ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Zaterdag 12 Januari 1907. (Z ierilizeesclie Cour an t). NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad en Provincie. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. Voorliet buitenland, verzending eens per week, 10,— per jaar bij vooruitbetaling. 63ste JAARGANG. No. 8410. Directeur: A. J. ÜE LOOZE. Uitgever-Redacteur: A. FrSnkel. Redacteur: J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenlandsch nieuws. Advertentiënvan 1—3 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags-, Woensdags- en Vrijdags-middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. DE LOOZE, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FRANKEL, Oude Haven D 493, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. NEDERLAND. Amsterdam, 9 Jan. Ruim twee maanden geleden vervoegden zich bij een winkelier alhier, aldus het Ctr., twee als heer ge- kleedc personen, die, na met onzen winkelier een gesprek te hebben aange knoopt, hem verzochten even voor een particuliere zaak apart te mogen spreken. Welwillend noodigde deze hen uit hem in zijn huiskamer te volgen, aan welk verzoek werd voldaan. Nauwelijks daar aangekomen, haalde één der vreemde bezoekers een in een Fransch dagblad gewikkeld pakje effecten te voorschijn. Deze effecten waren aandeelen van de Assoc. Anon, de Tramway de Versaille, vertegenwoordigende een waarde van ruim acht duizend gulden. Beide bezoekers vertelden in geldnood j te verkeeren en verzochten onzen winkelier deze effecten voor hen te verzilveren. Op de vraag, langs welken weg zij aan de stukken gekomen waren, vertelden zij de fondsen met spelen te hebben gewonnen, waarom zij ze dan ook liever niet zelf inwisselden. De winkelier beloofde over de zaak te zullen nadenken en verzocht iien den volgenden dag te één uur terug te willen komen. De effecten werden hem in handen gelaten. Oogenblikkelijk na het vertrek van beide mannen, vertoonden zich twee rechercheurs van politie in den winkel en vroegen den man, of hij wel wist met wie hij zooeven een conferentie had ge houden. Men stelle zich de schrik en ontsteltenis van den winkelier voor, toen hij vernam, dat de beide personen twee der beruchtste individuën waren, welke Amsterdam on veilig maken, en dan ook reeds menig jaartje achter den rug hadden. De effecten werden door de beide rechercheurs onder zocht, de nummers genoteerd en buiten- landsche politiebladen ijverig nagegaan, te meer daar de laatste onafgesneden coupon, gedateerd was in een tijd, dat in de nabijheid van Versaille een moord op een alleenwonende weduwe was gepleegd, waarbij een groote effectendiefstal had plaats gehad. Men zocht echter te vergeefs en gaf den moed, om eenig spoor van vermissing of verzoek tot opsporing te vinden, reeds op, toen plotseling bleek, dat deze effecten dezelfde waren, welke nu ruim anderhalf jaar geleden in een berucht Haagsch proces over effecten- vervalsching een rol hadden gespeeld. Wie had deze stukken wederom in omloop gebracht en hoe kwamen ze in handen van deze verdachte lieden? Den volgenden middag tegen twaalf uur stelden de beide rechercheurs zich achter het valscherm achter de neerhangende gordijnen der portières in de huiskamer op. Klokslag 1 uur traden de beide vreemden binnen, den winkelier vragend, of hij met de zaak geslaagd was, en de stukken „pleite" had weten te maken, verkoopen. Deze overstelpte de beide mannen met verwijten, omdat zij hem ais eerlijk burger in een dergelijke zwendelarij betrokken hadden, doch de beide mannen stelden hem gerust met de verzekering, dat zij de stukken „eerlijk" „op de fluit gezogen hadden", met spelen gewonnen. Op dit oogenblik traden tot niet