ZIERIKZEESCHE NIEUWSRODE. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. So. 4579. Oingsdag 26 October 1880. 57s,e Jaarg. BEKENDMAKING. Plllillllllf. BEKENDMAKING. KENNISGEVING. Nieuwstijdingen. JFrttn&rijüS. Mctfctlanti, T E LTrGlT~VMTf N. Verschijnt DINGSDAGDONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN van 1 3 regels 30 Ct. meerdere regels 10 Ct., knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzecmaken bekenddat de onlangs door den Raad nieuw ingestelde Najaars-Paardeiunarkt jn dit jaar zal gehouden worden op Donderdag den elfden November aasustaande. Zierikzee, den 13 October 1880. De Burgemeester en Wethouders, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN, De Secreten is J. P. N. ERMERINS. ji— rmr De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat de by artikel 35 on 36 der wet op het Pateatregt bedoelde nlifeineene opnemin» gen, eerstdaags in deze gemeente zullen plaats hebben. Hij waarschuwt de patentpligtigen naauwkeurig na te gaan of zjj aan de voorschriften der wet hebben voldaan, en maant hen aan, zoo noodig, door supple- toire aangiften hunne verpligtingen na te komen. Ziebikzee den 22 October 1880. De Burgemeester voornoemd, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Ingezetenen, dat or op Woensdag cïen Ö'T' October e. lt. des namiddags te 7 uur op het Raadhuis^ alhier, ecne openbare Vergadering van don Gemeente-Raad zal gehouden worden. Ziebikzee den 25 October 1880. De Burgemeester, J. MAURITSZ GANDERHEIJDEN. ZAKEN TER TAFEL TE BRENGEN Mededeeling van ingekomen stukken. Behande ling der Gemeentebegrcoting voor 1881 enz. Een dagblad van Now-York schat het aantal Amerikanen, die dit jaar als toeristen Engeland be zocht hebben op 60,000. Zij zouden te zamen in Europa niet minder dan 450,000,000 gulden hebben verteerd. ©agclanïï, Do toestand iD Ierland bljjft de grootste bezorgdheid inboezemen. De Londensche bladen hebben berigten ontvangen, volgens welke in Ierland in het laatste jaar veel meer vuurwapenen zjjn ingevoerd dan offici eel bekend is, die dus als smokkelwaar behandeld zijn en wie weet waar verborgen worden gehouden. Verder worden uit Cork weder twee agrarische moorden gemeld. Op een pachter, tegen wien men eenige grieven had, is een schot gelost door een als vrouw verkleeden man, dat den koetsier, die Daast hém zat, doodeljjk heeft getroffen. Een knecht van een anderen pachter is insgeljjk vermoord. Drie schelmeD, die hem waarschynlyk hielden voor den pachter zeiven, hebben hem aangevallen digt by do woning zjjns meesters en hem den hals afgesneden. Hoe het er in sommige streken toegaat, wordt ook duideljjk in een brief van een pachter, Charles C. Boycott, to Ballinrobe in bet graafschap Mayo. Den 22sten September vlugtte een geregtsdienaar, door zeventien mauaeu der politie begeleid, Daar miju huis. Eene schreeuwende en tierende menigte volgde op den voet. De leden van zijn gezin werden op gefluit, ge sis en gillende kreten onthaald. Den volgenden dag verzamelden zich troepen volk op zijne hoeve. Eenige honderden najlerdeu de woning en gelastten ODder be dreigingen, zjjnen bedienden, arbeiders en stalknechts zijn dienst te verlaten en voor hem geen hand meer uit te atekeD. Ook zjjn herder heeft zich uit vrees voor de gevolgen laten vc-rleidon, zyn dienst te ver laten. Een ander herder, op een naburige boerderjj, werd eveneens gedwongen zyn betrekking neer te leggen. De smid en do wascfavroaw ontvingen ook al bedreigingen indien zjj het waagden voor hom te wer ken. Een twaalfjarige knaap, die de brieven van den pachter voor do post keen en weder bozorgde, werd