BITTERKOEKJES I jCocosmacroontjesj Es IM Juli-ConpoDS zijn Maalior. Werktuigen en Motoren. A. ANKEN, Vischstraat D 386, Zierikzee. Timmerman gevraagd, Gebr. LOKKER, Nieuwstraat Opruiming van een groote partij Karpetten RAAMHORREN in diverse prijzen. BIERHALLE Steeds meer ee meer Allerhande DOELMAN'!! FIJNE 1 KWATTA STROOISEL Hagelslag [wit] Smederij en Reparatie-Werkplaats van alle Aanlag Gas- en Waterleiding. Ledikanten, Kasten, Stoelen, - bekleede en onbekleeds WIEGEN. - Rubber Zolen en Hakten DOELEMAN'S prima NAAIMACHINES, Doeleman's prima „ONS BELANG"/ A. ANKER Az., Publieke Verkooping. PUBLIEKE VERKOOPING. Openbare Verkooping. Een vos Hengstveulen te Publeke Verkoopingen. BOLLAND, GRA s 11 s Een WOONHUIS, SCHUUR, STALLEN en ERF, Een Woonhuis, Schuren, Erf en Boomgaard, EEN TUIN Een WOONHUIS en ERF, Een Woonhuis en Erf, Een Melkkoe, Het Gras en Nagras, Een zoo goed als nieuwe SIHGER- TRAPKAAIMACHINE te koop. te koop, Een groot Keukenfornuis met vasten Waterketel, h'en partijtje Kanthooi, een net Burgerwoonhuis met annex Pakhuisje, Spoor's Mosterd, Van Rijn's Mosterd, Colman's Mosterdpoeder, Colman's „Savora" [Piccalillysaus], Azijn-Essence, Gewone Azijn, 10 cent per flesch. OVEUIIK VAN SMAAK. SIGAREN, La Confidencia, Halve lange Tabak, OobbeJmann's TABIK, PRUIMTABAK B. Z. K, 1. CONSTANDSE, Brouwersh. zeer voordeelig in 'I gewicht. 25 V'RKADUs BISKWif: Marie, Bloemencorso, Café noir, Demi Lune, Da capo, Croquette, Petit Beurre, A. J. CONSTANDSE, Brouwershaven. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK. Boodschappen af te geven in den Fietswinkel. op groot Landbouwbedrijf, op een van de Zuid-Hollandsche Eilanden, vrije woning ter beschikking. Eerste ver- eischte: Bekendheid met alle voor komend Boerentimmerwerk. Fr. br. onder letter L., Bureau Dordrechtsche Courant, Dordrecht. Steeds het goedkoopste adres voor alle soorten: Gebloemde Karpetten 2'|, g 3j3 vanaf f 9,25. Aanbevelend. TEL. No. 161 Waar vindt U grooter keuze van voor- en achteruitwerkend, A. ANKER Az., De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zalVrijdag 24 Juni 1921, 'a voormiddags 10 uur (zomertijd), voor den heer C. AKKERDAASop de hof stede „Landlust", aan den Groenenweg onder Noordgouwe, PUBLIEK YERKOOPEN: EEN KAPITALEN Landbouwers-inspan, bestaande uit: PAARDEN, als: een 14jarige iftfjfcyS schimmelmerrie met hengst- HL veulen, een 18-jarige bruine mL-uJu-i i** merrie met merrieveulen, een 9-jarige schimmelmerrie, een 5-jarige bruine merrie, een 4-jarige vosmerrie, een 2-jarige vosmerrieeen jarige bruine merrie; <lrie beste melkkoeien, drie kalverseen varken kippen eendenUtrechtsehe wagen met por tierentilbury, 3.boerenwagens, drie lingwagen zware veer wagen, melk wagen, rolkar, perwetkar, graat breker, nieuwe sny machine, moesmaker, schy- vensnyder, koppen sny der, nieuwe chili- brekerDeering-grasmaaimachine met slijpmachine booihark, hooischudder, wiedmachine met aanaardscharen, zaai- machine, grubber, cultivator, handzaai- machine, wiel-, schar-, staart-, balans-, moor- en dekploegen, 