Op pootaardappelteler rusten zware verplichtingen I V/ V DE KROON OP 7 PHYT0PHTH0RA BESTRIJDING LIGTERMOET j Voorkom spuitsporen VAN BEEK's LUCHTVAARTBEDRIJF b.v. Lelies met kortere trekduur hebben lagere produktiekosten Phytophthora houdt u uit uw aard appelen door op tijd en in een strak schema Liro-Matin te spuiten. I In kritieke perioden (slechte weers omstandigheden en hoge infektie- druk) beschermt u konsumptie- en fabrieksaardappelen met twee bespuitingen Ridomil Delta. Liro-Matin is verkrijgbaar als spuit poeder, flowable en in Water Oplosbaar Folie. 01196-13293 Fouragehandel J. v/d Wege F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 Het is zo langzamerhand geen een voudige opgave om pootaardappe- len te telen. Van diverse kanten zijn er zware verplichtingen op de teelt komen te drukken. Verplichtingen die men overigens vrijwillig aangaat. Vanuit de teelttechnische hoek be zien is het vooral het ziektebeheer dat regelmatig als het zwaard van Damocles boven het perceel poot- aardappelen hangt. Vaak moet het kwaad gezocht worden in de be- drijfshygiënische hoek; we noemen dat: uit de zijlijn. Ter bescherming en voorkomen van diverse knolziek- ten is het gebruik van chemische middelen aan een zijden draadje ko men te hangen door het steeds meer optreden van resistenties. Thans wordt het rooien in twee werkgan- gen weer verder uitgeprobeerd door het I.M.A.G. (het Mechanisatie- instituut te Wageningen) om de aar dappelteler in het algemeen, maar de pootgoedteler in het bijzonder, de helpende hand te bieden bij het bestrijden bij het tegengaan van di verse knolziekten. En hoewel het de meeste boeren niet erg aanspreekt in ons wat grillige klimaat, toch werd het systeem de afgelopen week gunstig beoordeeld door de Neder landse Associatie. Men zal op uitge- breide schaal (praktijkgericht) ver dergaan met beproevingen. We zul len onszelf moeten verplichten het systeem nauwlettend te volgen en mogelijk hier en daar behulpzaam kunnen zijn met "boerenuitvindin- gen". Het steeds meer optreden van resistenties moet het gebruik van chemische middelen beperken en een aantal verrassingen voorkomen. Als we pootgoedteler willen blijven moe ten we onszelf steeds meer verplich tingen opleggen. Economisch De pootgoedteelt is door dit alles zo langzamerhandd een dure teelt ge worden. Heel summier is in het voorgaande aangegeven dat ziekte- beheer langzamerhand geen eenvou dige zaak is. Het brengt in ieder ge val een groot aantal kostenposten met zich die eerder toenemen dan af nemen. Denk maar eens aan posten als uitgangsmateriaal, grond- en knolbehandeling met chemische middelen, beregening tegen schurft, enz. Enkele jaren geleden berekende het L.E.I. (Landbouw Economisch Instituut) voor ons dat de kostprijs, gemiddeld van één ha. pootaardap- pelen 12.000,bedraagt, op 1 oktober in de bewaarplaats. Dat is uiteraard een gemiddelde en op basis van loonwerk, althans die posten waarop dat van toepassing is en ver der op basis van reële rente en af schrijvingen. Maar na 1 oktober moet er nog meer gebeuren alvorens kan worden afgeleverd aan de han delshuizen. En als dan de prijzen maar behoorlijk liggen, boven het Stopa-niveau, dan kan men in ieder geval loon naar werken krijgen. Maar als er geen Stopa zou zijn in enig jaar met een extra grote oogst of met extra terughoudendheid van onze kopers in de markt, om welke reden dan ook. Je zult maar eens alle te nemen maatregelen genomen heb ben vanaf uitgangspoter tot op 1 ok tober, met alle gemaakte kosten, en dan moeten terugvallen op de voer- markt. Zo van 4 - 8 cent per kilo gram. We mogen blij zijn dat ons systeem van bodemprijzen zo goed gefunctioneerd heeft gedurende sei zoen '85-'86. Bijna unaniem hebben beleidsorganen besloten door te gaan met het systeem voor 1986. Dat betekent echter wel extra verplich tingen voor de teler van pootaardap- pelen in dit lopende seizoen. Naast verplichtingen van technische aard zijn de verplichte heffingen die kun nen gelden als onverhoopt weer een wanverhouding zou ontstaan in de markt van vraag en aanbod. En die verplichte heffingen zouden de 1.000,per ha. weieens te boven kunnen gaan. Overigens, voor alle duidelijkheid: het Stopa-garantieniveau vergoedt slechts gemiddeld 70% van die hoge kostprijs. Als men AM-vrij land heeft mag men op alle gronden vrij pootaar- dappelen telen en laten keuren door de N.A.K. Men moet heel wat mans zijn om een ha. pootaardappelen goedgekeurd, in de gewenste klas sen, in de baal te krijgen. Het vraagt in ieder geval zware verplichtingen en het nodige vakmanschap. Maar als men zijn ha. aardappelen een maal definitief heeft geclasseerd via de NAK, dan geldt bovendien nog- eens een zware verplichte heffing voor de Stopa. Vastgesteld door het Landbouwschap bij verordening. Het is maar dat men het weet! A. Vermeer Door de komst van nieuwe lelie kulti- vars met een kortere trekduur va rieert de trekduur van lelies van het aziatische type thans tussen de 50 en 100 dagen per trek. Het aantal trek ken kan hierdoor oplopen van ge middeld 3'/2 tot maximaal 6 trek ken per jaar. Door lelies met een kortere trekduur in het teeltplan op te nemen wordt de produktie op jaarbasis vergroot. Hierbij stijgen de totale jaarkosten, maar doordat de prodiiktietoename groter is dan de kostenstijging dalen de gemiddelde immm RID0MÏL DELTA '-RtóomiS Is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY A.G. Ligtermoet Chemie BV., Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-32912. kosten per geproduceerde tak. Deze kostendaling is het gevolg van een intensiever gebruik van de duurzame produktiemiddelen en door een spaarzamer gebruik van de toege voegde energie. Dit blijkt uit een de zer dagen verschenen studie van het Landbouw-Ekonomisch Instituut. De totale produktiekosten van 1000 m2 bruto-kasoppervlak op jaarbasis nemen toe van rond ƒ72.300 bij 3 1/2 trek tot bijna ƒ97.900 bij 6 trek ken per jaar (eksklusief de bol- kosten). Deze stijging is het gevolg van een toename van de arbeids kosten en de direkt aan de teelt toe gerekende kosten, die evenredig met het aantal trekken oplopen. Bij ge lijkblijvende plantdichtheid neemt de produktie per kasoppervlak toe van 165 takken per jaar bij gemid deld 3 1/2 trek tot 283 takken bij 6 trekken per jaar. Door deze produktiestijging dalen de gemiddelde produktiekosten per tak t.o.v. de situatie met 3 1/2 trek per jaar met ƒ0,027 bij 4 trekken, met ƒ0,061 bij 5 trekken en met ƒ0,084 bij 6 trekken per jaar. Droge kippemest in soorten en prijzen, analyse nemen bij afnemer Drijfmest mestbanktarief, silo's, gratis op 5 jaren-kontrakt Tweedehands betonnen platen Stelcon HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag r y tel 01 155- import - Export - groothandel 2133-1835 Dhr D. Nijssen, Yerseke, tel. 01 131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: Vrijdag 30 mei 1986 14

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14