den 27sten September geslageo en overreed geen boodschappen meer voor Boycott te doen. Toen een neefje van don pachter de plaats van den postbode innam, werd de bodreiging herhaald. Winkeliers ont vingen dreigende brieven indien zy waren leverden aan het gezin van Boycott. En zoo gaat het voort zelfs de telegrambesteller werd aaDgebouden en mis handeld. Iedereen loopt op de hoeve rond alsof het algemeen eigendom is, de pachter heeft niets meer te zeggen. De oogst wordt vernield de sloten der deuren worden verbroken; de muren omvergehaald en het vee in vryheid gelaten. Natuurljjk is er geen arbeider te vinden, die in dienst van Boycott durft bljjven. Dit alles geschiedt, om den pachter tot heengaan te dwiDgen en den landheer in den pachter te treffen. Dat weldra ook diens leven Diet meer veilig zal zgo, behoeft naauweljjke gezegd te worden. Te Londen viel Donderdag ochtend zóóveel sneeuw, dat straten en daken gedurende eenige uren geheel in het winterkleed gehuld waren. Te Beckon ham woedde een sneeuwstorm in Schotland on in het westen van Ierland sneeuwde het zwaar. De thermometer daalde in den nacht van Woensdag op Donderdag te Londen tot 34te Gravesend tot 31 F. Yarmouth (E. W.) 22 Oct. Het schoonerschip «Margaret West van Runcorn met 175 ton klipzout naar Zierikzee bestemd, is op de Black Rock gestrand. Bjj het pa9seereu van de Solent woejjen kluiver en stagzeil weg en weigerde het, schip in de wending; men liet beide ankers vallen, doch door do booge zee en harde NNO. wind dreef het schip op de Black Rock en stootte hevig doch maakt nog geen water. Mogelyk komt het met hoog water vlot. De hongersnood zoo wordt 15 Oct. aan de»Temps" geschreven breidt zich meer en meer in Rusland uit. De toestand van den landbouw is verschrikkelijk by kan vreeseljjker gevolgen hebben dan de aanslagen der nihilisten. Do verarming van deD grODd, de voort gaande vermindering van den veestapel, do achteruit gang van den boerenstand zyn feiten, die het gouver nement niet meer over het hoofd kan zien. Yoor het leger en do vloot wordt het volk geruïneerd. Ontwapening is het eenige redmiddel, maar er is geen leans, dat hef, zal worden toegepast. Op een wisselkantoor te Parijs kwam dezer dagen een Engelschman, om een Eogelsch bankbiljet te wis selen voor Fransch goudgeld. De kassier onderzocht het biljet, bevond het in orde, en telde bet bedrag in goud af. By het opnemen der geldstukken gooit do Engelschman by ongeluk met zjjn mouw een paar er van op den grond aan den kant van den kassier. Natuurlyk bukte deze zich om ze op te rapen en van dat oogenblik maakte de klant gebruik om zijn arm door het loket te steken en een stapeltje bank biljetten tor waarde van 30,000 fr.dat daar in de nabyheid lag, weg te nemen. Vóór de kassier nog iets er van bemerkt hadwas de dief reeds spoorloos met zyn buit verdwenen. Donderdag 11. beeft, naar men in de «Débats" leest, zich een onbekend man van ongeveer veertig jaren te Parijs van de brug van Argenteuil in de Seine go- worpoD. Hij bad zich een reiszak met verschillende voorwerpen om den hals gebonden en ofschoon hjj door eenige mariniers spoedig uit hot water werd gehaald was by reeds dood. In een zijner zakken vond men een brief, waarin gezegd werd, dat de reiszak 360,000 bevattebestemd voor de gemeente, waariD zjjn lijk zon gevonden worden. Deze som was werkeljjk aan wezig. Het ligchaam is naar de Morgue gebragt en een onderzoek naar de indontiteit der overledene is ingesteld. In do rue PaDtin te Parys is een fabriek van voetzoekers in de lucht gesprongen. Van het gebouw, dat een uitgestrektheid had van 40 bij 6 