de verdwenen atoomformule Europa op de tweesprong BLIK DOOR HET WERELD Bezinning is nodig! DE LANDBOUWPRODUKTIE IN '68 Sinds de laatste oorlog wordt er geschreven en ge discussieerd aver Europa als geheel en over oost- en west-Europa als afzonderlijke een heden. Vaak gaan de gedachten uit naar een Europese éénwording (in tegratie). Het streven om te komen tot een Verenigd Europa is uit bittere nood zaak geboren. Het gehavende Euro pa van 1945 zag zich namelijk wel gedwongen naar nieuwe wegen te zoeken, wilde het niet geheel ten on der gaan .Miljoenen mensen waren gedood, honderden steden verwoest, de Europese economie was in haar wortel aangetast. Het produktie-ap- paraat was ontwricht, het onderlin ge handelsverkeer verbroken, de be staande afzetmarkten buiten Evropa waren door andere landen veroverd. Naast dit alles was er ook een geestelijke ontwrichting, culmine rend in de wederzijdse haat tussen de vroegere vijanden. Voeg daarbij nog het zogenaamde „ijzeren gor dijn", dat Europa op volkomen on natuurlijke wijze in tweeën deelde en u zult het zonder twijfel met ons eens zijn, dat het er naar uitzag dat dit uitgeputte werelddeel na de tweede wereldoorlog op het punt stond ineen te storten. Het zou het einde betekend hebben van de le- vensmogel ij khede n van miljoenen Europeanen. Blijvende taak Europese landen beheersten eeu wenlang de wereld. Mensen en ka pitaal uit Europa waren praktisch overal welkom. Maar de tijd van ko lonies en heerschappij over andere volkeren kwam ten einde. Toch heeft Europa nog een taak. Het heeft de dure plicht het vele, dat in lange eeuwen van historie zowel aan gees telijke waarden als aan wetenschap pelijke en technische kunde verwor ven is, ten nutte te maken van het algemeen welzijn van de wereldbe volking. Maar op welke manier kan Euro pa de kracht daartoe opbrengen, nu ulst de scheidslijn tussen de in vloedssfeer van de beide wereld machten dwars door dit werelddeel loopt? Haar bevolking is groter dan die van Amerika of Rusland, hoog ont wikkeld, met een grote technische kennis en een beschaving, die nog altijd rijke bronnen van inspiratie doet vloeien, maaris dit alles wel KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Dinteloord: C. Vos te Gouda; te Doornspijk: J. T. Doornen- bal te Oene; te Asperen (toez.): K. Pot te Beusichem; te Vlaardingen: Ai van Eijk te Bergschenhoek; te Ra- merik: C. Treure te Hasselt. Aangenomen naar Zierikzee (vac.- A. Lam): J. van der Schee, Hooge- veen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Broeksterwoude, Grijpskerke, LoHum, Pa'essens, Tho- len, Scharnegoutum, Schoonoord, Suawoude, Witmarsum' en te Zuid1- Beijerland-Klaaswaal: W. A. van den Berg, kand. te Sassenhedim, die geen verdere beroepen in overweging kan nemen. Aangenomen naar Westervoort-Ze venaar: J. J. van Nijen te Lemele- Lemelerveld. Geref. Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Rotterdam-Zuid: J. T. Vreugdenhii, kand. te Zwolle. Aangenomen naar Groningen (Te huisgemeente): J. Kranenburg te IJ sselmuiden-Grafhorst. Bedankt voor Enschede-zuid-west: G. Zomer te Groningen-zuid. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Beekbergen: L. Blok, kard. te Zeist. