9hi)«rlentiën. eene INSPECTIE, V E RLFÏC A TIE7 ^STRANDGOEDEREN^ Konijnen-jagt RENESSE. MEUBILAIRE GOEDEREN, "OPENBARE VERkOÖPÏNCT 2 grijze PAARDEN iiiiü i i ill WQ0SBII8 met ERF en grooten TUIN, Een PELSTEEN, Wed. J. VOORBEITEL a> 3 ia si 33 ui ONT V' A N G E N: IBB- II WIITIB0T6FFM. OMVANGEN EENE NETTE SORTERING Winterstoffen, alsmede gemaakte Kleedingstukken, sm&saBM mis msm* H. A. ROOTHAERT, milöLElM-TAFKIÜMIffN, ll\NGL\M\ I KUONEN, J. de JONG ZIJLSTRA. TRAAN, WAGEN VET en MACHINE-OLIËN. H. A. ROOTHAERT. Aanstaanden Maandag Rijtuigfabriek en Magazijnen IN LOSSING Heden in Lossing L li® 111®, VRUCHTBOOMEN, HEESTERS, STAMROZEN EN PLANTSOEN, iiiifüilii, Heesters, Rozen, Plantsoen Fabriek van geplakte Zakken in alle formaten. OilTHAff, II. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, COUPON ^STOOMFABRIEK D. J. PENNOCK hem tot onderwerping dfiür, waar hij goed en ferm sou willen zjju in apjjt van de publieke opinie. Betere ontwikkeling der vrouw zal een eind maken aan veel kuiperjj en onrechten vooral ook aan den helaas nog veel te machtigen invloed der geestelijkheid. (Wjj spreken hier niet van één kerkgenootschapmaar van allen en van allerlei rigtingen.) Die invloed en dat gezag zal eerst verdwenen als de vrouw beter ont wikkeld zal zijn. En het contrast tusschen man en vrouw in deze opzichten is thans nog veel vergroot sedert de invoering van het Middelbaar onderwjjs voor jongens. Maar wjj herhalen hetop dat onderwjjs hebben onze meisjes evenveel recht. Neen. zjj hebben nog meer behoefte daaraan. Eilieve zegt mjjdoor wie worden eigenljjk onze kinderen opgevoed? Wie hebben de eerste kiemen gelegd van wat er nog goeds in ons is? Zjjn dat niet de moederst Zeker, van de moeder ontvangt het kind de eerste en daarom zoo goed als de geheele opvoeding. En zon het dan niet de moeite waard zjjn die aanstaande moeders door onderwjjsook vooral door verstands ontwikkeling te vormenen geschikt te maken tot opvoedsters Ieder die beseft, dat de eerste indrukken des kinds beslissend zjjn voor bjjna al het latere, zal toestemmen hoe onmisbaar niet alleen fijne tact en scherpe opmerking, maar ook ruime zaakkennis en geoefend verstand voor de opvoedster zijn. Nu behoort er wel, gelijk prof. Tellegeo opmerkt, bji den tegenwoordigen maatschappeljjken toestand veel moed toe om te zeggende vrouw (niet die uit de hoogere standen alleen) is uitsluitend bestemd voor het huweljjk, en om moeder te zjjn. Inderdaad is reeds bet getal van haar, die geene huwelijken sluiten, aan- zienljjk. En deze allen hebben een, feitelijk reeds ge noeg erkend, recht op de gelegenheid om zich eene onafhankelijke positie te verschaffen. Wy roeren hier aan het Emancipatie "-vraagstuk, dat niet het onder werp van deze regelen is. Doch het is zonneklaar, dat èn ter voldoening aan dat recht, èn voor de doelmatige oplossing zelf van dit vraagstuk, èn om het leven van zoo velen niet geheel dor en doelloos te doen zjjn, voor die anderen de eisch om meer