meter, is geen Bteon op den anderen gebleven. Er was gelukkig slechts één werkman op het oogenblik van de ramp in bet gebouw aanwezig, maar van dezen vond men ook slechts de beide voeten terug, op de plaats zelve, terwijl op twee uren, de ééo op 15, de ander op 20 meter afstand, brokstukken van het in de lucht ge slingerde ligchaam bloedige vlekken van omstreeks een meter omtrok gevormd hadden. Parys, 22 Oct. Volgens een berigt uit Weenen van beden hebben Oostenryk, Frankrjjk en Italië, met het oog op de moeilijkheden ten opzichte van de over gave van Dulcigno, den gezanten opgedragen om den Sultan to herinneren aan zjjD belofte, dat deze stad onvoorwaardelijk zou worden overgegeven. 23 Oct. Volgens particuliere berigten uit Konstantinopel zon de Sultan alle voorwaarden voor de overdracht van Dulcigno gesteld, hebben terug genomen en de Porte beloofd hebben, dat de stad zoo spoedig mogoljjk overgegeven zal worden. jpTOttgefeliStMÏ. Aan bet station van het stadje Söst in West- pbalen zou een jeugdig echtpaar de huwelijksreis aan vaarden. De jongeman was alvast in do coupé gestapt om de bagage daar eeD plaats te geven terwijl het pasgetrouwde vrouwtje nog van allerlei tantes, nichten, vriendiunen enz. afscheid had te nemen. De conducteur waarschuwde haar twee-driemaal dat het tjjd wa9 om in te stappen maar te vergeefs, er scheen aan het kussen en omhelzen geen eind te kunnen komen. Daar waarschuwt de conducteur nog eensvoor de vierde maal het fluitje klinktde trein stoomt heen en het jonge vrouwtje is nu reeds van haar man ge- scheiden. Roepen, weenen handenwringen alles is to vergeefs, de trein rolt onverbiddeljjk voort, en is I weldra uit het gezigt. Het verdriet der verlaten echtgenoote was echter I gelukkig niet van langen duur. De jonge man stapte j te Werl nit met al zyn koffers, tassen en doozen en werd door den eerstvolgenden trein in de armen 1 zyner gade teruggevoerd. Voor ongevóer zeven jaren stond voor het geregt I te Berlijn een jonge, buitengewoon schoone vrouw, I onder beschuldiging baar echtgenoot, met wien zy slechts weinige maanden gehuwd was geweest, op de meest, on menschel jjlce wjjze vermoord te hebben. Alle I bewijzen voor hare schuld waren aanwezig en de jonge I vrouw werd ter dood veroordeeld, j In den nacht voor de voltrekking van het vonnis, wist zij echter op onbegrijpelijke wyze te ontvlugten j en spoorloos te verdwyneo. Het bljjkt IhaDS echter dat zij naar Rusland was gegaan, waar zy een tijd I lang ODderwyzeres was en toen in den echt trad met een Rus, waardoor zjjzelve Russisch onderdaan werd. Beiden leefden gelukkig tot voor korten tyd toen haar man naar Kalisch aan de Pruisische grenzen verhuizen moest. Het spreekt van zelf dat het echtpaar hier aan- houdend in aanraking kwam met Pruisen en een van j hen herkende de jonge vrouw- en deed aangifte bij de I Pruisische regeering, die hare nit-levering verzocht. Wel werd aan dat verzoek niet voldaan maar de vrouw werd toch in hechtenis genomen om volgens Russische i wetgeving veroordeeld te worden. Levenslange dwaog- j arbeid zal thans haar deel worden en haar tweede echtgenoot, die haar hart-stogtelyk liefhad, ziet haar niet weer. De man is der wanhoop ten prooi. De Pruisische Minister van Landbouw heeft de j districtsbesturen van Auricb, Osnabriick, Munster, Düs- seldorf en Aken aangeschreven om met ingang van 1 Novemberden in- en doorvoer van rundvee uit Nederland weder toe te laten op voorwaarde dat elk stuk vee gedekt zy door een bewijs van herkomst afgegeven door een gemeentebestuur en inhoudende de volgende verklaringen 1°. opgaat' van de plaats van