Zierikzeesche Él Nieuwsbode J.GRUNO'S Kwaliteits-Tabakken. Breekt met de oude sleur. Vraagt daarom altijd ABONNEMENT: ADVERTENTIËN: Woensdan 11 Mei 1991 zierikzeesche courant 76ste jaargang. - no. 10620. inzending 0P den dag vm ut wuciiaudy ii met iazi. gouwaht. „|u de l00ze jf ultg..re)tact> m j mm k,m. tmr n m.. Bakkersnachtarbeid. BUITENLAND. BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Ingèzonden mededeelingen. Alom verkrijgbaar. "VB Prtfa per 3 maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—3 regels 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 30 ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. De BURGEMEESTER van Zierikzef, maakt bekend, dat hij de aanvraag van M. VAN DE VOORDE alhier, om vergunning tot het ver richten van bakkersarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voormiddags, in het perceel Schuttershofstraat C 462, op 10 Mei 1921 tot 10 Mei 1922, heeft toegestaan. Zierikzbe den 10 Mei 1921. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VANRENGERS KERKE. Telllug betreffende het grond gebruik en den veestapel. Evenals in 1910 zal dit jaar tusschen 20 Mei en 20 Juni een telling plaats hebben betreffende het grondgebruik en den vee stapel. Deze telling heeft, evenals de vorige, niets uit te staan met belastingen, doch wordt alleen en uitsluitend gehouden ten behoeve van de landbouwstatistlek en is dus in het belang van den Nederlandschen land en tuinbouw. Met vertrouwen wordt daarom de steun van allen ingeroepen, om deze telling te doen slagen. Deze steun wordt verleenddoor de ge gevens zoo nauwkeurig mogelijk te ver strekken Opdat ieder het antwoord gereed hunne hebben, wanneer de personen, met de telling belast, zich aanmelden, wordt hier medege deeld, waarover het onderzoek loopt. Wat het grondgebruik betreft, wordt ge vraagd naar: a. de totale oppervlakte la,u4_(alleen bouw land, tuingrond en grasland), die men in gebruik heeft b. hoeveel van die oppervlakte eigen land en hoeveel gepacht land is en hoeveel van dat gepachte land van ouders is gepacht c. hoe groot de oppervlakte bouwland en tuingrond en hoe groot de oppervlakte gras land is d. hoeveel van elk dezer twee rubrieken gelegen is in een andere gemeente, dan die waarin de gebruiker woont. By de opgaven moet de kadastrale greotte worden opgegeven. Wat den veestapel aangaat wordt ge vraagd naar het aantal paarden boven en beneden 3 jaarhet aantal runderen, waarby worden onderscheiden: springstieren, melk koeien, mestkalveren, ander mestvee en jong vee boven en beneden 1 jaar; het aantal heideschapenhet aantal andere schapen, gesplitst in die boven en beneden 1 jaar; het aantal gelten en bokken; het aantal varkens, waarvan afzonderlijk op te geven het getal boven en beneden 6 weken; het aantal kippen, waarvan onderscheidenlijk het getal in 1921 geboren kuikens en de oudere kippen en ten slotte het aantal korven en kasten met bijen. Zïerikzee, den 11 Mei 1921. De Burgemeester van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. De .Tapansche kroonprins. De Japansche kroonprins heeft aange zeten aan een feestmaal in het Bucking- ham-paleis. De koning heeft een dronk uitgebracht op den kroonprins. Hij heette hem hartelijk welkom en zeide, dat zijn bezoek het symbool was van de oude vriendschap tusschen Engeland en Ja pan. Hij sprak zijn overtuiging uit, jflat de vriendschappelijke samenwerking tus schen de beide vjolken een essentiëele! fac tor was voor