;v L GA 1 INTERMEUBELNIEUWS 1972 DEURLOO DE ZIERIKZEESCHE COURANT ONTVOERDE SALLUSTRO DOOR CUERILLA'S GEDOOD Palestijnse groepen bundelen krachten Twee bandieten en drie gijzelaars Massaontslag bij installatiebureau De werkloosheid in cijfers vrouw gevlucht met Weer pokken in Zuid-Slavië ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 11 april 1972 128ste jaargang Nr. 21063 WAARIN OPQENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand I 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losSe mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzenI De advertentieprijzen zijn exclusief 4 "/o B.T.W. In dit aatnmer: De Zeelandbrug in 1971 Drama in Argentinië BUENOS AIRES, 10-4. De directeur van Eiat-Argen- tinië, Oberdan Sallustro, die bijna drie weken geleden door marxistische stadsguerrillero's werd ontvoerd, is doodgeschoten. De ontvoerders kwamen tot hun daad toen de politie de „volksgcvangenis" omsingelde in de wijk Villa Lugano van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires waar hij werd vastgehouden. Volgens een politie-woordvocrder werd de 57-jarige Italiaanse industrieel tweemaal in de borst en eenmaal in het hoofd geschoten voordat de ontvoerders in een vuurgevecht gewikkeld raak ten met een politicpatrouille. Twee politiemannen weiden ge wond, van wie één ernstig, en de ontvoerders ontkwamen voordat ver sterkingen ter plaatse waren. In een van de kamers van de „Volksgevan genis' werd het lijk van Sallustro ge vonden, badend in het bloed. Het werd geïdentificeerd door Aurelio Peccei, internationaal Fiat-directeur die kort na het vuurgevecht bij het huis aankwam. Gberdan Sallustro werd op 21 maart ontvoerd door het Trotzkisti- sche revolutionaire volksleger (ERP), dat een losgeld van een miljoen dol lar eiste voor zijn vrijlating. Het ERP zei dat Sallustro ter dood was veroordeeld wegens economische uit buiting en onderdrukking van ar beiders. Tweemaal echter verlengde het het ultimatum en in hun laatste verklaring aan de pers zeiden de re- Advertentie ■e- MAT'IAS; de enige matras met de juiste celbalans CAIRO, 11-4. De Palestijnse guerrillagroeperingen zijn overeen gekomen hun krachten in één mili taire organisatie te bundelen. Deze samenvoeging moet binnen drie maanden zijn voltooid. Dit is maan dagavond officieel in Cairo bekend gemaakt door het Palestijnse natio nale congres, dat door de Palestijncn als hun parlement in ballingschap wordt beschouwd. Het congres heeft vijf dagen in de Egyptische hoofd stad vergaderd. Het congres, dat door bijna vier honderd personen werd bijgewoond, verwierp het plan van koning Hoes sein vooi; een federaal Jordanië en stelde dat de Palestijnse bevrijdings organisatie de enige vertegenwoor digster van het Palestijnse volk is. Het congres heeft verder de plan nen voor de verkiezing van een nieuwe leiding van de guerrillabe weging tot juli uitgesteld. Het „Palestijnse parlement" deed een dringend- beroep op de Arabi sche landen alle betrekkingen met Jordanië te verbreken en dit land uit de Arabische Liga te stoten. Egypte. Syrië en Libië hebben al met Jordanië gebroken. LAI KHE (Zuïd-Vietnam). Ondanks zwaar vijandelijk vuur, slaagde een ge- durfile poging ran zwaar bewapende leden ran een Amerikaanse reddings- groep, om met een lichte observaliehelikopter drie Amerikaanse adviseurs en -.es Zuidinelnamese soldaten uit het omsingelde Loc Ninh Ie halen. Een foto toont twee gewonde adviseurs in de helikopter. volutionairen dat Sallustro „op een geschikt moment" zou worden ge- ex ecu teerd. Vorig jaar anders Het ERP ontvoerde vorig jaar de Britse Consul in Rosario, Stanley Sylvester. Sylvester echter was ge lukkiger dan de Italiaanse indu strieel.' Hij werd na een week vrij gelaten toen een vleesconservenfa- briek waarvan hij directeur was voedsel en kleren ter waarde van 200.000 verdeelde in de armenwijken van Rosario. Maar na dc ontvoering van Sallus tro beletten nieuwe federale wetten Fiat aan de eisen van het