herkomst, den leeftyd, het geslacht en de kleur van het rund; 2°. de verklaring, dat het bedoelde stuk rundvee in do laatste zes maanden zich niet op eene plaats be vonden heeft, waarin, of binnen een omtrek van 20 kilometer waarvan do besmettelijke longziekte beerscht of in gemeld tijdsverloop geheerscht beeft. Ui Een meubelmaker te Brussel vond dezer dagen in eon e oude secretaire eene portefeuille vol bankbil- i jetten. Zonder zelfs hot bedrag op te nemen, spoedde hy er zich mede naar de dame, aan wie de secretaire I toebehoorde. Deze was zeer verheugddaar zij in de I meening verkeerde, dat de portefeuille hy het ver- I huizen was verloren geraakt. Geld of goed durfde zy hem echter, oven als aan een werkman niet gever, maar zy beloofde hem om zjjne treffende eerljjk- heid hem eiken avond in «haar gebed te zullen ge denken." Zwolle, 22 Oct. Hot heeft in den afgeloopen nacht in dezo streek zoo hard gevroren dat vele aard appelen die gisteren bjj nat weder gerooid en met het oog op gunstiger wederin het veld gebleven wa ren totaal bevroren zjjn. De aangevoerde kooien op de markt van hoden waren met eene ijskorst- overdekt. 24 Oct. Gisteren ii het stoomschip «Prinses Amalia," naar Batavia bestemd, bjj bet uit gaan uit het kanaal in aanvaring gokomen met de sleepboot. «Hercules," die een 50tal passagiers aan boord had om hunne vrienden die zich op eerstgemeld stoom schip bevondeD, uitgeleide te doen. Een dezer bleef dood op do plaats, twee braken hnnne beenen en een vierde werd verminkt aan de vingers14 personen worden nog vermist. Een der passagiers, die aan boord dor Hercules waren, schryft bet volgende «Gisterenmiddag circa 31/,, uur vertrok het stoomschip «Prinses Amalia" van IJmuiden, gevolgd door do sleep boot Hercules," op welke zicb ongeveer 60 personen, familieleden en vrienden van naar Indië vertrekkenden, bevonden. Ongeveer ter hoogte van de buitenste pieren kwam de sloepboot de Suezboot aan stuurboord op zijde on bleef op voldoenden afstand eenige minuten met laatstgenoemde geljjk. Allengs echter verminderde die afstand zoodanig, dat men van do «Hercules" de op dok staande passagiers aan boord der «Prinses Amalia" verstaanbaar kon toespreken, en viel eenige oogenblikken later do «Hercoles," ten gevolge der zuiging van de de Suezboot, met volle kracht tegen deze aan. De schok was hevig, de verwarring zeer groot, de vóórop en op de raderkast der «Hercules" staande personen trachten zich door opklimming tegen de «Prinses Amalia," te redden. Verscheidene ia dit gelukt, hoeveel kan niet bepaald worden, daar de «Prinses Amalia" doorstoomde, ook nadat de zwaar beschadigde stoomboot «Hercules" Da verscheidene stooten tegen de Suezboot, van deze berrjjd was. Verscheidene personen die door overklim- ming zich zochten te redden vielen op de «Hercules" terug; twee studenten tusschen do beide booten te water gevallen (de heeren R. en v. H.) werden, na beiden door de wielslagen der «Hercules" aan 't hoofd te zjjn gewond, door twee in de nabijheid zjjnde sloepen gered. Hierby mag niet od vermeld blyven de door den loods Cornelia Mets, die juist even na 't ongeluk de stoomboot «Pr. A." verliet, zoo snol en kloek aange- bragte hulp, waardoor hjj mot zijn sloep het leven van den heer v. H. redde. Ook de bemanning der andere Bloep, die den heer R. redde, verdient lof voor hare snelle doelmatige wyze van handelen. Overigens had de ramp nog verscheidene treurige gevolgen, immers toen het gevaar geweken was werd de heer T. C. jur., student te Leiden, govonden achterover op het dek liggend en zieltogend, waarschijnlijk ten gevolge van kneuzingen