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Er wordt thans de laatste hand gelegd aan de samen stelling van een commissie van de Sociaal-Economische Raad die zal optreden als Raad voor de Arbeids markt. Voorzitter van deze commis sie wordt de voorzitter van de So ciaal-Economische Raad, drs. J. W. de Pous. EINDHOVEN. Philips gaat in Nai robi een nieuw zogeheten „Multi Purpose" fabrieksgebouw zetten, waarin, behalve de reeds in Nairobi bestaande Philips activiteiten, ook een fabriek van gloeilampen zal on dergebracht worden. AMSTERDAM. In antwoord op door het Amsterdamse raadslid dr. J. Z. Baruch gestelde vragen over een rapport van twee patiënten in zake onhygiënische toestanden in het Binnengasthuis delen b. en w. mee dat de onbevredigende situatie op een aantal afdelingen van het Bin nengasthuis reeds geruime tijd een onderwerp van onderzoek en bespre king is. NIJMEGEN. Een groot gedeelte van Gelderland-Zuid is als gevolg van een kortsluiting in de P.G.E.M. centrale in Nijmegen ruim een half uur verstoken geweest van elektri citeit. In Nijmegen staakten de trol- leydienstcn en moesten agenten het verkeer regelen op de voornaamste kruispunten. DEN HAAG. Terwille van de ver hoging van de opleidingskwaliteit en van de uitbreiding van de capaci teit zal het aantal „medical schools" zo snel mogelijk moeten worden uit gebreid, niet met één maar met meerdere medische opleidingen. Tot df/o conclusie komt het VeTbond van medische studenten faculteiten in Nederland. voldoende? Dit zou misschien vol doende zijn, als de wereldverhoxidin- gen niet totaal waren veranderd! Ruimte nodig Omstreeks 1800 had de ontwikke ling tot soevereine landen in Europa haar beslag gekregen. De kaart van Europa was gereedLange tijd bleek dit een afdoende oplossing. Een periode van grote bloei brak aan. Het industriële tijdvak begon. De wereld was ruim en groot. Ont wikkeling binnen eigen grenzen door toenemende welvaart ontwikkeling naar buiten door het openleggen van steeds meer markten overzee, die in ruil een rijke stroom van grondstof fen deden vloeien naar de steeds omvangrijker wordende industrieën. Het levenspeil steeg tot ongekende hoogte. Deze mogelijkheden waren even wel niet onbegrensd. Zij waren be perkt naar binnen, zij waren beperkt tiaar buiten. En wat bleek toen? Dat de organisatie van Europa niet meer was opgewassen tegen de eisen van de tijd. De nationale staten in Euro pa bleken te klein te zijn geworden, de wereld niet meer wijd genoeg De Europese landen kwamen voor de noodzaak te staan zich grotere ruimte te verschaffen. Deze nood zakelijk geworden expansie nu zoch ten zij in koloniale verovering, en toen deze niet meer mogelijk was door oorlog met elkaar. De periode voor 1914 welke men wel die van de „gewapende vrede'' noemt, was er, ondanks de uiterlijke schijn van rust en welvaart, één van grote spannin gen en tegenstellingen. Moet het weer die kant uitgaan als in die ja ren, toen de Europeanen vol angst en wantrouwen vanachter hun nati onale grenzen naar el kaar loerden? Zover als in 1914 en in 1939 wil nie mand het meer laten komen. Daar om -moet Europa zich bezinnen op een nieuwe constellatie, zo mogelijk op integratie. Mr. N. W. A. van Eijk. Advertentie. Heeft u rugklachten? - jsapyje - Wacht niét langer, koop een ANTIHERNIA LEDIKANT OF LOS INLEGRAAM Levenslange garantie Buigt nooit door Honderden tfevréden gebruikers Vraagt het uw vrienden of kennissen Aanbevolen door H.H: doktoren All een verkoop bij: DEURLOO INTERMEUBELSHOWROOM Meelstraat 31 ZIERIKZEE Flitsen uit het buitenland BEIROET. Twee rechtse Libanese politici, die deel uitmaakten van de nieuwe regering welke premier Ras- jied 'Karami had gevormd, hebben nog geen dag later verklaard, cat zij zich uit -het kabinet terugtrekken. WASHINGTON. De komende Amerikaanse president Nixon heeft dé •brigade-generaal b.d. George Lin coln benoemd tot hoofd1 van