ontwikkeling niet minder gebiedend is, dan voor de aanstaande moeders. Dat ia dus: onze dochters hebben behoefte aan, hebben aanspraak op het Middelbaar onderwjjs, meer nog dan onze zonen. Wordt daaraan voldaan, dan zal ook bjj haar worden gestreefd naar werkeljjke verstandsontwikkeling, en ook haar een inzicht worden verschaft in de staatkundige en burgerljjke inrichting des lands. Maar vooral dan zal ook in haar onderwjjs eene ruime plaats worden aangewezen aan de ontwikkelende en verscherpende wiskundeen aan do zoo oefenendeverruimende en praktisch nuttige studie der natuur. Voor het meisje moet en zal bjjzoodetljjk deze laatste studie verheffend en vol genietingen wezenzjj isdibwjjls nog meer dan de jongen, een kind der natuur. Nu schjjnt wel eene Hoogere Burgerschool voor meisjes alhier vooreerst tot de vrome wenschen te behooren, doch ook bjj 't uitgebreid lager onderwjjs is er gelegenheid, om eenigszins in do aangewezene be hoeften to voorzien. Immers tot dat onderwjjsja reeds tot het gewone lager, behoort evenzeer de kennis der natuur als de elementaire wiskunde. Moge men dan, ook door vroegere ondervinding geleerd bjj de nu te doene benoeming inzonderheid ook op de twee laatstgenoemde vakken scherp en met oordeel letten, dan zal het hier door ons gestrooide zaad niet in onvruchtbare aarde gevallen zjjn 1 Na 't schrjjven der bovenstaande regelen vernemen wjjdat het veTgeljjkeud examen voor de meisjes school reeds afgeloopen is. Dit examen van zoo hoog publiek belang, is niet in t openbaar gehouden maar wjj vernemendat geen enkel privaat persoon ook niet die in zaken van onderwjjs het best op de hoogte zjjntot de bjjwoning zjjn nitgenoodigd. Vitters be weren ook dat de schoolopziener zich moer van bevoegde specialiteiten ter assistentie had kunnen voorzien doch in allen gevalle ia het zeker, dat althans bjj die keu9 en dus bjj dit examen op de hierboven door ons aanbevolen vakken niet bjjzondor is gelet. Mis schien zal de nadere regeling van bet onderwjjs zolf in dit opzicht tot billjjke bevrediging strekkon van ons, de belangstellende ouders. H. Kottcrdnm 11 October. Meekrnp. Op de lage prjjzen was heden iets meer kooplustmeerondeels aan binnenlandsche fabrjj- kantenRacjjn was dientengevolge iets hooger. prijscourant 1875. 1873/74. Prima fijne Krap ƒ24 A 25 f 25 a 26 Goede dito dito .22 .23 .23 24 Ordin. dito dito .20 .21 .21 22,50 Kleine Krap 17,50 19 18 19 17 17,50 Goede dito 15,50 16 16 16,50 Ordin. dito 14,50 15 15 15,50 Kleino dito Gemeene .9 ,11 9 12 Verstampto Onberoofde .-»• - Dito Muilen Racjjn 3jarige 1875 11,50. 12,50 .3 .5 Garancine per 100 kilo f 90 is f 125. Ondertrouwd D. HUIJSSOON, J. W. OTTE, van Bruinisse. 1Ondertrouwd JAN WILLEM SLAGER, Hoofdonderwijzer, HELENA BRULJNZEEL. St. Annaland, 8 October 1875. 