tusscben de beide stoomschepen bekomen bij overleed reeds ongeveer 15 minuten later in de armen zijner vrienden. Verder nog do heer W. en nog een (mjj onbekend) persoon met gebroken beende heer v. d. H. met verbrijzelden wjjsvinger der regter- band en verscheidene anderen min of meer verwond, j Opmerkelijk is hetdat diegenen der passagiers van de «Hercules," die geen pogingen deden om zich te red- i den maar stil bleven waaronder vier damesonge- 1 deerd bleven. Twaalf personen uit het gezelschap der studonten werden bjj arrivemont te IJmuiden vermist en men vermoedt dat deze op do «Prinses Amalia" zyn over- geldommenmet zekerheid kan hieromtrent later iets gozegd worden na ontvangst van dopeckos uit Southampton. Zie telegram.) Rottorrlairi, 23 Oct. Heden vertrok van hier naar New-York het stoomschip «Schiodam," kapt. E. M. I Chevalier, aan boord hebbende 281 passagiers. Drie kooplieden uit SchiedamZwartewaal en Middelharnis zyn 11. Dingsdag door het tweede kanton- geregt te Rotterdam veroordeeld ieder tot eene boete I van 25 gnld. of gevangenisstraf van 5 dagenwegens i te Rotterdam ter markt brengen van zieke koejjen. De ziekten, waaraan de koejjen leden, waren leverziekte, j ingewandsziekte en keelontsteking. Voorts werden door j hetzelfde kantongeregt twee koopliedenuit Tiel en i Nieuw-Bejjerlandieder tot eene boete van 10 gulden I of gevangenisstraf van 2 dagen veroordeeldomdat zjj van hunDe woonplaats per stoomboot bedorven rund- vleesch naar Rotterdam hadden afgezonden. J Te Rotterdam is aan de lste tusschenschool B, j (boofdonderwjjzer de heer J. den Broeder) tot hulpon- i derwjjzer benoemd de beer J. Verhage Mz.geboortig van Koudekerke die als zoodanig sinds 1875 te Bie- zelingeen 6inds 20 Nov. 1876 te Wolfaartsdjjk in funtie was, en tevens acten bezit voor Wiskunde en voor 't Fransch. De Gemeenteraad vaD Rotterdam heeft verworpen, mei 27 tegen 7 stemmen bet voorstel van den heer Muller c. 8. om de kermis tot een week in te korten. Vlissintfeu 21 Oct. Naar wjj uit goede bron vernemen, zal er eerstdaags, door eeoe aanzienlyke firma, eene stoombootdienst geopend worden van deze haven op Londen, grootendeels bestemd om de vracht goederen wier verzending minder spoed vereischt op zeer billjjke voorwaarden naar Engeland te vervoeren. Men is met dit plan byzonder ingenomen, want, be halve dat daardoor eenige levendigheid in onze dokkeD zal ontstaan, wordt er tevens in eene werkeljjke be hoefte door voorzien. Middelburg-, 21 Oct. Door burgemeester en wetbonders dezer gemeeDte is in druk aan de leden van den gemeenteraad een voorstel ingezonden tot het uitschrjjven eener geldleening van/361,000, tegen eene 1 rente van 4 pCt., te verdeelen in twee seriën. Volgoos i dat uitgewerkt voorstelzou die leeuiDg moeten strek ken zoo voor de koopsom der gasfabriek, als voor de kosten van verbetering en uitbreiding der fabriek; tot den aanbouw eener nieuwe Behool; tot verbouwing van bestaande schoollokalen en andere buitengewone wer ken tot aflossing van het restant der 5 pet en 4'/; pet. geldleeningen van 1871 en 1878 eDz. De hoer mr. J. Snijder, oud-burgemeester van Veere en Vrouwepolder, heeft zyn ontslag genomen als lid der Pr. Staten van Zeeland. Met den tramweg van Hulst naar Walsoorden 8chjjnt het ernst te zullen worden, daar men reeds 3edert een achttal dagen bezig is afmotingen eD wa- terpassingen op en langs den provincialen weg te doen. Een paar gedeelten van den weg zullen te smal zjjn, zoodat men aldaar tot onteigening donkt te moeten overgaan. Men schjjnt het er nog niet eens over te zyn, of de ljjn zal worden gelegd door of om Hulst naar het spoorwegstation van de lijn Mechelen—Ter Neuzen i voor boide wegen zjjn de opnemingen verricht. 