het handhaven van den we reldvrede. i De (kroonprins sprak in zijn antwoord zijn erkentelijkheid uit voor de warme en schitterende ontvangst. Hij zeide, dat de vriendschap van Engeland op zeer hoogen iprijs werd gesteld door Japan, en dat men daar uiterst dankbaar was voor de goede betrekkingen met de ge allieerde landen, die den toets van den tijd kon doorstaan, en bij voortduring een van de essentiëele factoren voor 't be houd van den wereldvrede zou blijven. Oproerige reservisten. Vijfhonderd reservisten, die opgeroe pen Waren met het oog op de kolensta- king, zijn in Aldershot aan het muiten geslagen. Ontevredenheid over hun lot, vrees, dat zij ondertusschen hun werk zouden verliezen en gebrek aan bezig heid hebben hen, zegt men, gedemorali seerd. Zij hebben van een massa win kels de ruiten ingeslagen, den inhoud der winkels vernield of gestolen en over het geheel door gewelddadigheid en plunde ring aanmerkelijk schade aangericht. De black! and tans in Ierland zijn oor spronkelijk werklooze gedemoraliseerde Engelsche soldaten. Ziet men wat de mui ters in een Engelsche stad gedaan heb ben, voor zij met behulp van cavalerie bedwongen werden, dan kan men zich den toestand in Ierland voorstellen, waar hun vrijwel de handen vrijgelaten werden en (niemand het volk beschermde. Nederlander in België veroordeeld, Het Assizenhof van Oost-Vlaanderen veroordeelde dezer dagen den Nederl, schipper Frans de Mul uit Philippine bij verstek tot levenslangen dwangarbeid. De Veroordeelde had tijdens den oorlog spi- onnagediensten voor de Duitschers ver richt en in 1916 een tiental Belgische spionnen aan de Duitschers verraden, die toen allen zijn gefusilleerd. Oostenrijk en Duitscliland. De Oostenrijksche kanselier heeft zich in het parlement krachtig uil gesproken tegen 0e voorgenomen volksstemming over aansluiting bij Duitschlanid. Dit zou de heele finan. cieele hulp in gevaar brengen, waalr over de beraadslagingen 20 Mei te Londen zullen beginnen. De schulden aan Engeland en Amerika. De Amerikaansche correspondent nan de Daily News deelt met abso lute zekerheid mee, dat liet schrap pen van de Europeeschc schulden door Engeland en Amerika, zooals door Chamberlain indertijd is voor gesteld, door de verantwoordelijke ministers van Amerika als noodza kelijk wordt beschouwd. Deze over tuiging is niet het resultaat van de diplomatie rhaar van de feiten, zoo- als die meegedeeld 2ijn door ban kiers, fabrikanten, boeren, expor teurs en anderen, die een ontstellen de inkrimping van de markten vast stellen, zoodat Amerika een hoogen prijs betaalt voor zijn politieke en economische afzonderinjg. De Volkenbond. De voorzitter van den Volkenbond heeft de leden van den bond tot een vergadering bijeengeroepen, die op 5 Sept. te Genève gehouden wordt. In Palestina. Te Jaffa zijn drie Engelsche oor logsschepen aangekomen. Driehon derd matrozen, die daar geland zijn, handhaven de orde. De Britsche hooge commissaris hee/t een krijgs raad ingesteld. Te Naploes hejgrscht groote op winding en zijn een aantal Joden ge dood. Dc gevechten duren voort in de omstreken Van N.aleabos en Es- sabrek. In die streek zouden onge veer 350 mensdien 'gedood en ge wond zijn. De zuivere Londensche lucht. J>e staking in de Britsche mijnen met het daaruit voortvloeiende stopzetten van tal van fabrieken blijkt één goede zijde te hebben: de om haar smook en rook beruchte Londensche lucht is aanmerke lijk gezuiverd. Het meteorologisch