ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ÊJÊM VRIJDAG 3 OCTOBER 1941 OPCiENOI ZIERIKZEESCHE COURANT Uit Stad én Provincie A30NNB1HBNT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 1797 - 1889 •■v v.V. •ja.- w-'-' per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Giro no. 137677 - Dir.: A. J. deLooze - Hoofdred.: M. J. Kosten, Zierikzee 98STE JAARGANG No. 14763 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, tiinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.80 uur. IN SEPTEMBER 683.400 TON TOT ZINKEN GEBRACHT DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het' opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: Aan het Oostelijk front verlo,o- pen de operaties volgens de plan nen. Italiaansche troepen hebben bij de door hen in den tijd van 28 tot 30 September ten Oosten van den Dnjepr uitgevoerde omsingeling en vernietiging van Sow jet-strijd krachten meer dan 8.000 gevange nen gemaakt en den. vijand zware, bloedige verliezen toegebracht.- Aan het Karelische front hebben Finsche troepen gisteren in een dapperen aanval van het Zuiden en het Westen uit het aan den weste lijken oever van het Onega-meef gelegen Petroskoi (Petrosadowsk), de hoofdstad van Oost-Karelië, ge nomen. Gevechtsvliegtuigen bombardeer den ook in den -afgeloopen na,cht militaire installaties in Moskou en Leningrad, 1 In den strijd tegen Groot-Brit- tannië hebben gevechtsvliegtuigen in een haven van de Faroer-eilanden gisteren een koopvaardijschip van 2000 bTt. tot zinken gebracht. Twee groote koopvaardijschepen werden in den afgeloopen nacht voor de Britsche Oostkust door bomtreffers zwaar beschadigd. Andere doeltreffende luchtaanvallen waren gericht op voor den porlog belangrijke installaties aan de En- gelsche Oost- en Zuidkust, alsmede op verscheidene vliegvelden. Patrouillevaartuigen vielen in het Kanaal Britsche motortorpedoboo- ten aan, die des nachts een Duitsch konvooi naderden. Door artillerie vuur werd een Britsche motortor pedoboot tot zinken gebracht en een andere zwaar beschadigd. Britsche bommenwerpers wierpen in den afgeloopen nacht lukraak enkele brand- en brisantbommen op verscheidene plaatsen in Zuid-West- Duitschland. Er ontstond slechts on belangrijke schade. In een succesrijken strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheep- vaart hebben de marine en de luchtmacht in de maand September 683,400 brt. vijandelijke handeljs- scheepsruimtc tot zinken, gebracht. Hiervan werd alleen door duikboo- ten 452 000 bTt. vernietigd. betreft die vaste brandstoffen, welke op deze lijst zijn vermeld. Voor de vaste brandstoffen, welke niet op de lijst voor komen, moet de prijsaanduiding op an dere wijze geschieden. De Beschikking treedt op 13 October 1941 m werking. D« verkoop van aal en paling Naar de Gemachtigde voor de Prijzen ons mededeelt, komt het in den laat- sten tijd herhaaldelijk voor, dat visch- winkeliers en vischventers aal en paling per bosje verkoopen of ten verkoop aan bieden. v Een dergelijke handelwijze is toege staan. Bovendien mag aal en paling niet anders dan gesorteerd worden verkocht, terwijl de prijzen van de desbetreffende soorten steeds op een duidelijk zichtbare plaats moeten zijn kenbaar gemaakt NEDERL. LAND ARBEIDERSBOND De Nederlandsche Bond van Arbeiders in het landbouw-, tuinbouw- en zuivel bedrijf, aangesloten bij het NVV schreef, naar het bondsorgaan „Vereenigt U" me dedeelt, in