DE ORANJEFEESTEN #A. S. J. DEKKER, Goes Tandarts REGEHSBU8G. Bieten Haven Schelphoek. Haven Burghsluis. Onroerende Goederen, De Hofstede 427e Staatsloterij. KEURING VLASSERSPERSONEEL. G. V. RUST-ROEST. KUNSTMESTFABRIEK. District Iriiouwen-Duiveland. Coöperatieve Suikerfabriek „DINTEL00RD". Algemeene Vergadering JL G. v. (1. DOEL en A. E. KLOOTE, ORGELS, PIANOS en verder alle MUZIEK-INSTRUMENTEN. PETROF PIANO'S en HOFBERG ORGELS. Avondschool voor Vakonderwijs. Bezoekt op 31 Augustus a.s. te Burgh. Aanbesteding Steenkolen. Carrousels Publieke Verkooping. lenige MEUBELEN, BOUWLAND, Ie pachten voor 1 jaren, Publieke Verkooping. Publieke Verkooping. Een best Werkpaard, St.-Annaland. 10.80, ds. Verschoor (Coll. ziekenfonds) en 3 ure, Leeskerk. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 6 ure, Leeskerk. VAN HEINDE EN VER. Tel Straatsburg is de algemeene sta king geproclameerd. De stad is in duis** ternis gehuld. De trams rijden niet. Volgens een Hongaarsch blad zal graaf Apponyi bij: den Volkenbond het verzoek indienen om Hongarije in den bond op te nemen. Het Russische stoomschip „Argus' is onder bolsjewistische vlag met ten lading stukgoederen Van Petrograd te Hamburg aangekomen. Den manschap pen werd door de politie verboden aan land te gaan. Vpjlgfens een bericht van de interge- alliëerde commissie bedragen tot 1 Aug. de kotsten voor de bezettingstroepen in Ppper-Silezië 91/2 milliard. Volgens het verdrag van! Versailles moeten deze kos ten worden betaald door den staat, waar aan het land op grond van de volksstem ming wjordt toegewezen. Tengevolge van een onbekende oor zaak heeft in de Leuna-Werke te Halte (D.) een ketelontploffing plaats gehadB Waardoor 14 arbeiders zwaar gewond fwterden. Verderel berichten ontbreken nog. Naar dte Vo-lksstimme meedeelt, is. tinnen enkele dagen de intrekking Vaa den staat Van beleg in Opper-Silezië te {wjachten. Koning' Constantijn van Griekenland' jLs ongesteld! en moet het bed houden. Door de seismograaf te Konings plein is een ZWare aardbeving geregis treerd. Vam 1 April tot 15 juli zijn in de iTirolerbergen niet minder dan 28 perso den verongelukt; 78 zijn gevallen en be kwamen min of meer ernstige verwon dingen. De secretaris van een communis tische coöperatie te Pantin is spoorloos verdwenen; er bleek een tekort in kas te zjjn van 100,000 francs. leerling met den overleden prediker mocht doorbrengen. Na hem spraken ds. De Bruijne namens den kerkeraad; ds. v. d. Meiden namens de classis Dordrechtds. De Bruin docent aan de Theol. School voor zyn arbeid tot opleiding van predikanten ds. Bakker, ds. Geels, een ouderling uit Den Haag en cand. v. d. Molen, welke het beroep naar Zierikzee heeft aange nomen. Een zwager van den overledene dankte voor de belangstelling. Op verzoek van ds. v. d. Schuit zongen de aanwezigen Ps. 119 25, waarna de menigte den doodenakker verliet. j Geref. Gem. Aangenomen Naar Dirksland, H. A Minderman te Grand Rapids (Vereenigde Staten van Noord-Amerika). PREDIKBEURTEN. Zondag 28 Augustus. Zierikzee. Geref. Kerk. 10.30 en 6 30 ure, Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Vinnm. en av., ds. v. d. Schuit (Op den gewonen tijd). 1 Evangelisatie Jeruël. 10.30 en 7.30 ure, de heer Korstanje van Goes. Kerkwerve. 