De teelt van Pootaardappelen in het Zuidwesten I Gewasbescherming een recht, een voorrecht De klasse De oppervlakte De rassen korte wenken akkerbouw De toekomst van de pootgoedteelt in het Zuidwesten Landbouwschap wil uniforme regeling kwekersrecht binnen de EG Recht Voorrecht Tenslotte AARDAPPELSELEKTIE KURSUS In de afgelopen jaren is door de 3 Konsulentschappen voor de Akker- en Tuinbouw in het Zuid westen in de hoofdakties aandacht besteed aan de teelt van aardap pelen en de "kleine gewassen". In beide akties was relatief weinig plaats voor de teelt van pootaard appelen opgenomen. In de komende maanden worden daarom 6 artikelen geschreven ge richt op de teelt van pootaardap pelen in Zuidwest Nederland. Hierin komen met name aan de orde: plantaantallen, voorbehan deling pootgoed, de bemesting, de rhizoctoniabestrijding en het keu- ringsbeleid van de NAK. In dit ar tikel wordt een algemene schets gegeven van de pootaardappelteelt in het Zuidwesten. men deze rassen ca. 87% voor hun re kening. Het verloop in de jaren vanaf 1980 is in grafiek 1 weergegeven. In Zuid-Holland zijn vooral van be lang: Alpha, Desiree, Diamant en Cardinal en in minder mate Bintje. In Zeeland zijn dit Bintje en Alpha en in West-Brabant Bintje en Spunta. In het Zuidwesten wordt voorname lijk voor de klasse A geteeld. In ta bel 2 staat voor de 6 eerder genoemde rassen het aandeel van klasse A van het totaal weergegeven. Tabel 2 Aandeel klasse A van de to tale oppervlakte voor 6 rassen (Bron: NAK) klasse A Ras van het totaal Vanaf 1975 tot en met 1982 schom melde het areaal tussen de 2.500 en 3.000 ha. Na 1983 is het areaal vrij sterk toegenomen tot ruim 4.000 ha in 1986. Zie ook tabel 1. De oppervlakte is vooral toegenomen in de gebieden Zuid-Holland en Zee land en in veel mindere mate in West- Brabant. De totale oppervlakte aard appelen in het Zuidwesten was in 1986 ca. 36.000 ha. Van de totale opper vlakte aardappelen is dus 11% poot- aardappelen. De totale oppervlakte pootaardappelen in Nederland in 1986 was ca. 34.300 ha. Verhoudings gewijs is het aandeel in het Zuid westen dus nog gering, maar dit wordt steeds belangrijker. In het Zuidwesten wordt een groot aantal rassen geteeld. In 1986 in to taal 49 verschillende rassen. Naar op pervlakte gemeten zijn er slechts 6 rassen met een beteelde oppervlakte groter dan 100 ha. Het ras Bintje neemt het grootst aandeel in beslag. Verder zijn Alpha, Desiree, Diamant, Cardinal en Spunta van belang. Van de totale oppervlakte in 1986 na- Kiemlustigheid bij aardappelen le vert dit jaar problemen op. Vaak is de eerste keer gassen vervroegd en in verhoogde dosering toegepast. Ver de tweede keer gassen uit in de eerste helft van december om de kieming volledig te stoppen. Hiervoor kan een normale dosering van 20 ml per ton worden aangehouden. Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Dit blijkt o.a. uit het gegeven dat van oogst 1986 reeds 2,6 miljoen ton aardap pelen is aangemeld voor de kwali teitsregeling aardappelen. Om een goede kwaliteit te kunnen leveren zult u in elk geval de temperatuur van uw produkt goed en betrouw baar moeten kunnen meten. Aardappelen als grondstof voor fri tes en vooral chips dienen zo weinig mogelijk reducerende suikers te be vatten. Deze veroorzaken nl. ver kleuring en smaakafwijking aan het eindprodukt. Bij doorwas en onrijp rooien komen er meer suikers voor. Bewaar derhalve niet kouder dan 6° voor frites of 8° C voor chips. Onge merkt wordt toch vaak te koud be waard. Meestal wordt enkel bovenin het produkt gemeten, terwijl daar de temperatuur juist het hoogste is. On derin het produkt en langs de kant schuilt immers het koude gevaar. Plaats daar ook een, of meerdere be trouwbare produkt-voelers. De vor ming van reducerende suikers in aardappelen verloopt geleidelijk en bereikt meestal pas in januari/fe bruari kritieke waarden. Om proble men hiermee te vermijden verdient het aanbeveling, om onrijp geoogste partijen zo mogelijk vóór januari af te zetten. Onrijpe partijen hebben een laag onderwatergerwicht. Vrijdag 28 november 1986 Bintje Alpha Desiree Diamant Cardinal Spunta 87 98 95 100 97 97 De in tabel 2 genoemde cijfers zijn ontleend aan het overzicht van de lijst van te velde goedgekeurde pootaard appelen van het keuringsgebied Rivieren-Delta Nederland. Dit keu ringsgebied is groter dan het Zuid westen, maar gezien het grote aandeel van de