de or ganisatie die ingeval van nationale rampen de 'hulpverlening moet co- ordineren. RIO DE JANEIRO. De Braziliaanse regering heeft 29 leden Van 'het fe derale parlement, twee senatoren en één' raadsheer van hun mandaat vervallen verklaard en hen voor tien jaar in 'hun politieke rechten ge schorst. QUIMPER. In de Franse departe menten Morbihan er. Finisterre zijn negen mensen gearresteerd, die er van worden verdacht lid te zijn van het F;L.B„ het 'bevrijdingsfront van Bretagne dat streeft naar autonomie voor dit deel van Frankrijk. Zoals bekend zal president de Gaulle aan het eind van deze maand een bezoek aan Bretagne brengen. PARIJS. In Parijs zijn kort na el kaar bomaanslagen gepleegd op het kantoorgebouw van de glasindustrie Boussoissouchon-Neuvesel (B.S.N.) en de woning van Aintoine Riboud directeur van die maatschappij. De woning werd ernstig beschadigd evenals het kantoorgebouw. Nie mand werd gewond. GENEVE. Het Internationale Rode Kruis heeft zijn voedselhulp aan oorlgsslachtoffers in Nigeria uitge breid en verstrekt thans hulp aan een miljoen mensen in het door de federale regering 'bezette gebied. TEL AVIV. Een Israëlische recht bank heeft vrijdag vijf Arabische middelbare scholieren, vier jongens en een meisje van 18 jaar ,lot ge vangenisstraffen van zes weken tot anderhalf jaar veroordeeld. WASHINGTON. President John son heeft bij het scheiden van de markt zijn blijdschap uitgesproken over dc procedure-doorbraak in het vredesoverleg te Parijs, en het Ame rikaanse volk opgeroepen zijn op volger, Richard Nixon, in de komen de onderhandelingen eensgezind te steunen. Het subsidiebeleid voor laud en tuinbouwbedrijven DELFT, 18-1. „Als de stelling juist is dat bij de jeugd minder weer standen bestaan dan bij de ouderen tegen het samengaan bij eenmans land- of tuinbouwbedrijven, is het voor de overheid de moeite waard 2ich te bezinnen op het stimuleren van dergelijke samenvoegingen. Er zou bij een eventuele subsidierege ling wel een probleem ontstaan: het is moeilijk te vermijden dat een landbouwer die een bedrijf in zijn omgeving koopt, ook onder zo'n re geling valt". Die zei ir. J. W. Wellen, directeur- generaal van de landbouw, in zijn rede tijdens de jaarvergadering van de christelijke boeren- en tuinders band. Schilderijen beschadigd NEW YORK, 18-1. Een Rem brandt en negen andere schilderijen zijn in een Newyorks museum licht beschadigd. Iemand heeft met een pennemens de letter H in de verf ge krast. De doeken kunnen gemakke lijk worden hersteld. Vermoedelijk is de dader een van degenen die zich hebben geërgerd aan de inleiding van de catalogus, die racistische op merkingen zou bevatten. De ten toonstelling is gewijd aan het neger getto Harlem. Er zijn ook sculpturen, foto's en geschriften geëxposeerd. De hygiëne van lagere schooljeugd DEN HAAG, 18-1. De in Den Haag gevestigde Stichting Hygiëne gaat een onderzoek doen naar het ge dragspatroon in hygiënisch opzicht ven leerlingen der vijfde en zesde klassen van lagere scholen. Het on derzoekbureau Intomart heeft een onderzoekplan opgesteld. De staatssecretaris van sociale za ken en volksgezondheid, dr. R. J. H. Kruisinga, heeft de stichting een bij drage in de kosten van dit onderzoek toegezegd. De Stichting Gezondheidsvoorlich ting en -Opvoeding te Utrecht zal bij het onderzoek worden betrokken. Witboek over de Britse stakingen LONDEN, 18-1. De Britse minis ter voor werkgelegenheid, mevrouw Barbara Castle, (heeft een witboek, een 40 pagina's tellend document, het licht doen zien waarin maatre gelen worden voorgesteld die een eind moeten maken aan de veelvul dig voorkomende wilde stakingen in Engeland. Het witboek is getiteld „In place of strife" )In plaats van twist). 