10.30 ure, ds. Blanker!. j Serooskerke. 6 ure, ds. Poort. Burgit. 9.30 ure, ds. Boogaard. Renesse. 3 ure, ds. Leendertz. Noordwelle. 10.30 ure, ds. Leendertz. Haamstede. 10.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, dr. Vollenhove van 's-Gravenhage. Oud-Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, Leeskerk. Eikerzee. 10.30 ure, ds. Poort. Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Laarman. Brouwershaven. 10 ure, dr. Proost. Geref. Kerk. 10 en 3 ure, ds. Wielenga. Zonnemaire. 10.30 ure, ds. de Leur (Doops- bediening). Geref. Kerk. 10.30 en 3 ure, ds. Hoek. Noordgouwe. 10.30 ure, ds. Van Meer. Dreischor. 3 ure, ds. Van Meer Ouwerkerk. 10.30 ure, ds. v. d. Griend. Nleuwerkerk. 10.30, ds. v. d. Linden (Orgelcollecte en 3 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10.30,. 3 en 7 ure, ds. Bolwijn van Tholen (Oogstcollecte). Oud-Geref. Kerk. 10, 3 en 5 ure, Leeskerk. Oosterland. 10.30, geen dienst en 3 ure, ds. v. d. Linden. Geref. Kerk. 10.30 en 3, Leeskerk; 6.30 ure, ds. v. Dijk van Heinkens- zand. Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, de heer Schothorst van Lunteren. Slrjansland. 3 ure, ds. v. d. Griend (Doopsbed. en Orgelcollecte). Brulnlsse. 9.30 en 2 ure, ds. Waardenburg. Geref. Kerk. 10, ds. v. Dijk van Heinkens- zand (Voorber. H. A.) en 2 ure, idem. Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Oud- Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. St-FIllpsland. 10 en 3 ure, ds. Los. Oud- Geref. Kerk. 10, 3 en 6 ure, Leeskerk. Tholen. 10, ds. Datema en 2.30 ure, ds. Van Griethuijzen. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Bolwyn. Geref. Gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leeskerk. St.-Maartensdijk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Keller. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 6.30 ure, Leeskerk. Oud-Vossemeer. 10.30, ds. Van Griet huijzen en 3 ure, Leesdienst. Geref. Kerk. 10.30 en 3, ds. Staal; 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Verschoor. Geref. Kerk. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Scberpenlase. 10.30, Leeskerk 3 ure, ds. Datema. Oud-Geref. Kerk. 10.30, 3 en. 6.30 ure, Leeskerk. Stavenisse. 10.30, Leeskerk en 3 ure, ds. Keiler. Oud-Geref. Kerk. 10<30, 3 en 6 ure, Leeskerk. damschen straatweg, heeft Dinsdag van eenige boeren een gevoelige afstraffing Dpgeloopen. Reeds meerdere malen was hij veroordeeld in verband met te Woest rijden, maar niettegenstaande deze straf fen, reed hij Dinsdagavond op roeke looze Wijze langs den straatweg, waar door hij1 eerst een kind en later een volwiassene onderstboven reed. Laatstge noemde moest door dr. der Kinderen van Die men verbonden worden. De ver ontwaardiging onder de dorpsgenooten over een en ander was van dien aard, dat men den motorrijder te lijf ging, zoodat deze al spoedig in plaats van o,p zijn machine, er onder kwiam te liggen. Hij! kreeg een geducht pak slaag, waarna hem ten slotte de kleede ren gedeeltelijk van t lijf werden ge rukt. Door dje rijks- en gemeente-veld- Wachters, die tusschenbeide moesten tre den, werd tegen O. procesverbaal opge maakt. Het motorrijwiel werd in beslag geno,men. D. diende bij; de