Augustus en September bijna 6600 nieuwe leden in, van wie 6400 over kwamen uit de chr. en kath. landarbeid dersbonden. In Zeelanld steeg het leden tal' van de bond met ongeveer 1800, iin Friesland met ruim 1100. Verder werden in de afgeloopen twee maanden niet minder dan 51 nieuwe afdeelingen op gericht. i DANSEN IN HET OPENBAAR De Höhere S.S. und Polizeiführer en commissaris-generaal voor de veiligheid maakt bekend: „Om allen twijfel weg te nemen, wijs ik erop, dat onder de in alinea 1 van. mijn officieele mededeeling van 2é Juni 1941 genoemde openbare dansgelegenhe den, 'het geheele dansvermaak, ook vaiï vereenigingen en besloten gezelschappen, moet worden verstaan. Uitsluitend zijn toegelaten het geven van danslessen, alsmede het houden van oefenavonden en bals, voor zoover be perkt tot personen, .die werkelijk aan de danslessen deelnemen, staan vermeld in de administratie van den dansleeraar en in het bezit zijn van een leerlingen-' kaart, waarop staat aangegeven, diat de houder het lesgeld voor den loopenden cursus aan den dansleeraar heeft be taald". Prijsaanduiding vasts brandstoffan in dan kleinhandel De Gemachtigde voor de Prijzen heeft een beschikking uitgevaardigd, waarbij een ieder, -die in den kleinhandel vaste brandstoffen te koop aanbiedt, verplicht wordt deze waren te prijzen. De prijs aanduiding van vaste brandstoffen, welke voor onmiddellijken verkoop worden ge- reedgehouden, dient te geschieden door middel van een prijslijst, welke op dui delijk zichtbare wijze wordt opgehangen, of ter inzage neergelegd. De branidstoffenhandelaren kunnen voor de naleving van het voorschrift gebruik maken van ide prijslijst, welke door of namen® den Directeur van het Rijkskolen- bureau wordt uitgereikt, tenminste wat BURGH. Onze dorpsgenoot, de heer C. G. Bijkerk Nz., slaagde aan het Zeeuwseh Technisch Instituut te Goes, voor het examen Waterbouwkundig opzichter. NlEUWERKERK Burgerlijke Stand over September. Geboren: 9. Adriaantje Wille- mina, d. van N. I. Padmos en M. Wf.j Krijger; 20. Johanna, d. van Jakob Bom en C. Stouten; 25. Adriana, d. van A\. Sies en J. W. A. Knuist; 26. Pieternella Wilhelmina; d. v. A. P. Slootmaaker en E. J. Brouwer. Overleden: 2. Jozina Over- beeke, 64 j., wed. van Johannis Heijboer. BRUINISSE. Burgerl. Staind over September. Geboren: 6, Johannes, z. van L. van der Werf en M. L. van de# Bout; 29, Jan, z. van H. Jumelet en N. Steegstra. Overleden: 14, Krijna Jume let, 82 jaar, ongehuwd; 29, Jacoba van Popering, 65 jaar, .echtgen. van M. Bus- gaard. Aangemoedigd door het succes van verleden jaar heeft de Bibliotheekcom missie uit de besturen der Christelijke Jeugdvereeniiginigen het aangedurfd1, van de Vereeniging van1 Reizende Bibliothe ken-, een kist met niet minder dam 200 boeken aan te vragen, die dan ook deze week is gearriveerd. Hiermede is de verwachting uitgespro-1 ken, dat niet alleen de trouwe lezers van- verleden jaar weder op het appèl zullen verschijnen, daaraan wordt niet getwijfeld, doch tevens dat een aantal nieuwe lezers zich zuilen aanmelden. In totaal heeft men nu de beschikking over plm. 350 boeken, zoodat ieder die de komende lange winteravonden wil benutten, door van goede lectuur te genieten terecht kan. De uitreiking zal Zaterdag 11 October iin het Ned. Herv. Jeugdgebouw beginnen. De in de Ned. Herv. Kerk gehouden collecte voor Gemeente-uitbreiding in Z.O.