4, 5, 6- en 13- balkseggen, 2 zigzageggendraai- en kettingegge3 slepersbakslee, vee bascule met gewichten, 2 kleine bascules met gewichten, aardappelmolen, yzeren rolblok, ladders, trappen, houten en yz. kruiwagens, stoopi- en kookketel, wind molen trieur, 'zware brug, pongers, zwingen, yzeren balfmud, maten, pon- gerlijneD, tolokkep, graanzeeften, rieken, vorken, schoppen, hekken, klaverruiters, boonstaken, 3 stel mestplan ken, dubb. voerbak met ren, verschillende bakken, veekettingen, strengen, hooigraaf, ton nen, graankisten, graan- en andere zakkenzeil,' yzeren vat met kraan, planethandwiedmaehinepalenéén- paardstuig met nikkelen beslag, stal lantaarns Westontakelmarktschoone dorschmachine met motor op wagen, kafschoone dorschmachineAmazone- sorteermblen, rechtstroo-dorschmachine met zware ros, ongeveer 15000 Kg. pulp, een mestput van omstreeks 250 voer en wati'verder zal worden geveild. Onk^stenr, 81/j pCt. Betaaldag* 5 Januari 1922. De op J4 dezer te houden rer- kooping va» Materialen en Inventaris der Metselaa'szaak in het faillissement Tail C. C.TIMIKRMAXNz. te Zierikzee Is tot nader bericht u Mg e s t e I d. Notaris VAN SOUHUYS. by H. DflsKER, Noordgouwe. Notari BIERMASZ te Zierikzee zal. ten vefoeke van den Heer JAN VAN DEN &RG—JÜMELET te Bruinisse, PUBLIEK VERKOOPEN: I. op insdag 21 Juni 1921, des vooriddags ten elf ure (zomertyd), in d „Meebaal" te Nieuwerkerk: HEEENTE NIEUWERKERK. H.A. 43 A. 40 c.A., 1 Gein. 166V4 R.) BIU WLAND, aan ii Provincialen Straatweg, tot 1 No^nber 1923 verpacht aan den lieer erfnan Krijger a f 92,50 per jaar gem. of in het geheel f 328,^ II. op 2, junj 192|j d(,8 ten 2 ure (zomertyd), in het n te Bruinisse ®"®5tJTE BRUINISSE. 2 „h 13 A. 30 c.A., S6>/s R.) aan den-in. 3 1923 verpaUk' tot 15 November ran der den fleer Joh s Publiek1_koopi(lg Notaris BIERMA- 7nt«rdag 25 Juni Zierikzee zal, fen elf ure (zomertijd des voorm. Nassau" te Zierikzee,-et „HuisvaD Iien Heer D. GROENE\rzoeke van te Noordgouwe, AE KATER PUBUIEK VEBK Ruim 10 Gemeten (9V tussehen den Ondenweg en c V Kerkwerve, benevens ii^r een perceel Gr Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Dinsdag 28 Juni a.s., des voormiddags ten elf ure (zomertyd), in het Huis van Nassau" te Zierikzee, PUBLIEK YERKOOPEN: Vóór den Heer JOHs. VAN DEN HOEK £z. te Zierikzee: Gemeente Zierikzee. aan de Pieterseliestraat, C No. 386. In eigen gebruik by Verkooper en met Mei 1922 te aanvaarden. Een Woonhuis en Erf aan het Lange Groinendaal, D No. 56. Verhuurd voor f 2,per week aan de Weduwe C. Verbeek: genaamd de STEENBAKKER IJ, aan den Oosthavendyk, groot 2 Hectaren 36 Aren 54 Centiaren (5 Gëin. 202V3 R.) Verpacht aan den Heer C'. v. d. Wekken, tegen f 525,per jaar, de gebouwen tot 1 Maart 1923 en het ongebouwde tot i Januari 1923. Op nadeh .met den pachter overeen te komen conditiën te aanvaarden 1 Maatt 1922 en het Bouwland,na het rooven van den oogst in 1921. De gebouwen te bezichtigen des Woensdags. 1 H.A. 5 A. 50 cA. 12 6em. 159 /4 R.) BOUWLAND aan den Hoogenweg in den Zuidhoek. Iu eigen gebruik bij Verkooper. 