ERP te gemoet te komen of op enige manier met het leger te onderhandelen. In Napels maakte de familie van Sallustro maandag nog bekend dat ze een aanzienlijke som gelds had verzameld voor zijn vrijlating. Maar Aurelio Peccei had zondag in Bue nos Aires nog' laten weten dat zijn maatschappij het Argentijnse onder handelingsverbod zou respecteren. Arrestaties Ontvoering in Parijs PARIJS, 10-4. Twee bandieten en een vrouw hebben vrijdag met be hulp van een door de vrouw binnen gesmokkeld pistool in het gebouw van justitie in Para's een rechter en twee anderen gegijzeld en de politie gedwongen hen te laten vluchten De Argentijnse politie heeft al 12 personen in arrest die direct of in direct betrokken zouden zijn geweest bij de ontvoering van Sallustro. On der hen bevinden zich negen vrou wen. Ze werden opgepakt toen de politie een „volksgevangenis" ont dekte waar de Fiat-directeur de eer ste acht dagen is vastgehouden. Na de dood van Sallustro riskeren zij nu allen de doodstraf, die na 50 jaar in 1970 voor de eerste keer wèe*r'nJr",fiel ecii politic-auto. werd ingevoerd na de ontvoering van en de moord op oud-president Aramburu. De Italiaanse regering heeft uit drukking gegeven aan haar „diepe afschuw" over de moord op Sallus tro. In een officieel communiqué zegt de regering dat de aanslag „weerzinwekkend" is en „een ont kenning van het principe van men selijkheid". ARNHEM. 10-4. Ongeveer 350 werknemers van het Installatiebu reau Visser en Van der Giesen N.V., met vestigingen in Andelst (GldJ, Dordrecht en Arnhem lopen de kans op straat te komen staan. Als er voor donderdag geen oplos sing is voor de financiële moeilijk heden moet het bedrijf waarschijn lijk zijn poorten sluiten. Crediteuren hebben al faillisement aangevraagd. Maar er worden nog pogingen in het werk gesteld om een' oplossing te vinden voor de proble men van het installatiebedrijf (cen trale verwarming, luchtbehandeling, stooktechniek en sanitair) In de vestiging van Andelst wer ken 200 werknemers, in die te Dor drecht 100 en in dé Arnhemse vesti ging 50. DEN HAAG, 10-4. Het aantal werkloze mannen en vrouwen in ons land was eind maart j.l. 17.400 klei ner dan eind februari j.l., maar het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsreserve is in maart nóg met 2.700 toegenomen, al dus dc dinsdagmiddag gepubliceerde werkloosheidscijfers van het minis terie van sociale zaken. Ook de geregistreerde openstaande vraag naar arbeidskrachten is in maart toegenomen, namelijk voor mannen met ruim 1.200 en voor vrouwen met ongeveer 450. Voor sei zoen gecorrigeerd vertoonde echter de openstaande vraag naar arbeids krachten voor mannen en vrouwen tezamen eveneens een daling en wel met 400 tot 68.900. Er waren eind maart 97.000 man nen en 15.000 vrouwen werkloos. Dit waren 16.800 mannen en 900 vrou wen minder dan eind februari j.l. Het aantal mannen tewerkgesteld op aanvullende werken steeg met 450 tot bijna 2.800; het aantal presonen op sociale wei kvoorzienings-objec- ten, voor zover zij voor bemiddeling naar het vrije bedrijf in aanmerking komen, daalde met 100 tot 4.200. Hierdoor bereikte dc geregistreerde arbeidsreserve voor mannen en vrouwen tezamen een peil van 119.000. De auto werd bestuurd door Chris tian Jubin, beschuldigd van moord, aanranding en roofoverval. Hij reed Parijs uit in zuidelijke richting, ach tervolgd door verscheidene politie auto's. Een uur later moest de politie de achtervolging staken nadat Jubin de wagen stil zette, een schot loste en daarna het pistool op het hoofd van een der gijzelaars zette met de bedreiging dat deze ter plaatse zou worden doodgeschoten wanneer de politie hen zou blijven achtervolgen. Uren van spanning Aan de ontvoering waren drie uren van spanning voorafgegaan. De zaak begon met het verhoor door rechter Magnan van de 30-jarige Jubin, die als zeer gevaarlijk en tot alles in staat wordt beschouwd, samen met zijn vermoedelijke medeplichtigen, Georges Segard en diens vrouw. De