'De twee voornaamste voor stellen zijn het invoeren van een „verzoeningspauze" van 28 dagen en geheime stemming over staken bij dreigende conflicten die het natio nale belang in gevaar zouden bren gen. Advertentie „Ze is morgen jarig en woont ver weg" Etn platenbon-per-brief is altijd raakt Wat biedt de BEELDBUIS? DINSDAG 21 JANUARI. NED. I. De VARA begint, na de informatierubriek „Kenmerk'' van de gezamenlijke kerken, met de ver toning van de uit dertien delen be staande TV-bewerking van Charles Dickens' „Nicholas Nickleby". De se rie werd door de BBC gemaakt en er werden kosten noch moeite be spaard o,n er een serie van allure van te maken. Na het journaal en „Achter het nieuws" een niexiwe En gelse serie getiteld „Nooit een on vertogen woord". Het gaat over het echtpaar Baldock wiens huiselijke probleempjes op humoristische wij ze worden opgediend. Daarna een vervolg op het zondagavond uitge zonden programma ovger automati sering. De VARA besluit het pro gramma met een „Hadimassa"-afle- vering, waarvoor alle oude bekenden als Yoka Beretty, Annemarie Oster, Henk van Ulsen, Wim de Bie, Kees van Kooten, Ton Lensink, Ton van Duinhoven en Dimitrl Frenkel Frank weer overschakelen op de min of meer satirische toer. NED. II.. De avond begint voor dc jeugd met de „Vrijbuiter"-avontu ren, die nog lang niet zijn afgelopen zolang Von Gelb en zijn handlanger Monk op vrije voeten zijn. Dubbel- gagner Peter Murphy gaat na het journaal tot aktie over. Hij krijgt het aan de stok met een man mei een niet al te schoon (oorlogs)verleden. Vervolgens een boeiende documen taire over de bevolking van Brazilië. Hierin zijn geregistreerd het steeds feller wordende verzet van de door sneeburger tegen de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en rechten. Joop van Zijl laat mensen uit Kerk- rade en omgeving aan het woord in: „Ik vind dat". In de reeks „Verbin ding met" wordt de kijker verbon den met Kopenhagen. Uit die plaats een concert te verzorgen door de pianiste Ingrid Haebler en het Deens Radio Symfonieorkest. DINSDAG 21 JANUARI. NED. I: Schooltelevisie: 11.00 Ver kennen en ontdekken11.25 Achter gronden van de bijbel; 11.50 Einde; 18.50 Fabeltjeskrant (kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws: 19.03 Ster; 19.07 Kenmerk; 19.32 Nicholas Nickleby; 19.56 Ster; 20.00 Journaal; 20.16 Ster 20.20 Achter het nieuws; 20.45 Nooit een o-hvertogen woord; 21.25 Verken ning-in wetenschap; 22.20 Hadimassa 22.55 Journaal; 23.00 Noten en tonen; 23.30 Einde. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19.03 De vrijbuiters; 19.28 Scala; 19.56 Ster 20.00 Journaal; 20.16 Ster; 20.20 Dub belganger (kleur); 20.45 Brazilië in beweging; 21.35 Ik vond dat22.00 Verbinding met22.25 Journaal. De leden van de vrijwillige brandweer in de Maasstad, die ontslag hebben- genomen, zijn begonnen met het inleveren van hun uitrusting. V.l.n.r. onder brandmeester D. B. Peeters, brandmeester M. P. Peelers en brandmeester Gijs Oordt, (Slot) DEN HAAG, 17-1. Dankzij de areaaluitbreiding nam de produktie van koolzaad t.o.v. 1967 met 19 pet. toe tct 18.000 ton. De afnemende belangstelling voor de teelt van. karwijzaad en het slech te rendement van 1300 kg/ha hebben er tce geleid dat de produktie verder daalde tot 3900 ton (minus 12 pet. t.o. v. 1967). Hoewel het rendement van vlas la ger was dan in 1967 heeft de vergro ting van de