Donderdagavond omstreeks 21.00 uur werden bij de firma De Jong, handel in delikatessen, wijn en ge distilleerd twee ruiten van 1,5 x 1,5 m ingegooid door een inwoonster (H.) te Zierikzee. Ze bleek in over spannen toestand te verkeren na een echtelijke ruzie. Ze gooide de ruiten in met twee lege flessen. Als argu ment voor haar daad voerde ze aan dat aan haar echtgenoot door de be treffende firma te hoge prijzen wa ren berekend. Na het gebeuren ver leende de arts A. W. van Geer eerste hulp. Concert in Gasthuiskerk In de Gasthuiskerk te Zierikzee concerceert op donderdag 7 juli 1977 Flip Veldmans, organist te Steenber gen. Het programma luidt als volgt: 1. a. Retrové (Estampie) plm. na, 1320; b. Mit ganczem Willen wünsch ich dir c. En Avois, Conrad Paumann 1410-1473; 2. Cortège Final, Anony mus 1557; 3. Fantasia, Pieter Cornet 1560-1626; 4. Primer tiento de 4e To- no, Sebastian Duron 1660-1716; 5. Composities van Joh. Seb. Bach, a. Triasonate no 6 in G, BMV 530; b. O Mensch, bewein' dein' Sunde gross BMV 622; c. Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BMV 676; d. Dies sind die heil'gen zehn Gebot, BMV 678; e. Preludium en fuga in e, BMV 548. Flip Veldmans werd geboren in 1949 te Gaasterland. Hij is z'n studie begonnen aan het Ned. Instituut voor katholieke kerkmuziek te Utrecht alwaar hij diploma's behaalde in or gel, piano en koordirectie. Daarna behaalde hij aan het Rotterdams conservatorium bij Arie J. Keijzer het eindiploma solospel orgel. Rommelmarkt K.H. „Kunst en Eer" Tijdens écn der toeristcndagen, nl. op dinsdag 19 juli a.s., organiseert de koninklijke harmonie „Kunst en Eer" een grote rommelmarkt op het plein vóór de school aan de Nieuwe Boo- gerdstraat. De harmonie rekent op de steun en medewerking van de gehele be volking en roept deze dan ook op om in alle hoeken en gaten en de schuurtjes niet te vergeten te snuf felen of er nog oude spulletjes zijn welke ze voor dit doel wilen af staan. Liefst geen stoelen of bank stellen. De leden van het muziek korps zullen op dinsdag 5 juli a.s. bij de inwoners aankloppen om de ar tikelen in ontvangst te nemen. Wanneer het op een ander tijdstip opgehaald mag worden gelieve men zich in verbinding te stellen met de heer C. v. Geesbergen, telefoon (01110) 3536 of met mevrouw Prie- mis-v. d.'Welle, telefoon, (01110) 4587. Mocht het op de datum van de rommelmarkt slecht weer zijn, dan wordt deze verzet naar de daarop volgende donderdag 21 juli. Stand op Antiekmarkt Op de Kunst en Antiekmarkt, te houden tijdens de Zierikzeese Toe- ristendagen, zal de Hervormde Vrou wengroep „Wees en zegen" present zijn met een stand, d.w.z. twee dagen t.w. op 5 en 12 juli. Verkocht wor den door de leden vervaardigde ar tikelen, boeken en allerlei andere aantrekkelijke zaken. HAAMSTEDE Oud papier Zaterdag 2 juli a.s. wordt weer oud papier opgehaald ten behoeve van de zending der Gereformeerde Gemeente. RENESSE Buitenbak Buitervereniging Zaterdag 2 juli a.s. zal voor het eerste gebruik worden gemaakt van de nieuwe buitenbak van de ruiter - vereniging „Renesse" Een speciaal programma is hiertoe voorbereid, bestaande uit: parade, ponny zak- loop race, paarden zakloop race, dressuur-demonstratie en spring- nummer door ponny's en paarden. Botsing Op de Rampweg reed woensdag middag de automobilist G. J. N. uit Rhenen, die bij het inslaan van een inrit te laat werd opgemerkt door een andere autobestuurder, D. B. uit Nijkerk. Door de botsing werd de auto van N. in de sloot geduwd. Dit voertuig kwam er met zware plaat- schade af. De andere auto werd aan de voorzijde beschadigd. Niemand bekwam persoonlijk letsel. Para's landen Een aantal parachutisten zal a.s. zaterdagmiddag te 13.00 uur op de terreinen van manege Grol landen. Dit ter ere van de opening van de buitenbak van ruitervereniging „Re- nesse" aldaar. Advertentie Een ongpiuk is niet altijd te voorkomea De financiële gevolgen ervan wel.Voorkom dat u in moeilijkheden raakt Sluit tijdig een gpede verzekering voor uw huis en gezin, uw auto en rekreatie Ga voor een goed advies naar de OÜVVERKERK Oud papier Zaterdag 2 juli a.s. zal SVOWK alhier weer oud papier ophalen, ten bate van de verenigingskas. NIEUWERKERK In memoriam J. Dijkman In Huize „De Werfkampen" te Rilland Bath, waar hij zijn laatste levensjaren