insti tuut heeft een verdunning der lucht bo ven de stad waargenomen. Opmerkelijk is hetgeen dr. Owens, een der deskundi gen van het instituut, aan een persman mededeelde. Hij kon n.l. 4uidelijk vast stellen, dat de Londensche lucht om 5 uur 's middags steeds buitengewoon dik tengevolge van de vuren, die in de Londensche huizen worden gestookt voor het (bereiden der „five o'clock tea"... Per jaar worden 17 millioen ton kolen in Londen verstookt: 7 millioen voor huiselijk gebruik en 10 millioen voor de industrie. Daar de huisbrand gemiddeld 2 pCt., de industriekolen ongeveer 1/4 pCt. roet afscheiden, valt er per jaar om en nabij 165.000 ton roet over de stad. De griep-epidemie in den Elzas. Naar uit Straatsburg gemeld wordt, eischt de griep daar dagelijks meer slachtoffers, zoowel onder de burgers als onder de militairen. De ziekenhuizen zijn vol en noodlazaretten zijn reeds in ge bruik feenomen. Van officiëele zijde wordt het aantal grieplijders in Elzas-Lotha- ringen )op 14000 geschat. Rywielen in de treinen. In Juni, Juli, Augustus en tot 15 Sept. zullen ;o,p de trajecten, waar zulks noo- dig (is, extra wagons voor het vervoer van rijwielen in de treinen worden ge plaatst. Van het inleggen van rijwieltrei- nen is voorloopig afgezien. De minister vun financiën. De Haagsche briefschrijver van de Tijd schrijft [o. m.: De Minister van Financiën heeft sinds de laatste begrootingsdebattën niet alleen met ernst getracht, het evenwicht te her stellen tusschen inkomsten en uitgaven, maar hij is ook begonnen, zich steeds meer (te doen gelden tegenover zijn ambt- genooten ien bij dezen op beperking van uitgaven aan te dringen. Dat hij zich in dit opzicht de laatste maanden geducht doet Igelden, is in Den Haag een publiek geheim. Uit den Ministerraad wordt na tuurlijk piet geklapt, maar de ambtena ren [kunnen niet altijd hun mond houden, Gedwongen uitgaven, die een of ander departement (graag zou doen of welke het jin het vooruitzicht had gesteld terug te jnemen, laten zich herhaaldelijk ont vallen (tegenover hen, die komen klagen, dat !het departement niets er aan kan doen, pmdat Financiën geen geld heeft en pet dus niet wil noch kan geven. Men Vertelt zelfs van een of ander hoo gen ambtenaar, die in een booze bui heeft gezegd: Wij staan tegenwoordig onder curateele van financiën. De instelling van een bezuinigingscommissie, de nieuwe be- zuinigings-inspectie en het toezicht op de aankoop van gebouwen en aanstellen van ambtenaren door semi-officïëele in stellingen, (die een beetje hun eigen baas hebben (gespeeld en maar raak ambtena ren hebben aangesteld en gebouwen ge kocht, zijn, al halen zij dadelijk niet veel uit, bewijzen van den ontwakenden nieu wen (geest, dien de Minister in de Tweede Kamer heeft wakker geschud. ZIERIKZEE. Op dc voordracht tor Ijenoemiiig van een waterbouwkun dig ambtenaar aan den polder „Borssele" komt o,a. voor de heeiri I. Taillie alhier, opzichter hij' 't Wa terschap Schouwen, en niet zooals in ions nummer van Maandag werd vermeld I. de Taillie te B'haven. Vrijwillig^ Landstorm, groep Zierikzee. Vrouwelijke vrijwilligers, verb andcursus, Vrijdagavond van 8 91/2 uur. Voor oefeningen gewone vrijwilligers Klasse A Vrijdagavond van 8—10 uur; Klasse B: Zater dagmiddag van 3—7 uur. De Commissaris der Koningin. De afgetreden commissaris der Konin gin in Zeeland, de heer mr. H. J. Dijckmeester, heeft tot colleges en auto riteiten in Zeeland een brief gericht, waarin