oppervlakte tot gevolg gehad, dat de produktie met 2 pet. steeg tot 85.000 ton ongerepeld en 59.000 ton gerepeld vlas. De gemiddelde opbrengst per ha van suikerbieten bedroeg 49.500 kg/ ha (minus 2 pet. t.o.v. 1967 maar plus 14 pet. t.o.v. het tienjaarlijks 'gemid delde). Als 'gevolg van de grotere oppervlakte steeg d'e produktie t.o.v. 1967 met 1 pet. tot 5.128.000 ton. Door de steeds verdere inkrimping van- het areaal voederbieten daalde de produktie in 1968 voor het eerst tot ender de 1 min. ton. Uien en erwten De produktie van zaaiuien wordt geraamd op 213.000 ton hetgeen vrij wel op het niveau van 1967 neer komt. Van de vergrote oppervlakte is .n'.l. een gemiddeld rendement ver kregen van 34.000 kg/ha hetgeen 9 Steekpartij in Vlaardingen VLAARDINGEN, 18-1. Na een twist in een pand van de Dirk 3-daan in Vlaardingen tussen de bewoner, de heer J. A, H. W. (33) en een ken nis, de heer G. A. B. (22) uit Den Hlaag, heeft B. de bewoner met een schaar in de rug gestoken. Het slachtoffer vluchtte d'e woning uit en vroeg ip een nabij 'gelegen café restaurant om hulp. Hij Werd naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen vervoerd. Daar bleek dat door de steek m'et de schaar longletsel was ontstaan. Direct levensgevaar was echter niet aanwezig, Limburgse steenbergen SPORTBERICHTEN MICROKORFBAL NOAD I-THOR I 1-2 Af en toe zat de spanning er goed in. Het lijkt overigens wel een tra ditie te worden dat de wedstrijden tussen NOAD en THOR in ruwe par tijen korfbal entaarden. Zo ook deze keer toen met nog een kwartier te spelen een aantal spelers het met el kaar aan de stok kregen. Scheids rechter A. Hartog kende geen par don, zodat van elke partij een schul dige kandidaat naar de lijn verwezen werd. THOR nam reeds na vijf mi nuten spelen via een treffer van Joep van Dijk de leiding (0-1) doch NOAD liet het daar niet bij zitten. De acht uit Dreischor speelden zeer enthousiast en nog in de eerste speelhelft bracht Kees Steendijk met een fraai schot de balans weer in evenwicht (1-1). In de tweede helft was er praktisch geen krachtsver schil waar te nemen doch via oen af standsschot van Leen Verolme kwam THOR op 1-2. Wat NOAD ook pro beerde om nog gelijk te maken, het gelukte niet meer zodat THOR een kostbare zege kon boeken en de lei ding wist te behouden. All Ready II-DBGC II 1-0 De Zierikzeeënaren verschenen in het treffen tegen DBGC met een da nig gehavend achttal binnen de lij nen doch dit liet zich vooral in de eerste helft niet gelden. Er waren drie minuten gespeeld toen mevrouw Bep Kort-Boot de bal vrij kreeg en met een vlak schot de rood-zwarten de leiding gaf (1-0). Voor beide kor ven ontstonden af en toe nog ge vaarlijke situaties doch daar bleef het in de eerste speelhelft bij. Na die rust doelpuntte mevrouw Kort nogmaals doch deze treffer werd geannuleerd. Jan de Vos maakte nog een doelpunt voor Cude Tonge, doch dit viel na de wettelijke speeltijd, zodat de scheidsrechter ook nu geen genade kende en het doelpunt annu leerde. Het einde kwam met een pet. lager is dan in 1967. De produktiedaün'g van groene erwten van 19 pet. tot 27.000 ton moet dan ook uitsluitend worden, toegeschreven aan de lage gemiddel de opbrengst, per ha van 3250 'kg/ha (minus 23 pet. t.o.v. 1867 en minus 7 pet. t.o.v. het tienjaarlijks gemiddel- krappe 1-0 zege voor de Zierikzeeë' de). Bij de overige peulvruchten speelt bovendien de inkrimping van het areaal een rol, waardoor de produk tie van schokkers slechts 6200 toni bedroeg (minus 27 pot. t.o.v. 1967), kapucijners en grauwe erwten 2400 