ZIERIKZEE-ROTTERDAM ADVERTENTIE N. Suikerbieten, Aankondiging. Boer, die met het oog op den financi- ëelen toestand der gemeente ook tegen zal stemmen, vraagt, of het werk van die vrouwen ook gecontroleerd wordt. De voorzitter zegt, dat niemand daar voor bepaald aangesteld is, maar dat de heer De Potter er wel kennis van zou geven, alsf de schoonmaaksters haar plicht verzaakten. Het verzoek wordt ten slotte van de hand gewezen. De heeren C. Gast, C. W. den Boer en N. van Sluis stem men tegen^ 'b. Een schrijven van de zang vereniging „Euphonia'De vereeniging biedt haar orgel onder enkele voorwaar den, aan de gemeente voor haar zang onderwijs op de openb. school aan. Een van die voorwaarden is, dat aan de ver eeniging de toegang tot de school tot het houden vanl haar repetities niet kan wor den ontzegd. De voorzitter betoogt, dat op die voorwaarde op het aanbod on mogelijk kan worden ingegaan; de ge meente zou aan handen en voeten ge bonden zij'n. De heer C. den Boer Kz. vraagt, of het orgel Wel in goeden staat verkeert, anders zou het de gemeente maar weer duiten kosten en er moet op de kleintjes gepast Worden. Naar aanlei ding hiervan merkt de heer Van Sluis op, dat het orgel toch ook gebruikt wordt voor het onderwijs. De heer C. W. den Boer stelt voor het instrument in dank te aanvaarden en den toegang tot de school tot het houden der repetitie s aan de leden der vereeniging niet te ontzeg gen, zoolang zorggedragen wordt, dat het schoollokaal zindelijk gehouden en de schoolmeubëlen niet beschadigd worden. De leden der vereeniging moeten zich in de school ordelijk gedragen. Conform wordt besloten, c. Een schrijven van den Raad van Arbeid te Gpes. Naar aanlei ding daarvan wordt besloten voor den heer C. Vis, verpleegde in het gesticht „Vrederust", een vrijwillige verzekering aan te gaan. Over 2 jaar heeft genoem de Vis dan recht op ouderdomsrente. De kosten zullen ongeveer f 70 bedragen. De gemeente-rekening over 1020 wordt vast gesteld in ontvang op f45386,005 en in uitg. op f46364,805. Nadeelig slot f 978,80. Bij monde van den heer C. W. den Boer maakt de commissie van onderzoek en kele opmerkingen, o. a. wat betreft het vervoer van het bietenslik. Dit heeft ge kost f381', dus meer dan het liggeld der bieten heeft opgebracht. Een volgende maal zal aanbesteding plaats hebben en kan de gemeente zelf 't slik niet gebrui ken, dan zal het Worden verkocht of weggegeven. Ook wordt vastgesteld de rekening over 1920 betreffende het Ge sticht van Huisvesting in ontvang op fl055,155 en in uitgaaf op f392,65. Een batig saldo van f 662,50. De begrooting van genoemd gesticht voor 1921 wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 962,456. Eveneens wordt goedgekeurd de begrooting van het burgerl. armbestuuï voor 1922, in ontvang en uitgaaf op f 2100. Het subsidie voor 1922 aan ge doemde instelling Wordt bepaald op f 1300. De voorzitter deelt mede, dat is aanbesteed het ophalen van straat- vuil, het schoonmaken der rioolputten, het aansteken en dooven der straatlan taarns, enz. Aan den heer P. T. Jonker, als laagste inschrijver (f 750), werden deze werkzaamheden opgedragen. Door den heer S. Dekker was ingeschreven voior f 875. Eveneens is door B. en W. aanbesteed het uitbaggeren der haven, geraamd op f 3500. Laagste inschrijver was firma Kraaijenveld Noordenne te Sliedrecht, met f3670, aan wie t werk wordt gegund. Ook was ingeschreven door B. van der Linde te Scharendijke, voor f 4675 en door A. Spek en A. de Wiaard te Papendrecht, voor f 5700. De Raad besluit voor dit werk een leening aan te gaan van f4000, tegen een rente van ter| hoogste 6 pCt. jaarlijks zal mins tens f 500 