geringe ontsteltenis der beide vrienden, de beide rechercheurs, met de revolvers in de hand, naar voren, en verzochten de verdachten hen naar het hoofdbureau te volgen. Daar werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld, en een verhoor afgenomen, waaruit bleek dat de effecten afkomstig waren van zekeren H., zich noemend bankier te 's-Gravenhage, die de stukken aan een zeer berucht Amsterdamsch individu, zekeren I van K., ter verzilvering had gegeven. Deze had op zijn beurt de beide in verhoor genomen personen er voor gespannen. De justitie kon dan ook geen termen vinden de beide Amsterdammers, wier opzet en schuld uit niets bleek, in arrest te houden. Thans is het gansche dossier, op deze zaak betrekking hebbende, naar het parket in Den Haag gezonden, waar het onderzoek nog voortduurt. Naar men verneemt, is nadat er eenigen tijd stilstand in de „zetting" was gekomen andermaal werking in de Beurs geconstateerd. De afwijking van den linkerhoekloren aan de voorzijde van den gevel is nu van dien aard, dai beslist van een gapende scheur kan worden gesproken. Naar boven steeds wijder wordende, is de breedte der scheur daar ongeveer 3 vingers. De aan den onderkant onlangs in gemetselde nieuwe steenen, zijn weer dwars door gespleten en tevens is daarmee het graniet aan den ingang der safe gescheurd. Ook op andere plaatsen in de beurs zijn steenen, en z.g. cement-pleisters weer gebarsten. lntusschen is P. W. begonnen met de uitvoering der voorzieningen volgens het Beursrapport. Maar wanneer komt die „zetting" tot staan Herhaaldelijk kwam het in den laatsten tijd voor, dat kinderen op straat van hun oorbelletjes werden beroofd. Volgens de gegeven signalementen moest men hier met "dezelfde dievegge te doen hebben. 't Is thans aan de politie gelukt de hand te leggen op de 19-jarige Louise G., een als dame gekleed jong meisje, die van deze straatrooverijen wordt verdacht. Reeds is ze door één der bestolenen herkend, maar het zal raadzaam zijn voor ouders van beroofde kinderen, zich zoo spoedig mogelijk te melden op het politie bureau St.-Pietershal, waar Louise „be waard" wordt. 's-Gravenhage, 10 Jan. De Eerste Kamer begint op het laatst van Januari met de openbare behandeling der Staats- begrooting, en na het Paaschreges met die van het arbeidscontract. Zierikzee, 11 Jan. In de zaal van het „Huis van Nassau" zullen hedenavond, morgenavond en Zondagavond door The Regina Cinema Cinematographe de nieuwste levende beelden, o. a. de Köpenickscène worden vertoond. Zaterdagnamiddag zal een kindervoorstelling worden gegeven. Wij verwijzen naar achterstaande advertentie. De majoor J. Hocke Moolenburgh, van het 2de depot-bataljon in Ned.-Indië, heeft, met ingang van 3 April a.s., eervol ontslag uit Hr. Ms. militairen dienst gevraagd. Tot leden van het hoofdbestuur der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen, waaraan deelgenomen werd door 111 departementen, zijn gekozen: mej. Meta Hugenholtz te Amsterdam, en de heeren J. van Loenen Martinet te Bussum, P. J. van Harderwijk te Schiedam en Mr. W. Boot te Amsterdam. De gekozenen hebben de benoeming aangenomen. Brouwershaven. Naar wij vernemen heeft de rederijkerskamer „Jacob Cats" alhier, van uit Ouwerkerk een uitnoodiging ontvangen aldaar een uitvoering te komen geven. Indien die vereeniging dit aanbod accepteert, en afgaande op den bijval die haar jongste opvoering mocht te beurt vallen, zullen de Ouwerkerkers zeker een aangenamen avond te genieten krijgen. Ook wij hopen haar voor het eindigen van dezen winter nog met een nieuw programma op de planken te zien. Renesse. Naar wij vernemen zal met Pinksteren alhier een festival gehouden worden van de op Schouwen—Duiveland bestaande muziek- en zangvereenigingen. Bruinisse. Een landbouwerszoon had door het wegglijden van de ladder het ongeluk van de dilt te vallen. Hij bezeerde zich daardoor zoodanig, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Het aantal ingeschrevenen voor de nationale militie bedraagt 25. St.