Belangrijk Berigt Holloway's pillen. fro. 8 EËIV SIIDS-KMCBT, V er scheiden heden Iels over Maastricht. Correspondent ie. De Notaris J. M. Bouvin De Notaris J. M. Bouvin Uit de hand te koop: TE KOOP: Waarborg-Vereeniging I. VAN LEUR, Zilver Een SMIDS-KNECIIT LEES HIER! Eci»i»e leden der vcrecui»iug van eigenaren van liuiren fn woningen, slaande binnen tic stad Utrecht en derzcl- vcr vrijheid, lot onderlinge ver waarborging der geregts- hoslen door gedwongen ontruiming (rlilogement) van ge in ekige huurders, zijn zeer ontevreden over veranderiicen ol bijvoegsel», die de commissar issen inliet reglement heb ben gemaakt en spreken van die verceniging te willen ver laten. Het ware te wensclien dat alle leden er zoo over dachten en die vereeniging geheel ontbonden werd. En waarom Ilel is voor eigenaren van Ir uiten toch zoo ge- -411 nk kei ijkAnders heelt men zoo veel moeiten onkosten •om ecucn kwaden bctaalder uit zijn huis te laten zetten* maar nu gaat men eenvoudig in hel fonds betaalt eene •kleinigheid en laat het er gerust op aan komen Ik zal u eens zeggen waarom. Vooreerst komt die klei nigheid op rekening van de arme huurders. Men moet die immers uit de li uur vinden. Ten tweede zijn door die vereenigiug de humhinsspcciilnnten de hniswoekeraars ^geheel de baas. Een arme drommel, die verhuizen moet, •omdat hij de huur niet heeft kunnen betalen kan geciie •woning meer krijgen van een der leden dier vereenigiug. 31ij moet dus wel zoet zijn betalen wat inen eischt en zelfs van tijd tot lijd zich zuchtende de opslag van huur tinten welgevallen. De goeden moeten het met de kwaden ontgelden en beiden zijn banger voor de stem van den huisheer dan voor becreugobrul. Het is dus niet te veel gezegd als wij beweren t de ver- <•(•0iging van eigenaren van huizen lot onderlinge vewaar- irorgïng der gercgtskoslen door g<dwongen ontruiming van -gebrekige huurders is eene uitvinding der woekerzucht en ccnc bescherming ann woekeraars verleend. Vele soortgelijke uitvindingen zijn' niets anders, dan kunstmiddeltjes, om de beurs te spekken miu mannen <lic niet meer weten van welk hout pijlen te maken en die duizendmaal meer schuld hebheu dan arme daglooueis van huishuur. Wanneer dus vele administrateurs en agen ten van soortgelijke openbare handelingen even mede- •doogenloos van hunne schuldeischers behandeld werden als zij arme daglooners behandelen dan zouden er vtlcu in huizen wonen, waar zij geen cent huur iu behoeven te hola Jeu en bovendien den kost voor hel eten hebben. I3.TGES0ITDB1TB ^?'JZ231T. Mijnheer Het is mij meermolen gebleken, zoo bij gele genheid der quaestien uver het Duilsche Bund, als nu onlangs nog bij de veelvuldige wisseling der gedachten, over het nu ingetrokken wnls-onlwerp der Regterlijke organisatie dat vele en daaronder bekwame mannen liet er voor hielden dat Maas tricht c. a. aan ons Bijk is toegevoegd als een toe geworpenonpassend aangenaaide lap aan een ge ordend kleed. Velen toonen dus in het denkbeeld te verkeeren dat wij te voren «ooit iets gemeens gehad hebben met die stad. En daar dit eene grove, geschiedkundige dwaling is heb ik uit de oude doos: Historic, het nevensgaande, len bewijze van liet ongegronde dier meening bijeengezameld, met verzoek, hetzelve, des waardig keurende, in