hij zegt er bizonder prijs op te stellen bij het nederleggen van zijn ambt uitdrukking te geven aan zijn erkentelijk heid voor den steun en de medewerking, die hem in de 15 jaar van zijn ambts vervulling, met name tijdens den wereld oorlog en de vele daaruit voor de pro vincie voortgekomen moeilijkheden, op onbekrompen wijze zijn geschonken. Aan die te waardeeren samenwerking is mede te danken, dat stemming en hou ding van de Zeeuwsche bevolking in dit bewogen tijdvak stof tot groote voldóe- ning gaven en dat thans de productieve arbeid pnder gunstige omstandigheden in geheel Zeeland kon. worden voortgezet. De commissaris eindigt met den wensch, dat de werkzaamheid der colleges en autoriteiten op elk gebied hiervan den gunstigen invloed mogen ondervinden en de heilzame uitkomsten den bloei bevor deren yan het allen dierbaar gewest. De nieuwe opgetreden commissaris, de heer jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, richtte zich tot de besturen der gemeen ten, polders en waterschappen en zegt, dat, terwijl hij gaarne de verzekering geeft 'van zijn warme belangstelling voor Zeeland en van zijn óprechten wensch pm overeenkomstig de bedoelingen van de Koningin naar zijn beste vermogen de welvaart pn den bloei van deze provincie Zoowel in geestelijk als in stoffelijk op zicht te bevorderen, hij het vaste ver trouwen uitspreekt, dat hem bij de ver vulling van zijn taak de welwillende me dewerking en de onmisbare steun der bedoelde colleges, waar noodig, steeds in ;de ruimste mate moge ten deel vallen. KERKWERVE. Openbare raadsvergade ring, 'gehouden op Zaterdag 7 Mei j.l. Afwezig de heer v. d. Sluis. Na opening worden de notulen der vorige vergade ring voorgelezen en ongewijzigd vastge steld. Ingekomen zijn verscheidene stuk- kén, io.w. een verzoek van J. van Strien, om de belooning voor het schoonhouden der school te verhoogen en te brengen op f 175. Wordt ter fine van prae-advies in handen gesteld van B. en W. Verder een verzoek van L. Klaasse, om een strook gemeentegrond, liggende naast zijn woning, in erfpacht te mogen ontvangen en af te rasteren. De heer Boot acht dit bezwaarlijk, daar deze grond steeds bij begrafenissen wordt gebruikt, en deze plaats moeilijk te vervangen zal zijn. Na gehouden stemming, waarbij alleen de heer Boot tegenstemde, wordt besloten de gevraagde grond in erfpacht af te staan. Daarna werd de rekening van het burgerl. Armbestuur, sluitende met een kwaad slot van f 679,123, nagezien en goedgekeurd. Zonder discussie worden achtereenvolgens vastgesteld de verorde ning Warenwet, en de verordening op het archief. Het beredeneerd verslag over den algemeenen toestand der gemeente in 1920, wordt hierna voorgelezen en goedgekeurd. Hierna schorst de voorz. de openbare vergadering om in gesloten Zitting het suppl. kohier H. O. 1921 vast te stellen. Na heropening deelt de voorz. mede, dat de opbrengst van voornoemd kohier f 747,95 bedraagt. Daarna rond vraag en sluiting. HAAMSTEDE. Het reeds in dit blad aangekondigde festival op 16 Mei a.s. zal gehouden worden op de weide achter de (hofstede van den heer L. L. Bolle, door 'dezen heer daartoe welwillend af gestaan; de ingang van het feestterrein js in den weg naar Noordwelle. Na ont vangst der muziek- en zangverenigingen bij de aankomst der tram van 10 en 11 uur (Wordt een optocht door het dorp gehouden. Ongeveer half één wordt in de kom Van het dorp een algemeene re petitie van den feestmarsch