-Filipsland, 10 Jan. Al wie in geen jaar of wat het zoogenaamde Karreveld gezien heeft, zou er van versteld staan, dat deze buurt zooveel veranderingen ten goede heeft ondergaan. De talrijke varkens hokken om en bij de woningen zijn verdwenen en op een behoorlijken afstand der bebouwde kom geplaatst; verschillende woningen, die niet aan de wettelijke bepalingen van licht en lucht voldeden, zijn verbouwd; een 8 tal geriefelijke huizen zijn gebouwd, terwijl er nog 2 in aanbouw zijn, voor een behoorlijke afwatering is of wordt gezorgd, kort om, de Woningwet heeft hier heilzaam gewerkt en het gemeentebestuur heeft er van zijn handelend optreden. Hopentlijk laat de gezondheidscommissie bij eventueel bezoek nu nog eens een oogje gaan over een paar andere mis standen; zijn die dan ook verdwenen, dan zal 't leven in Flipland waarlijk idylisch worden. „De gelegenheid maakt den dief", zoo dacht zeker ook hij, die een dezer dagen, toen de politie 's nachts ergens anders moest surveilleeren, den voorraad varkens voer uit een schuur wegkaapte. Stavenisse. Volgens den alhier van wege het K. N. M. Instituut te De Bilt bij Utrecht geplaatsten regenmeter, viel er in Dec. 1.1. alhier 101,5 m.M. neerslag (in 16 aftappingen), tegen 23,3 in 1905 en 49,3 in 1904. De hoogste barometerstand in die maand was 779, de laagste 740 m.M. In het gansche jaar 1906 had men alhier 739,1 m.M. regen, tegen 869,6 in 1905 en 632,6 in 1904. In 1906 had men 129, in 1905 142 en in 1904 114 regen dagen. De heer M. Moerland alhier is aan gesteld als opzichter bij de indijkings- werken aan het Slaak (Sint-Philipsland). St -Maartensdijk. Maandag a.s. zullen de leden der Thoolsche Rederijkersver- eeniging „Cats" in de zaal van den heer Z. de Ruijter een uitvoering geven. Wat dit gezelschap presteert is genoegzaam gebleken, en wij twijfelen dan ook niet aan het succes van de uitvoerders en een genotvollen avond voor de «bezoekers van deze soiree. Wissenkerke, 9 Jan. Neeltje Lokerse hield gisterenavond in het lokaal van den heer Van Damme te Kortgene en heden in het lokaal van den heer Wolse een lezing over onderzoek naar het vaderschap. Een overgroot publiek was beide avonden aanwezig en volgde met de meeste aan dacht de boeiende voordracht. Goes. Terwijl het personeel zich even had verwijderd, miste een boekhandelaar een gulden. De loopjongen, die in den winkel was, verklaarde van niets te weten, had geen gulden gezien, was geheel en al onschuldig, waarvoor men hem wel aanzag en toch vond men den gulden in één zijner schoenen. De werkliedenvereeniging „Ons Huis", waarvan het doel is de bevordering van de ontwikkeling der leden, is met 1 Januari wegens gebrek aan belangstelling ontbonden verklaard. Door tusschenkomst evenwel van een paar goedgezinde ingezetenen is de nuttige vereeniging, hoewel op eenigs- zins anderen voet, een meer langdurig bestaan verzekerd. Tot tuinman der gemeente is benoemd R. Elgersma te Noordwolde. De heer C. Risseeuw, in leven ge meente-ontvanger alhier, is na langdurig zielslijden in een gesticht te Vught overleden. Jarenlang was de overledene als' ge- agreerde bij den gemeente-ontvanger werk zaam, totdat hij bij het overlijden van den titularis, den heer Z. d. v. d. Bilt la Mothe, in April 1893 in diens plaats benoemd werd. Tegen 1 Jan. 1895 moest hij reeds wegens ziekte ontslag vragen. De overledene genoot aller achting. Vroeger bekleedde hij