vrouw was voorlopig in vrijheid ge steld, de twee mannen zaten gevan gen. De vrouw haalde een pistool uit haar tasje en gaf het aan Jubin. Daarna trok zij twee andere pistolen. Jubin dwong de vijf bewakers, hun wapens neer te leggen. Jubin en Se gard legden de bewakers de boeien aan, bonden hun met de voeten aan een bui'eau en snoerden hun monden mét plakband. Daarna begonnen zij over de huis telefoon hun eisen te stellen. Zij wil den twee auto's en stonden erop dat zij niet gevolgd zouden worden. Ten slotte vertrokken zij met. slechts één wagen, met drie gijzelaars. De ove rige zes gijzelaars werden achterge laten. De gijzelaars in de auto zijn rech ter Magnan, zijn secretaresse en een griffier. Later werden dc drie gijzelaars door hun ontvoeders vrijgelaten. De gansters stopten naast een andere auto. dwongen de chauffeur uit te stappen en reden naar Ivry. waar eei-st de griffier Laurin. later ook de rechter en de secretaresse werden vrijgelaten. - - Advertentie ATTENTIE BRANDMELDING gemeente Duivelaud Tel. (01114) 1195 BELGRADO, 10-4. Dc Zuidslavi- sche gczondheidsautoritciten hebben maandagavond bekendgemaakt dal erin dc afgelopen 24 uur zeven nieuwe gevallen van pokken zijn ge meld. Vier daarvan komen uit de zui delijke provincie Kosovo, waar de ziekte vorige maand is uitgebroken en drie uit de Servische stad Novi Pazar. Nieuwe sterfgevallen hebben zich niet voorgedaan. Het dodencij fer als gevolg van deze ziekte staal nog steeds op 33. Het totaal aantal geregistreerde ziektegevallen sinds het begin van dc epidemie staat nu op 168. s 8 X Prijsgarantie op alle meubelen (ntermeubel gaat in 1972 scherp voor U op de X X prijzen letten. U krijgt, bij de 5 jaar garantie op X kwaliteit, nu ook nog garantie op de laagste prijs. K Als blijkt, dat U elders goedkoper had kunnen 5^ slagen, krijgt U het verschil kontant terugbetaald. Voor trouwklanten en grotere aankopen geldt een V speciale regeling, v Bij aankoop in fabriekstoonzalen krijgt U 10 X korting als reiskostenvergoeding. X Wees prijsbewust, koop bij: „de meubelshowroom van Zierikzee" MEELSTRAAT 31 isoeecoseeoesssciMsosBOMOsocOTGooaosaooKMCcosMo»!; LONDEN. De belangstelling voor de tentoonstelling die in hel Britse mu seum is gewijd aan Toet Ank Anion is overweldigend. Geduldig wachten iedere dag duizenden mensen tot zij toegang kunnen krijgen tot het mu seum, waar de schatten van de Farao zijn te zien. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Wie nimmer dwoolt. wordt nooit verstandig. Verwachting tot woensdagavond: Plaatselijk buien Vrij veel bewolking mei plaatselijk buien; minimum-temperaturen om streeks 3 graden, maxima morgen rond 9 graden; zwakke tot matige wind. eerst uit uieenlopende, latei- uit noordelijke richtingen. Voor donderdag: Aantal uren zon: 3 tot 10. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 60 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 april Zon op 5.50, onder 19.33 Maan op 4.50, ondèr 18.08 Nieuwe maan: 13 april. HOOG- EN LAAGWATER 12 april 13 april 1.50 14.24 2.37 15.10 7.3 0 19.48 8.12 20.25 HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 11-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Een frontensysteem trok maandag van het westen uit over ons land. De bijbehorende regenzone bereikte in de loop van maandag ochtend Vlissingen en was i-ond mid dernacht het uiterste oosten van het land gepasseerd. Door dc langdurige regenval kon in Zierikzee 14 mm neerslag worden afgetapt. Dinsdag stroomde de koudere lucht achter dit frontensysteem over ons land uit. Hn deze lucht die onstabiel van opbouw was, konden flinke buien tot ontwik keling komen, waarvan sommige met hagel gepaard gingen. Het fron tensysteem behoort bij een depressie die zich van Schotland over de Noordzee naar ons land verplaatst. Deze depressie die langzaam opvult komt woensdag dicht in onze omge ving te liggen zodat de kans op buien groot blijft

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1