oppervlakte pootaardappelen in het Zuidwesten binnen dit keu ringsgebied is aangenomen dat deze cijfers voor het Zuidwesten niet af wijken. Of een bepaalde teelt in Nederland aantrekkelijk is, hangt zeer vaak af van de exportmogelijkheden. Vergro ting van de export in de komende ja ren lijkt moeilijk te realiseren. Afname van het areaal aardappelen in met name de EEG, de slechte koopkrachtpositie van de derde we reld en een grotere konkurrentie van andere landen bepalen deze verwach tingen. Vergroting van de oppervlakte in Ne derland lijkt dan ook niet mogelijk, waardoor een eventuele uitbreiding van het areaal in het Zuidwesten ten koste gaat van andere gebieden. De grotere kans op door luizen over gebrachte virusziekten is een nadeel. Hier staan echter wel pluspunten te genover, n.l. de verhoudingsgewijs la ge druk van andere ziekten en de lange groeiperiode, waardoor een ho- Grafiek 1. Verloop van de 6 rassen pootaardappelen in Z.W. Nederland. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Oppervlakte gekeurde poot aardappelen in ha II III IV V VI Bintje Alpha Desiree Cardinal Diamant Spunta -85 -86 Seizoenen Tabel 1 Oppervlakte goedgekeurde pootaardappelen totaal en per gebied in het Zuidwesten (Bron: CBS en NAK) Het Landbouwschap is voor de tot standkoming van een uniforme rege ling binnen de Europese Gemeenschap voor het kwekersrecht. Een dergelijke regeling moet geba seerd zijn op reeds bestaande natio nale kwekersrechten. Dit heeft het Landbouwschap aan minister Braks van Landbouw en Visserij geschre ven. Een eigen afzonderlijk EG- kwekersrecht wijst het Landbouw schap van de hand. Bij een eventuele regeling in EG- verband zou de Europese Commissie de afspraken die binnen de Union In ternationale pour la Protection des Obtentions Vegetales (UPOV) zijn ge maakt als uitgangspunt moeten ne men. De UPOV is de internationale unie voor de bescherming van plant aardige voortbrengselen. Alleen over heden kunnen lid worden van de unie. Het Landbouwschap is van mening dat het UPOV-verdrag voor de hele gemeenschap bindend moet zijn. Het aanvragen van het kwekersrecht zou in de toekomst alleen in het land van vestiging van het kweekbedrijf plaats vinden. Bij het onderzoek vooraf gaand aan het kwekersrecht zou dan volstaan kunnen worden met een on derzoek in enkele landen van de EG. Hierbij is het dan tevens mogelijk om rekening te houden met de klimato logische verschillen tussen de landen onderling. Ook zou het volgens het Landbouwschap mogelijk moeten zijn dat een toekenning van het kwe kersrecht in een lidstaat van de ge meenschap dan ook geldt zonder beperkingen in de andere lidstaten. Jaar Zuid-Holland Zeeland West-Brabant Totaal 1970 673 756 764 2193 1975 660 953 729 2342 1980 1075 991 725 2791 1982 1243 1050 698 2991 1983 1321 1076 744 3141 1984 1383 1295 678 3357 1985 1528 1250 795 3573 1986 1596 1560 907 4063 gere kg-opbrengst per ha kan worden gerealiseerd. Gezien het voorgaande lijken de mogelijkheden vooral te lig gen in het gecertificeerd pootgoed en de monopolierassen. Telen van poot aardappelen van een hoge klasse is in verband met de virusdruk risiko-vol. Opname van pootaardappelen brengt echter enkele problemen met zich mee, n.l. de moeilijkheidsgraad van de teelttechniek (b.v. selektie en be mesting) en de opslag (i.v.m. kiem- remmingsmiddelen). Een eventuele opname van pootaard appelen in het bouwplan dienst dan ook een zeer goed doordachte stap te zijn. Namens de konsulentschappen voor de akker- en tuinbouw in het Zuidwesten, J.A.M. Withagen Sandoz; een verschrikkelijke ramp! Daar zal iedereen het mee eens zijn. Bijna dagelijks gebeuren er rampen. Grote en kleine, maar er wordt hier direkt weer doorgetrokken naar het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. 