ook nog de betrek king van secretaris-ontvanger der gemeente Kattendijke. De houders van mestvaalten hebben tot Mei a.s. tijd gekregen om hunne inrich tingen in overstemming met de nieuwe verordening te brengen. Zij toonen zich evenwel met dat uitstel niet tevreden integendeel, zij verzoeken den raad de verordening niet van toepassing te verklaren op bestaande mesthoopen. Inwilliging van dat verzoek zou zoo wat gelijk staan met geheele intrekking van de verordening, en de Raad zou dan vrij wel monnikenwerk hebben gedaan. Vlissingen. De Koninklijke Maatschappij „De Schelde" mag zich nu in overvloed van werk verheugen. Op stapel staan een mailstaemer van 4931 ton voor de Rotter- damsche Lloyd, en een torpedoboot voor het departement van Koloniën. Voorts moet nog een mailstaemer van 5200 ton voor de Rotterdamsche Lloyd gebouwd worden, terwijl nu weer opdracht is ge kregen voor den bouw van een vracht boot van niet minder dan 8000 voor de Maatschappij „Nederland". Verder zijn verschillende machines en ketels onderhanden, waaruit wel valt op te maken, dat „De Schelde" volop werk heeft. Terneuzen, 9 Jan. Dinsdagavond is op het kanaal Terneuzen—Gent, ter hoogte van Sas-van-Gent, eene aanvaring ontstaan tusschen het Engelsche stoomschip „Greenwood", komende van Gent, met bestemming naar Engeland en het Belgische vaartuig (een zgn. westerling) „Marie Louise", schipper De Craene, komende van Terneuzen en bestemd naar Selzaete. De „Marie Louise" zonk bijna onmid dellijk. De opvarenden wisten zich tijdig in de roeiboot te redden. Bij de aankomst te Terneuzen werd op de „Greenwood" beslag gelegd, doch, na borgstelling, kon het schip de reis ver volgen. Het gezonken vaartuig zal gelicht worden; het levert niet veel belemmering voor de scheepvaart op. Men schrijft ons uit Terneuzen: De scheepvaart op onze haven is in 1906 belangrijk vermeerderd, de zeevaart betreft hoofdzakelijk de invoer van ijzer en steenkool uit Engeland. Het vervoer van macadam over Terneuzen naar Londen heeft zich voor het grootste gedeelte ver plaatst naar Zeebrugge. De binnenvaart verminderde door het verplaatsen van het vervoer van Duitsche kolen en grint even eens naar Zeebrugge. Er hadden het afge- loopen jaar 41 schadevaringen plaats tot een geraamd bedrag van f 2285,17. Aanbestedingen, Verkoopingen, enz. Wissenkerke. Deze week werd door Burgem. en Weth. aanbesteed het vervoer der grint van de havens Camperland en Geersdijk. Aannemers werden beiden voor 70 cent per M3. de heeren J. de Looff voor het vervoer van Geersdijk en P. Gillese voor id. van Camperland. o) o o o <y> r i8 i i i i 13 i i *3 I c O O iO CT) R O kO I I I I I I I "-O LO 1 rC I I I I ltdl I r-t t-Z I I II W >- J S 4 - CN CO CO CO (N CO CO CO ~<j) o vn VMS I IS MS I I IS I CN CN CN CN "t/S „r - o - QJ "71 r* O CtJ "*-* t/i *-*« rt» c E n 3 .<2 -= j* ifl O tfl i b£— u ëfl u u oo O "O Q.C CX OJ 5 C E: «2'(uc]?nc'op'o,o,oc a s c -*-* „L ■*- u u -r u u nj -* O C o F, 3=0«£00nu C1? -p r; V- CO ^3 ct3 -g 3 tri E _r "3 c .5 si 3 E I.Ë Su-g» 5| c-Ss-0 g S oT c co i =-sl s s|!<» s^l-d - li r^.§**§ jsigo N OI<-< -4< u. S Op de buitenplaats „Bloemendaal" te Aardenburg werd Dinsdag een olm ver kocht, metende 3,15 M. in de kroon, voor den kolossalen prijs van f 187, waarbij nog moet gevoegd worden de 10 pCt. verkoopskosten, dus samen f 205,70. Bruinisse. Bij den verkoop van den gemeente mesthoop werden koopers: le perceel J. A. Ganzeman, Oosterland. voor f 14; 2e perceel idem voor f 14: 3e perceel idem voor f 17; 4e perceel Johs. Stouten, Oosterland, voor f 14; 5e perceel idem voor f 12; 6e perceel C. Zoeter, Oosterland, voor f 10. St.