2 HA. I A. 60 CA. (4 68m. 251 R.| BOUWLAND aan den Plaatweg (Malta). Verpacht aan den Heer C. Quist en te aanvaarden na het rooven van den oogst in dit* jaar. 79 A. 60 cA. (1 Gem. 273 R) BOUWLAND aan het Tweede Weegje. In eigen ge bruik by Verkooper. Gemeente Noordwelle. 27 A. 30 c.A. (196 7a R) BOUWLAND aan het Korteweegje, dit jaar vrij van pacht. Gemeente Bruinisse. aan de Padjes, groot 4 Aren (293/4 R.) Voor de Heerep Gebr. JONGMAXS: aan de Verren ietiwstraat, in huur bij den Heer Joz._ Wisse, i\ f 2,25 per week. Voor de Zierikzeesehe Bouw vereen i- ging Een Woonhuis, Tuin en Erf, in het „Vrije" te Zierikzee, laatst be woond geweest door den Heer Borstlap. Te bezichtigen in overleg met den Heer D. Meijer. Voor den Heer N. C. TIMMERMAN: aau de Oude Haven, A 377, te Zierikzee. Dit huis is onbewoond en te be zichtigen op aanvraag bij den Notaris. Verkoopboekjes zyn bij den Notaris verkrijgbaar. TE KOOP: bij M. BLOM, Schuddebeurs. TE KOOP: van plm. 14 gem. weide. BATENBURG, Zierikzee. Te bevragen by Boekhandel S. OCHT- MAN ZOON. gelegen aan WEST-MOER WEG, bij W. BOOT Cz., Noordwelle. TE KOOP: Te bevragen bij Boekhandel S. ÓCHT- MAN ZOON. TE KOOP: bij L. v. r>. WEIJDE, Nieuwerkerk. in het Westergat langs den gouwscheu d(jt te Dreischor. TE HUUR: Om dadelijk te aanvaarden ^grooten Tuin, beplant metFruitboomen, ^Aardappelen en Groenten, staande in de Veststraat te Zierikzee. Te bevragen bij M. LEIJDEKKER, verahoek, Zierikzee. 25-35 ct. per llacon. 20—25 ct. por llacon. 20-35— GO ct. per busje. f 1,00 por llacon. f 0,55 per llacon. Bordeaux- J Rozijn- A Z IJ N. Wijn- Delftschc Sla-olie. Avis Sla-oJie, f 1?30 per flesch. Bakolie, Sja-olio bjj de maat. Overal jg™ cent verkrijgbaar hav? per ons. van af 3'/, cent per stuk. 4 cent per stuk. Kistjes 30 stuks f 2,20. 13 cent por pond. van af 33 cent per pond. 15 cent per pakje. voor1 de boterham, 35 cent per bus. 20 cent per ons. verkrijgbaar per ons. per y, blik van pl. m. 1kilo. Specialer, prijs. gemberkoek. ontbijtkoek, sucadekoek. (korstjes. ronde beschuit, lange paneermeel, nachtlicht, theelicht. schemerlicht. Levensverzekering-Maatschappij UTBECHTSCHEWEÖ 13 AMERSFOORT. Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 19 April 1919, no. 30. De Maatschappy verzekerde In 1920 voor*.2 Drie en een half millioen gulden kapitaal. Onze bezittingen overtreffen ver onze verplichtingen aan verzekerden en zyn belegd in solide Binnenlandsche effecten en hypothel&ü. Vertegcnwocujdigers M. THIJSSEN, Haamstede; M. v. d. MAAS,^Noordwelle. Acfieve agenten gevraagd tegen flinke pfrovisie.' -Be-tel uw 13 I E R, enz. onder bovenstaand Nummer. Aanbevelend, P. D. VERSTRATE. :- wordt het gebruik der -: - „WOOD MILNE". - Wie ze eenmaal gebruikt heeft, blijft ze gebruiken. Aanmaken gratis. In alle maten voorradig. Bij den Vertegenwoordiger Rijwielhandel, Zierikzee. met Vanille. Overal f cent verkrijgbaar Cr per 011s. prima kvyajjiteit, 8 jaar garantie, dan bij 7 Rijwielhandel, Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 3