uw veel gelezen Blad op te nemendaar ik het niet overbodig achtsoortgelijke dwalingen die ook in staatkundige aangelegenheden kwaad kunnen stichten en aanleiding geven tot zeer verkeerde be schouwingen en maatregelen legen te gaan. Maastricht bij de geschiedschrijvers en oudheid kenners ook bekend onder den naam van Trajcctum, zonder verder bijvoegsel waardoor het wel eens is gebeurd dat men hetzelve heeft verward met Utrecht, hetwelk door de schrijvers met denzelfden naam bestempeld wordtis eene stad wier oor sprong zich in de oudheid verliest. Volgens het gevoelen van de meesten echter van Luikschen oorsprong zijnde, strekte zij tot op den jare 698 ten zetel van het Bisdom hetwelk later, door de regtsquaestie over Maastricht, no pens hare betrekking lot de vereenigdc Nederlanden, den naam voerde van Prins Bisdom. Eerst na den marteldood van den Heiligen Lambertus werd de zetel des Bisdoms te Luik gevestigd; doch niet, zoo als sommige geschiedschrijvers vermelden ten jarc 1290. De heldhaftig en onversaagde Vorst Frederik Hen drik heeft die stad voor de Republiek veroverd ten jare 1C32 en zulks, niettegenstaande de on- inenschte verwoester van Maagdenburg Pappen - heim getracht bad, den Prins in zijne linien aan te lasten en do belegering te doen opbreken. Niet lang echter bleef dezelve in het bezit der Repu bliek. Veertig jaren later bemagtigde Lodevvijk de XIV dezelve; doch zes jaren later, te weten in 1678bij het sluiten van den vrede van Aken werd dezelve door dien Vorst aan onze republiek terug gegeven waarmede zij is vereenigd geble ven tot op de Alliantie van 17 Mei 1795 als wanneer zij, krachlens het beruchte Tractaat, het welk de Verecnigde Nedei landen herschiep in de Bataafsche Republiek, aan de Franschen is over gegaan. Men ziet dus, dat deze Stad onverminderd alle Staatkundige woelingen en wisselingen nimmer, als een deel van Belgie uitmakende is beschouwd. Eerst na het Weener Congres gelijktijdig met de vereeniging van Zuid- en Noord-Nederland is zij verheven tot de hoofdplaats der provincie Limburg. Vóór dien lijd bezat zij eenen zoo genoemden in- divisen Magistraat welke jaarlijks aangesteld en veranderd werd door twee gedeputeerden van het Prins-Bisschop van Luik en twee van de Staten- Generaal welke den titel voerden van Commis sarissen-dcciseurser. bestonden uit twee Hoofd— schouten, twee regerende Burgemeesters, veertien Schepenen acht gezworen Kaden twee Betaal meesters twee Pensionarissen en twee Secretarissen fier Schepenstoelen of Honge Geiegten en twee Ontvangers der nieuwe Stadsiniddelen, behalve één Ooivanger van do Statcn-Generaal. Het bewind van Maastricht werd alzoo gedeeld tusschcn den Staat en den Prins-Bosschop van Luik alleen do vesting en de bezetting stonden geheel onder het gezag der Staten-Generaalterwijl de Magistraat gelijkelijk bestond uit Protestanten en Rouinsclt CalItolijken. De Prins Bisschop was een Duitscb Rijksvorst en met dezen deelde onze voor malige Republiek het Burgerlijk bestuur over Maas tricht. Hieruit blijkt ontegenzeggelijk dat die stad se dert 1632 nimmer met Biaband of eenig ander gewest vereenigd geweest en dal bate toevoe ging aan Ons geen nieuw denkbeeld is. 