vertoefde, overleed op de leeftijd van 88 jaar, onze vroegere plaatsgenoot, de heer J. Dijkman. De heer Dijkman stamde uit een 'bekend molenaarsgeslacht en onder zijn roepnaam „Hannis" was hij ja renlang werkzaam op de Nieuwer- kerkse korenmolen en genoot een grote bekendheid. Op de molen wer den koren, gerst voor varkens en kleinvee gemalen, welke produktcn door de molenaar werden thuis be zorgd. De heer Dijkman stond be kend als kindervriend en zelfs op hoge leeftijd bouwde hij nog minia tuurmolentjes. Hij was ook avon tuurlijk van aanleg. Zo maakte hij in 1911 als eerste „eilander" een vliegtochtje boven Duiveland, als passagier van de bekende vlieger Jan Olieslagers. Vroeg in de twinti ger jaren cck. reed hij al in 'n Ford, later omgebouwd tot funktionele molenaarsauto. In 1925 begon hij een autobusonderneming en onderhield hij met enkele bussen een dienst Zierikzee-Zijpe. Een karakteristiek man, is met de heer Dijkman heen gegaan. Vele jaren was hij typisch voor de Nieuwerkerkse dorpsge meenschap. BRUINISSE Kooi- en Sameniangavond De koor en samenzangavond die gehouden werd in de Nederlands Hervormde kerk trok zer veel be langstelling. Op enkele plaatsen na was het gehele kerkgebouw gevuld. Nadat ds. De Jonge de avond ge opend had met gebed hield hij aan- .sluitend een korte medidatie. Be gonnen werd met het gezamenlijk, zingen van de eex*ste drie ver-zen van psalm 150. Verder was er afwisse lend koox-zang en samenzang. De me dewerkende aan deze avond waren de bekende alt Reinata Heemskerk, Christelijke gemengde zangvereni ging „Maranatha" uit St. Philips- land, Chx-istelijk gemengde zangvex-- eniging „Laus Deo" uit Bx-uinisse en op het ox-gel speelde Mar van der Veer. De algehele leiding van deze koor en samenzangavond was in han den van Kees den Bx-aber. Een der hoogte punten van deze avond was de solozang van de sopraan mevr. Moerland-Reyngoudt, lid van de Christelijke zangvei-eniging „Max-a- natha" uit St. Philipsland. Het was de eerste keer dat zij een solo zong, zij zong het Lax*go van Handel dat zo mooi was dat iedereen er stil van werd. Het gehele px-ogramma was zeer mooi wat de koren en andere ten gehore brachten. De muzieklief- hebbex-s zijn zeker aan hun tx-ekken gekomen en vele lieten na het twee uur dux-ende programma horen „voor mij had het nog wel wat langer mo gen duren". Aan het eind van deze /.eer geslaagde avond dankte ds. De Jonge de divex-se instanties en alle medewerkers voor dit px-ogramma en besloot de avond met dankgebed. Oud papier Zaterdag 2 juli wordt weer oud papier opgehaald ten behoeve van de Mbuma-zending. Wielen verloren Dondex-dagmorgen omstreeks kwarl voor acht verloor een rijdende vrachtwagen in de Pr. Wilhelmina- laan een dubbel stel achterwielen die een gepax-keex-d staande auto zwaar beschadigde en een tweede licht be schadigde. De vrachtauto die eigen dom is van de fa. v. d. V. uit Bi'ui- nisse werd bestuui'd door C. IJ even eens uit Bruinisse. Het stel achtex*- wielen dat de auto verloor ging aan het rollen en raakte de geparkeerd staande auto van B. die daardoor achteruit ging rijden en tegen de eveneens geparkeerde staande auto reed van de zoon van B. De auto van B. werd zwaar beschadigd; die van zijn zoon licht. In memoriam D. v. d. Berg Jzn. In zijn woonplaats Bussum over leed, woensdag 29 juni op 81-jax*ige leeftijd de heer D. van den Bex-g Jzn, rustend arts geboren te Bruinisse. De heer Van den Berg bezocht de H.B.S. te Zierikzee, waarna hij aan de Uni versiteit te Amsterdam de studie voor arts voltooide. Hij was een dei- weinigen in Nederland die door stu deerde voor homeopathisch arts en eenmaal gevestigd in Hengelo (Ov.) kreeg hij daar een zeer drukke prak tijk. Vervolgens vestigde hij zich in Dordrecht in de dertiger jaren, en ook daar was zijn praktijk niet min der druk. Later wisselde hij Dor drecht voor Bussum. Dokter Van den Berg bezocht nog regelmatig zijn ge boorteplaats, waar zijn ouders woon den en ook later had hij nog regel matig kontakt met zijn hier wonen de familieleden. Puzzelrit voor fietsen Zaterdag 2 juli organiseert de Stichting Festiviteiten een puzzelrit voor fietsen. De start is bij de mu ziektent. en deelname hieraan is mogelijk vanaf de twaalf-jarige leef tijd. Inschrijving aan de start. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE, 30-6. De Kroon heeft een verzoek van de Stichting tot het verstrekken van onderwijs op gere formeerde grondslag, om te Bruinisse een bijzondere school voor gewoon lager onderwijs op te richten, afge wezen. Dit deed zij op grond van de ver wachting dat de school, als die per 1 augustus 1977 geopend zou worden, slechts bezocht zou wox-den door 31 DEN HAAG, 30-6. Kabinetsforma teur Den Uyl heeft een ruim twee uur durend gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van de werkge vers, mr. C. van Veen - voorzitter van Nederlandse ondernemingen, en ir. J. de Wit, voorzitter Nederlandse Christelijke Werkgeversbond. Het gespx-ek handelde over de so ciaal-economisch beleid in het alge meen en ook de vier hex-vormings- voorstellen zijn ter sprake gekomen. De bespx*ekingen werden voorts me de gevoei'd naar aanleiding van de nota die de x-aad van Nederlandse werkgeversvex-bonden aan de forma teur heeft gestuurd. De woox-dvoerder van de forma teur liet na afloop weten dat drs. Den Uyl het gesprek „nuttig en in formatief" had gevonden". IIET WEEKOVERZICHT DE BILT. 1-7. Het KNMI deelt mede: Ons land bevindt zich in een westelijke tot zuidwestelijke st?:o- ming. Met deze stroming wordt aan vankelijk nog vochtige lucht met veel bewolking aangevoerd. Zatei'dag ech ter wordt de lucht geleidelijk di'oger en zijn er zonnige perioden mogelijk. Het ziet er naar uit dal we de meeste zon en daax-door ook de hoogste tem peraturen in het zuiden van het land tegemoet kunnen zien. Of de bewol- kiin zich zaterdag tot voorbij de Wadden zal terugtrekken, is nu nog niet te zeggen. Het weer in west-Europa zal de ko mende dagen beter worden met wat hogex-e temperatux-en. Vooi'al voor het Alpengebied is een flinke weersver- betei'ing te verwachten. Donderdag werd daar op veel plaatsen meer dan 10 mm regen afgetapt. ZEIST, 30-0. Do Unilever Vlees- groep Nederland is niet in staal tol liet geven van vervangende werkge legenheid voor de 1800 arbeidsplaat sen die l»U de voorgenomen reorga nisaties op de toeht komen te staan. Do Voedingsbonden FNV vinden het gesprek dat donderdagmiddag tussen de bonden en Unilever heeft plaatsgevonden in Zeist, teleurstel leerlingen. De wet eist namelijk voor een dergelijke aanvraag een verkla ring waaruit blijkt dat de school bij haar opening zal worden bezocht door op z'n minst vijftig leerlingen. Het bestuur van de Stichting heeft 37 verklarixxgen neergelegd, waaruit blijkt dat de school, als die 1 augustus 1979 geopend zou worden (dus pas over twee jaar), bezocht zou worden door 56 leexiingen. DEN HAAG, 1-7. Minister Gruij- ters (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) heeft hoofdzakelijk om budgettaire redenen de subsidierege ling voor eigen woningen per 1 juli 1977 gewijzigd. Met ingang van die datum zal de maximale eerste jaarlijkse bijdrage worden verlaagd van f 4.700,tot f 4.000.voor eigen woningen in de beschutte sfeer echter het bedrag van f 5.200,gehandhaafd, aldus mededelingen van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning. Met het oog op de prijsstijgingen is het hoogste bedrag van de slicli- tingskosten, waarbij een maximale bijdrage wordt toegekend, verhoogd tot f 105.000,— (was f 102.000.—). Tot een maximaal bedrag aan stichlings- kosten van f 127.000.(was f 123.000) wordt nog een paarlijkse bijdrage verstrekt. De grens van de stichtingskostcn, waarbij een gemeentegarantie kan worden verleend, wordt per 1 juli gebracht op f 180.000,(was f 175.000,Het rijk neemt voor de helft deel in de gemeentegarantie. Subsidie-aanvragen voor eigen wo ningen die op 30 juni 1977 te 17.00 uur volledig ingevuld zijn binnenge komen bij de directies van de volks huisvesting in de provincie, kunnen nog in aanmerking komen voor toe passing van de oude regeling. lend. De Unilever-direktie heeft naar voren gebracht dat er grondig is nagegaan of er toch mogelijkheden waren voor vervangende werkgele genheid. Het concern zou graag in Nederland nieuwe verantwoorde ak- tivileiten ontplooien of bestaande uitbreiden maar /iet daartoe de eerstkomende lijd geen kans, zo zei de heer M. L. Mogendorff, lid van de cenlrale, direktie van Unilever Nederland. Geen hoop voor vleeswerkers

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1977 | | pagina 3