2Cz lm Maandag 6 december 1971 ALGEMENE VERGADERING officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant f KORT VERSLAG D.B. VERGADERING 29 NOVEMBER 1971 59e Jaargang - No. 3109 VRIJDAG 3 DECEMBER 1971 land en tuinbouwblad te 14,00 uur in „De Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te GOES 1. 2. 3. 4. 5. 6. AGENDA: Openingsrede door de algemeen voorzitter. Notulen van de algemene vergadering van 21 juni 1971. Mededelingen en ingekomen stukken. Begroting en contributievaststelling voor het jaar 1972. Voorstel om de statuten en het huishoudelijk reglement van de ZLM te wijzigen. De voorgestelde wij zigingen werden aan de afdelingsbesturen gezonden en liggen ook bij de secretariaten van de ZLM te Goes en Zevenbergen ter inzage- Inleiding door Ir. C. S. Knottnerus, Voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité over „De Nederlandse landbouw in 1972 en 1973". Gedachtenwisseling. 6. Uitreiking „Van Hobokenprijs 1971". PAUZE. 9. Afscheid van Ir. J. Prins als voorzitter van de ZLM. 10. Verdere toespraken. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Namens het hoofdbestuur van de ZLM, J. PRINS, voorzitter. A. KORTEWEG, secretaris. (In verband met punt 5 van de agenda wordt aan alle afdelingen dringend verzocht stemgerechtigde ver tegenwoordigers af te vaardigen.) In dit nummer o.m.: O.V.M. verzekeringen - Geld besparen is geld verdienen! Pagina 3 De C.A.O.-!onen Tuinbouw N.-Brabant Pagina 4 Prognose 1980 mechanisatie akker- en weidebouw Pagina 5 Het rapport Little en enkele belangrijke punten eruit Pagina 7 Voederwinningsplan goed opstellen Pagina 9 3)6 De pijpleidingstraat Pagina 10/11 De maand december op het Z.W.-landbouw- bedrijf Pagina 12/13 Nieuwe aktiviteiten Rijksdienst wegverkeer Pagina 14 Vereenvoudigde rantsoenberekening met calculator Pagina 15 Melk en zuivel, Vee en vlees en Pluimveehouderij Pagina 16/17 Praktijkschool Schoondijke vraagt de aandacht Pagina 19 A LHOEWEL in de vorige week gehouden Hoofd- bestuursvergadering reeds vele zaken met be trekking tot de Land- en Tuinbouw en de Veehouderij aan de orde zijn geweest, waren er voor de maandag j.l. gehouden vergadering van het Dagelijks bestuur alweer een aantal organisatorische en andere punten die de aandacht vroegen. In de eerste plaats beraadde het bestuur zich over het vervullen van een aantal vacatures in verschillen de besturen en Commissies in verband met het ver trek van Ir. J. Prins. Daarnaast vroegen toch ook de ontwikkelingen .in de verschillende agrarische pro- duktensectoren de nodige aandacht. Belangrijk was ook de beslissing van het Dagelijks bestuur om in 1973 weer een ZLM Land- en Tuinbouwtentoonstelling te houden! AKKERBOUW MAAR aanleiding van een vraag uit de vergade- ring betreffende de resultaten met de vlaskern op Noord-Beveland in 1970, werd door de heer S. J. Dees een overzicht gegeven van de hiermede opge dane ervaring. Door de bijzonder natte weersomstan digheden tijdens de oogst, is de oorspronkelijke op zet niet geheel tot zijn recht gekomen. Dit in tegen stelling tot bijvoorbeeld in Groningen, waar de erva ringen gunstig zijn uitgevallen. De vergadering be sloot, dat aan het verslag dat door het Consulentschap te Goes hierover wordt samengesteld, in het Land bouwblad ruime aandacht besteed zal worden. TUINBOUW IN zijn overzicht over de gang van zaken in de tuinbouwsector deelde de heer Goud mede ver heugd te zijn met het op 25 november uitgekomen rapport van het Amerikaanse bureau Little, dat op ver zoek van Minister Lardinois, de Nederlandse tuinbouw heeft doorgelicht. Een positief punt noemde de heer Goud, dat blijkt uit dit rapport, dat de Nederlandse fruitteelt in Europees verband bestaansrecht heeft. Als belangrijke uitgangspunten noemde hij de stimulering van jonge krachtige bedrijven, de aanbeveling om te komen tot minder ondernemers en minder ha's en ten aanzien van de distributie te komen tot zó weinig mogelijk aanvoerpunten, dus minder veilingen. Het voorstel in genoemd rapport om in Nederland nog 9500 ha te rooien, wat 40 betekent, wilde de heer Goud echter discutabel stellen. De heer Goud concludeerde dat er in het rapport een aantal aanknopingspunten zitten om de fruitteelt gezond te maken, zodat we het in eerste instantie dan ook positief moeten benaderen. Belangrijk is na tuurlijk voor de toekomst hoe de uitvoering van de verschillende punten zal verlopen en of de Minister er nu ook terdege aandacht aan zal besteden. De vergadering was met de heer Goud van mening dat de Minister nu zal moeten komen met een meer gerichte rooisubsidie, omdat o.a. nog veel oude boom gaarden gerooid moeten worden. Omdat de heer Goud nog slechts over een uittreksel van genoemd rapport beschikte, besloot hij zijn beschouwing met de mede deling hierop nog gaarne in een volgende vergadering terug te komen. Tot slot wees de heer Goud er nog op dat er in de provincie momenteel angst bestaat voor het zoge naamde perevuur. De heer Goud noemde het tegen strijdig dat de Provinciale Waterstaat steeds doorgaat met het planten van meidoorn, terwijl hier toch voor het perevuur zulke grote gevaren in schuilen. Hij vroeg zich af of er nu geen alternatieven zijn voor andere beplantingen. Besloten werd hiernaar te informeren bij het Staatsbosbeheer en de Plantenziektenkundige Dienst. VEEHOUDERIJ D IJ de besprekingen over de gang van zaken ten D anzien van de recente prijsverhoging van de con- sumptiemelk kwam het bestuur tot de conclusie, dat hierover toch wel tegenstrijdige opmerkingen door enkele ministers zijn gemaakt. Enerzijds was er de dreiging van de Minister van Landbouw en de Minister van Economische zaken jegens het bedrijfsleven om in te grijpen wanneer de verhoging van de consumptie melkprijs groter zou zijn dan 2 cent voor het Westen van het land en 1 cent voor de rest van ons land. Deze uitspraak werd op woensdag 24 november ge daan maar werd twee dagen later gevolgd door een mededeling van de minister-president ,dat van een in grijpen in de prijs geen sprake zou zijn! De vergadering was van oordeel, dat de producent van de grondstof weer degene is, die de klappen moet opvangen. In het verleden is dit ook steeds zo ge weest, o.a. met de aardappels in E.E.G.-verband. De producent wordt óf in politiek opzicht óf op de marlet steeds met de kwade kant geconfronteerd. In de provincie Gelderland wenst men niet aan het verlangen van de minister om maar met 1 cent te ver hogen te voldoen. De heffing van 60 cent op de con- sumptiemelk zou dan niet door de minister afgeschaft worden, hoewel hij destijds heeft toegezegd bij het Produktschap aan te dringen op opschorting van deze heffing. Uiteindelijk zou dit voor de goedwillenden maar neerkomen op een prijsverhoging van 0,4 cent, inplaats van 1 cent. De vergadering was van oordeel, dat het Produktschap de toezegging van de Minister dient na te komen. (Zie verder paf. 4)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1