1 Bevallen van een Meisje, A. P. BEI JE—Flohil. Oosterlanp, 10 October 1875. M Heden overleed mjjn zoon CORNELIS BOOM, vroeger leerling op de Hoogere Burgerschool te Zie- rikzee, in den ouderdom van bjjna 16 jaren. Tholbn, Dr. J. M. BOOM. 7 October 1875. Volstrekt eenige kennisgeving. De DIJKSDIRECTIE van den Polder DE VIER BA NNEN IN D UI VELA ND, herinnert bjj deze belanghebbendendat bjj hare pu blicatie van heden is aangekondigd welke naar aanleiding der Artt. 16, 17, 18, 19, 21 en 22 van het Reglement van Policie voor de Polders in Zeeland, vastgesteld den 5 Juljj 1867 en afgekondigd den 9 Augustus daaraanvolgend (Provinciaal blad No. 92 van 1867) den lt> Oet. l&yen volgende dagen zal gehouden worden op het SCHOONMAKEN der Watergangen, Dammen Buizen en Zjjlen en ook op alle hindernissen van goeden waterafloop in de Slootenwaarvan de bedelving in 1858 tot en met 1874 is voorgeschreven en opgenomen. Ouwerkerk, 9 October 1875. De Directie voornoemd F. BOUMAN, Dijkgraaf, C. J. KIJN, tcaarn. Ontv.-Griffier. Mjjnen Imrteiyicen dank betuig ik aau allen, die mjj van hunne deelneming deden bLjjken, bjj het overljjden mjjner lieve moeder. Thomn, October 1875. A. GALLIS MERENS. De CREDITEURS in bet faillisseinent van JOHANNES LEMSON, koopman en winkelier, wonende te Zierikzee, worden OPG KRO EPEN tot bjjwoning der lste VERGADERING TER VERI FICATIE DER SCHULDVORDERINGENwelke zal gehouden wordeu ia het Geregtsgebouw to Zierikzee op <len lOden October e. It., ten 12'/, ure. De Curator, Mr. J. W. D. SCHÜURBEQUE BOEIJE. AANGEBRACHT TE BROUWERSHAVEN, DE NAVOLGENDE STRANDGOEDEREN Eene aanzienlijke partij stalen Staafjes los en in vaatjes, gemerkt HE. B. T. 4K. I. C. R. V. VI enz. Eenige stukken oud-roest Staafijzer, ongemerkt. Circa vijftien vaam Ketting; bovenstaande goederen zjjn in zee met duikertoestel gevischt. Een oud-roest Anker zonder stok, wegende p. m. lOO K.G., ongemerkt; en Een Anker met ijzeren stok wegende p. m. ÏOOO K.G.gemerKt 14245—73. L. P. H. T. 0 1115. 13.11. 1met circa -155 vaam KETTING, geyiaebt in de Roompot. Zjjdie vermeenen daarop regt te hebben worden voor de vler<le maai opgeroepen tot reclame. Bboowebshavbx, 10 Juljj 1875. De Burgemeester van Bromcershaven, J. M. LOCKER de BRUIJNE. De GRONDEIGENAREN in Duivendijke voor zoover deze zich nog niet hebben ver klaard omtrent den AFKOOP van liet TIENÜREGT, worden verzocht zich alsnog binnen nelit «lassen te verklaren aan de daartoe gekozene Commissie. Gegadigden voor het PACHTEN van KONIJNEN-JAGT onder Renesse, kunnen zich aanmelden op Znturrfnfg den lO October aanstaandein de herberg van KAPPERS te Renesse, tusschen 12 en 2 ure. De Deurwaarder J. FRANSE, zal WocntMlutc 13 October 1875 's morgens 10 ure, aau het huis C 457in de Nieuw- stad te Zierikzeepubliek verkoopen EENE PAKTIJ waaronder2 TAFELS. 1 UITTREKTAFEL, 1 BLOE MENTAFEL met BLOEMEN, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, IJZER-, KOPER-, TIN-, PORCE- LEIN-, GLAS- en AARDEWERK, 1 KASTKLOK, 1 BUREAU, 2 LEDIKANTEN, 1 HOEKKASTJE, 2 LAMPEN, 2 LATAFELS. 