- Drente bracht f 40,80 op. POORTVLIET. De verkooping van het gemeentestraatmest, hetwelk in drie pcr- ceelen is verkocht, heeft f 127 opgebracht' le perceel A. M. Beeke te Scherpenisscj voor f36; 2e en 3e perceel G. K. J. Krijger voor f45 en f46. THOLEty. Tot tijdelijk Rijksontvanger, tevens voor de registratie, is aangesteld de heer J. H. Brandenburg, voorheen te Den Helder. Nu men bezig is met het dorschen, der granen, valt het erg mee met het geschoten graan. De opbrengst per gei. met valt, wegens de kleine korrel, over het algemeen niet mee. Ook het beschot van de bruine boonen ïs dit jaar niet' hoog. WINTERHULP Wanneer u efen inteekenlijst wordt aan geboden van Winterhulp Nederland, kunt u drie dingen doen. Ie. de deur gesloten houden; 2e. een paar centen geven om er af te zijn; 3e. inteekenen voor een bedrag, dat u anders voor uw eigen genoegen of on derhoud zou worden besteed. In de eerste twee gevallen hebt gij de ^noodlijdenden van u afgestooten. In het laatste geval hebt gij uw naas tenplicht tegenover de hulpbehoevende landgenoofcen vervuld. RADIO-PROGRAMMA i Zaterdag 4 October HILVERSUM I. 415.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 10 ernstige muziek (opn.); 12 orkest Lajos Veres; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Klaas vanBeeck en het Stille Zuidzee Kwartet; 2 vöor het gezin; 2,20 Amusementsorkest; 3 gram.; 3,30 orgelconcert; 3,50 gram.; 4 Bijbellezing (voorbereid do,or de Chrijst. Radio Stichting-); 4,20 Nederlandsche com posities (opn.); 5,15 BNO: nieuws-, eco- nomische- en beursberichten; 5,30 piano en zang met pianobegeleiding; 6,15 cau serie „4 October, Dierendag"; 6,30 Col legium „Musica Diivina"; 7 actueel half uurtje; 7,30 Revue-programma; 8,45 De Ramblers; 9,15 Otto Hendriks en zijn orkest; 9,45 gram.; 10 BNO: nieuwsbe richten; 10,15—11 gram. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45-8 ziie Hilversum; I. 8 !BNO: nieuws berichten 8,15 gram.; 9,20 „Kerkgang", orkest en solisten (opn.); 10 morgenwij ding; 10,15 lichte muziek (opn.); 12 cello, piano en gr.pl.; 12,35 gram.; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Ro mancers; 1,40 voor de jeugidj; 2 Stëdlelijk, orkest van Maastricht; 2,45 Alleen vo,or (mannen; 3 Stedelijk orkest van Maastricht 4 weekeindklanken4,45 voor de binnen schippers 5,15 BNO: nieuws-, economi sche- en beursberichten; 5,30 orgelcon cert; 6 \cyclus „In een nieuw licht bezien" (voorbereid door de N.S.B.); 6,15 ensem ble Bandi Balogh; 6,45 voor den boer; 7 actueel halfuurtje; 7,30_ gram.; 7,45 repor- fcagei; 8 viool en piano; 8,45 causerie „Ste- debouw"; 9 gram.; 9,45 causerie „Bran dende kwesties" (opn.); 10 BNO: nieuws berichten; 10,15—10,20 avondwijding. Zondagartsendienat Zferlkzee ZONDAG 5 OCTOBER: Dr. Boogerd en Dr. van Hoorn. Uit de Nieuwsbode van vóór vijfentwintig jaar Van 29 September—5 October 1916. Aangenomen naar Strijen door. ds. P. E. van Schaik te Anna-Jacobavi Polder. Benoemd tot postbode te Wolphaaris- dijk, ide heer J. W. Gebraad te Poort vliet. Tot wethouder der gemeente Nieu- werkerk werd in de vacature-Lette ge kozen de heer B. B. van Poortvliet. Aangesteld tot rijksveldwachter ter standplaats S t.