maréchaussée een klaidht in wegens mishandeling. De stemming onder de dorpelingen is van dien aard, dat toen O. zonder motor huiswaarts keerde, hij op zijn Weg door het dorp, door politie begeleid Werd. Burgeriyke Stand van Zierikzee. Geboren: 25 Aug. Cornelis, zoon van M. Viergever en P. Slegt. Overleden: 21 Aug. Jacobus Wisse, 77 j., weduwn. van Jozina de Vogel. MARKTBERICHTEN. VERSCHILLENDE BERICHTEN. ZIERIKZEE, 25 Aug. Ruimen aanvoer Van aille artikelen; enkele partijtjes bruine boonen. Tarwe 25, chevalier 25 fct. hooger. Tarwe 8 18 a f 18,75; Chevaliergerst fl 18,50 f 18,75; Wintergerst f 16 a f 16,50; Haver f.14 a f 15; Kro.onerWten f 34 a f36; Bruine boonen f35 a f40; Aardap pelen: Eigenheimers f5 per 70 K.G.; Uiern (kl.) f 5 per 50 K.q-, (gr.) f 5,7s a f 6 Coöperatieve Veiling Zierikzee. Veiling van 25 Augustus. QROOTE VEILING. KIPEIEREN f 12,50. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 12,10 k f 12,50 EENDEIEREN f 13,30. KALKOENEIEREN f 15,40. alles per 100 stuks. Aanvoer 3000 stuks. BOTER f 1,60 k f 1,73. BOTER (2de soort) f 1,— k f 1,12. 3e klasse. Trekkingen van 22, 23, 24 en 25 Aug. 1921. Prijs van f 400 22485. Pryzen van f45: 9440 9465 9481 22462 22469 9457 9476 9485 22464 22492 TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 26 Aug. Verwacht tot den avord van 27 Aug. zwakke tot matige zuidelijke tot noord westelijke wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, zelfde temperatuur. ADVERTENTIËN. GEBOREN: WILLEM ONNO, zoon van W. O. DE GRAAF en C. DE GRAAF—Dekker. Weltevreden (Java), 25 Ang. '21. Alaydroeslaan 7. GETROUWD: D. DEKKER Gz. en P. M. PANKOW Hd. Rotterdam, 23 Augustus 1921. GETROUWD: KRIJN MOL Kz. en JANSJE WESDORP JOH.d., die, mede namens wederzijdsche Familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling ondervonden. Heden overleed, na een langdu rig en smartelijk lijden, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Be- huwdvader, Grootvader en Zoon, WILHELM PAULUS VERSTPAATE, in den leeftijd van 51 jaar. Stavenisse, 25 Augustus 1921. Wed. H. H. VERSTRAATB— Van Putte N. C. BOOGAARD— Verstra ate. H. C. BOOGAARD. M. H. BOOGAARD. Wed. P. C. VERSTRAATE. Op 31 Aug. a s. hoopt onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Wed. A. DE JAGER—van der Werff, haar 80sten Geboortedag te herdenken. Scherpenisse (rand), Aug. 1921. Familie BOLIER—de Jager. Voor de vele bewijzen van deel neming, ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder, C. C. VAN DER HORST, betuigen wij onzen hartelijken dank. Dreisohor. 26 Aug. 1921. U^t aller naam, J. W. VAN NOPPEN. VGRAVENHAGE, Is Donderdag 1 September a.s., van 's morg. half 9 tot 's na middags half vier te consul- teeren by den Heer WANSINK, Poststraat. Ondergeteekende verzoekt aan de Agenten vóór 10 September a.s. van hen schriftelijke opgaaf te mogen ont vangen van het in de a.s. campagne te leveren uantal H.A. Suikerbieten aan de haven in den Schelphoek. De Burgemeester van Serooskerke (S.) J. SCHOOFF te Renesse. De BURGEMEESTER van Haamstede verzoekt vóór 3 September a.s. schrif telijke opgaaf van het aajital H.A. Suikerbuiten, in het a.s. najaar over de haven te vervoer,ep. Haamstede, 26 Augustus 1921. De Burgemeester van Haamstede J. A. VAN