worden afgelost. Ter behande ling van ingekomen reclames tegen den H. O. wordt een commissie benoemd, be staande uit de heeren N. van Sluis, J. v. Dpngen en C. Wj. den Boer. Bij de rond vraag informeert de heer j. v. Dongen, cjf de heer van Vessem te Oosterland, reeds aart zijn verplichtingen voldaan heeft. De gevraagde inlichtingen worden verstrekt. Hierna sluiting. DREISCHOR. Voor den dienst in Ned. Indië is o, a. bestemd de heer A. J. van Staalen, get. alhier, als ingenieur bij den dienst voor waterkracht en electriciteit. BRUINISSE. De kermis, die hier de laatste drie dagen der week gehouden .werd, trok nog al veel bezoekers, ook van elders. Behalve een aantal kramen en een draaimolen, was hier ook de schouwburg van de firma Bakker. Alle drie avonden had de tent druk bezoek; de stukken, die opgevoerd werden vol deden door het goede spel uitstekend. pe geheele kermis kenmerkte zich door ,een zeer ordelijk verloop. ST. MAARTENSDIJK. Aan deze ge meente zyn voorschotten uit 's Rijks kas verleend van ten hoogste f 100 en ten hoogste f 3500, ten behoeve van den bouw van één arbeiderswoning, alsmede een bydrage van ten hoogste f 96,32. POST EN TELEGRAPHIE. ZIERIKZEE. Bij het laatst gehouden öpiwikkelings-examen voor adsistent en conducteur der Posterijen, slaagde o. a. de heer j. Viergever, besteller b/d. Post en Telegraafdienst, alhier, vroeger te Noordwei le. ONDERWIJS. Voor 't examen Fransch 1. o. slaagde dezer dagen o. a. de heer T. v. d. Have Lz., geb. te Sirjanslend. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Kampen G. A. Pott te Ond-Beijerland. Te Zyderveld J. H. Th. Rappard te Brakel (Gld.) Te Eist by Rhenen (toez.) A. Hoogendyk te Stel lendam. Te Westbroek en Achttien hoven P. J. Steenbeek te Wilnis. Te Heerenveen (Schoterland) F. E. van Santen te Sliedrecht. Te Jaarsveld (toez.) J. H. Th. Rappard te Brakel (Gld.) Aangenomen naar Kruiningen (toez.) A. C. Diederiks te Serooskerke. Naar Weesp J. G. Haselager te Warmond. Naar Nieuw en St.-Joosland B. J. van Garderen te Sleeuwijk. Bedankt: Voor Zetten en Andelst en voor Oosterwolde J. J. Timmer te Mont- foort. Voor Benschop H. A. Heyer te Vlaardingen. Voor Hoevelaken I. Kievit te Lunteren. Voor Polsbroek W. J. van Lokhorst te Beunekom. ZIERIKZEE. Zondagmorgen werd ds. J. G. Steenbeek tot zijn dienstwerk in geleid door zyn vader, ds. J. G. Steen beek, em. pred. te Leidschendam, met een rede naar aanleiding van Handelingen 17 34 tot en met 36. Des avonds ver bond de nieuwe leeraar zich aan zyn gemeente, sprekende naar aanleiding van Rom. 1 16 het le ged. Op verzoek van ds. Helder werd Z.E.W. toegezongen Gez. 91 3. Beide malen was het kerk gebouw geheel gevuld. Geref. Kerken. Beroepen te Wierden J. Tonkens te Lutjegast. Te Veenendaal J, J. Berends te Maasland. Aangenomen naar 's-Hertogenbosch J. van der Meulen te Schoonoord. Bedankt: Voor Emlicheim (graafschap Bentheim) R. J. Schoemaker te Den Ham (O.) Voor Doornspijk P. van Dijk te Heinkenszand. ANNA-JACOBA-POLDER. Zondag 9 Oct. a.s. hoopt ds. J. D. Wielenga alhier zijn afscheid te preeken en d.d. 16 Oct. zyn intree te doen te Hoofddorp. Ghr. Geref. Kerk. Aangenomen naar Zierikzee S. v. d. Molen, cand. te Broek op Langendyk. Ds. JACOBUS WISSE, f Gisteren, Zondag 21 Augustus, is alhier in bijna 78-jarigen ouderdom overleden de emeritus-predikant der christelyk- gereformeerde gemeente van Zierikzee JACOBUS WISSE. Zyn Eerwaarde was de nestor der predikanten van zyn kerkgenootschap en sedert hare vestiging de zesde predikant der christelyk-gereformeerde gemeente alhier. Geboren te Oostkapelle den 9 October 1843 uit Cornelis Wisse en Johanna Niersen, werd Z.Eerw. eerst predikant te Dordrecht van 1873—1875, daarna te Sliedrecht van 1875—1879, toen te 's-Gravenhage van 18791906 en ten slotte alhier. Hy deed n.l. te Zierikzee intrede op 27 Mei 1906, herdacht 19 October 1913 zyn 40-jarigen dienst, op 19 October 1918 zijn 45-jarigen dienst en werd met ingang van 1 October 1920 emeritus verklaard. Het vergroote kerkgebouw alhier werd door hem 31 December 1908 plechtig toegewijd met Ps. 48 10 en het orgel den 19 Januari 1912 ingewijd metKoloss. 