gehouden, terwijl om één uur de uitvoeringen op het terrein een aanvang nemen. Ook de gymnastiekvereniging heeft hare mede- Werking toegezegd; deze zal 's avonds verschillende groepen en standen te zien geven. Met een prachtig vuurwerk en een schitterende verlichting zal 't feest besloten worden, 's Avonds 10 uur rijdt een extra-tram van Burgh naar Zijpe, aan alle stations stoppende. Wij hopen, dat de commissie eer van haar werk mag hebben. Helpt moeder natuur een handje mee. dan zal het aan bezoek zeker niet ontbreken. Bovendien is het een ge- not in dit schoone jaargetijde een dag in de schoone omstreken van Westelijk Sdhouwén door te brengen. 1 DREISCHOR. Aangesteld als agent van politie te Terneuzen de heer A. J. Hage alhier. THOLEN. Ingelanden van het water schap „De Vrije Polders" onder Tholen plaatste# Maandag in hunne vergadering ,op de voordracht voor dijkgraaf de na volgende personen: 1. J. M. Wagemaker; 2. C. Bierens Wz., 3. D. van der Maas. OUD-VOSSEMEER. De .alhier be staande arbeidersbonden hadden den werkgevers te verstaan gegeven, dat ziji veranderingen wenscliten in Hoon enz., maar ide werkgevers meenden, flat de omstandigheden van dien aard zijn, dat het verrichten van den veldarbeid tegen het tarief in het seizoen 1920 voldoende is. Men hoor de van staking, maar in de verga deringen, waarin ten slotte deze ern stige vraag werd behandeld, bleek dat de arbeiders daarin geen heil zagen en men berustte dus in het loon enz. dat het vorige jaar gold. - De melk is per liter verlaagd van 1# cent op 16 cent, bij de melk boeren afgehaald. MIDDELBURG: Th de Maandag ge houden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Zeeuwsche Hy potheekbank werden de Balans- en Winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, zoomede de Voorgestelde winstverdeeling, goedge_ keurd. Derhalve werd het dividend vastgesteld op 15 0/0 en de uitkeering op 'de oprichtersbewijzen bepaald op f 27,-. LANDBOUW EN VEETEELT. RENESSE. Op de te Noordwelle pp 9 Mei gehouden stierenkeuring en keuring van vrouwelijk fokvee in Zeeland, werd de door eenige landbouwers der controle- en stie renver- aangekochte stier „Hendrik", eigenaar de heer N. Beije Jz., alhier, bekroond met den len prijs. Dit pracht-exemplaar, welke het type (afmetingen, vorm, kleur en aftee- keningen) vertegenwoordigt var» hel zwartbont-Hollandsch veeslag, is als stamboekstier onder 110. 5159 inge schreven en zal' op de te Middel burg—Vlissingén te houden land bouwtentoonstelling worden ingezon den. te ongeveer 8 uur des avonds zich vele ouders daar vereenigden, om mej, Verheijen, die per auto vui hair Woning was afgehaald, een on vergetelijke ure te bezorgen. De heer D., Mulder leidde dezen avond in met ge)>ed, waarna liij de jubilaris in een hartelijke toespraak, namens ouders e.a., dank zegde voor liair, toewijding en volharding gedurende 40 jaren betoond. Spr.'s schoolloop baan heeft eenigszins parallel gelpo- pen mei die van de juffrouw der ^bewaarschool, welke school, evenals (die op '1 Havenplein, met bijna even- ecl ha,ast onoverkomelijke moei lijkheden heeft te kampen gehad. In 1887 Werd de bewaarschool, welke spr, vergeleek met een sloep adhtdr de gewone school, los gemaakt van het groote schip, doch in 1910 rezen er weer stemmen op om een be waarschool te stichten, welke het volgend jaar dan ook reeds tot stand kwam. Spr dankte haar voor 't geen zij voor de kinderen heeft gedaan, terwijl hij hoopte dat haar nog