Is in (auto) verzekeringswereld goedkoop duurkoop? officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant r~\NLANGS werd de verzekeringswereld en met name ook de verzekerden opgeschrikt door een faillissement van de op één na de grootste automo bielassuradeuren in Groot-Brittannië n.l. Britse Vehicle and Genefal. Deze maatschappij startte in 1961 met het verzekeren van motorvoertuigen en ontwikkelde zich in een ongekend hoog tempo. In de jaren 1965 tot 1969 alleen al groeide de premie-omzet van 5 mil joen tot 25 miljoen. Voor het faillissement bedroeg het aantal verzekerden 800.000! De Onderlinge Verzekerings Maatschappij van de ZLM doet niet mee aan de onlangs in de dagbladen aangekondigde drastische verhoging van de autopremietarieven! In dit nummer o.m.: Omzetting auto verzekeringspolissen voor 1 november Pagina 3 Landbouwschap wil selectieve subsidies Pagina 4 Uit de praktijk Pagina 5 Fruitteelt in Frankrijk over hoogtepunt heen Pagina 6 Aardappélellende Pagina 7 Analyse Brabantse varkensfokkerij Pagina 9 Graszaadteelt in de belangstelling Pagina 10-11 Tijdig onderzoek op nitraal nodig Pagina 15 De vorige week werd te Bergen in Noord-Limburg een lajidelijke demonstratie gehouden met machines voor het oogsten van snijmais. Op pagina 12 en 13 is een uitvoerig verslag betreffende de daarbij Ingezette werktuigen opgenomen. Op de foto de zelfrijdende Hesston 4000 die door de Coöp. Werktuigen vereniging Miste bij Winterswijk werd gedemonstreerd. Prijs f 87.550, zlm VRIJDAG 15 OKTOBER 1971 59e Jaargang - No. 3102 land en tuinbouwblad iln Nederland had de Vehicle rond 2500 verzekerden via de K.N.A.C. Deze zijn intussen bij een andere maatschappij ondergebracht, zodat voor de betrokken verzekerden daaruit weinig bloed vloeide. Waarom wij aan deze kwestie aandacht besteden heeft twee redenen." In de eerste plaats leest men in vak- en dagbladen, dat de groei van de Vehicle te danken was aan lage premies, ruimere dekking en gemakkelijke accepta tie. Daarbij wordt dan de waarschuwing geuit, dat maatschappijen met lage premies wel eens een grie zelige zekerheid vormen voor de verzekerde! Met andere woorden „Betaal.veel premie en U zit goed!" PREMIE O.V.M. WEER NIET OMHOOG /"\NZE Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM is een maatschappij, die met lage pre mies werkt. Het is zelfs zo, dat onze premietarieven in 1972 alweer niet omboog zullen gaan! Als men dan zulke berichten leest krijgt men de neiging de pre mies tocb maar te verhogen ondanks het feit, dat het financieel niet noodzakelijk is. Nu dachten wij, dat de verzekerden toch niet helemaal gek zijn. Het is overi gens een bekend feit, dat de consument blijkbaar be duveld wil worden. Een mooi voorbeeld daarvan is een Amerikaanse fabrikant van balpoints, die jaren geleden zeer goedkope balpoints op de markt bracht. Dit artikel liep niet omdat de prijs schril afstak tegen de gangbare prijzen van balpoints. Het artikel leek inderdaad te goedkoop om er vertrouwen in te stel len. De fabrikant besloot derhalve wel met de produktie door te gaan, er een ander etiket op te plakken en de prijs te verdubbelen. En ziet de verkoop steeg met sprongen. Het waren overigens dezelfde balpoints. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. SELECTIE TOEPASSEN IN de verzekeringswereld behoeft goedkoop geen duurkoop te zijn. Allerlei factoren bepalen de prijs. Als een verzekeraar goedkoop wil werken zal hij moeten zorgen, dat zijn kosten ook laag blijven en of er voor moeten zorgen, dat zijn risico's gun stig zijn; d.w.z. een zware selectie toepassen. PAS OP VOOR STIJGENDE KOSTÈN I A IT brengt ons meteen op de tweede reden n.l. dat in de verzekeringswereld de kosten relatief stijgen naarmate de maatschappij groter wordt. Het is niet altijd waar, dat de kosten dalen naar mate de eenheden groter worden. Vandaar ook, dat de Vehicle naar de knoppen ging. Vandaar ook, dat alle grote verzekeringsmaatschappijen in ons land eveneens worstelen met hun relatief toenemende kos ten. U behoeft er de jaarverslagen maar op na te slaan! Wanneer een maatschappij qua premiestelling mid den in de koncurrentie zit zal zij zich extra moeten in spannen het aandeel in de produktie te behouden. Deze extra inspanning kost geld en om deze extra Onze O.V.M. voldoet n.l. aan laatst-genoemde voor waarden. We zijn min of meer een besloten maatschap pij. De groei blijft er wel goed inzitten maar de ont wikkeling is niet zoals de lage premietarieven zouden doen veronderstellen. Het is nu juist niet onze opzet om een grote maat schappij te worden en daarom selecteren wij; daarom worden duizenden aanvragen afgewezen en daarom groeien wij niet schoksgewijze maar wel regelmatig. Bij de Britse Vehicle was het wel de bedoeling om in korte tijd tot de grootste maatschappij te behoren en om dat te bereiken werden er gemanipuleerd met tarieven etc. kosten weer op te vangen moet de produktie extra stijgen. We komen dan terecht in een vicieuze cirkel, waaraan geen eind te breien is. Dat is de situatie waarin de grote verzekeraars in verkeren en waaraan onze O.V.M. niet wenst mee te doen in het belang van haar leden en begunstigers. Dit heeft dus niets te maken met hoogte dekking, afwikkeling van zaken etc. Integendeel zouden wij haast zeggen. Het is zaak, dat de consument (verzekerden) steeds goed ogen en oren open houdt! DE L.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1