3 16. In het voor zyne kerk zoo gewichtige jaar 1892 bleef hy met een paar andere predikanten, o.a. Ds. Wessels alhier, standvastig weigeren om tot eene samen smelting der beide kerkgroepen van 1834 en 1886 mede te werken. Als docent aan de theologische school heeft Z.Eerw. daarna ijverig en vruchtbaar medege werkt tot opleiding van predikanten en veel en velerlei is zijn arbeid geweest voor kerk en school. Nog na zyn emeri taat in 1920 bleef Ds. Wisse werkzaam a)s redacteur van De Wekkerhet orgaan der christelyk-gereformeerde kerk in ons land. In het Jaarboekje dier kerk voor 1921 lezen wy op 21 Augustus, Z.Eerw.'s sterfdag, den tekst (1 Petr. 1 24): „Alle vleesch is als gras". Ook aan dit werk zame leven is nu een einde gekomen. Maar wat niet eindigt, dat is, naar het daarop volgende vers van genoemden tekst (vers 25), het woord dat Z.Eerw. onder zyne gemeente verkondigd heeft en dat niet vergaat, maar onvergankelijk blijft VAN HEINDE EN VER. Het Amerikaatóehe Huis van Ver tegenwoordigers heeft een voorstel aan genomen, waarbij de fabricage van ster ken drank! in particuliere huizen wordt toegestaan, j Volgens een telegram uit Port Dar- Iwin hebben twee goudzoekers in Noord- Australië een aanzienlijke hoeveelheid goud gevonden, Te NeWrYoék zijn vijf lieden gear resteerd', die de plaatselijke afdeeling vormden van een Italiaansche moorde naarsbende. Deze lieden worden be schuldigd van 17 moorden, bovendien ver denkt men hen Van medeplichtigheid aan 51 andere moorden. Bij! gelegenheid van den verjaardag van den ex-keizer hebben er in Tirol groote monarchistische betoogingen plaats gehad. Op alle bergen zijn vreugde vuren ontstoken. In vele streken van Zwitserland heeft het hevig geregend. Op sommige plaatsen hebben dientengevolge aardver schuivingen plaats gehad. .In verschillen de gedeelten van d|e Alpen is sneeuwi gevallen. Volgens een gemeentelijke mede- deeling van de stad Koblentz bedragen de kosten van de bezetting thans reeds 93 millioen mark. De Servische koning wordt heden (Maandag) begraven. Het Engelsehe s.s. „King Orry' ko mende van Man met 1500 vacantiereizi- gers aan boord, is door den mist op de rotsen bij New-Brighton geloopen. Allen werden van boord gehaald door ter hulp gesnelde sleep- en reddingsbooten. Het Noorsche Storting heeft t cre- diet van 700.000 kronen voor de nood lijdende bevolking in Rusland goedge keurd. 1 r Volgens een bericht uit Riga aan de Rhêinisch- Westfalische Zeltung zijn de onderhandelingen tussehen Amerika en Rusland over de hulp aan de Russisohe kinderen nog niet tot een bevredigend einde gekomen. Uit Milaan verneemt de Vossische Zeitung, dat de buitenlandsche delega ties met infoegrip van de Amerikaansche Cettinje hebben verlaten en naar Belgra do, verhuisd zijn. Men meent uit dit be richt te kunnen opmaken, dat het lot van Montenegro reeds is beslist. Ex-keizer Karei en zijn broeder Max hebben in het faillissement van de Zu- richer firma Sehlegel te zamen 20 milli oen verloren. Het zou hier geld betref fen, dat voor de Habsburgers uit Oosten rijk gesmokkeld was. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Overdrijving van het goede. Een ge neesheer te Zandvoort hee.'t iemand moe ten behandelen, die driemaal per dag een zee/bad nam, plus zonnebaden. Huid en lichaam van dezen patient waren dan ook zoo aangedaan, dat ernstig gevaar voor zijn leven dreigde. i Uit het bronzen tijdperk. In t gebied Van Atzendorf (D.) werd bij den veld arbeid een uit den bronzen tijd afkom stig dorp ontdekt. Een hoeveelheid ur nen, skeletten van menschen en huis dieren werd gevonden, welke, naar we tenschappelijk is vastgesteld, uit den tijd van 1800—800 v. Chr. afkomstig is. Massale huur opzeg ging. Uit Rotter dam meldt men aan Het Volk: Aan de bewoners van ongeveer 250 ge meente-woningen. werd den 16en Aug. een schrijven gezonden, afkomstig van den administrateur van Plaatselijke Werken, luidenUe als volgt: „Ten behoeve van den bouw van een nieuw electrisch onderstation is t nood zakelijk, dat d© 'gemeente de beschikking krijgt over de bij) u in gebruik zijnde...... van het pand Dientengevolge Wordt1 u namens B. en W. dé huur van genoemd perceelsgedeel- .te tegen den 24sten September a.s. op gezegd. i U gelieve er voor te zorgen, dat uiter lijk op dien datum het gehuurde behoor lijk ontruimd! en de sleutel bezorgd is aan het Bureau voor de Plaatselijke Werken, Haringvliet Z.z. No. 4 Het gevolg van dit schrijven is, dat 250 gezinnen gelijktijdig in zeer groote on rust worden gebracht. De menseden we ten natuurlijk niet, waar een andere wo ning te vinden. Geen brand blussöhen op Zondag. De gemeenteraad van Vriezenveen heeft op voorstel' van B. en W. in beginsel be sloten tot verbetering van de brand- bluschmiddelen door, t maken van brand putten en het aanschaffen van een mo torspuit. De kosten worden geraamd op f12.000. Bij de discussie over dit punt vroeg, naar de N. R. Crt. meldt, de iheer Steenbergen, ,of het waar was, dat ide onlangs gewoed hebbende veenbrand reeds op Zondag 31 Juli Was ontstaan, en dat deze to,en gemakkelijk had ge- bluscht kunnen worden, maar dat meiï daartegen bezwaar had, omdat t Zon dag was. De voorzitter moest tot zijn £pijt op deze vraag bevestigend antwoor den, maaf voegde eraan toe, dat hij dien Zondag toch 3 menschen bij den brand geplaatst had, om wacht t© houden. De heer Steenbergen gaf zijn afkeuring te kennen over de weigering, den brand Op Zondag te blusschen. De brand kon daardoor voortwoeden, zoodat des Dins dags de hulp van de Almelpsche brand weer moest ingeroepen worden. Duizend zilverbons gestolen. Het Depar tement van Financiën is reeds eenige maanden bezig met het onttrekken van zilverbons aan de circulatie. De Rijksbetaalmeesters houden de zilverbons in en sturen ze van tyd tot tyd in ijzeren kisten naar de Algemeene Rekenkamer, welke met de vernietiging van deze kostbare papieren is belast. Donderdagochtend heeft de Rijksbetaal meester te Amsterdam een verzegelde ijzeren kist, gevuld met zilverbonnen van f 2,50, naar de Algemeene Reken kamer gezonden, welke wel Donderdag middag is gearriveerd, maar na onderweg te zyn opengebroken. Den daaropvolgenden dag bleek, aldus de Rsb., dat het zegel geschonden was en de kist tussehen Amsterdam en Den Haag was opengemaakt. Onmiddellijk is tot de telling overgegaan en er bleken tien pakjes van honderd zilverbons ge stolen te zyn, zoodat een waarde van f 2500 wordt vermist. Zeer waarschijnlijk zyn meer personen in deze zaak betrokken, daar de geld kist steeds onder voortdurend contröle van eenige personen staat. Vermoedelijk zullen de dieven geen gemakkelijke taak hebben om de bons aan den man te brengen, daar alle bons reeds gemerkt zijn met het vernietigings- teeken. In eiken bon zyn ter hoogte van de handteekening van den minister van financiën vier gaatjes