Omzet en resultaat 1983/1984 Cebeco-Handelsraad bevredigend Houtbank in Noord-Brabant een feit Interprofessionele organisatie voor de pluimveehouderij? POTTEK/J-" Achterblijven groei 1984/1985 niet uitgesloten Studenten gaan boer zoetwater in kaart te op om wensen brengen Kontingentering achter plannen Landbouwschap in databank Tuinbouw en Handel Geen mammoet bedrijven in Duitsland Landbouwgif De drie bedrijven Heidemij, het buro voor Ruimtelijke Ordening Van Heesewijk (BRO bv) en het buro voor Tuin- en landschapsonderhoud (BTL bv) hebben besloten hun aktiviteiten te bundelen in de Brabantse Houtbank. Deze Houtbank stelt zich ten doel het vergroten van de houtproduktie in Brabant, in samenwerking met landelijke initiatieven. Uitgangspunt van de Houtbank is dat de projekten, eenmaal gereali seerd, verder op lease-basis rendabel kunnen worden geëksploiteerd. Dat wil zeggen dat met een éénmalige bijdrage, om de zaak van de grond te tillen, per projekt een rendabele eksploitatie kan worden verkregen, met voldoende vooruitzicht op kontinuïteit. Deze benadering kan leiden tot een belangrijke volumevergroting van de aktiviteiten in hout. Daarbij hoeven de financiële middelen bepaald niet van de overheid alleen te komen. Het bevorderen van het werken op eks- ploitatiebasis en de uitvoering van een duidelijk daarop gericht beleid, zal ook de investering van partiku- lieren stimuleren. Met name wordt daarbij gedoeld op de investeringen in het omvangrijke partikuliere bos- bezit in de provincie. Het kenmerk voor werk op eksploi- tatie-basis is de nauwe samenwer king in opzet,, uitvoering, toekomstig beheer en koördinatie die plaats zal gaan vinden via de Brabantse Hout- bank. Voor de drie genoemde projekten is de volgende aanpak gekozen: 1. Houtproduktieplan voor de Bra bantse bossen: Boseigenaren kunnen de eksploitatie van hun bezit uitbesteden aan een eks- ploitant. Deze draagt zorg voor de opzet, de organisatie en uit voering van de daarvoor beno digde werkzaamheden. 2. Uitbreiding bermbeplanting: Wegbeheerders kunnen hun wegbermen ter beschikking stel len aan een eksploitant. Deze draagt zorg voor de opzet en uit voering van aanvullende, op houtproduktie gestoelde, berm- beplanting. 3. Gebruik van snoeihout voor ener giedoeleinden: Beheerders van openbaar groen kunnen snoei- en resthout ter beschikking stellen van een eksploitant. Deze draagt vanaf verzamelplaatsen zorg voor de afvoer en de levering aan af nemers. Voor het inrichten van verzamelplaatsen wordt een be roep gedaan op overheidsmidde len. Transport en afzet vinden plaats voor rekening en risiko van de eksploitant. Met dit initiatiefis men reeds vergevorderd in het stadsgewest 's Hertogenbosch en de stad Tilburg. Er zijn op dit moment onderhandelingen gaande om het "verchipte" (fijn gemaakte) hout, de zogenaamde energiechips, te leveren aan Phi lip Morris in Bergen op Zoom en een glastuinder in de regio 's Hertogenbosch, met als doel het opwekken van energie. De gelden die eenmalig worden bij gedragen voor de opzet van de eks- ploitaties zijn afkomstig van het mi nisterie van Landbouw en Visserij en het ministerie van Ekonomische Za ken. Als eksploitanten voor de genoemde projekten treden op: - Heidemij voor het ontwikkelde houtproduktieplan in het betref fende deel van de Brabantse bos sen en voor de bermbeplanting in het gebied Tilburg-Waalwij k- 's Hertogenbosch. de eksploitatie van snoeihout - B.T.L. voor in de regio Bergen op Zoom en in het stadsgewest 's Hertogenbosch. Informatie: 073 - 125454, tst. 2509. De Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw B.A. "Cebeco-Handelsraad" te Rotterdam heeft in het per 30 juni 1984 afgesloten boekjaar te zamen met zijn meerderheidsdeel nemingen een omzet behaald van 4,2 miljard. In vergelijking met vorig jaar een toeneming met 254 miljoen 6,4%). De omzet van Cebeco-Handelsraad bedroeg 3,1 miljard, een toeneming met 158 miljoen (ruim 5%). In tonnen gemeten was deze omzet 158.000 lager, namelijk 5,1 miljoen ton (- 3%). De omzet van de Cebeco-Handels- raad-groep, waaronder wij samenvatten de omzet van Cebeco-Han delsraad met de meerderheidsdeelnemingen en de leden, bedroeg 6 miljard, vorig jaar 5,6 miljard. De marktomstandigheden in aan merking genomen, met name voor mengvoedergrondstoffen en kunst meststoffen, is de omzetontwikkeling redelijk te noemen. De sektor Veevoeders Aan- en Ver koop noteerde in geld gemeten een omzet fijging van 7,2% tot 1,8 mil jard, bij een ca. 4% lagere kwantu- momzet. Het gemiddelde prijspeil van het grondstoffenpakket, dat vo rig jaar op ƒ49,17 lag, bedroeg nu 55,77. Gedurende het eerste half jaar van dit boekjaar werden wij ge- konfronteerd met sterk stijgende grondstoffenprijzen, terwijl in het tweede halfjaar een scherpe prijsda ling optrad. De meststoffenomzet was lager dan vorig jaar, nu 942.000 ton ten op zichte van 960.000 ton vorig jaar; in geld nu ƒ288 miljoen, vorig jaar 304 miljoen. Na een aanvankelijke stijging van de prijzen voor stikstof- houdende meststoffen in de herfst van 1983 was er in het vooijaar van 1984 opnieuw sprake van een prijs daling. De sektor Gewasbeschermingsmid delen bereikte een omzet van 177 miljoen, vorig jaar 155 miljoen, een stijging met 14%. Als de prijsstijging van de produkten in mindering wordt gebracht, bedroeg de stijging 11%. De omzet in de sektor zaaizaad en Pootgoed nam met 3% toe van 76 miljoen tot 78 miljoen. In de sektor Afzet en Verwerking Akkerbouwprodukten bedroeg de omzet 536 miljoen, vorig jaar 477 miljoen 12%). De omzetstijging werd zowel bij Westeuropese granen 11%) als bij (verwerkte) kon- sumptieaardappelen 18%) be reikt. Voor konsumptiepeulvruchten was de omzet gelijk aan vorig jaar. De sektor Land- en Tuinbouwme- chanisatie en Motorvoertuigen be reikte een omzet van ƒ210 miljoen, vorig jaar 194 miljoen 9%), een stijgingspercentage dat zowel bij de afdeling als bij de deelnemingen werd bereikt. Een verbetering die in het boekjaar 1982/1983 begon en zich in dit boekjaar heeft voortgezet. Financiële resultaten De geconsolideerde resultatenreke- De RAK Tholen/West-Brabant is in samenwerking met enkele Wage- ningse studenten een projekt gestart waarin zoet water voor de landbouw in Tholen centraal staat. Hoewel er de laatste jaren al ver schillende onderzoeken zijn geweest naar de mogelijkheden en onmoge lijkheden van zoet water zijn er meerdere aspekten blijven liggen en is de betrokkenheid van jonge en toekomstige boeren hiermee niet zo groot geweest. Zoet water kan voor de toekomst van met name kleinere bedrijven met specifieke teelten van grote betekenis zijn. In een eerste fase gaan de studenten onderzoeken hoe de wensen van de (jonge) agrariërs zelf zijn. In deze en komende week, en afhan kelijk van de werkzaamheden moge lijk ook daarna willen ze de "boer op gaan" om de vragen en wensen ten aanzien van zoet water in kaart te brengen. Het Bestuur van de RAK Tho- len/West-Brabant hoopt dat ieder een zijn medewerking hieraan wil ge In het Europees Parlement is een resolutie aanvaard waarin bij de Europese Kommissie gepleit wordt voor de instelling van een interpro fessionele organisatie voor de pluimveesektor in de Gemeenschap. In de resolutie heet het dat de resolutie