1 Goes, 23 Oct. Door eenige weldenkende" ingezetenen zyn pogingen in het werk gesteld en hand- j teekeningen op een adres aan de commissie der bjjzoodero school verzameld, om het ontslag te bewerken van den hoofdonderwjjzer dier school, den beer H. Poolmejjer, j die naar haar meening uiet genoeg hijzonder onderwjjzer ie. Het resultaat van die pogingen is geweest een volslagen fiasco. Dit bleek o. a. Vrjjdag 22 Oct. toen de heer P. zyn 50en jaardag vierde. Van de com missie zjjnev school en van een aanzienljjk deel der ouders van zijne leerlingen ontving do geachte jubilaris tahijke bewyzen van barteljjke belangstelling; zeker wel een bewjjs dat de heer P. bjj de werkeljjke wol- j denkenden nog hoog staat aangeschreven. Indirect J hebben alzoo de drjjvers reeds bij voorbaat antwoord I op hun verzoekschrift. TKamporlnml 23 Oct. Heden avond omstreeks 9'/2 ure werd door den veldwachter L. Bakker en P. Wilderom brand ontdekthetgeen bij onderzoek bleek te zjjn op het hoefje, bewoond door Pieter Kodde, onder deze gemeente. De brandweer begaf zich onmid- deljjk naar de plaats des onheile on mogt or met behulp van eenige aanwezige personen in slagen het woonhuis te behouden. De schuur met het zich daarin bevin dende is een prooi der vlammen geworden. Alles was tegen brandschade vorzekerd. Wïsselserlse. Door het bestuur van den So- phiapolder is Woensdag jl. aanbesteed het verhoogen en verzwaren van den inlaagkade in den polder. Daarvoor is ingeschreven door do navolgende heeren: P. F. de Wilde to Middelburg voor 3146; M. Brons te Coljjnsplaat voor 2707; P. v. d. Berge te Coljins- plaat voor 2700 P. Verbnrg te Coljjnsplaat voor f 2697 en J. v. d. Band te Wissekerko voor 2619. Aan don laatste is het werk gegund. St. Maarteii-sciyic- Zjjdie meenden, dat het onlangs geopende telegraafkantoor alhier geen reden van bestaan zou hebbenschjjnen ten onrechte pessi mistisch geweest te zijn. Over te weinig drukte valt althans nog niet te klagen. Van af 20 September den dag der opening tot 1 October zjjn 163 tele grammen behandeld en in de eerste helft van October bedroeg dit aantal 311. Verzonden werden cr byna evenveel als ontvangen. Zïeriltzee, 23 Oct. Aan het schuren-verbrandon schjjnt hier geen einde te komen. Voor do zevende maal binnen een jaar ontstond gisterenavond omstreeks negen ure brand in eene schuur alhier, ditmaal in die van den heer D. Bevelander aan het Sas. De schunv stond spoedig in licht-laajje vlam en met groote inspan ning slaagde men er in het vee (behalve eon vierjarig paard on 1 kalf) te redden. Overigens is de geheele schuur met de zich daarin bevindende vruchten een prooi der- vlammen geworden. De brandweer mogt er in slagen een belendende schuur, die mede in groot govaav vor keerde, te behouden. Alles was tegen brandschade verzekerd. Thans heeft men gegrond vermoeden, dat de oorzaak aan kwaadwilligheid moet toegeschreven worden. Wenscheljjk ware het, dat het gelukken mogt do daders op het spoor te komen. De Koninklyke Maatscbappjj van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam zal opnieuw aan twee hon derd werklieden gedaan geven omdat het haar aan werk ontbreekt. Van de 1700 mannen aan wie dio fabriek in den regel werk pleegt te verschaffen zal zy er dan nog slechts 700 overhouden. Te Breda is in het huis van arrest uit Helmond aangebragt oen 19jarig meisje vau goede familie, wo nende te Zevenborgen, en beschuldigd van kindermoord door de ongehuwde moeder gepleegd. Zjj moot bet misdryf reeds hebben bekend. Zierïïcxee 25 Oct. Voor het examen tot toe lating op de Rjjks-normaallessen alhier hebben zich aangemeld 30 jongelieden, n. 1. 