geprikt, waardoor de bons herkenbaar zijn. Aangenaam gezelschap. Te Nykerk vond een landbouwer een nest met jonge bunzings in zijn bed. Hy had al dikwijls onraad bespeurd, doch in de meening, dat het muizen wareDhad hy zoo nu en dan maar eens aan zijn beddegoed geschud en dan werd het weer stil. Zware veenbrand. In de omgeving ^an het Noord-Brabantsche dorp Helenaveen woedt een hevige veenbrand, welke Za terdag, voortwoekerde in de richting van Liessel bij Deurne en ook in de richting Neerkant. Verschillende hectaren turf zyn verbrand. Het dorpje Liessel was geheel in rook gehuld. De bewoners brachten hun inboedel in veiligheid. De brandweer kon in Liesel weinig uitrichten, omdat er geen water was. Doordat de brandweer uit Eindhoven de dyken van het kanaal heeft doorge stoken, week het gevaar voor 't dorp Liessel. Door onder water zetting kon Liesselsche Peel gered worden. Intus- schen zijn de veenderijen der gemeenten Liessel en Heurne verloren gegaan, be nevens vele stapels turf. By Helenaveen zijn groote uitgestrekt heden veen, heide en bosch een prooi der vlammen geworden. Eenige huizen en boerderijen zijn verbrand. Vele men schen zijn met have en goed gevlucht. Degenen, die by het kanaal woonden, brachten hun goederen op de daar lig gende schepen in veiligheid. Van de maatschappij Helenaveen zijn ongeveer 25 k 35 duizend kub. M. turf, voor een waarde van ongeveer een ton gouds, verbrand. Nog steeds blijft er gevaar voor 't dorp Helenaveen bestaan. De brandweer uit omliggende plaatsen doet wat zy kan. De uitgestrekte ter reinen zyn door maréchaussee uit Eind hoven afgezet. Er hebben geen persoon lijke ongelukken plaats gehad. Het bandietendom. Bij den logemeDt- houder fl. T. te Gasselte hebben 3 per sonen inbraak gepleegd. Door het op schuiven van een raam hebben ze zich toegang tot het woonvertrek verschaft, waar ze. uit het kabinet ruim f 800 stalen. Een gouden oorijzer hebben ze laten staan. De logementhouder en zyn vrouw, bei den bejaarde lieden, zijn met een revol ver bedreigd. T. is bij den keel gegrepen en zoo geheel weerloos gemaakt. TELEGRAMMEN. ROTTERDAM. W. H. Broekhuys, de directeur der Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank, is bij de Duitsche grens nabij 's Heerenberg, door twee rechercheurs gevat en gevankelijk naar hier overgebracht, alwaar hy in de ge vangenis is opgesloten. BERLIJN. De onderteekening van het vredesverdrag tussehen Duitschland en Amerika zal binnenkort plaats vinden, waarna tussehen beide landen een han delsverdrag zal worden gesloten. KONSTANTINOPEL. De Grieksche troepen zetten hun opmarsch na geringen tegenstand voort. Het Grieksche leger marcheert in twee kolonnes. De beslis sende slag wordt binnenkort verwacht. MARKTBERICHTEN. ROTTERDAM22 Aug. GRANEN. Buitenl. kalm. Meel f 26, Mais f 210. Haver f 14,25 k f 14,50, Binnenl. tarwe f 18 k f 19, afwijkende f 16,50 hf 17,50, Rogge f 17,50 k f 18,50, Winter- en Zomer- gerst f 15,50 k f 16, Chevalier f 18,50 h f 19, haver f 15,25 k f 15,75, groene erwten f 24 f 29. ZADEN. Lijnzaad f 24 f 26, karwij- zaad f28 k f 30, kanariezaad f 14 f 15, maanzaad f44 k f46, mosterdzaad, bruin, f 30 k f 32, geel f21 A f23. AARDAPPELEN. Eigenheimers f5,25 h f 6,25, overigens prijshoudend, goeden aanvoer. EIEREN f 14,90 f 15. VLAS. Aanvoer 820 st. blauw, 170 st. geel, 100 st. dauwrood, 700 at. wit, geen noteering. VEE. Aanvoer 283 runderen, le kw. f 1,75 ii f 1,85, 2e f 1,55 k f 1,65, 3e f 1,35 h f 1,45. 299 kalveren, le kw. f 2,10 k f 2,30, 2e f 1,80 k f 1,95, 3e f 1,50 k f 1,75. 637 schapen of lam meren, le kw. f 0,95 f 1, 2e f 0,75 A f 0,85, 3e f 0,65lammeren f 0,95 k f 1,05. 