de steun heeft van het gehele bedrijfsleven in de Gemeenschap. Tot de ondertekenaars van deze resolutie zal men evenwel geen vertegenwoordiger van Nederland aan treffen. ning over 1983/1984 sluit voor ven nootschapsbelasting en na aftrek minderheidsbelangen van derden met een batig saldo van ƒ20,4 mil joen, vorig jaar ƒ21,6 miljoen. Na belasting bedraagt het batig saldo 14,8 miljoen, vorig jaar 14,4 mil- joen. Overeenkomstig de statuten wordt van dit batig saldo 6,8 miljoen toe gevoegd aan de Reserve deelnemin gen, terwijl 150.000,— wordt ont trokken aan het Fonds voor prijs verschillen. Per saldo resteert een overschot van 8,2 miljoen. Van dit bedrag is na de statutaire re servering van tenminste 20% een be drag van netto 6,4 miljoen ter be schikking van de Algemene Verga- derin g Het resultaat ad 14,8 miljoen, 3% gunstiger dan vorig jaar, mag bevre digend worden genoemd. Het aandeel van de verschillende sektoren in dit resultaat wijkt be langrijk af van vorig jaar. In de sek tor Veevoeders Aan- en Verkoop was het saldo in het verslagjaar, in tegenstelling tot vorig jaar, negatief als gevolg van de sterke prijsdalingen in het tweede halfjaar van ons boek jaar, ondanks een terughoudend in- koopbeleid. Boekjaar 1984/1985 De omzet en de resultaten zullen ook in boekjaar 1984/1985 de invloed ondergaan van de door de E.G. ge nomen maatregelen om de overpro- duktie te beteugelen en de groei van de uitgaven te beheersen. Het terugdringen van de overschot situatie in de zuivel- en de graansek- tor zal gevolgen hebben voor het in komen van de Nederlandse boer. In de eerste maanden van het boekjaar konstateren wij reeds een vermin derde vraag naar mengvoedergrond stoffen voor de produktie van rund veevoeders, terwijl ook in andere sektoren, met name voor investe ringsgoederen op de boerderij, een achterblijven van de omzet niet moet worden uitgesloten. De in achterliggende jaren ingesla gen weg van diversifikatie geeft ons echter het vertrouwen dat het totale beeld in boekjaar 1984/1985 niet veel zal afwijken van dat in het nu afgesloten boekjaar. Dat wil niet zeggen dat Nederland niet geïnteresseerd zou zijn in de ak tiviteiten inzake de totstandkoming van een interprofessionele organisa tie. Van Nederlandse zijde wenst men echter (zeer terecht) niet te buigen voor het diktaat van de Britse voor zitter Wallace, om zich reeds bij voorbaat neer te leggen bij de op gestelde resolutie, die overigens slechts algemeenheden bevat, maar die wel uit kunnen lopen op plannen voor een kontingentering van de produktie, beheersing van de intra- handel e.d. In het bestuur van het produktschap, dat woensdag 31 oktober in openba re vergadering bijeen was, meende de heer J.M. Boersma dat het van Nederland niet verstandig zou zijn aan de kant te blijven staan. Immers, aldus Boersma dan vullen t.z.t. "an- Het Landbouwschap neemt sinds kort deel aan de databank voor de voedingstuinbouw en de handel, die een half jaar geleden als "databank Tuinbouw en Handel" van start is gegaan. De gegevens, die het Landbouw schap via dit informatiekanaal ver strekt, hebben onder meer betrek king op de aktuele prijsontwikkelin gen van energiebronnen als aardgas, zware stookolie en kolen. Voorts wordt aandacht geschonken aan ak- tualiteiten die te maken hebben met de (glas)tuinbouwsektor. De databank is gebaseerd op de viewdatatechniek en kan door abon nees worden geraadpleegd via Vidi tel (het PTT-viewdatasysteem). Te lers, handelaren, veilingen, leveran ciers en andere betrokken organisa ties worden op een snelle wijze geïn formeerd over aktuele marktontwik kelingen in