19 jongens en 11 meisjes en wel naar beurzen ad 300 12 naar toelagen ad 80 3 naar toelage ad 30 12 en naar enkele plaatsing 3. Onder de naar beurs of toelagen mcdc- dingenden zijn S van de 17 leerlingen der bestaande Oefenschooldie met de opening der normallessen wordt opgeheven en waarvan de leerlingen naar de nieuwe inrichting overgaan. Van Z. Ex. den Min. van Binnen!. Zaken ie borigt ontvangen, dat zyne goedkeuring niet kan wor den verleend aan het raadsbesluit tot benoeming van een leeraar in de Grieksche en Latjjnscbo talen aan de Hoogere Burgerschool alhier. Dinsdag 26 dezer zal de eerste wintervergadering worden gehouden vap het Departement van Njjverheid. Naar ons uit het citatie-biljot bljjkt zullen rapporten worden uitgebragt over het rioolstelsel in deze ge meente en over kunstmeststoffen en zal Dr. Gratama, als afgevaardigde ter algemeene vergadering, verslag uitbrengen. De vergadering belooft dus zeer belangryk to zjjn. De klagt over de te kleine briefkaarten heeft iugang gevonden bjj het hoofdbestuur der posterijen. Den len January van bet volgende jaar zal een groo- ter model worden ingevoerd. 's Gravenliage, 25 October. De Hooge Raad heeft heden verworpen het cassatie beroep van C. Louws te Vrouwepolder, door het Hof alhier veroordeeld tot 7 jaren tuchthuisstraf, wegeos brandstichting. 's Graveuhagfe, 25 October Tweede Kamer. De algemeene discussien over het Strafwetboek zjjn gesloten na korte beraadslaging waarin de vorm door Gratama word gelaakt, Mac-kay op inconsequentie wees, in de toepassing van het ge volgde stelsel en Ilcijdenrijck betoogde, dat niet genoeg op de regten der Godheid was gelet. De Min. van Justitie bestreed die bezwaren vooral het laatste. Het Strafwetboek diende om de Maat scbappjj en ook de Godsdienst te beschermen. Dit deed het. Doel en vorm van het ontwerp werden nader door hem toegelicht. Art. 18 werden aangenomen. Morgen voortzetting. 25 Oct. De 13 Leidsebe studenten, Zaturdag bjj de ramp te IJmuiden vermist, zjjn door het stoomschip «Prinses Amalia" gered en te Southampton ontscheept. Kottoi*<lïim25 October. rJ?f»r-we lager, puike 9,75 ii 10,50, mindere 7,50 a 9,50. fiaauw, puike f 8 a 8,50 miodere /6,50 a 7,75. WinlerjjcrHt, puike/6,30 ii 6,60, mindere 5,25 a 6,20. 5Coisnorfarers;fc puike 5,80 a 6,10, mindere 4,50 a 5,70. Bruine ïiooïien fiaauw, 11 a 13,50. IBrwten puiko 11,25 ii 11,50. XJ\jon, aangevoerd 7000 heet. a 2,80. Kerknieuws. Te Baarland is beroepen ds. J. A. T. Sperna Weiland, sinds 22 Nov. 1868 pred, to Bergeik c. a., cn te Krui- ningen dp. J. A. van Bovensinds 15 Sept. 1878 pred. te Bleskensgraaf c. a. Gemengde Berigten. Een ambtenaar te M. wordt aangeraden geen zaak meer waar te nomen voor een ander persoon, dio zelf een oppasser noodig heoft als hjj naar zee gaat. Pietje van den achterweg to B. moostwanneer do knecht de paarden in de weide brengt, niet meöcg.wu, daar znlks niet past voor een fatsoen ljjk meisje. Nu heeft eindelyk een heer haar gevonden in het groene gras in de schaduw van de boomen. Een zekere vrouw te B. heeft altijd roem gehad over de opvoeding van have kinderen, en nu zit hare zestienjago dochter met de handen in het haar. Men zegt dat bet een govolg is van de kermis Tc K. zal ten tooneelc gevoerd wor den Het dansen op orgelpjjpen, terwjjl een visch den drGsseerstok zal zwaajjen. Na de voorstelling Bal, mot orkest van een paar violen bespeeld door twee moesten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1880 | | pagina 1