1 antieke KAST met SNIJ WERK, voorts 1 PLUIMENBED mot toebchooren eene part» BORSTELWERK, een WINKEL-OPSTAND on WINKELGEREEDSCHAPPEN, koperen SCHALEN en BALANSEN en andore GOEDEREN meer. Do WINKEL-INVENTARIS is nlfc clo liaml to koop. in do gemeente Nieuw en Sint Jóosland op VRIJDAG den IS October I87G, des voormiddags om 10 uren, bjj het huis wjjk A no.^72, op bet dorp Nieuwtand, laatst bewoond door wjjlcn den Oud-Burgemeester A. BLIEKten overstaan van den Notaris L, L, WOÜ- TEUSEN, van: oud 5 en 6 jaren, 1 zwart MERRIEPAARD lood 8 jaren, 2 bruine MERRIEPAARDEN oud 2 jaren1 jaarling grjjs MERRIEPAARD1 VEULEN, RIJTUIGEN, WAGENS, PLOEGEN, EGGEN, 1 Dorschmacbine voor 2 paarden, een© groote party Landbouwers-, Melkers-, Zolder- en Stalgereedschappen enz. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdng den SO October T&TCN, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den Heer J. A. VERTON, ten diens sterf huize te Dreischor, publiek verkoopen: Eene unn/.Ienl\jke party ROERENDE GOEDEREN, waaronder eiken KABINET, dito BUREAU, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, drie veeren BEDDEN met TOEBEHOORENPorweleln- Koper-, Tin-. IJzi-r-, Glas- en Aarde werk, BAROMETER, HAARD, BOEKEN, enz. De Notaris Mr. J. MOOLENBÜRGH zal, op nader te bepalen dag en plaats in lllÜBi October of November, ten ver- zoeke van het BESTUUR der BANK van LEENING te Zierikzee, in het openbaar presenteren te verkoopen: staande en gelegen in de Minnebroedcratraat te Zie rikzee, kadastraal bekend sectie A no 954, ter grootte van 12 Ares 34 CeDkiares. Uit cl© linncl t© koop Een WOONHUIS en ERVE, zijnde eene zeer florissante BrooclbaUltery en WinUel-AiFnlre, staande en gelegen op den dorpe van Kapelle. Te bevragen bij den eigenaar F. STEVENSE en ton kantore van Mr. P. J. A. van DAM to Goes. T E koop: [root 1,54 Elmet TOEBEHOOREN ADRIAANSE te Zoutelande. BERICHT BE IV ONTVANGST EE IN EB SMAAKVOLLE KEUZE benevens VOETZAKKEN, LAMSVELLEN, COLLIERS em. Beveelt zich tevens aan tot het maken en vermaken van alle soorten van BONTEN". M. FRANKEN, Md. Tailleur, Havenplein. KLEERMAKER, PONTSTRAAT, Duffelsche Jassen van af ƒ8, dito Jongens van af ƒ4, Flanellen Over hemden van af ƒ2,50, Mans- en Jongenspetten alles tot zeer lage prijzen. Beveelt zich beleefdelijk aan tot levering van verdere artikelen. In ruime keuze voorluanden: Oude HAARDEN worden INGERUILD. Fabriekant, St. Jansistrnnt- Kooien- en Turfbakken. HaardstellenVegertjes, Staanders, Plaaldoek en Haardkleedjesgroote sortering bij begint de T R EKKING van de EERSTE KLASSE der 289sto STAATS-LOTERIJTen Kantoro van den ondergeteekende zjjn nog IIEELK en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen. Prjjs-courant. .J. OCHTMAN. AAN BE VAN R. G. PEL, te Dordrecht, VOORHANDEN: Verschillende soorten van r||tuieren BAROUCHETTES, JAGTWAGENS in den Olie, TILBURY"S, ééuo goedo gebruikte DROSKW1E. dito VIGELANTE, alsmede TENTWAGENS, BAROUCHETTEN, geschikt voor zo mer- en wintergebruik voor 4 en 6 personen en meer andere soorten van RIJTUIGENvoor do deugdeljjk- hcid wordt gegarandeerd. Bestellingen worden met don meCBten spoed uit gevoerd. eene lading puiUe grove RnhrSCHAAL- en M A ATKOLEN voor rekening van Moolenburgh Co. het schip .Maria" van Rotterdamkapt. Hoydonk met een lading Ee«*«t© Kwaliteit Ruhr Haard en Kagchelkolen voor rekening van W. BAARS te Zierikzee. Boomkweckcr te Biezelinge, gem. Kapelle, Z.