eeni- gen tijd krachten zullen worden ge geven vioor 't uitoefenen van ide haar opgelegde taak, die ze met opge wektheid verder moge vervullen. Namens het bestuur der school, ouders, oud-leerlingen, lieerlinigton, enz., overhandigde dc lieer MuidBfi' haar een geschenk in enveloppe. Daarna sprak dhr. W. den Boer die evenals den vorigen spreker hulde bracht aan haar toewijding en ge wichtige taak 0111 de kleinen de eer ste levenslessen bij te brengen. Door dc onderscheidene aanwezi gen werd de jubileerende gecompli menteerd, waarna eenige verver- schingen werden aangeboden. Een voor deze gelegenheid vervaardigd vers werd met orgelbegeleiding door 'de aanwezigen mej. Verheijen spon taan toegezongen. De heer Mulder sloot deze bijeenkomst na een gezel lig samenzijn, met dankgebed. De voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school A alhier (vacature J. Hage) be staat uit de navolgende heeren: 1. C. J. Hack!, onderwijze* te Wolfaartsdijk; 2. H. Th. de Meijer, onderwijzer te Hontenisse; Q. van As, onderwijzer te Colijnsplaal. Benoemd tot onderwijzer aan de school voor M. U. L. O. te Barneveld, de heer G. Tanis, alhier. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 9 Mei. Ten overstaan van notaris Korteweg werden hedejn alhier, voor de erven van den heer J, Bartels, publiek verkocht de volgende onroerende zaken in deze geméente, als: St.-Domusstraat: het woonhuis, timmer- winkél én erf, wijk D n. 323, voor f 850. Lange Groenendal: het pakhuis en erf, wijk D n. 62, voor f 300. Molenstraat: het woonhuis en erf, wijk D h. 117, voor f 3/76; het wopnhuis en erf, (wijk D n. 121', voor f3)00. Venkelstraat: het woonhuis en erf, wijk D n. 173, voor f 650; het; woonhuis en erf, Wijk! D n. 184, voor f 670. Zevenhuisstraat: het woonhuis en erf, wijk C n. 283, voor f 990. Hoofdpoortstraat: het woonhuis en erf, wijk C n. 607, voor f 1450. Schuttershofstraat: het woonhuis en erf, Wijk C n. 447, voor f600. Ravenstraat: het woonhuis en erf, wijk C n. 410, voor f460. j ONDERWIJS. ZIERIKZEE. Dinsdag 10 Mei her dacht mej. L. G. A. Verheijen, hoofd der C'hr. Bewaarschool alhier, den dag waarop zij 40 jaar geleden lot deze functie werd geroepen. Hel lokaal in de Manhuisstraat was voor. deze gelegenheid prachtig met bloe men en guirlandes versierd, terwijl AANBESTEDINGEN. STEENBERGEN. B. en W. hebben Za- terdag aanbesteed den bouw van een openbare school met gymnastieklokaal. Gegund aan den laagsten inschrijver, den h,eer H. Smits te Dinteloord, met f 128.598. RECHTZAKEN.. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosck heeft J. K., arts te Zevenbergen, tot een week gevangenisstraf veroordeeld we gens fiet valschelijk opmaken van een schriftelijke geneeskundige verklaring. kerknieuws. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Delfshaven, dr. W. Lod der Doorn. 1 Aangenomen: Naar Rijswijk (G.), Joh'. A. Raams te Breskens. Naar Kesteren, J. G. Dekking te Putten (G.) Bedankt: Voor Poederoijen, J. L. d# Mol Moncourt te Hellouw a/d. Waal. HAAMSTEDE. Kerkvoogden werden in de Igodsdienst valn 8 Mei 1.1J verblijd door het .collecteeren van een bankbiljet van f 25. De vriendelijke gever mag verzekerd zijn van den dank der gemeente. ZONNEMAIRE. De rekening over 1920 van de kerkvoogdij' alhier, sluit bij een uitgaaf van f 7028,40* met een goed slot van f 2184,495. Cteref. Kerk. Beroepen: Te Elburg, O. Veencndaal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1921 | | pagina 1