ZUIJEN. De BURGEMEESTER van Dreischor maakt bekend, dat de mannelijke jeug dige personen en vrouwen, die in het a.s. seizoen in de handvlasserijen werk zaam willen zijn, zich aan een genees kundig onderzoek moeten onderwerpen en zich hiervoor Maandagavond a.a. ten 7 ure ter gemeente-secretarie be- hooren aan te geven. Dreischor, ^25 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, VAN NAHUIJS. Aanmelding Tan nieuwe leden T»or 7 Sept. a.s. bfj W. BROUWER, Toor de dames afd. b(J B. A. DE BIE. HET BESTUUR. Ie Nederlandsehe Papendrecht, Noorddjjk F 45, Brüinisse, Dijkstraat 223, 24 Aug. 1921. GETROUWD: P. C. VAN BLOOIS en M. J. v. d. LINDE, die, mede namens wederzijdsche Familie, hartelijk dank zeggen, voor de be langstelling bij hun Huwelijk onder vonden. Dreischor, 26 Augustus 1921. Algemeeue Vergadering van bovengenoemd district voor Afge vaardigden en Ledenop Donderdag 1 September, des namiddags half 2 ure (zomertijd), op de groote bovenzaal van het „Huis van Nassau". Punten van behandeling: Verkiezing Districtsbestuur. Bespreking agenda Z. V. K. E. N. C. K. Voorkomende zaken. Het Districtsbestuur: A. N. VAN LANGERAAD, Voorzitter. F. D. VAN VESSEM, Secretaris. Eenmotorrijder gestraft. De 24-jarige p.; Iw^nende op het fort aan den Amster- Maandag 22 Augustus overleed, door een nootlottig ongeval, mijn geachte patroon, de Heer M. C. v. d. VLIET, in den ouderdom van 51 jaar. Brouwershaven, 25 Aug. 1921. Sub-dcpöt „De Automaat", E. VAN IJS8ELDIJKE. Leden van genoemde Coöperatie worden uitgenoodigd tot bjjwoning eener op Try (lag 9 September 1921, ten 111ure, in het lokaal „De Unie" te Roosendaal. HET BESTUUR. v/ De Agenten der Firma N bevelen zich beleefd aan voor het leveren van W(j vestigen Uwe aandacht op de zeer beroemde Inlichtingen en voorwaarden van betaling verstrekken wij U gaarne. <X Aanbevelend, ALS BOVEN. AANGIFTE van LEERLINGEN tot en met Vrijdag 9 September, eiken werk dag in het gebouw der Ambachtsschool van 's morgens 10—12 en 's middags 2—4 uur. H. J. VAN DER PLOEG, Directeur A. v. V. VERGADERING van Hoofd-lugelanden van liet Waterschap Schouwen op 5 September a.s., na de Ver gadering van het Waterschapsbestuur, in 's Landskamer, ter opraaking van eene voordracht voor de benoeming van een Heemraad in de plaats van don Heer J. W. GAST. Brouwershaven, 26 Augustus. J. M. VAN DEN BOUT, Voorzitter. 9 uur voormiddag: Feestrede door Ds. Boogaard, in de Hervormde Kerk. Daarna SCHOOLFEEST. Om 2 uur smiddags: GQOCHELVOORSTfLUNBEN IN DE OPEN LUCHT. Vervolgens optocht door het dotp. muziek, volksspelen, zang, bioscoopvoor stellingen in de open lucht en tot slot: SCHITTEREND VUURWERK, N.B. De tram, die 's nachts 1 uur (N. T.) van Burgh vertrektvervoert passagiers tot Brouwershaven. DE FEESTCOMMISSIE. Het BESTUUR van de Kolenbond „Algemeen Belang" te Stavenisse zal trachten AAN TE BESTEDENop Dinsdag 6 September 1921, de levering van 102 ton of meer le soort Ruhr Kaehelkolen. 10 ton of meer le soort Dnitsohe Smeenootjes. 36 ton of meer Belgische Eierkolen. 33 Anthraciet 30/50. 12 Anthraciet 20/30. Voorwaarden aan te vragen bij den Secretaris, den Heer C. BROODMAN. Ter gelegenheid van 't Koninginne- feest te Burgh op 31 Aug. zullen aanwezig zijn de van den Heer ROBBE en meerdere attractiën. Aanbevelend, De Exploitanten. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Vrijdag 2 September 1921, te Brouwershaven, PUBLIEK VERKOOPEN: I. 's vóórmiddags half 12 ure (zomertijd) ten huize van den Heer R. DE BOER behoorende tot de nalatenschap van den Heer K. Haane Gast II. 's namiddags half 1 ure (zomertijd) in het Café „Ringelberg" De 1 H.A. 07 A. 10 c.A. (2 Gem. 171 Roeden) aan den Duivendijkschen weg in Duivendyke, verpacht aan den Heer Jacob Matthijsse tot rooven oogst 1925, voor f 54,— per gemet, plus de verhoogde lasten na 1918eigen dom van den heer R. de Boer en anderen. ingaande voor de Bouwlanden met het rooven van den oogst in 1922; voor de Weilanden den Hen November 1922, De volgende eigendom van den Heer L. DE VLIEGER. Gemeente Noordgouwe: Ongeveer 2 H.A. 85 A. 68 c.A. (6 Gem. 256V* R.) WEILAND achter de Hofstede. De 5 H.A. 31 A. 60 c.A. (12 Gem. 227 R.) BOUWLAND aan den Donkeren- weg en den Groenenweg, in 13 perceclen en in massa. De 1 H.A. 49 A. 50 c.A. (3 Gem. 17674 Roeden) WEILAND aan den Groenenweg. De 4 H.A. 22 A. 90 c.A. (10 Gem. 232l/ü Roeden BOUWLAND aan den Kloosterweg, in perceelen en in massa. Gemeente Zierikzee: De 85 Aren 90 c.A. (2 Gem. 18ya Roeden) BOUWLAND aan den Schouw- schen dyk. Gemeente Kerkwerve: De 3 H.A. 11 A. 60 c.A. (7 Gem. 1431/* Roeden) BOUWLAND aan den Oudenweg en den Mosseléeweg. De 1 H.A. 38 Aren (3 Gem. 93Va R.) BOUW- en WEILAND aan den Bras weg. De 3 H.A. 17 A. 50 c.A. (7 Gem. 1858/< Roeden) WEILAND aan de Gasthuisdreel'. Inschrijvingsbiljetten, met vermelding van soliede borgstelling, worden inge wacht ten kantore van den Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee vóór of op 3 September 1921. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, in September 1921, PUBLIEK VERKOOPEN: Gemeente ZIERIKZEE 1.74.80 H.A. (4 Gem. 58Va Roeden) BOUWLAND, aan den Korten Blokweg, verpacht aan den Heer J. Sohouls tot het rooven van den oogst in 1922. 1.86.30 H.A. (4 Gem. 141 Roeden) BOUWLAND, aan den Langen Blokweg, verpacht aan den Heer A. C. Müste tot het rooven van den oogst in 1922. Gemeente ZONNEMAIRE: 2.32.50 H.A. (5 Gein. 173s/< Roeden) BOUWLAND, aan den Schenkeldjjk, verpacht aan den Heer N. van der Klooster tot het rooven van den oogst in 1922. Gemeente KERKWERVE: 1.51.10 H.A. (3 Gem. 187s/* Roeden) WEILAND, by Telles weg, verpacht aan den Heer J. Hanse Cz., tot 11 November 1921. Gemeente HAAMSTEDE 2.15.20 H.A. (5 Gem. H9y3 Roeden) WEILAND, aan den Zandweg, verpacht aan den Heer P. Boot tot 11 November 1922. 3/3 der koopsommen wordt als eerste hypotheek, tegen ö1/^ rente, op de onroerende goederen gegeven. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, in September 1921, PUBLIEK VERKOOPEN: aan den Lagen Maireweg onder Ooster land, met 15 h.a. 85 a. 95 c.a. (39 gem. 94 roeden) BOUW- en WEILAND, aan den Lagen MairewegLaurens- weegje en den Rampertschen dyk aldaar, alles in pacht bij den Heer D. van der Qraaf tot 1 November 1923. 8/s der koopsommen wordt als eerste hypotheek, tegen 6 °/0 rente op de onroerende goederen gegeven. TE KOOP: geschikt alleen te werken. Te bevragen Fa. A. C. DE MOOIJ, Boekhandel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2