==f Een rendements verhoging van 7 Dat is mooi meegenomen! J méér wetenbonu p I I I l.s I DIRECTEUR DEMONSTRATIE MP Hogere Agrarische scholen versterken samenwerking ASA-LIFT UIENROOIERS VOOR ALLE BODEMOMSTANDIGHEDEN Postbus 56, 7450 AB Holten, td. 05*83-61395 i i i S3 5 to -a 2f 3 2 ■o X v 2 =3 V s C E Massey Ferguson DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TUS SEN EIGENAREN VAN GRONDEN IN DE WILHELMINAPOLDER EN DE OOST-BEVE- LANDPOLDER EXPLOITEERT EEN ZEER GROOT AKKERBOUWBEDRIJF TE WIL- HELMINADORP - GEMEENTE GOES. Wegens komende pensionering van de huidige directie roept het bestuur sollicitanten op voor de functie van Ervaren belangstellenden, die zich in staat achten leiding te geven aan dit bedrijf, wordt verzocht hun sollicitatie met curriculum vitae te richten aan het secretariaat van bovenvermelde maat schap: Charlotte de Bourbonlaan 42, 3062 GG Rotter dam. Voor inlichtingen wende men zich tot de voorzit ter: Ing. K.P. Janse, telefoon 079-310078. Basiskursus varkenshouderij' De uienrooier van ASA-LIFT heeft in plaats van de rooibeitels een roterende vierkante as gemonteerd met daarboven een, eveneens roterende, wals voorzien van rubber-meenemers die de uien op de zeefband brengt. Deze roterende as wordt in het bijzonder aanbevolen bij het rooien in harde bodem en/of andere moeilijke omstandigheden. De loopwielen zijn vervangen door een wals over de volle breedte van de machine. Deze wals drukt de losse aarde aan waardoor de uien dan via rubbervang- kleden op een vast bed worden afgelegd. \J if VLOGTMAN IMPORT LANDBOUWMACHINES BV Mooij's Axiaalventilatoren (typen AVN en A DC) hebben een instroom- düse. die een rendementsverhoging van maar liefst 7%oplevert. De düse waarborgt een betere drukopbouw, terwijl de vorm van de instroomdüse de dynamische weer stand tot 0 gereduceerd heeft. De trillingsvrije vént ilator huizen zijn thermisch verzinkt...en dus roestvrij. De aërodynamisch gevormde waaiers zijn uit een stuk, uit een lichtmetalen legering gegoten.,Dat betekent een mooie gladde af werking (dus geen vuil of stof op de bladen) en géén aanstroom- verliezen. De motoren in deze ventilatoren zijn of Zweeds (ASEA) of Duits (AEG), want kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij Mooij hoog in 't vaandel. Een compleet programma Type CNA en CNB centrifugaal- ventilatoren in 10 grootten met waaierdiameters van 250 tot 1000 mm. Type AVN en ADC. De AVN, een düse ventilator voor de agrarische sector. De ADC, een 2traps ventilator (düse en buis) speciaal voor hoge tegendrukken. Type AX. speciaal vervaardigd ter verbetering van de luchtcirculatie en warmteverdeling in bewaarplaatsen. Mooij Kamerik b.v. Technieken en levering van syslemen voor ventilatie, koeling, droging bewaring j en opslag van agrarische i produkten Ni|verheidsweg 11 Postbus 18 - 3470 CA Kamerik Telefoon 03481 -1784* (na 18.00 uur: 03481 -1537) - Telex 40694 moka nt. Hierlangs uitknippen en zenden aan Antwoordnummer 3901-3440XH Kamerik. □Zend mij s.v.p. documentatie öf bel voor 'n geheel vrijblijvende afspraak. Naam:. Adres Postcode Woonplaats: Telefoon: Cu O u a QJ O 5 3 A 3 c 3 O 13 -fc .tï to O v O CQ 3 3 N Uk QJ Uk 3 3 -O QJ ~o 3 3 V 3 V 01 SJ '3 01 3 a-t 2 ai 3 c ka •o c 3 O O O O N U QJ QJ •O 3 V 3 'm OD g 3* 2 to O 3 ■■k JS O 3 Kursus over nieuwe technologie in landbouw Van 16 tot 23 november 1985 orga niseert Centre Culturel Franco- Néerlandais, Chateau de Méridon, te Chevreuse (35 km ten Zuidwesten van Parijs), een kursus over de ont wikkeling van nieuwe technologiën in de Franse landbouw: De bedoeling van de kursus is om Nederlanders, die betrokken zijn bij de landbouw, een beeld te geven van het moderniseringsproces dat de Franse landbouwbedrijven momen teel ondergaan. Speciale aandacht wordt geschonken aan toepassingen van biotechnologiën, informatika en telekommunikatie. Bezoeken aan verschillende bedrijven