883 varkens, le kw. f 1,15 k f 1,20, 2e f 1,05 k f 1,10, 3e f 0,95 k f 1, lichte f 0,96 k f 1. Handel matig. Coöperatieve Veiling Zierikzee. Veiling van 19 Augustus. Aardappelen: paarsput 8—10, dito bon- te 9i/2(—10, dito Eigenheimers (met roest) 6I/2—'8, dubbele stokprincesseboonen 40— 57, suikerboonen 48—55, snijboonen 44— 61. Appelen: Lord Grosvernor 13—16; Godlin Keswick 13—16, 2e soort 8—9; Cqx pomona 15—21, 2e soort 7—9; Rin- gerappel 14; diverse zoete val 9—14, dito zure val 2—8. Peren: Beurré de Mé- rode 25—26; Ananas de Courtray 25—29, Claps Favorite 34—40; Jutten le soort 20—26, dito, extra 46, Marsepein 23; N.- H. suikerpeer 24; diverse handperen 10- 20, dito valperen 6—17 et. per kilo. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 Aug. Verwacht tot den avond van 23 Aug. zwakke tot matige, meest oostelijke tot zuidelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regen- of onweersbuien, zelfde temperatuur. ST00MB00TDIENST eu tusschengelegen plaatsen. AUGUSTUS 1921. Van Zierikzee: Van Rotterdam: Dinsd. 23 Dinsd. 23 's m. 12, Dond. 25 's m. 8,Dond. 25 Vrjjd. 26 ,- Vrjjd. 26 12,— Maand. 29 8,30 Maand. 29 ONDERTROUWD: MAATJE DONZE en I. VAN DE SANDE. Ter Neuzen, 19 Augustus 1921. In plaats van kaarten. ONDERTROUWD M. VAN HAGE en A. J. VERBEKE. Wassenaar, 20 Augustus 1921. Zierikzee, Huwelijksvoltrekking .9 Sept. a.s. GETROUWD: D. v. d. ZANDE en J. STOUTEN, die, mede namens wcderzijdsche Familie, hun harteiijken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Nieuwerkerk, 19 Augustus 1921. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondig lijden, in het Diaconessenhuis te Rotter dam, onze innig geliefde Echtge- nooteMoeder, Dochter, Zuster, Behuwdzuster en Kleindochter, ELIZABETH CORN'LIA OLIVIA VAN NIEUWEN- HUIJZEN, geb. STOLS, in den ouderdom van ruim 33 jaren, my nalatende twee kinderen, nog te jong om dit zwaar verlies te beseften. Fijnaart, 17 Augustus 1921. Uit aller naam, M. P. VAN NIEUWENHUIJZEN. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed plotseling, onze geliefde Zoon en Broeder, JACOB DORST JOHS.z., in den onderdóm van 23 jaar en 4 maanden. Oosterland, 19 Aug. 1921. Uit aller naam, JOHS. DORST Jz. Heden overleedtot ons aller droefheid, onze geliefde Leeraar, de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Ds. J. WISSE, in den ouderdom van by na 78 jaar. Zierikzee, 21 Augustus 1921. DE KERKERAAD der Christelijk Gerefor meerde Kérk. nare xtnvrnam i uuwaw i mi i li—i iwwsb— De BURGEMEESTER van Dreischor verzoekt vóór 3 September e.k. schriftelijke opgaaf van het aantal H.A. dat in het aanstaand najaar over de Haven zal vervoerd worden. Dreischor, 20 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, VAN NAHÜYS. De BURGEMEESTER van Burgh maakt bekend, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt een aanvraag van J. B. VAN DALEN alhier, om vergunning tot het verrichten van bakkersarbeid tus sehen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, in het perceel plaat selijk gemerkt B no. 57. Op Woensdag 21 September a.s. des namiddags één uur, zal in het raadhuis gelegenheid bestaan om ten overstaan van den Burgemeester bezwaren tegen de aanvraag in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als zy, die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schrif telijk te verklaren. Zoowel de aanvrager als zy, die be zwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen vóór het bovenvermelde tyd- stip, ter Secretarie der Gemeente, van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgh, 22 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, W. G. BOOT.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 2