binnen- en buitenland. De informatie van het Landbouw schap is voor aangesloten abonnees (nu ongeveer 150 organisaties en partikulieren) bereikbaar via pagina 2013207. deren" in wat hen het beste uitkomt. Drs. W. Enthoven was dezelfde me ning toegedaan, doch wenste de gehele kwestie van een dergelijke organisatie te bespreken in het Raadgevend Komité. Is men niet tevreden met de gang van zaken in dit Komité dan dient men daar verandering in te brengen, al thans betrachten de werkwijze van dit Komité te verbeteren. Op voorstel van Enthoven zal de kwestie bespro ken worden in de Integratiekommis sie van het produktschap. Nederland kan weinig winnen en al leen maar verliezen bij de totstand koming van een interprofessionele organisatie, die met verordenende bevoegdheden wordt geïnstalleerd en waarbij o.a. onderwerpen ais beheer sing van het handelsverkeer tussen de lidstaten één van de eerste onderwer pen van diskussie zal worden. Het betekent het opgeven van de vrije markt, waar Nederland als grootste eksporteur van eieren ter wereld en tevens grootste importeur alleen maar schade bij kan lijden. Met het oog op de overschotten- produktie in de Europese Ge meenschap en de gestegen be langstelling voor het milieu kun nen we de zogenaamde mam- moetbedrijven minder dan ooit gebruiken. Deze opvatting verkondigde de staatssecretaris bij het ministerie van Landbouw in de Bondsrepu bliek Duitsland Georg Gallus, vorige week bij een vergadering van een landbouworganisatie in Eislingen. Met de huidige gezins- bedrijven-struktuur en de over volle markten zou naar zijn in zicht elk nieuw gevestigd groot bedrijf het einde van meerdere familiebedrijven betekenen en dat kan om meerdere redenen niet gewenst zijn. Alles is goed met de wereld, Y^\ maar er schijnt meer te zijn tussen hemel en aarde dan een HH welgedane boer en een tevreden burger. Er zit vrees tussen he mel en aarde. Een partijtje prei werd, volgens de krant, wat te vroeg gerooid. Het moest uit de handel ge haald worden, want het was nog maar pas bespoten en het gif was nog nauwelijks verwa terd. Waar vroeger duivels en heksen over de akkers waarden - maar je zag ze nooit - daar spoken nu onbestemde chemi caliën - en die zie je ook niet. Het is nog niet zo lang geleden dat een vracht vaten met land bouwgif in een storm naar de bodem van onze eigen Noord zee zakte. Zelfs al zou één deksel het begeven, dan zouden haring en makreel in onze zeeën "en masse" overlijden en meeuw en zeeuw zouden de dupe ervan worden. Gelukkig viste een pientere hollandse visser het zaakje omhoog waarna hij het aan de wal bracht. Een sproeivliegtuigje dat boven de Wilhelminapolder bezig was vloog eens over mijn auto heen. De piloot had de hand wat los jes aan de spuitkraan, want plots zaten voorruit en motor kap, dak en kattebak onder een vreemd geel spul en ik schrok me lam. Gelukkig overleefde ik de luchtaanval. Ik ben dan ook geen snuitkever of appelworm of phytophthoron. De troep was er niet eens zo makkelijk af te wassen. En al ben ik niet zo gauw uit het veld geslagen, toch kan ik met mijn van de super markt betrekkende medebur ger meedenken. Vol vertrou wen in boer en handelaar schaffen wij onze eetwaren aan, maar aan dé landbouw en dè commercie willen wij nogal eens een vraagje stellen. A Is we dat spul dan niet eten, ademen we het dan niet in op de fiets? Spoelt hel niet met het overtol lige regenwater rond onze voe ten? Waait de wind het niet in ons wasgoed aan de lijn? Afijn, ik eet wel door, hoor. Het is al zo lang goed gegaan. POTTEK1JKER 9 november 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 4