ton (minus 57 pet.), bruine en witt'e bonen 5400 ton (minus 59 pet.) en veldbonen 440 ton (minus 49 pet.). NEW YORK. Het Italiaanse pas sagiersschip „Flavia" heeft de 471 passagiers van 'het zoidag op een ko raalrif van de Bahama-eilanden ge lopen Britse passagiersschip „Car- mania" overgenomen. i President Johnson heeft vrijdag op de laatste bijeenkomst van zijn kabinet van de ministers een stoel met een hoge rijg cadeau gekregen, van het model waarin hij de kabi netsvergadering placht voor te zit ten. KERKNIEUWS Ds. J. van Veen 90 jaar Morgen, zaterdag 18 januari, hoopt ds. J. van Veen uit Rijswijk, em. pred. van de Ned. Hei-vormde Kerk, negentig jaar te worden. Ds. van Veen stond van 1907 tot 14 septem ber 1909 als herv. predikant te Re- nesse-Noordwelle, welke standplaats hij verwisselde voor die van Dok- kum. Vervolgens diende ds. v. Veen nog bijna negentien jaar de her vormde gemeente van Tzummarum en Firdgum in de classis Franeker. Tijdens zijn ongeveer tweejarig ver blijf te Rer.esse begon ds. van Veen zijn actie voor staatspensioen voor iedereen, welke actie hij te Dokkum voortzette. Ned. Herv. Kerk Aangenomen naar Rotterdam-zuid als ziekenhuispred. (ziekenhuis Ika- zia) (toez.): M. J. ten Bruggenkate te Rotterdam-zuid. MARKTBERICHTEN De eierveiliugen BARNEVELD, 16-1. Coöp. Ve- luwse eierveilingBarneveld. Aan voer 702.398 stuks, stemming rede lijk. Prijzen in guldens per 100 stuks: eieren van 52-53 gram f 11,13-11,61; 56-57 gram f 11,66-11.83; 60-61 gram f 12,18-12,47; 64-65 gram f 12,53-12,96 Eierveiling Barneveld. Aanvoer 588.420 stuks, stemming rustig. Prij zen i nguldens per 100 stuks: eieren van 52-53 gram f 11,67-11.93; 57-58 gram f 11,72-12,33; 62-63 gram f 12,34 -12,57; 66-67 gram f 12,71-12,89. Kruishoutum (België). Aanvoer 138.240 .stuks, stemming redelijk. Prijzen in guldens pér 100 stuks: eie ren van 52-53 gram f 11,47-11,52; 57- 58 gram f 11,59-11,69; 62-63 gram f 12,01-12,09. Eiermarkt Barneveld. Aanvoer ca. 2.100.000 stuks, handel redelijk. Eie ren van 50-58 gram f 11,35-12,02 per 100 stuks, kg-prijs f 2,27-2,07; 59-65 gram f 12,26-13,08 per 100 st., kg- prijs f 2,08-2.01. verdwijnen HEERLEN, 18-1. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten dat ook de steenbergen van de mij nen in de oostelijke mijnstreek, voor zover deze het Limburgse landschap ontsieren, gedeeltelijk zullen gaan verdwijnen. Naar bekend wordt de steenberg van de mijn Maurits in! Geleen reeds afgegraven en Worden met de vrijgekomen steenmassa de grindgatcn langs de Maas gedempt. De steenberg van de gesloten mijn „Hendrik" in Brunssum - in wefliks vroeger gebouw thans de Afcont is- gevestigd' - zal voor een deel wor den afgegraven. 19 Nee, hij moest dit gevalletje uit buiten, zo goed als het 'kon, zonder dat de politie er in gemengd werd. Zijn thersens werkten snel en na eni ge ogenblikken zei hij: „Laten we aannemen, mijnheer de detective, dat ik een tas gevonden heb. Wat er met dat ding loos is weet ik niet en interesseert mij evenmin. Het is niet onmogelijk, dat u straks met de bewuste tas terugkeert naar Am sterdam, maar dan bent u niet twee kwartjes armer, maar honderd gul den". Holm schrok „Honderd gulden? Mijnheer u bent stapel!" „Nu ja, en wat dan nog?" Van Helsdingen amuseerde zich over de ander. „Laat een mens van tijd tot tijd eens mesjokke zijn! Als u hier, op dit tafeltje een briefje van hon derd gulden neerlegt, of voor mijn part tien van tien, dan is de moge lijkheid zeer groot - ik herhaal het - dat u straks uw cliënt de bewuste tas kunt overhandigen. Nou? is