'sHcrlogenbosch, Uw bestendige lezer 20 Mei 1832. W. Het Kommer van aanstaanden Donderdag zal een dag later uitgegeven worden. Ad- verlentien kunnen ingezonden worden tot Donderdag morgen 10 ure. ADVERTENTIES. De Notaris J. P. van BORRENDAM zal, op Woensdag den 26 Mei 1852, des namid dags ten 2 ure preciesaao het Huis gemerkt letter D, n.° 529, staande op den Visschersdijk te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen eene partij MEUBELEN en HUISRAAD bestaande in Kabinet, LadetafelKast Mangel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Klok ken, Bedden, Koper-, Tin-, Blik-, Glas- en Aardewerken hetgeen meerder zal wor den geveild. Zullende die Goederen, daags vóór de verkoopingdes namiddags van 2 tot 4 ure in liet voormeld huisdoor een ieder kunnen be- zigligd worden. zal, op Vrijdag den 28 Mei 1852, 's morgens ten 10 ure, ten verzoeke van F. G005SE, voor zijn Woonhuis te Nieuuierkerk, publiek presenteren te verkoopen Meubilaire Goederen een nieuwe en een oude BoerenwagenKlemwagen Pkaüton, Vijfbalks Egge en andere Goe deren. zal, op Viijdag den 4den Junij 1852,'s namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van JAN van de STOLPE, als beneficiair Erfgenaam zijner Ouders, H. F. van de STOLPE en JOH.1 SNEEVLIET, te Nieuwer ker k, vóór het sterfhuis derzelve, publiek presen teren te veikoopen; Eene partij Meubilaire Goederen en andere Voorwerpen; en denzelfden dag, des namiddags ten 6 urein de Herberg de Meehaat, aldaar een Woonhuis, Schuurtje, Erf en gevol gen staande en gelegen te Nieuwcrkerk voor noemd, in de Kerkstraat, n.° 52, kadaster sectie M, n.° 397. Nadere information te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. ggs3 Mr. C. J. FOKKER Curator in het Faillissement van MAR1NUS BEVELANDER Timmerman en Winkelier te Brouwershaven, zal, op Vrijdag den 4 Junij 1832, des namiddags ten 3 ure, teil huize van FREDERIK van 't HOF, te Brouwershaven, door het Ministerie van den Notaris C. J. van der HALEN daartoe speciaal benoemd met inachtneming der voorschriften van artikel 1253 van het Burgerlijk Wetboek, in het openbaar veilen en verkoopen: 1 Een WINKELHUIS en ERVE, staande en gelegen binnen Brouwershaven, aao de Zuidzijde der Haven, wijk B., nommer 19, kadaster sectie C, nommer 362in houdsgrootte 1 Roede 08 Ellen. 2." Eene ERF of HOVENIERING, gele gen als voren aan de Westzijde van den Pjortdijk sectie C nommer 482 groot 3 Roeden 40 Ellen. 3.° Den blooten eigendom van het Moederlijk Erfdeel van den gefailleerden MARiNDS BEVELANDER, ten bedrage van f 596,60, waarvan het vruchtgebruik levenslang is besproken aan HENDRIK BEVELANDER, Landman onder Oud-Vossemeer. De Notaris inr. J. J. ERMERINS zal, sJpS||.op Maandag den 7 Junij 1852,'s middags ISSlsËjS''ten 12 ure, voor na te melden Gebouwen, presenteren te verkoopen: 1." 2." Een WOONHUIS en ERVE, slaande en gelegen op de Nieuwe Haven, te Zie- rikzee, wijk C, n.° 204en Een STAL en ERVE, staande en ge legen in de Krepelstraat aldaar, wijk C, n.