50% van alle middelen worden overigens buiten de land- en tuinbouw gebruikt. Het geb/uik ervan is voor de gehele land- en tuinbouw een verworven recht en voor de hele mensheid is het een voorrecht. Daar door heeft nog een groot deel van de wereldbevolking genoeg te eten. Ik word er vaak verdrietig van wan neer iemand weer eens een uithaal doet naar land- en tuinbouw, naar het gebruik van gewasbeschermingsmid delen in de land- en tuinbouw. Het is in Nederland verboden om chemische middelen te gebruiken, tenzij die mid delen door de Nederlandse overheid officieel zijn toegelaten. Er is een spe ciaal overheidsorgaan, de C.T.B. Commissie Toelating Bestrij dingsmiddelen), die dat namens de overheid onderzoekt en regelt. In die commissie zitten nu eens geen boeren of tuinders, ook geen fabrikanten en ook geen handelaren. Neen, er is geen direkte inspraak vanuit het bedrijfsle ven. De commissie bestaat uit zeer deskundige, objektieve ambtenaren van een hoog kaliber! De commissie leden komen uit de disciplines van volksgezondheid, milieu en landbouw en de middelen die wij in land- en tuinbouw gebruiken, zijn allemaal zwaar beproefd, langdurig, meerja rig, tegen zeer hoge kosten. De mid delen zijn getoetst op landbouwkundige waarde en tegen bepaalde ziekten. Als de middelen toegelaten worden, moeten ze natuur lijk een goed en deugdelijk effekt heb ben. Maar de middelen zijn ook'getest op mogelijk achterblijven van residu in de plant en in de grond. Residuen die schadelijke gevolgen kunnen heb ben voor mens en dier of voor het mi lieu. En niet na eenmalig gebruik, neen, ook na meerjarig gebruik. Ook wordt nadrukkelijk de dosering in acht genomen. Op elke verpakking staat een officieel toelatingsnummer; op elke verpakking staat een duide lijke gebruiksaanwijzing; er wordt geattendeerd op allerlei voorzorgs maatregelen. Kortom, als een middel eenmaal is toegelaten, dan is het ge bruik voor boer en tuinder wettelijk geregeld. Dan is het gebruik een recht geworden. We mogen blij zijn dat we in een rechtsstaat wonen waar dat kan. En iedereen kan blij en gerust gesteld zijn dat er zo goed op allerlei zaken wordt gepast en in een wette lijk kader is geplaatst. En als blijkt dat er toch zaken aan het licht komen waar niet op gerekend was die scha delijk zijn, neveneffekten hebben, dan is daarover te praten. Dan zoe ken we gezamenlijk naar goede oplos singen: gebruiksbeperkingen, aanvullende voorschriften. Maar het is voor een boer of tuinder verdrietig om steeds maar in een kwaad daglicht te worden gesteld. Je lijkt wel een mis dadiger! Je zou soms het gevoel krij gen dat je er één wordt. Maar nogeens duidelijk; het is voor boeren en tuin ders een recht om middelen te gebrui ken, onder stringente bepalingen, tegen onkruiden en tegen allerlei ziek ten en kwalen. Een recht bij de wet, door de Nederlandse overheid ge regeld. In wereldverband bedoeld mag het van de mensheid een voorrecht wor den genoemd dat er gewasbescher mingsmiddelen zijn. Binnen de kortste keren zouden er hongersnoden ontstaan, zonder het gebruik van ge wasbeschermingsmiddelen en bestrij dingsmiddelen. Het mag een voorrecht worden genoemd, dat er nog zoveel mensen op de wereld ge noeg te eten krijgen. Wat een luxe om zo'n grote keuze te hebben bij ons "dagelijks brood". Wat een weelde, wat een voorrecht! We zijn het beu om voortdurend de kop van jut te zijn. Natuurlijk is het jammer dat er af en toe iets mis gaat, maar daar zijn we mensen voor. Ik praat niets goed, maar wie werkt maakt fouten. Dat is zo op alle terreinen. Met zijn allen zullen we rechtop moe ten zitten, waar dan ook maar: om ongelukken te voorkomen. Jammer dat er voortdurend die dia loog is over het gebruik van gewas beschermingsmiddelen. Men moet eens kijken hoe de export van land en tuinbouwprodukten er uitziet. Een export van ƒ40 a ƒ50 miljard! Alle maal kwaliteitsprodukten. Eén vlieg je, één larfje, één verkeerd blaadje en het is mis. Wij zullen het uiterste doen, wij moéten het uiterste doen om binnen opgelegde regels te blijven; binnen de toegestane regels! We zul len binnen de spelregels ons recht moeten gebruiken om voldoende voedsel voort te brengen van goede kwaliteit! Dat is een voorrecht! A. Vermeer De Stichting Keuringsdienst Rivieren-Delta-Nederland van de N.A.K. te Goes organiseert dit jaar weer een aardappelselektie-kursus. Deze kursus omvat 12 lessen (24 a 30 uur) theorie in de periode januari-maart en enkele praktische lessen in de periode juni-juli. Aan de orde komen o.a. ziekten, selektie, keuring, teelt en bewaring van poot aardappelen. Voor deelname aan deze kursus moet men minimaal een lagere agrarische school hebben ge volgd en over enige selektie-ervaring beschikken. Mogelijke kursusplaatsen zijn Goes en Bem- mel. De kosten voor deze kursus be dragen 50,00. De aanmelding dient plaats te vin den voor 15 december a.s. bij: Keu ringsdienst Rivieren-Delta- Nederland, Postbus 122, 4460 AC GOES. Telefoonnr. 01100 -14710. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11