-Beveland, beveelt zich beleefde!jjk aan tot het leveren van alle soorten van voor Bosschen, Wegen en nieuw© soorten van AARBBEZIÉNPLANTEN en al wat tot het vak behoort. Bjj aanvraag worden prjjs-couranten gratis T. v. d. Molen Mesman en Zonen, Boomkweekers te Boskoop bieden zich aan tot het leveren van allo soorten van en OPGAANDE BOOMENtot zeer billjjho prjjzen. Cbmmlssles worden aangenomen bjj C. WON- DERGEM, tuioieT te Noordwtlle. Z I JS K I K Z E II Magazijn van Pak-, Winkel-, Tabaks-, Stroo- en Grauw Papier. verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER Hoofd-Agcnt voor SCHOUWEN en DüIVELAND. Spanje Binnenlandsche Schuld. Be vjjf vertellenen COUPONS kunnen worden ingeleverd bjj de Makelaars VAN BKR STARP A BERG. Heeren LANDBOUWERS Do zoo gunstig bekende VLEESOHM EST aangevoerd van Fray-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan- do uit afval van geslagt veegedroogd en tot poeder gemalen welke de vereisebte bestanddeelen bezit voor een goede bemestingen zich aanbeveelt door l>il- ïyic© prjj»alsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Antwerpen InforraatieB bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. ZLJ, die genogen zjjn SUIKERPEëN te varen voor 3 de 2000 kilover voegen zich bjj JACOB BUTIJN te Anna Jacob* Polaerdie tevens vier (groote OSSEN te l«oop aanbiedt. KONINKLIJKE N edcrlnudsclio vam Matrassen, Bedden, enz. te MIDDELBURG. maakt bekend dat als AGENT zjjner fabriek is aan gesteld do Heer M. S. POLAK te Zierikzee; voornoemde Heer is ook belast voor de door Z. M. geoctrojjeerde CHEMISCHE STOOMZUIVERING, aan bevolen door Z. Ex. den Heer Commissaris des Konings en Heeren Doctoren. MARÉCHAUSSEE gevraagd, om voor iemand in de plaats te tredenop eene aannemeljjke voorwaarde. Yereischten zjjn: lang 1,674 Meter, lezen en schrjjven oud tusschen de 20 en 40 jaren. Brieven franco of in persoon adreB E. JONKER, Matécliaussée te Alem, N.-Brabant. TERSTOND of met NOVEMBER BIEDT ZICH AAN een gehuwd BROOB BAKKERS-KNECHT, P. G. Adres franco tusschen twee poorten te Goes In een klein gezin wordt TERSTOND gevraagd eene HUISHOUDSTER adres bjj de Uitgevers dezes. Eene geschikte DIENSTMEID, niet beneden de dertig jaren, van de H. G. en bekwaam om een liuishomlen te besturen, TERSTOND benoodigd bjj J. DRONKERS, Broodbakker te 's Heerenhoek. Een© DIENSTMEID benoodigd bjj Mejufvrouw la BRAND, Nobelstraat. Een BURGER-DIENSTMEISJE benoodigd, niet beneden de 14 of 15 jaar; te bevragen bjj den Boekhandelaar de MOOIJ. Uitgevers: BE LOOZE WAALE. Snelperedrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE A VAN DI8HOECK, MèfetttfcMt, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2