° 184 toebelioorende aan de Erven PI ET ER KOEVOËTS. De helft der koop som kan als eerste Hypotheek op voor schreven Gebouwen gevestigd blijven. Nadere information te bekomen ten Kantore van Voornoemden Notaris. Bene zeer goede SMIDS RLAASBALG. Adres bij J. KRIEGER Hoefsmid te Kupelle(eiland Zuid-Beveland.) Oude Groene KIEMEN, bij A. J. CAPPKL- LË, Az., in het Poort-Ambacht. O» De Makelaars van der Slarp dt Berg brengen bij deze ter kennis van allen die daarin belang mogten stellen, dat zij zijn aangesteld tot Hoofd-Agenten van eene Algemeene Onderlinge onder de zinspreuk suit Voorzorg," opgerigt te Dordrecht, onder het bestuur van J. C. van MAAR. SEVEEN, en onder toezigt van vier Commissaris sen waarvan het doel is, om bij overlijden van de Leden dezer Vereenigiug, hunne nagelatene be trekkingen of andere aan te wijzen personen, eene bepaalde som, hetzij f 600, hetzij f 300, eens ge vend geld te verzekeren, Reglementen dezer Vereeniging zijn, op aanvrage bij bun te bekomen en liggen ter lezing in de voornaamste koffijhuizen te Zierilszee, en in de dorpsherbergen der eilanden Schouwen en Duivelend. van Rotterdam Fabrijkant in Harpen Bui len Koperen-, IJzeren-, Perkamen ten-, Kemelsharen-, Zijden- en Meekrap- Zceften IJzerdraad- en Vlechtwerk berigt bij deze aan zijne geëerde begunstigers dat hij alhier gearriveerd is met eene groote sortering Zeeften en andere artikelen tot zijn vak behoorende welke zeer soliede zijn bewerkt en tot vaste prijzen worden afgeleverd. Hij is gelogeerd bij R. van MEERENDONK in het Rotterdamsche Veerhuis op do Nieuwe Haven te Zierikzee, waar hij 8 dagen zal ver blijven. SE3* De ondergeteekende berigt liet geëerde publiek, alsdat hij nog tot en met Vrijdag zal zijn uitgepakt, in het Logement van Zeeland, bij Mej. de Wed. SWARTS; beveelt zich in een elks gunst en recommandatie, en blijft dankbaar voor het veelvuldig bezoek en geschonken vertrouwen ge durende zijn verblijf alhier. Met achting, UEd. Dw. Dienaren, P. de ROO van ERP. voon heeren Ingenieurs Opper-Commlezen OpzlgtersDijkbazen Aannemers, enz. In de Provincie Zeeland. Bij den Boekhandelaar A. M. E. van DIS- HOECK te Zierikzee, zal binnen weinige dagen gedrukt te bekomen zijnhet BESTEK van AANBESTEDING voor het vernieuwen der Rijswerkcn en hel maken van Steenglooijingen aan de Calamiteuse Polders van Zeeland gedurende het jaar 1852 in zak-formaatdoorschoten met wit papier en ingenaaid met linnen rug waarvan de prijs zal zijn f 1,10bij de sedert jaren be staande behoefte aan zulk eene uitgave behoeft er wel niets ter aanprijzing gezegd te worden. Hetzelve zal mede te bekomen zijn bij de Ge broeders Abrahams te Middelburg de Wed. Kleeowens ie Zoon te Goesen verder bij alle Post-Directeuren. KS* Van den Heer C. VREEKE, in Goes hebben wij het volgende berigt ontvangen: BASTIANA QUJST, te Colijnsplaat, in Noord- Beveland, die lang aan gebrekkige spijsvertering leed en op het laatst zoo erg werd, dat zjj bloed opgaf, is door het eten van IIUBAKRY'S GE* ZONBHEIDS-MEEL geheel genezen, en nu weer zoo gezond als zij wenschen kan. DIT GEZONDHEIDS-MEEL is even als Arrowroot, een Planteuvoedseldat versterkt en ligt verteerbaar is, liet bezit bovendien de eigen schappen, verzwakte verterings-organen en alle door gebrekkige spijsvertering ontstane ziekten te genezen. Nadere beriglen worden Gratis afgegeven in on- derslaandc Depóts. Amslerd.uo, Verkoophuis. Goes, C. Vreeke. Middelburg, J. C. Kries. Zierikzee C. van Schaik eu iu de andere Sleden. Z Vo< Frf Voc De pillen van Holloivay hebbeu eene buiten gewone weldadige uitwerking ia gevalleu van leverziekte. Een heer, te