-Annaland. Door de Vereeniging Landbouwbelang alhier is aanbesteed de levering van 28700 K.G. superhosphaat en 1300 K.G. zwavelzure kali-magnesia. Ingeschreven is voor de superphosphaat door: Maatsch. Hulpmeststoffen te Dor drecht, f 3,03; P. J. van Aardenne aldaar, f 2,89; Dordtsche Kunstm. Maatsch., f 2,88; J. Kostense, Kruiningen, f 2,84; Gebr. Theunisse, St.-Annaland, f 2,83. Voor de zwavelzure kali door: Maat schappij Hulpmeststoffen te Dordrecht, f 6,40; P. J. van Aardenne aldaar, f 6,19. Aan de laagste inschrijvers gegund. Landbouw en Veeteelt. Het aantal leden der vereeniging ter bevordering der teelt van pluimvee en tamme konijnen bedraagt op Zuid-Beveland 143. In 1906 hebben de ontvangsten be dragen f 170 en de uitgaven f 130. Het gemeentebestuur van Goes heeft op de korenbeurs (waar op Dinsdag ook de eiermarkt wordt gehouden) een bascule geplaatst, teneinde de gelegenheid te geven de eieren bij het gewicht te verkoopen. Ten onrechte willen nog veel te weinig menschen daaraan. In één kilo gaan 14 a 15 groote, 17 a 18 middelsoort en 20 a 22 kleine eieren. Uit die cijfers is het duidelijk, dat de verkoop per kilo verre de voorkeur verdient boven die bij den tel. Jonge fokhanen werden in voldoend aantal door de leden aangeschaft. Vermoedelijk zullen nog in dezen winter op enkele dorpen van Zuid-Beveland voor drachten gehouden worden over het doel der vereeniging. De begrooting voor 1907 is vastgesteld op f 187. De beide aftredende bestuursleden, de heeren M. Grimmink en J. de Jonge, werden herkozen en de vacature-Goemans werd aangevuld door het verkiezen van den heer J. Zuidweg van lerseke. Men schrijft ons uit Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen De zoo gevreesde ziekte mond- en klauwzeer breidt zich even over onze grenzen, in België, schrikbarend uit. Alleen in de omgeving van Maideghem zijn de vorige week meer dan 20 gevallen van deze ziekte geconstateerd. Vele vreezen dat ook hier de ziekte wel zal uitbreken, omdat de besmetting allicht door dezen of gene wordt overgebracht. O N D E R W IJ S. Serooskerke. Door Mej. P. C. Kiompe, onderwijzeres alhier, is tegen half April als zoodanig ontslag aangevraagd. St.-Filipsland, 10 Jan. Benoemd tot onderwijzeres aan een meisjesschool te Alkmaar mej. Flohil, werkzaam aan de school in den Anna Jacobapolder. De heer G. J. Boot, onderwijzer bij het gewoon lager onderwijs te Rotterdam, vroeger te Oosterland, is benoemd tot onderwijzer bij het meer uitgebreid lager onderwijs in diezelfde gemeente. Naar gemeld wordt, zal het aanstaande examen in de fraaie handwerken, dat tot nog toe in verschillende plaatsen, tegelijk met de nuttige handwerken, werd afgenomen, met het oog op het klein aantal candidaten, dat zich daarvoor gewoonlijk aanmeldt, slechts in één plaats gehouden worden, waardoor dan natuurlijk de uitgaven voor de examen-commissies, die ten laste van het rijk komen, veel verminderen. St.-Annaland. Door den gemeenteraad is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan de onderwijzers der openbare lagere school alhier de heeren T. J. Beun met ingang op 1 Februari 1907, C. v. d. Graaff met ingang op 1 April 1907. De eerste wegens zijne benoeming tot onder wijzer aan de openbare lagere school te Hansweert, de tweede wegens zijn benoe ming aan een christelijke school te Leiden. KERKNIEUWS. Scherpenisse, 10 Jan. Heden zijn de avond-Godsdienstoefeningen in de Ned. Herv. Kerk alhier voor het eerst begonnen. Men neemt eerst heden daarmede een aanvang, wijl de verlichting in de kerk onvoldoende was, waarin nu is voorzien door 6 nieuwe kroonlampen bij te brengen. Bedankt voor het beroep bij de Oud-Geref. Gem. te Meliskerke, door ds. J. R. van Oordt te Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1907 | | pagina 1