-M a a r t e n s d ij k, dhr. Klootwijk te Heerjansdam. Aan den heer H. G. de Boer te Zierikzee werd als leeraar aan de avondschool voor vakonderwijs eervol ontslag verleend. De heer A. Bloemendaal, onderwijzer aan school A te Zierikzee werd in gelijke functie te Amsterdam benoemd. mi. ■iii.gnii_»sas PREDIKBEURTEN Zondag 5 October. Ned. Herv. Kerk. 1 Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. v. d. Poel. Kleine kerk. 10 en 5 ure, ds. Valeton. Gerei. Kerk. 4' 10.30 en 5 ure, ds. Leene. Chr. Geref. Kerk. 1 10.30 en 3.30 are, ds. Hoogendoorn. Geref. Qem. (8t.-Domneetrê*t) 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk. Oad-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk. PREDIKBEURTEN Zondag 5 October. Kerkwerve. 11 ure, ds. Veen (Voorber. H. Avondm.) k Serooskerke. 3.30 ure, ds. Veen (Voor- ber. H. At. en Doopsbed.) Burgh. 4 ure, ds. v. Griethuijsen van Noordgouwe (Extra ooll. kerk) Renesse. 3 30 ure, ds. Faber (Afscheid) Noordwelle. Geen dienst. Haamstede. 11 en 3.30 ure, ds. den Hollander. Geref. kerk. 11 en 3 30 ure, d«. Voorneveld, Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Eikerzee. 11 ure, ds. Bosohloo. Geref. kerk. 11 en 4 are, ds. v. d. Berg. Brouwershaven. 11 ure, ds. Ninok Blok. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. Meester. Zonnemaire. 11 ure, ds. Tonsbeek. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. v. d. Linde. Noordgouwe. 11 ure,- ds. v. Griet huijsen. Dreisohor. 3.30 ure, ds. Biezen. Ouwerkerk. 11 ure, ds. Heijboer. Nieuwerkerk. 11 en 7.30 ure, ds. Wes terhof (in Rehoboth). Geref. kerk. 11, ds. Venema en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11, 3 en 7 ure, Leesdienst. Oosterland. 11, geen dienst en, 3."0 ure, ds. Aalbers van Sirjansland. Geref. kerk. 11, Leesdienst en 4 ure, ds. Venema. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Sirjansland. 11 ure, ds. Aalbers (Collecte voor het evangelisatiewerk in Drenthe). Brninisse. 10, ds. Marsman en 2.30 ure, Leeskerk. Geref. kark. 10 en 5 are, ds. Unger. Geref; gem. 10, 2 en 6 ure, LeeBkerk. Oud-geref. kerk. 10, 2 30 en 6 are, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. kerk. 11 en 3.30 nre, ds. Bpoelstra. St.-Flllpaland. 11, ds. r. Eist vaa Ond- Vossemeer en 3.30 nre, Leesdienst. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud- geref. kerk. 10.30, 3 en 6 30 ure, ds. Blaak. Tholen. 10 en 2.30 ure, ds. Batelaan. Geref. kerk. 10 en 6 ure, ds. Swlerts. Geref. gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Vrije geref. gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, ds. Baaij. St.-Maartensdfjk. 11 en 3.30 nre, ds. de Bres (Oogstpreek en Doop). Ned. geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud- geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-Vossemeer. 11, Leesdienst en-3.30 ure, ds. v. Eist. Geref. kerk. 11 en 3.30 ure, ds. Vreugdenhil. Oud-geref. kerk. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 11, Leesdienst en 3.30 ure, ds. de Bres van 8t.-Maartensdijk. Geref kerk. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11, 3 en 6 30 nre, Leesdienst. Seherpenisse. '11, ds. de Haan en 3 30 ure, idem (Ooopebed. en Coll ziekenfonds) Geref. gem. 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Stavenisse. 