dat billijk of niet?" „Wat zou u denken van de helft?" Vön Helsdingen grinnikte. „Waar om niet? Ik krijg vijftig gulden en u gaat met' de helft van de las te rug. De andere helft behoud ik. Dan hebben we allebei wat, nietwaar?" „Waarde heer, u verdiende eigen lijk, dat ik u in uw kraag greep en mee nam naar het politiebureau". Van Helsdingen stond dreigend op. „U zoudt het kunnen proberen mijnheer de detective, maar ik vrees, dat u eerder met gebroken ledematen onder aan de trap ligt, dan ik in het politiebureau. Ik zou de proef maar niet nemen, als ik u was; ik heb ze zwaarder onderhan den gehad dan particuliere detecti ves!" Holm zuchtte en haalde zijn por tefeuille uit zijn zak. Hij nam er vier briefjes van vijf en twintig gulden uit en legde die op tafel. „Alsjeblieft, uw „beloning", en Holm legde op cynische wijze de klemtoon op het laatste woord. „En kom nu voor de dag met uw tas". Van Helsdingen bedwong zijn vreugde en stak de vier briefjes bij zich. „Een ogenblik", zei hij, ,ik ben zo terug". Hij liep de trap op naai de zolder en stak daar het licht op. Even moest hij zoeken, maar inder daad lag daar nog een oude tas, die eigenlijk nog niets mankeerde. Hij pakte een doek, veegde het stof van het leer en ging er loen mee naar beneden. Met een buiging overhan digde hij de tas aan de detective, die hem, zichtbaar verheugd, in ont vangst nam. Hij 'keek er in, maar de tas was natuurlijk leeg. „Het brood zal waarschijnlijk wel opgegeten zijn". „Dat hindert niet", antwoordde Holm op korte toon; „het ging om de tas. Ik dank u voor uw mede werking". Van Helsdingen boog opnieuw. „Geen dank. Ik heb immers mijn beloning? Goede reis en de groeten aan uw cliënt!" Maar Holm was nijdig en liep zon der verder nog een woord te spreken de trap af en de straat op. En ter wijl hij naar dc tram liep kon hij niet welen, dat in de woning die hij zoeven verlaten had, iemand zich de tranen lachte over de poets, die hij dc detective gebakken had. Toen mevrouw van Helsdingen een paar uur later thuiskwam, zwaaide haar man met de vier brief jes van vijf en twintig gulden voor haar neus. Zo 'kook hem verbaasd aan. door b. j. ten wesepe „Wat ben jij opeens een kapitalist geworden!" zei ze wantrouwend. „Je wilde immers voor de zomer een mantelpakje hebben? Welnu, lieve lri'nd, we delen samen op; jij vijftig gulden en ik vijftig gulden. En geef je man nu maar eens een lekkere zoen". 'Nog stom verwonderd nam ze de vijftig gulden van haar man aan. „Hoe 'kom je daar ineens aan? Toch wel eerlijk?" Hij lachte. Ik had op zolder nog een oude tas liggen, weet je niet? Die heb ik aan een of andere idioot die zich particulier detective noemt, verkocht voor honderd gulden". Ze zakte op een stoel neer. „Ik zal een boon worden, als ik je volgen kan". „Doe je mantel uit. dan zal ik het je vertellen". Van Helsdingen zweeg wijselijk over de tas. die hij op zijn bromfiets in de stalling had zitten. Je moest vrouwen nooit teveel ver tellen, was zijn stelregel. Hij zou morgen wel eens op zijn gemak uit kienen, wat nu eigenlijk met die tas loos was. Hoofdstuk 9. Van Helsdingen ontdekt iets. Om precies vijf uur stond Gijs voor de deur van het detectivebu reau te wachten. Hij verwijlde met zijn gedachten bij de verloren las en het was niet te verwonderen, dat hij somber gestemd was. Maar deze avond moest hij zijn zorgen maar eens op zij zetten; misschien zou die detective er vanavond wel in slagen dc tas terug te brengen en was al het leed weer geleden. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 4