Dhobalh Factoiy. bij Calcutta woonachtig, beeft aau zijnenkvader James Nichol iu de Oxfordstraat N° 15, te Londen geschreven dat hij reeds sedert ge- ruimeu tijd aan leverziekte en zware pijnen in de zijde leed; eu dal hij tcu gevolge van het gebruik der Holloway's pillen, in zeer korten tijd meer verligting in zijne on gesteldheid heeft gevoeld, dau vroeger in 17 maanden tijds van de behaudeliug der voornaamste geiieesheereu iu Iudie. Daarom ware het weuschelijk dat officieren vau het leger, eu audere welke in die warme land.'n leven, dikwijls hevig lijden aan leverziekten, maagkwalen enz. steeds vau dit zoo heilzaam middel gebruik inaikten. Door het vermeerderd Debiet zijn de PRIJZEN van heden af de volgende Doosjes Pil len van ƒ0,90 2,10 ƒ3,30ƒ7,75 15.30 23,50 Potjes Zalf van - 0,90 - 2,10 -3,30 - 8,15 - 15,90- 23,90 Zijn op frauco aanvrage a Coniptant te bekomen bij den Heer J. W. VERBEEK VROLIJK te el r J. STRAATMAN, Hoofd-depóthouder te's Hertogen- bosch, alsmede te LondenStrand 244 HollowayW E tablis sant entI Uithoofde Ifeest, «al d» |jl Mei niet Jtcg» Eeu STAMPER benoodigd in de Mee- stoof de Zon, te Zierikzeeadres bij den Boek houder W. van der STABP. benoodigd, bij J. KEBPESTEINIe Bruinisse. Benoodigd om dadelijk in dienst te treden, het Boerenwerk grondig verstaande, tegen be hoorlijk Salaris, Kost cn Inwoning. Iemand hierop reflecterende, vervoege zich in persoon of met franco brieven, aan JACOB van de ROOVAART, Mr. Smid, tc Middelharnis. K3=* AIIUIJSSENRukker te TVemeldingc, verlangt een Piattenlandsch Bakkers-Knecht, niet beneden de twintig jaren, Gereformeerde Gods dienst, zoo spoedig mogelijk. Hierop reflecterende, worden verzocht liefst in persoon, anders brieven franco, aan bovengenoemden zich te adresseren. gg> Terstond eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij Mevrouw MULOCK HOUWER, Kloek. Bij den Uitgever dezes zal op aanstaan de Woensdag morgen ten negen ure k 10 cents verkrijgbaar zijn: ils toegezongen aan den WelEÜ. Geh. HeERE M. S. DU ÖRANE Lid der Provinciale Staten van Zeeland Ridder der Orde van den Nederland- schen Leeuw, en Burgemeester der stad Zierikzee, bij gelegenheid dat Z. E. G. laatstge noemde Betrekking gedurende vijf en twintig jaren had waargenomen, door de gezamentlijke Weeskinderen ter dier Stede, vervaardigd door M.' J. BERMAN. (Naar opgegeven Zangwijze.) TE ZIERIKZEE TER DRUKKERIJ VAN F. oe LOOZE, Sedert den Lu Burgeme Lr waargen Iwelgeb. Heer len WelEd. Toeu eerstg jllooge Reger lilie betrekkin bekleed wort der Burgerij dal niemand den toen mali den. Het onlbr tabaal van d algemeeuen 1 waardigsten mimen. Dot van Willem waarde en gi acizijn der s do Crane bi_ waardigheid 1 Daar daag Do eed, voo ing gevorde zoodanig binnen. Naauwelijl of de toevloe ten van vre ian den dag jaar en talk ininrl Hoofd lijner aanko ^dragen we ie 26* dag brak weder at dezelfde 1 betrekking, bied der Burg Die heuge bekend eu h< len medewei ioon dien h - Naauwel jenrood de bedachtde /aken op liassen. Het plaatste vooi volte eerepo tater weder jtan Ncderlai net twee pr lad voorstel lat meesters Ulriaensens, ioor de wel :oor het g jmaakvollc iotanischen illerlei ^vJuli fiyici' des 1 Van doa h

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1852 | | pagina 2