die deze nieuwe technieken gebruiken, ma ken uiteraard ook deel uit van het programma. De kosten van deze kursus bedragen 900, alles inbe grepen (vol pension, programma, busreis Nederland-Chevreuse vice versa en alle ekskursies). Aantal deelnemers: minimaal 25, maksimaal 35. Sluitingsdatum inschrijvingen: 31 augustus 1985. Voor inschrijvingen en een gedetail leerd programma gelieve u zich te richten tot: Centre Culturel Franco- Néerlandais, Chateau de Méridon, 78460 Chevreuse, France, tel. (09) 33 3 052 15 29 of Stichting voor Euro pees Volkshogeschoolwerk,Guardini Nes 8, Postbus 57, 1860 AB Bergen (N.H.), tel. (02208) 1 28 40. N <s-% Nfc TTTT Uitnodiging voor grote Massey-Ferguson en Niemeyer demonstratie op woensdag 11 september a.s. op het demonstratieterrein: "Arendsnest" te Boekei, gelegen aan de weg Gemert-Boekel. Demonstratietijdstippen 10.00 en 13.30 uur. Dit mag u niet missen! Wilt u meer informatie neem dan contact op met uw MF dealer. L.M.B. JAC BARENDREGT Oude-Tonge, 01874-2928 Rhoon, 01890-13033 Tijdens de ledenraadsvergadering van rayon IX, en in overleg met de P.O.O.C. Zeeland, werd besloten na te gaan of de behoefte aan een twee de basiskursus varkenshouderij in de provincie voldoende is om deze te organiseren. Om aan deze kursus te kunnen deel nemen moet echter aan 2 voorwaar den worden voldaan: - de volledige leerplicht moet zijn vervuld, - men dient een opleiding in het landbouwonderwijs te hebben voltooid öf tenminste drie jaar in de varkenshouderij werkzaam zijn geweest. De duur van deze dagkursus omvat 60 lesuren, de kosten bedragen 250,-. De inhoud van de kursus omvat o.a. de volgende onderdelen: - struktuur van de varkenshouderij - ekonomie - technische en ekonomische ad ministratiesystemen - produktie- en kontrolesystemen - huisvesting - voeding - fokkerij - gezondheidszorg De kursus zal pas worden gestart in dien minimaal 14 personen zich hebben aangemeld. Indien u interesse hebt deze kursus te volgen, wordt u verzocht zich vóór 15 september a.s. aan te melden bij de voorzitter van de Vereniging van Varkenshouders de heer D. Hanne- wijk, tel. 01106 - 1589 of bij de be- drijfsvoorlichter van het C.V.P., de heer G.*Meeuwissen, tel. 01103 - 2126. Op voorstel van minister ir. G. Braks heeft de Ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel dat de bewindsman machtigt deei te nemen aan de op richting van de Stichting Samenwer kingsorgaan Hoger Agrarisch On derwijs. Deelneming van minister Braks is vereist, gezien zijn verant woordelijkheid voor het rijks agra risch onderwijs. Deze Stichting, waartoe behalve ho gere agrarische scholen ook instel lingen voor hoger beroepsonderwijs met hoger agrarisch onderwijs kun nen toetreden, heeft tot doel de on derlinge samenwerking te verster ken, met name op het gebied van onderwijsontwikkeling en taakver deling. Zo kunnen de besturen van de Stichting bijvoorbeeld besluiten tot het vrijmaken van gezamenlijke ka- paciteit voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of het laten uit voeren van arbeidsmarktverkennin gen. Ook kunnen afspraken worden gemaakt met derden, zoals de Land bouwhogeschool of instituten voor landbouwkundig onderzoek over sa- menwerkingsprojekten, terwijl de stichtingsvorm het eveneens mo gelijk maakt dat de hogere agrari sche scholen in aanmerking komen voor andere taken dan het verzorgen van eerste fase-onderwijs, zoals post-hoger beroepsonderwijs en on derzoek. De wens tot intensievere landelijke samenwerking komt voort uit het verlangen het hoger agrarisch onder wijs beter in samenhang te brengen met het landbouwkundig onderzoek, de landbouwvoorlichting, het overig landbouwonderwijs en het agrarische bedrijfsleven. Het wetsvoorstel zal om advies naar de Raad van State worden gestuurd. Het is de bedoeling dat de Stichting op 1 januari 1986 een feit is. 14 Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14