11.10 en 4 10 ure, ds. Damsfé. Oad-geref. kerk. 11 10, 3.40 en 7 10 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 11, ds. v Griethuys«n en 3.30 ure, idaoa (3ed. H. D) Geref. gem. 11.10, 3 40 en 7.10 ure, Leeskerk. Landbouwhulihoudtchool Zierikzee Het diploma van den één-jarigen ver volgcursus werd dezer dagen uitgereikt aan: J. Akkerdaas, A. Guequierre, A. Gilij- amjse te JR en esse; E. Beije te Se- roojskerke; P. de Bruijnu L. Vlin- kervleugel, D. Westenbrugge .te Zier Lk - zee; E. Deïst te Elk er zee; C. Heij boer en J. van Oeveren te Nieuwer- kerk; W. bij de Vaate te Schares- d ij k e en A. Meerman te Ouwerkerk. Het diploma van den tweejarigen cursus werd uitgereikt aan: B. Besema en L. Pleune te Brouwershaven, E. Beije te Burgh; M. Boot te Dreischor; J. Cashoek te Zierikzee, J. Deïst te Zonnemaire, Kr. Hendrikse en C. van Zijp te Kerkwerve, H. Jonker te Burghsluis, L. Kluit en C. Staenland te Ellemeet, L. Moerland, J. Reijn- houd en C. Sies te Nieuwerkerk, L. Heule, K. de Oude en H. Remeus te Ouwerkerk, E. Breetvelt, J. Eek- hardt, J. Gast, C. Hoogendoiorn, M. Koop man, N. Naerebout, J. Paasse te Zie rikzee, T. Deist en A. van Dongen te Nieuwerkerk, J. Gast en A. vap Wouwe te Brouwershaven, H. Lou- werse te D u i v e it d ij k e, D. de Vlieger te Zonnemaire en P. Wesdorp te B r u i n i s s e. Toegelaten tot- den nieuwen cursus 52 leerlingen. Wanneer verduisteren? Heden (Vrijdag): zon onder 19.14. Morgen (Zaterdag) zon op 7.44; zon onder 19.12. Maan op 19.02; on der 6.34. Tnaschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Volle maan Zondag 5 October. Laatste kwartier Maandag 13 October. Nieuwe maan Maan dag 20 October. Eerste kwar tier Maandag 27 October. Aan onze Abonné's j en Adverteerders I De groote papierschaarschte had bijna tot gevolg gehad, dat de uitgave van onze courant had moeten worden ge staakt. j Tot onze groote voldoening kunnen wij U echter thans mededeelen, dat wij ten gevolge van onze vertoogen machtiging verkregen voorloopig vier maal per week in kleiner omvang te verschijnen. Wij begrijpen volkomen, dat het voor U eene teleurstelling beteekent, 'dat U Uw „Zierikzeesche Nieuwsbode", welke U zoo trouw van het groote wereldge beuren, van het plaatselijk nieuws, van de officieele berichten 'en van de geldig heid der bonnen op de hoogte hield', niet lederen dag zult ontvangen, maar. wij blijven onze pogingen om dagelijks te mogen verschijnen niet opgeven. 1 Bedenkt, lezers en adverteerders, dat Uw steun daarbij onmisbaar is en dat slechts Uw trouw aan ons blad, dat reeds door Uw ouders en grootouders werd gelezen, de mogelijkheid opent, dat ons streven met succes kart worden bekroond. Houdt in het oog, dat zoowel abonne mentsprijs als advertentiekosten van onze „Bode" het laagst zijn in vergelijking 1 met alle andere dagbladen. Helpt krachtdadig mede, dat wat van Schouwen en Duiveland, St. Philipsland en Tholen is, ook voor de Noordgriopp van onze Provincie blijvel Uit de Nieuwsbode i van vóór vijftig Jaar j Van 29 September—5 October 1891. De heer N. L. de Oude werd! j als hoofdingeland van het Waterschap Schouwen geïnstalleerd, j Bij het Waterschap Schou- éTt werd een' reglement vastgesteld voor een pensioenfonds voor de beamb ten aan dit Waterschap. I Aan dhr. J. de Rijke te Staven n i s s e werd ontslag verleend als water- I bouwkundig ambtenaar van het Cal. Wa terschap Stavenisse en in zijn plaats be- noemd de heer J. van Oost aldaar, j Te Ouwerkerk werd het 25-j. bestaan van de bewaarschool van mejj M. C. Kreft feestelijk gevierd. i I Beroepen bij de Ned. Herv. Gem. te Dokkum, ds. J. F. L. Müller te Zie- i rikzee. i De vergrooting van het schoolge bouw te Noordwelle werd gegund' aan dhr. L. J. Kappers voor f5760. CSStt STOPPEL ZÖMDÖR ACE WAS f/fr MjM STOPPSïHNOUt* HtPCKOCi t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1