WANKELENDE DOLLAR officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant zlm VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1971 59e Jaargang - No, 3095 land en tuinbouwblad De werktuigenhande! ondervindt de direkte terugslag van de minder rooskleurige situatie in de land- en tuinbouw. Voor het ZLM Land- en Tuinbouwblad werkt een en ander door in een teruglopend advertentieaanbod. De redactie moet zich, teneinde de kosten van het blad niet te veel boven de begroting te laten uitkomen, daarom beperkingen opleggen ten aanzien van de omvang van het blad. Vandaar deze week voor het eerst slechts een nummer van 12 pagina's! Daardoor kon niet alle beschikbare copy verwerkt worden! In dit nummer o.m.: Herziene pachtnormen Pagina 3 Akkerbouwoogst- verwachtingen Pagina 3 Bijdrageregelingen O- en S.-fonds Pagina 5 Onderwijsvernieuwing Pagina 5 Gezondheid en margarine Pagina 6 Het oogsten van snijmais Pagina 7 Voor de vrouw Pagina 11 In de westelijke wereld zal men moeilijk begrijpen waarom een subcommissie uit de Amerikaanse senaat ertoe gekomen is om devaluatie van de dollar aan te bevelen. Op zichzelf heeft die uitspraak niet zoveel te betekenen want het is bekend dat er ook in mone taire kringen van de V.S. reeds lang een groot aantal voorstanders is van een waardeherziening van 's we relds basismunt. Verantwoordelijke kringen in Wash ington durven echter een waardedaling van de dollar niet aan omdat men eenvoudig de gevolgen voor de wereldfinanciering niet kan overzien. De meeste des kundigen zien echter een val van de dollar als een even ernstige gebeurtenis als de beurskrach van Wall- street in 1929, die de grootste wereldcrisis aller tijden inluidde. GROTE SOCIALE ONRUST De economische situatie in de wereld vertoont in veel opzichten gelijkenis met de welvaartpsychose die er aan het eind van de twintiger jaren heerste. Men konstateert in brede kringen een teruglopen van de economische aktiviteit. Vele zaken drijven op ware ijs bergen van schulden en men blijft zijn hoop vestigen op het puntje welvaart dat boven de schulden uitsteekt. Vele landen, waaronder ook ons land, hebben het moei lijk om debet en credit in evenwicht te houden. Zij blij ven hopen op het wonder dat niet komt. Het terug treden uit de situatie van overbesteding bedreigt zo veel regeringen met politieke ondergang dat men de harde waarheid aan de bevolking nauwelijks durft te verkopen. In Nederland is daar weliswaar een begin mee gemaakt maar de nieuwe Nederlandse regering heeft voorlopig steun in de rug van de wetenschap dat zij pas korte tijd in het zadel zit en dus wel even tegen een flinke stoot van de oppositie kan optornen. De Amerikaanse goudvoorraad was aan het einde van juni gedaald tot een minimum van 10,5 miljard dollar. Een flinke officiële waardevermindering van het betaalmiddel zou daar onvoldoende verbetering in brengen. Zelfs de Amerikaanse handelsbalans vertoont momenteel een tekort. De rijkste Westeuropese landen zijn in staat een flinke devaluatie van de dollar te ver dragen. Als de Amerikaanse economie een opleving van betekenis zou moeten beleven ten koste van de Westeuropese welvaart zou dit op ons continent tot enorme sociale onrust leiden. Dat zou de politieke kracht van het westen t.o.v. het oostelijk blok en China enorm verzwakken. Het zou ook de krachtige positie van de westelijke landen tegenover de minder ontwik kelde landen ondergraven. Val van de dollar zou daar naast in een groot aantal bedrijven en staten tot zulke grote verliezen leiden dat het de vraag is of deze tegenvaller niet grote economische schokken zou geven. WEINIG HULP In Nederland en West-Duitsland, waar men de eigen munt een zwevende positie heeft qeqeven, daalde da dollar op de vrije markt van f 3.60 tot f 3,40 f 3,45. In het zakenleven heeft dit ernstiger gevolgen dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Sluit men aan zienlijke verkopen af in dollars dan groeit de onzeker heid of men bij betaling een voldoende bedraq in eigen munt zal ontvangen. Een ontvangst van 10% meer of minder kan voor een bedrijf de ondergang betekenen. De onzekerheid Jeidt er beslist toe dat het zakendoen in dollars wordt geschaad. Op het moment dat de dollar zou devalueren begint het haasje over springer met devaluaties door de zwakke landen. Internationale speculanten zullen pro beren grote winsten te maken door geweldige saldi in bepaalde munten van het ene land naar het andere te dirigeren. Op dat moment wordt het in de eerste plaats moeilijk om in enige munt stabiele zaken te doen en vervolgens weet geen enkele burger 's avonds meer of hij soms bij het ontwaken een flink valutaver- lies heeft geleden. In feite betekent dit een instorting van het internationale geldsysteem en een terugkeer naar een systeem van contingentenng van in- en uit voer dat de wereldhandel in de dertiger jaren zo heeft geteisterd. TOENEMING INFLATIE De valuta-onrust die naar het zich laat aanzien in de komende maanden nog zal toenemen, wakkert het vuur van de inflatie aan. ledereen probeert zich veilig te stellen door in goederen te vluchten. Dat proberen zakenmensen maar ook partikulieren. Prijzen van grond en onroerende goederen trekken steeds aan. In de financiële wereld vlucht men uit aandelen in vaste waarden in de hoop daar enige zekerheid te vinden. Men leent onverantwoordelijk hoge bedragen erop re kenend dat men in minderwaardig geld gemakkelijk terug kan betalen. Door de hoge besteding en riskan te beleggingen wordt er onvoldoende of fout geïnves teerd, waardoor kapitaalvorming of onvoldoende plaatsvindt of in kapitaalsvernietiging omslaat. Het re sultaat is een stijgende rentevoet die nieuwe investe ringen afremt. Al deze faktoren benadelen een economische sa menwerking, die nodig is om het gevaar te keren. Westelijke landen hebben als pluspunt een aantal fi nanciële deskundigen van formaat die door het voe ren van een intelligente monetaire politiek trachten het geldstelsel in helder vaarwater te houden. Maar ook zij zijn eens aan het eind van hun latijn. Op dat moment moet er afgerekend worden!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1